< I Kronik 8 >

1 Beniamin spłodził Belę, swego pierworodnego, Aszbela – drugiego, Achracha – trzeciego; 2 Nocha – czwartego, Rafa – piątego. 3 Synami Beli [byli]: Addar, Gera, Abihud; 4 Abiszua, Naaman, Achoach; 5 Gera, Szefufan i Huram. 6 Oto synowie Ehuda – byli oni naczelnikami rodów mieszkających w Geba i zostali przesiedleni do Manachat; 7 Byli to: Naaman, Achiasz i Gera. On ich przesiedlił i potem spłodził Uzzę i Ahiuda. 8 A Sacharaim spłodził [dzieci] w krainie Moabu po odprawieniu swoich żon Chuszimy i Baary. 9 Spłodził więc ze swojej żony Chodeszy Jobaba, Sibię, Meszę, Malkoma; 10 Jeusa, Sakiasza i Mirmę. Ci [byli] jego synami, naczelnikami rodów. 11 Z Chuszimy spłodził Abituba i Elpaala. 12 Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, który zbudował Ono i Lod oraz należące do niego miejscowości; 13 A także Beria i Szema, którzy [byli] naczelnikami rodów mieszkających w Ajjalonie. To oni wypędzili mieszkańców Gat. 14 A Achio, Szaszak, Jeremot; 15 Zebadiasz, Arad, Eder; 16 Mikael, Jiszpa i Jocha – [byli to] synowie Berii. 17 A Zebadiasz, Meszullam, Chiszki, Cheber; 18 Jiszmeraj, Jiszlia i Jobab – [byli] synami Elpaala. 19 A Jakim, Zikri, Zabdi; 20 Elioenaj, Silletaj, Eliel; 21 Adajasz, Berajasz, Szimrat – to synowie Szimejego. 22 A Jiszpan, Eber, Eliel; 23 Abdon, Zikri, Chanan; 24 Chananiasz, Elam i Antotiasz; 25 Jifdejasz i Penuel – to synowie Szaszaka. 26 A Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz; 27 Jaareszjasz, Eliasz i Zikri – to synowie Jerochama. 28 Ci [byli] naczelnikami rodów, przywódcami według swoich rodowodów, a zamieszkali w Jerozolimie. 29 W Gibeonie mieszkał ojciec Gibeona, a jego żona miała na imię Maaka. 30 Jego pierworodnym synem [był] Abdon, a następni to: Sur, Kisz, Baal, Nadab; 31 Gedor, Achio i Zakir. 32 Miklot spłodził Szimeę. Oni także mieszkali ze swoimi braćmi w Jerozolimie, naprzeciw swoich braci. 33 Ner spłodził Kisza, a Kisz spłodził Saula, Saul zaś spłodził Jonatana, Malkiszuę, Abinadaba i Eszbaala. 34 Synem Jonatana [był] Meribbaal, Meribbaal zaś spłodził Micheasza. 35 Synowie Micheasza: Piton, Melek, Tarea i Achaz. 36 Achaz spłodził Jehoaddę, a Jehoadda spłodził Alemeta, Azmaweta i Zimriego, a Zimri spłodził Mosę; 37 Mosa spłodził Bineę, jego synem był Rafa, jego synem był Eleasa, jego synem był Asel. 38 Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Ci wszyscy byli synami Asela. 39 Synowie jego brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, Jeusz – drugi, Elifelet – trzeci; 40 Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, sprawnymi łucznikami, a mieli wielu synów i wnuków, razem – stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy [pochodzili] z synów Beniamina.

< I Kronik 8 >