< Ezekiela 39 >

1 NOLAILA, e ke keiki a ke kanaka, e wanana ku e oe ia Goga, a e olelo aku, Ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Eia hoi. ke ku e nei au ia oe, e Goga, ka moi nui o Meseka a me Tubala: 2 E hoihoi au ia oe ihope, a e alakai aku au ia oe, a e hoohele mai au ia oe mai na wahi kukulu akau mai, a e lawe mai au ia oe maluna o na mauna o ka Iseraela. 3 A e pai ae au i kou kakaka mai loko ae o kou lima hema, a e hoohaule iho au i kou mau pua mai loko iho o kou lima akau. 4 A e haule oe maluna iho o na mauna o ka Iseraela, o oe a me kou mau puali kaua a pau, a me ka poe me oe; a e haawi aku au ia oe i na manu kaili wale o kela eheu keia eheu, a me na holoholona o ke kula a pau i ka aiia. 5 E haule oe ma ke kula mawaho; no ka mea, owau o Iehova ka Haku ka i olelo aku. 6 E hoouna aku hoi au i ke ahi maloko o Magoga, a iwaena hoi o ka poe e noho palaka ana ma na mokupuni; a e ike lakou owau no Iehova. 7 A e hoikeia au i ko'u inoa hoano iwaena o ko'u poe kanaka Iseraela, aole e hoohaumia hou i ko'u inoa; a e ike no hoi na lahuikanaka owau no Iehova, ka Mea hoano iloko o ka Iseraela. 8 Aia hoi ua hiki mai ia, ua hanaia no hoi, wahi a Iehova ka Haku; o ka la keia a'u i olelo ai. 9 A o ka poe e noho ana ma na kulanakauhale o ka Iseraela e puka aku lakou, a e kukuni a e hoopau i ke ahi i na mea oi, na palekaua a me na paleumauma, a me na kakaka, a me na pua, na ihe pahu a me na ihe o, a e kahu ahi lakou me ia mau mea i na makahiki ehiku. 10 Aole lakou e lawe mai i wahie mai ke kula mai, aole hoi e kua ma ka ululaau, no ka mea, e puhi lakou i na mea oi me ke ahi; a e kaili lakou i ka ka poe i kaili i ka lakou, a e lawe wale lakou i ka ka poe i lawe wale i ka lakou, wahi a Iehova ka Haku. 11 A e hiki no keia ia la, e haawi aku au ia Goga i wahi luakupapau malaila, maloko o ka Iseraela, i ka papu o na mea hele ma ka hikina o ke kai; e paa ai ilaila o ka poe hele: malaila e kanu ai lakou ia Goga a me kona lehulehu a pau; a kapa lakou ia wahi Ka papu o Hamonagoga. 12 Ma na malama ehiku, e kanu ai ka ohaua a Iseraela ia lakou, e hoomaemae lakou i ka aina. 13 E pau na kanaka o ka aina i ke kanu aku ia lakou; e lilo hoi ia i mea e kaulana ai lakou, i ka la e hoonaniia mai ai au, wahi a Iehova ka Haku. 14 A e hookaawale ae lakou i mau kanaka e mau i ka hele ana mawaena o ka aina, e kanu me na mea hele i ka poe e koe ana ma luna o ka honua, e hoomaemae ae ia ia; a mahope o na malama ehiku e huli lakou. 15 A o na mea hele, e hele ana mawaena o ka aina, a i ike kekahi i ka iwi kanaka, alaila e kukulu oia i ka hoailona ma ia mea, a pau ia i ke kanuia e ka poe kanu ma ka papu o Hamonagoga. 16 A o ka inoa auanei o ke kulanakauhale o Hamona. Pela e hoomaemae ai lakou i ka aina. 17 A o oe, e ke keiki a ke kanaka, ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; E olelo aku i na manu o kela eheu keia eheu, a me na holoholona a pau o ke kula, E akoakoa oukou a e haele mai, e houluulu oukou ia oukou iho a puni i ka'u mohai, a'u e kaumaha ai no oukou, he mohai nui maluna o na mauna o ka Iseraela, e ai oukou i ka io a e inu hoi i ke koko. 18 E ai no oukou i ka io o na mea ikaika, a e inu no hoi i ke koko o na moi o ka honua, o na hipakane a me na keikihipa a me na kao nui a me na bipi, ko Basana mau mea i kupaluia lakou a pau. 19 E ai oukou i ka momona, a maona oukou, a e inu oukou i ke koko a ona oukou, o kuu mohai a'u i kaumaha aku ai no oukou. 20 Pela oukou e hoopihaia'i ma ka'u papaaina, me na lio, a me na hoohololio, a me na kanaka kaua a pau, wahi a Iehova ka Haku. 21 A e kau aku au i ko'u nani iwaena o na lahuikanaka, a e ike no ko na aina a pau i ko'u hoopai ana a'u i hana'i, a me kuu lima a'u i kau aku ai maluna o lakou. 22 Pela e ike ai no hoi ka ohana a Iseraela, owau no ko lakou Akua mai ia la aku no. 23 A e ike na lahuikanaka ua hele ka ohana a Iseraela i ke pio ana, no ko lakou hewa; no ka lakou hana hewa ana mai ia'u, ua huna au i kuu maka ia lakou, a haawi hoi ia lakou iloko o ka lima o ko lakou poe enemi, a pau lakou i ka haule i ka pahikaua. 24 E like me ko lakou haumia ana, a me ko lakou lawehala ana, pela i hana aku ai au ia lakou, a huna aku au i ko'u maka ia lakou. 25 Nolaila, ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; Ano, e lawe mai hoi au i ke pio ana o Iakoba, a e aloha hoi au i ka ohana a pau a Iseraela, a e lili hoi au no ko'u inoa hoano; 26 Mahope o ko lakou halihali ana i ko lakou hoinoia, a me ko lakou mau lawehala ana a pau i hana hewa mai ai lakou ia'u i ko lakou wa i noho maluhia ai i ko lakou aina, aohe mea o lakou i hooweliweli ia. 27 Aia lawe hou mai au ia lakou mai na kanaka mai, a houluulu mai hoi ia lakou mai na aina mai o ko lakou poe enemi, a e hoanoia mai au iloko o lakou imua o na maka o na lahuikanaka he nui no; 28 Alaila e ike lakou, owau no Iehova ko lakou Akua, ka mea i hooalakaiia'i lakou i ke pio ana iwaena o na lahuikanaka; aka, ua houluulu hou mai au ia lakou i ko lakou aina ponoi, aole hoi i hookoe aku i kekahi o lakou ilaila. 29 Aole hoi au e huna hou aku i ko'u maka ia lakou, no ka mea, ua ninini aku au i ko'u Uhane maluna o ka ohana a Iseraela, wahi a Iehova ka Haku.

< Ezekiela 39 >