< 1 Kronická 8 >

1 Beniamin pak zplodil Bélu, prvorozeného svého, Asbele druhého, Achracha třetího, 2 Nocha čtvrtého, Rafa pátého. 3 Béla pak měl syny: Addara, Geru, Abiuda, 4 Abisua, Námana, Achoacha, 5 A Geru, Sefufana a Churama. 6 Ti jsou synové Echudovi, ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Gabaa, kteříž je uvedli do Manáhat, 7 Totiž: Náman, a Achia a Gera. On přestěhoval je; zplodil pak Uza a Achichuda. 8 Sacharaim pak zplodil v krajině Moábské, když onen byl propustil je, s Chusimou a Bárou manželkami svými. 9 Zplodil s Chodes manželkou svou Jobaba, Sebia, Mésa a Malkama, 10 Jehuza, Sachia a Mirma. Ti jsou synové jeho, knížata čeledí otcovských. 11 S Chusimou pak byl zplodil Abitoba a Elpále. 12 Synové pak Elpálovi: Heber, Misam a Semer. Ten vystavěl Ono a Lod, i vsi jeho. 13 A Beria a Sema. Ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Aialon; ti zahnali obyvatele Gát. 14 Achio pak, Sasák a Jeremot, 15 Zebadiáš, Arad a Ader, 16 Michael, Ispa a Jocha synové Beria. 17 A Zebadiáš, Mesullam, Chiski, Heber, 18 Ismerai, Izliáš a Jobab synové Elpálovi. 19 A Jakim, Zichri a Zabdi. 20 Elienai, Ziletai a Eliel, 21 Adaiáš, Baraiáš a Simrat synové Simei. 22 Ispan a Heber a Eliel, 23 Abdon, Zichri a Chanan, 24 Chananiáš, Elam a Anatotiáš, 25 Ifdaiáš a Fanuel synové Sasákovi. 26 Samserai, Sechariáš a Ataliáš, 27 Jaresiáš, Eliáš a Zichri synové Jerochamovi. 28 Ta jsou knížata otcovských čeledí po rodinách svých, kterážto knížata bydlila v Jeruzalémě. 29 V Gabaon pak bydlilo kníže Gabaon, a jméno manželky jeho Maacha. 30 A syn jeho prvorozený Abdon, Zur, Cis, Bál a Nádab, 31 Ale Gedor, Achio, Zecher. 32 A Miklot zplodil Simea. I ti také naproti bratřím svým bydlili v Jeruzalémě s bratřími svými. 33 Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule. Saul pak zplodil Jonatu, Melchisua, Abinadaba a Ezbále. 34 Syn pak Jonatův Meribbál, Meribbál pak zplodil Mícha. 35 Synové pak Míchovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz. 36 Achaz pak zplodil Jehoadu, Jehoada pak zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimru. Zimri pak zplodil Mozu. 37 Moza pak zplodil Bina. Ráfa syn jeho, Elasa syn jeho, Azel syn jeho. 38 Azel pak měl šest synů, jichž tato jsou jména: Azrikam, Bochru, Izmael, Seariáš a Abdiáš a Chanan. Všickni ti synové Azelovi. 39 Synové pak Ezeka, bratra jeho: Ulam prvorozený jeho, Jehus druhý, a Elifelet třetí. 40 A byli synové Ulamovi muži udatní a střelci umělí, kteříž měli mnoho synů a vnuků až do sta a padesáti. Všickni ti byli z synů Beniaminových.

< 1 Kronická 8 >