< Psaltaren 16 >

1 En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag tager min tillflykt till dig. 2 Jag säger till HERREN: "Du är ju Herren; för mig finnes intet gott utom dig; 3 de heliga som finnas i landet, de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag." 4 Men de som taga sig en annan gud, de hava stora vedermödor; jag vill icke offra deras drickoffer av blod eller taga deras namn på mina läppar. 5 HERREN är min beskärda del och bägare; du är den som uppehåller min arvedel. 6 En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett arv som behagar mig väl. 7 Jag vill lova HERREN, ty han giver mig råd; ännu om natten manar mig mitt innersta. 8 Jag har haft HERREN för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall icke vackla. 9 Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet. 10 Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven. (Sheol h7585) 11 Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

< Psaltaren 16 >