< Ezekiela 40 >

1 I KA iwakalua kumamalima o ka makahiki o ko kakou pio ana, i ka hoomaka ana o ka makahiki, i ka la umi o ka malama, i ka umikumamaha o ka makahiki mahope mai o ka pepehiia o ke kulanakauhale, ia la no, kau mai ka lima o Iehova maluna o'u, a lawe mai ia'u ilaila. 2 Maloko o na hihio o ke Akua i lawe mai ai oia ia'u iloko o ka aina o ka Iseraela, a hoonoho iho ia'u maluna o kekahi mauna kiekie loa, malaila he mea me he kulanakauhale la i hanaia ke ano, ma ke kukulu hema. 3 A lawe ae oia ia'u ilaila, aia hoi, he kanaka, o kona ano ua like me ke keleawe i ka nana aku, a he kaula olona iloko o kona lima, a me ke ana ohe; a ua ku iho la ia maloko o ka ipuka. 4 A olelo mai la ia kanaka ia'u, E ke keiki a ke kanaka, e nana me kou mau maka, a e hoolohe me kou mau pepeiao, a e kau kou naau maluna o na mea a pau a'u e hoike aku ai ia oe; no ka mea, ua laweia mai oe maanei e hoike ai au ia mau mea ia oe: e hai aku oe i ka mea a pau au e ike ai i ka ohana a Iseraela. 5 Aia hoi, he pa mawaho o ka hale a puni, a iloko o ka lima o ke kanaka he ana ohe eono kubita ka loa, ma ke kubita me ka peahi lima; a ana ae la oia i ka laula o ka hale hookahi ohe, a i ke kiekie hookahi ohe. 6 Alaila hele ae la ia i ka puka e nana ana i ka hikina, a pii ae oia ma kona mau anuu, a ana ae la hoi oia i ka paepae o ka ipuka hookahi ohe ka laula, a i kekahi paepae hookahi no ohe. 7 Hookahi hoi ohe ka laula a hookahi hoi ka loa o na keena liilii a pau; a elima kubita iwaena o na keena liilii; a o ka paepae o ka ipuka ma ka lanai o ka puka maloko, hookahi no ohe. 8 Ua ana ae la ia i ka lanai o ka puka maloko, hookahi ohe. 9 Alaila ana ae la oia i ka lanai o ka puka, ewalu kubita; a o kona mau kia elua kubita; a o ka lanai o ka puka, maloko no ia. 10 Ekolu hoi keena liilii o ka puka hikina ma keia aoao, a ekolu hoi ma kela aoao; hookahi no ana ko lakou a ekolu: a hookahi no ana ko na laau ku ma keia aoao a me kela aoao. 11 A ana ae la hoi oia i ka laula o kahi e komo ai o ka puka, he umi kubita; a o ka loa o ka puka, he umikumamakolu kubita. 12 A o kahi mamua o na keena liilii, hookahi no kubita, a o kahi ma kela aoao, hookahi no kubita: a o na keena liilii eono kubita ma keia aoao, eono hoi ma kela aoao. 13 Ana ae la hoi oia i ka puka, mai koluna o kekahi keena liilii i koluna o kekahi keena liilii; he iwakalua kumamalima kubita ka laula, ku pono kekahi puka i kekahi puka. 14 Hana ae la hoi oia i na kia, kanaono kubita a hiki i ke kia o ka lanai o ka ipuka a puni. 15 A mai ke alo o ka puka komo, a hiki i ke alo o ka lanai o ka puka iloko, kanalima kubita. 16 He mau puka makani paa ko na keena liilii a me ko na kia maloko o ka ipuka a puni, a me ko na hoaka; a he mau puka malamalama maloko a puni, a he mau laau pama ma kela kia keia kia. 17 Alaila lawe mai oia ia'u iloko o ka pahale mawaho, aia hoi, na keena, a me ke keehana i hanaia no ka pahale a puni; he kanakolu keena maluna iho no o ke keehana 18 A o ke keehana ma ka aoao o na ipuka, e ku pono ana i ka loa o na puka, he keehana lalo. 19 Alaila ana ae la oia i ka laula mai ke alo o ka ipuka lalo, a hiki i ke alo o ka pahale loko mai waho mai, hookahi haneri kubita ma ka hikina a ma ke kukulu akau. 20 A o ka ipuka o ka pahale mawaho, e huli ana i ke kukulu akau, ana aku la oia ia i kona loa a me kona laula. 21 A o kona mau keena liilii, ekolu ia ma keia aoao, a ekolu hoi ma kela aoao; a o kona mau kia, a me kona mau hoaka, mamuli no ia o ke ana ana o ka ipuka mua; kanalima kubita kona loa, a he iwakalua kumamalima kubita ka laula. 22 A o ko lakou mau puka makani, a me ko lakou mau hoaka, a me ko lakou mau laau pama, mamuli no ia o ke ana ana o ka ipuka i ku pono i ka hikina; a pii ae la iloko ona ma na anuu ehiku; a o kona mau hoaka, ma ko lakou alo no ia. 23 A o ka ipuka o ka pahale loko, ua ku pono ia i ka ipuka ma ke kukulu akau, a ma ka hikina; a ana'e la oia mai kekahi ipuka a i kekahi ipuka hookahi haneri kubita. 24 Ma ia hope mai, lawe mai oia ia'u ma ka aoao kukulu hema, aia hoi he ipuka ma ka aoao kukulu hema: a ana ae la oia i kona mau kia, a me kona mau hoaka, e like me kela mau ana ana. 25 He mau puka makani iloko ona, a iloko hoi o kona mau hoaka a puni, e like me kela mau puka makani; he kanalima kubita ka loa, he iwakalua kumamalima kubita ka laula. 26 Ehiku hoi anuu e pii ai ilaila, a o kona mau hoaka, aia ma ko lakou alo ia; he mau laau pama kona, hookahi ma keia aoao, a hookahi hoi ma kela aoao, ma kona mau kia. 27 A he ipuka ma ka pahale loko ma ka aoao kukulu hema; a ana'e la oia mai kekahi ipuka a hiki i kekahi ipuka ma ke kukulu hema hookahi haneri kubita. 28 A lawe ae la oia ia'u i ka pahale iloko, ma ka ipuka ma ka aoao kukulu hema; a ana ae la oia i ka ipuka ma ka aoao kukulu hema, mamuli o kela mau ana ana; 29 A i kona mau keena liilii, a me kona mau kia, a me kona mau hoaka, mamuli o kela mau ana ana no ia: he mau pukamakani maloko ona, a maloko o kona mau hoaka a puni; he kanalima kubita kona loa, a he iwakalua kubita kona laula. 30 A o kona mau hoaka he iwakalua kumamalima ka loa, a elima kubita ka laula. 31 A o kona mau hoaka ua ku pono lakou i ka pahale mawaho; he mau laau pama ma kona mau kia; a o ka pii ana'e ilaila he mau anuu ewalu. 32 Lawe ae la no hoi oia ia'u iloko o ka pahale loko ma ka hikina: a ana'e la oia i ka ipuka mamuli o keia mau ana ana. 33 A o kona mau keena liilii, a me kona mau kia, a me kona mau hoaka, mamuli no ia o keia mau ana ana; a he mau pukamakani maloko ona, a maloko o kona mau hoaka a puni: he kanalima kubita kona loa, a he iwakalua kumamalima kubita kona laula. 34 O kona mau hoaka ua ku pono lakou i ka pahale mawaho: he mau laau pama ma kona mau kia, ma kela aoao, a ma keia aoao; a o ka pii ana ilaila he mau anuu awalu. 35 Lawe ae la no hoi oia ia'u i ka ipuka kukulu akau, a ana'e la oia ia ia mamuli o keia mau ana ana; 36 Kona mau keena liilii, a me kona mau kia, a me kona mau hoaka, a me kona mau pukamakani; he kanalima kubita kona loa, a he iwakalua kumamalima kubita kona laula. 37 O kona mau kia ua ku pono no ia i ka pahale mawaho, a ma na kia na laau pama, ma kela aoao, a ma keia aoao: a o ka pii ana'e ilaila he mau anuu ewalu. 38 Ma na kia o na ipuka na keena liilii a me kona mau wahi e komo ai, ma kahi e holoi ai lakou i ka mohaikuni. 39 A ma ka lanai o ka ipuka he mau papa elua ma keia aoao, a elua papa ma kela aoao, maluna o laua e pepehi ai i ka mohaikuni, a me ka mohailawehala, a me ka mohaihala. 40 Ma ka aoao mawaho, kahi e pii ai i ke komo ana o ka ipuka kukulu akau, elua papa; a ma kekahi aoao hoi, ma ka pili ana i ka lanai o ka ipuka, elua papa. 41 Eha papa ma keia aoao, a eha papa ma kela aoao ma ka pili o ka ipuka; ewalu papa maluna o lakou e pepehi ai lakou. 42 A o na papa eha no ka mohaikuni he mau pohaku kalaiia, hookahi kubita me ka hapalua ka loa, hookahi kubita me ka hapalua ka laula, hookahi kubita ke kiekie: maluna iho hoi i waiho iho ai i na mea hana i pepehi ai lakou i ka mohaikuni, a me ka alana. 43 A maloko hoi na kilou, hookahi peahilima, i hoopaaia a puni: a maluna o na papa ka io o ka mohai. 44 A mawaho ae o ka ipuka loko na keena o ka poe himeni maloko o ka pahale loko, ma ka aoao o ka ipuka kukulu akau: o ko lakou nana ana ma ke kukulu hema ia; a o kekahi ma ka aoao o ka ipuka hikina, e nana ana i ke kukulu akau. 45 Olelo mai la hoi oia ia'u, O keia keena e nana ana i ke kukulu hema, no na kahuna ia ka poe ia lakou ka malama i ka hale. 46 A o ke keena e nana ana i ke kukulu akau, no na kahuna no ia ka poe ia lakou ka malama i ke kuahu; oia na keiki a Zadoka iwaena o na mamo a Levi, ka poe hookokoke ia Iehova, e malama ia ia. 47 Pela oia i ana ai i ka pahale, hookahi haneri kubita ka loa, hookahi haneri hoi kubita ka laula, he ahalike, a me ke kuahu ma ke alo o ka hale. 48 Lawe mai la hoi oia ia'u i ka lanai o ka hale, a ana'e la i kela kia keia kia o ka lanai, elima kubita ma kela aoao, elima hoi kubita ma keia aoao; a o ka laula o ka ipuka ekolu kubita ia ma kela aoao, ekolu hoi kubita ma keia aoao. 49 He iwakalua kubita ka loa o ka lanai, a he umikumamakahi kubita ka laula; ma na anuu hoi kahi i pii ai lakou ilaila: a he mau kia e pili ana i na kia, kekahi ma kela aoao, a o kekahi hoi ma keia aoao.

< Ezekiela 40 >