< Genesis 10:3 >

The sons of Gomer were: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
Bijtë e Gomerit qenë: Ashkenazi, Rifathi dhe Togarmahu.
وَبَنُو جُومَرَ: أَشْكَنَازُ وَرِيفَاثُ وَتُوجَرْمَةُ.
وَأَبْنَاءُ جُومَرَ: أَشْكَنَازُ وَرِيفَاثُ وَتُوجَرْمَةُ.
Գամերի որդիներն են Ասքանազը, Րիփաթը եւ Թորգոման:
গোমৰৰ সন্তান সকল হ’ল অস্কিনজ, ৰীফৎ, আৰু তোগৰ্মা।
Qomerin oğulları: Aşkenaz, Rifat və Toqarma.
গোমরের ছেলে অস্কিনস, রীফৎ ও
গোমরের ছেলেরা: অস্কিনস, রীফৎ, এবং তোগর্ম।
А Гомерови синове: Асханаз, Рифат и Тогарма.
Ang mga anak ni Gomer nga lalaki mao sila Askenas, Rifat, ug Togarma.
Ug ang mga anak nga lalake ni Gomer: si Ashkenaz, ug si Riphat, ug si Togorma.
Ana aamuna a Gomeri anali: Asikenazi, Rifati ndi Togarima.
Gomer ih caanawk loe, Ashkenaz, Riphath hoi Togarmah.
Te phoeiah Gomer ca rhoek la Ashkenaz, Riphath neh Togarmah om.
Gomer chilhah ho chu Ashkenaz, Riphath chule Togarmath ahiuve.
歌篾的儿子是亚实基拿、利法、陀迦玛。
歌篾的兒子是亞實基拿、利法、陀迦瑪。
哥默爾的子孫:阿市革納次、黎法特和托加爾瑪。
A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.
Synové pak Gomerovi: Ascenez, Rifat, a Togorma.
Synové pak Gomerovi: Ascenez, Rifat, a Togorma.
Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifaf og Togarma.
Og Gomers Sønner: Askenas og Rifat og Thogarma.
Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifat og Togarma.
Yawuot Gomer ne gin: Ashkenaz, Rifath, kod Togarma.
En de zonen van Gomer zijn: Askenaz, en Rifath, en Togarma.
De zonen van Gómer: Asjkenaz, Rifat en Togarma.
En de zonen van Gomer zijn: Askenaz, en Rifath, en Togarma.
And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer were: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer: Ashkenaz and Riphath and Togarmah.
And the sons of Gamer, Aschanaz, and Riphath, and Thorgama.
And the sons of Gamer, Aschanaz, and Riphath, and Thorgama.
And then the sons of Gomer were Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer: Ascenez and Riphath and Thogorma.
The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
And the sonnes of Gomer, Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gamer, Aschanaz, and Riphath, and Thorgama.
And the sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
And sons of Gomer [are] Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer were: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer: Ashkenaz and Riphath, and Togarmah.
And [the] sons of Gomer [were] Ashkenaz and Riphath and Togarmah.
and son: child Gomer Ashkenaz and Riphath and Togarmah
The sons of Gomer were Askenaz, Riphath, and Togarmah.
And the sonnes of Gomyr were: Ascenas Riphat and Togarina.
The sons of Gomer were Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer were: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer were: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer were: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer were: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer were: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
The sons of Gomer were: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.
Forsothe the sones of Gomer weren Asseneth, and Rifath, and Thogorma.
And sons of Gomer [are] Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.
Kaj la filoj de Gomer: Aŝkenaz kaj Rifat kaj Togarma.
Gomer ƒe viŋutsuwoe nye: Askenaz, Rifat kple Togarma.
Mutta Gomerin lapset: Askenas, Riphad ja Togarma.
Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma.
Fils de Gomer: Ascénez, Riphath et Thogorma. —
Les fils de Gomer étaient: Ashkenaz, Riphath et Togarmah.
– Et les fils de Gomer: Ashkenaz, et Riphath, et Togarma.
Et les enfants de Gomer, Askénaz, Riphath, et Thogarma.
Fils de Gomer: Ascenez, Riphath et Thogorma.
Les fils de Gomer: Aschkenaz, Riphat et Togarma.
Fils de Gomer: Ascénez, Riphath et Thogorma. —
Et les fils de Gomer, Ashkénas, Riphath, et Togarma.
Et les fils de Gomer: Askénas et Riphat et Thogarma.
Fils de Gomer: Ascenez, Riphat, et Thogorma.
Enfants de Gourer: Achkenaz, Rifath et Togarma.
Gomers Söhne waren Askenaz, Riphat und Togarma.
Und die Söhne Gomers: Askenas und Riphat und Togarma.
Und die Söhne Gomers: Askenas und Riphat und Togarma.
Und die Söhne Gomers: Askenas, Riphath und Togarma.
Aber die Kinder von Gomer sind diese: Askenas, Riphath und Thogarma.
Aber die Kinder von Gomer sind diese: Askenas, Riphath und Thorgama.
Die Söhne Gomers waren: Askenas, Riphath und Thogarma.
Die Söhne Gomers aber: Aschkenas, Riphat und Togarma.
Und die Söhne Gomers: Aschkenas und Riphath und Thogarmah.
Ariũ a Gomeri nĩ aya: Ashikenazu, na Rifathu, na Togarima.
Και οι υιοί του Γομέρ, Ασχενάζ, και Ριφάθ, και Θωγαρμά.
καὶ υἱοὶ Γαμερ Ασχαναζ καὶ Ριφαθ καὶ Θοργαμα
આશ્કનાઝ, રીફાથ તથા તોગાર્મા, ગોમેરના દીકરાઓ હતા.
Gomè te fè twa pitit gason. Achkenaz, Rifat ak Togama.
Fis Gomer yo te Aschkenaz, Riphat avèk Togarma.
’Ya’yan Gomer maza su ne, Ashkenaz, Rifat, da Togarma.
O na keikikane a Gomera: o Asekenaza, o Kipata, a o Elia.
ובני גמר--אשכנז וריפת ותגרמה
וּבְנֵ֖י גֹּ֑מֶר אַשְׁכֲּנַ֥ז וְרִיפַ֖ת וְתֹגַרְמָֽה׃
וּבְנֵי גֹּמֶר אַשְׁכְּנַז וְרִיפַת וְתֹגַרְמָֽה׃
ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה׃
וּבְנֵי גֹּמֶר אַשְׁכֲּנַז וְרִיפַת וְתֹגַרְמָֽה׃
וּבְנֵ֖י גֹּ֑מֶר אַשְׁכֲּנַ֥ז וְרִיפַ֖ת וְתֹגַרְמָֽה׃
और गोमेर के पुत्र: अश्कनज, रीपत और तोगर्मा हुए।
गोमर के पुत्र: अश्केनाज, रिफात तथा तोगरमाह थे.
A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.
Gómer fiai pedig: Áskenáz, Rifász és Tógármó.
Ụmụ ndị ikom Goma bụ: Ashkenaz, Rifat na Togama.
Dagiti putot a lallaki ni Gomer ket ni Askenaz, ni Rifat, ken ni Togarma.
Keturunan Gomer adalah penduduk Askenas, Rifat dan Togarma.
Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat dan Togarma.
Anak-anak Gomer bernama Askenas, Rifat, dan Togarma.
E i figliuoli di Gomer [furono] Aschenaz, e Rifat, e Togarma.
I figli di Gomer: Askenaz, Rifat e Togarma.
I figliuoli di Gomer: Ashkenaz, Rifat e Togarma.
ゴメルの子はアシケナズ、リパテ、トガルマなり
ゴメルの子孫はアシケナズ、リパテ、トガルマ。
ゴメルの子はアシケナズ、リパテ、トガルマなり
Hanki Goma amohe'i zamagi'a Asikenazi'e, Rifati'e, Togarma'e.
ಗೋಮೆರನ ಪುತ್ರರು: ಅಷ್ಕೆನಜ್, ರೀಫತ್, ತೋಗರ್ಮ.
ಗೋಮೆರನ ಸಂತಾನದವರು - ಅಷ್ಕೆನಸ್, ರೀಫತ್, ತೋಗರ್ಮ ಎಂಬವರು.
고멜의 아들은 아스그나스와 리밧과 도갈마요
고멜의 아들은 아스그나스와, 리밧과, 도갈마요
Fwilin tulik natul Gomer pa mwet in Ashkenaz, Riphath, ac Togarmah.
کوڕەکانی گۆمەر: ئەشکەنەز، ڕیفەت و تۆگەرما.
Porro filii Gomer: Ascenez et Riphath et Thogorma.
Porro filii Gomer: Ascenez et Riphath et Thogorma.
Porro filii Gomer: Ascenez et Riphath et Thogorma.
Porro filii Gomer: Ascenez et Riphath et Thogorma.
porro filii Gomer Aschenez et Rifath et Thogorma
Porro filii Gomer: Ascenez et Riphath et Thogorma.
Un Gomera bērni: Aškenas un Rifats un Togarmas.
Bana mibali ya Gomeri: Ashikenazi, Rifati mpe Togarima.
Batabani ba Gomeri be bano: Asukenaazi, ne Lifasi, ne Togaluma.
Ary ny zanakalahin’ i Gomera dia Askenaza sy Rifata ary Togarma.
O tarira’ i Gomereo le i Askenaze, i Rifate, vaho i Togarmà.
ഗോമെരിന്റെ പുത്രന്മാർ: അശ്കേനസ്, രീഫത്ത്, തോഗർമ്മാ.
ഗോമെരിന്റെ പുത്രന്മാർ: അസ്കെനാസ്, രീഫത്ത്, തോഗൎമ്മാ.
ഗോമെരിന്റെ പുത്രന്മാർ: അശ്കേനസ്, രീഫത്ത്, തോഗർമാ.
गोमरचे पुत्र आष्कनाज, रीफाथ व तोगार्मा हे होते.
ဂေါ​မာ​မှ​ဆင်း​သက်​သော​သား​စဉ်​မြေး​ဆက် တို့​သည်​ကား အာ​ရှ​ကေ​နတ်၊ ရိ​ဖတ်၊ တော်​ဂ​မ လူ​မျိုး​များ​ဖြစ်​ကြ​၏။-
ဂေါမသားကား၊ အာရှေကနတ်၊ ရိဖတ် တော်ဂမတည်း။
ဂေါမ သား ကား၊ အာရှကေနတ် ၊ ရိဖတ် တော်ဂမ တည်း။
A ko nga tama a Komere; ko Ahekenata, ko Ripata, ko Tokarama.
Amadodana kaGomeri ayeyila: u-Ashikhenazi, uRifathi kanye loThogarima.
Lamadodana kaGomeri: UAshikenazi loRifathi loTogarma.
अशकनज, रीपत र तोगर्मा गोमेरका छोराहरू थिए ।
Og Gomers sønner var Askenas og Rifat og Togarma.
Og sønerne hans Gomer var Askenas og Rifat og Togarma.
ଅସ୍କିନସ୍‍ ଓ ରୀଫତ୍‍ ଓ ତୋଗର୍ମା, ଏମାନେ ଗୋମରର ସନ୍ତାନ।
Ilmaan Goomer: Ashkenas, Riifaatii fi Toogarmaa turan.
ਗੋਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਸ਼ਕਨਜ਼, ਰੀਫ਼ਥ ਅਤੇ ਤੋਗਰਮਾਹ ਸਨ।
و پسران جومر: اشکناز و ریفات و توجرمه.
پسران جومر: اَشکناز، ریفات و توجَرمِه.
A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma.
Synowie Gomera: Aszkenaz, Rifat i Togarma.
E os filhos de Gômer: Asquenaz, e Rifate, e Togarma.
E os filhos de Gomer, são: Asquenaz, e Riphath, e Togarmah.
E os filhos de Gomer, são: Asquenaz, e Riphath, e Togarmah.
Фиий луй Гомер: Ашкеназ, Рифат ши Тогарма.
Verse not available
Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.
А синови Гомерови: Асхенас и Рифат и Тогарма.
A sinovi Gamerovi: Ashanas i Rifat i Togarma.
Vanakomana vaGomeri vanoti: Ashikenazi, Rifati naTogarima.
Сынове же Гамеровы: Асханас и Рифаф и Форгама.
Gomerjevi sinovi: Aškenáz, Rifát in Togarmá.
Wiilashii Gomerna waxay ahaayeen Ashkenas, iyo Riifad, iyo Togarmaah.
Y los hijos de Gomer: Askenaz, y Rifat, y Togarma.
Los hijos de Gomer: Asquenaz, Rifat, y Togarmá.
Los hijos de Gomer fueron: Askenaz, Rifat y Togarma.
Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma.
Y los hijos de Gomer: Ascenez, y Rifat, y Togorma.
Y los hijos de Gomer: Ashkenaz, y Riphat, y Togorma.
Y los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma.
Hijos de Gómer: Asquenaz, Rifat, Togormá.
Na wana wa Gomeri walikuwa Ashikenazi, Rifathi na Togama.
Wana wa Gomeri walikuwa: Ashkenazi, Rifathi na Togarma.
Gomers söner voro Askenas, Rifat och Togarma.
Men Gomers barn äro desse: Ascenas, Riphath och Thogarma.
Gomers söner voro Askenas, Rifat och Togarma.
At ang mga anak ni Gomer: si Azkenaz, at si Rifat, at si Togarma.
At ang mga anak ni Gomer: si Azkenaz, at si Rifat, at si Togarma.
Ang mga anak na lalaki ni Gomer ay sina Askenaz, Rifat, Togarma.
கோமரின் மகன்கள் அஸ்கினாஸ், ரீப்பாத்து, தொகர்மா என்பவர்கள்.
கோமரின் மகன்கள்: அஸ்கினாஸ், ரீப்பாத்து, தொகர்மா.
గోమెరు కొడుకులు అష్కనజు, రీఫతు, తోగర్మా.
Pea ko e ngaahi foha ʻo Komela; ko ʻAsekinasa, mo Lifata, mo Tokama.
Gomer'in oğulları: Aşkenaz, Rifat, Togarma.
Gomer asefo ni: Askenas, Rifat ne Togarma.
Gomer asefoɔ nie: Askenas, Rifat ne Togarma.
Gomer asefo ni: Askenas, Rifat ne Togarma.
А сини Ґомерові: Ашкеназ, і Рифат, і Тоґарма.
और जुमर के बेटे: अशकनाज़ और रीफ़त और तुजरमा।
گومەرنىڭ ئەۋلادلىرى: ئاشكىناز، رىفات ۋە تورگاماھ ئىدى.
Гомәрниң әвлатлири: Ашкиназ, Рифат вә Торгамаһ еди.
Gomerning ewladliri: Ashkinaz, Rifat we Torgamah idi.
Gomǝrning ǝwladliri: Axkinaz, Rifat wǝ Torgamaⱨ idi.
Con trai của Gô-me là Aùch-kê-na, Ri-phát, và Tô-ga-ma.
Con trai của Gô-me là Ách-kê-na, Ri-phát, và Tô-ga-ma.
Con trai Gô-me là Ách-kê-na, Ri-phát, và Tô-ga-ma.
Àwọn ọmọ Gomeri ni: Aṣkenasi, Rifati àti Togarma.
Verse Count = 211

< Genesis 10:3 >