< Mui 10 >

1 Hano bagade da yolesili, Nowa: ea mano Sieme, Ha: me amola Ya: ifede da manolali lai. 2 Ya: ifede egefelali da agoane lalelegei. Ya: ifede ea mano da Goume, Ma: igoge, Ma: dai, Ya: ifa: ne, Diubale, Misege amola Dila: se. 3 Goume ea dunu mano da A: segena: se, Laifa: de amola Dougama. 4 Ya: ifa: ne egefelali da Ilaisia, Dasise, Gidimi amola Loudanimi. 5 (Amo mano ilia fi da dusagai ouligisu hou hamone ilia fifi asi gala asili sia: hisu hisu hamosu). 6 Ha: me egefelali da Gusia, Misala: ime, Fade amola Ga: ina: ne. 7 Gusia egefelali da Seba, Ha: fila, Sa: bada, Lama amola Sa: bediga. Lama egefela da Siba amola Dida: ne. 8 Gusia ea mano eno da Nimilode. E da asigilaloba, nimi bagade gegesu dunu hamoi. 9 E da Hina Gode ba: ma: ne benea ahoasu dunu gasa bagade hamoi. Amaiba: le, musa: dunu da amane sia: su, “Hina Gode da di benea ahoasu dunu Nimilode defele hamomu da defea.” 10 Moilai bai bagade ea soge Siaina ganodini da Ba: bilone, Elege, A:ga: de amola Ga: lene. 11 Amo soge yolesili, e da Asilia sogega asi. Amoga e da moilai bai bagade eno hahamone gagai amo Ninefe, Lihoubode, Ga: ila, 12 amola Lisene. La: idi da Ninefe, la: idi da Ga: ila amola Lisene da moilai bai bagadedafa dogoa galu. 13 Misala: ime ea mano da Ludaide fi, Anamaide fi, Lehabaide fi, Na: baduhaide fi, 14 Badalusaide fi, Gasaluhaide fi (amo fi amoga Filisidini fi da misi) amola Ga: fadolaide fi. 15 Ga: ina: ne ea mano da Saidone (ea magobo mano), Hidaide fi, 16 Yebiusaide fi, A:moulaide fi, Gegasiaide fi, 17 Haifaide fi, Agaide fi, Sainaide fi, 18 Afadaide fi, Semalaide fi, Ha: imadaide fi. Fa: no Ga: ina: ne fi dunu huluane da afafai. 19 Ga: ina: ne fi ilia soge olei da asili amo Saidone moilai bai bagade asili Gela asili Ga: isa moilai bai bagadega doaga: i. Amalalu, soge olei da Sodame moilai bai bagadega asili, Goumola moilai bai bagade amola A: dama moilai bai bagade amola Siboimi moilai bai bagade baligili, La: isia moilai bai bagadega doaga: i. 20 Amo dedei da Ha: me ea mano - ilia fi amola sia: hisu hisu amola sogebi da sosogo bagade ba: i. 21 Sieme da Ya: ifede ea ola esalu. Sieme da Hibulu dunu fi huluane amo ilia aowalali eda. 22 Sieme egefelali da Ila: me, A:sie, Afa: gasa: de, Lade amola A: ila: me. 23 A: ila: me egefelali da Ase, Hale, Gidie amola Misiege. 24 Afa: gasa: de ea mano da Sila amola Sila ea mano da Ibe. 25 Ibe da dunu mano aduna lai. Afae ea dio amo Bilege (Bai e esalea osobo bagade da afafai ba: i). Bilege ea eya dio amo Yogada: ne. 26 Yogada: ne ea mano da A: lamouda: de, Silefe, Ha: isama: ifede, Yila, 27 Hadoula: me, Usa: le, Digala, 28 Ouba: le, Abima: ile, Siba, 29 Oufe, Ha: fila amola Youba: be. Amo huluane da Yogada: ne ea mano. 30 Ilia esalebe soge da goumi gusudi soge ea ole da Misia alalo asili Sifa doaga: i. 31 Amo dedei da Sieme ea mano - ilia fi, sia: hisu hisu, ilia sogebi amola ilia soge da bagade ba: i. 32 Huluane da Nowa: ea mano ilia fi amo ilia sosogo fi amo ganodini amola fi gilisisu ilia hamoi. Amo fi amoga fi gilisisu huluane da hano bagade fa: no hamone, afafane osobo bagade nabasu.

< Mui 10 >