1 Kronická 7

1 Synové pak Izacharovi: Tola, Fua, Jasub a Simron, čtyři. 2 Synové pak Tolovi: Uzi, Refaia, Jeriel, Jachmai, Jipsam, Samuel, knížata po domích otců jejich, pošlí od Toly, muži udatní v pokoleních svých. Počet jejich ve dnech Davidových byl dvamecítma tisíců a šest set. 3 Synové Uzovi: Izrachiáš. Synové pak Izrachiášovi: Michael, Abdiáš, Joel a Isia, všech pět knížat. 4 A s nimi v pokoleních jejich, po čeledech jejich otcovských, mužů válečných třidceti šest tisíců; nebo mnoho měli žen a synů. 5 Bratří také jejich po všech čeledech Izachar, mužů udatných osmdesáte sedm tisíců, všech vyčtených. 6 Synové Beniaminovi: Béla, Becher, Jediael, tři. 7 Synové pak Bélovi: Ezbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět knížat čeledí otcovských, muži udatní; načteno jich dvamecítma tisíců, třidceti a čtyři. 8 Potom synové Becherovi: Zemira, Joas, Eliezer, Elioenai, Amri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet, všickni synové Becherovi. 9 Kterýchž počet po pokoleních jejich, a po knížatech v domě čeledí otcovských, mužů udatných, dvadceti tisíců a dvě stě. 10 Synové také Jediaelovi: Bilan. Synové pak Bilanovi: Jeus, Beniamin, Ahod, Kenan, Zetan, Tarsis a Achisachar. 11 Všech těch synů Jediaelových po knížatech čeledí, mužů udatných, sedmnáct tisíc a dvě stě, vycházejících na vojnu k bitvě, 12 Kromě Suppim a Chuppim, synů doma zrozených, a Chusim, synů vně zplozených. 13 Synové Neftalímovi: Jasiel, Guni, Jezer a Sallum, synové Bály. 14 Synové Manassesovi: Asriel, kteréhož mu manželka porodila. (Ženina též jeho Syrská porodila Machira, otce Galád. 15 Machir pak vzal manželku Chuppimovu a Suppimovu, a jméno sestry jeho Maacha.) Jméno pak druhého Salfad, a měl Salfad dcery. 16 Porodila pak Maacha manželka Machirova syna, kteréhož nazvala Fáres, a jméno bratra jeho Sáres, synové pak jeho Ulam a Rekem. 17 Synové pak Ulamovi: Bedan. Tiť jsou synové Galád syna Machirova, syna Manassesova. 18 Sestra pak jeho Molechet porodila Ishoda a Abiezera a Machla. 19 Byli pak synové Semidovi: Achian, Sechem, Likchi a Aniam. 20 Synové pak Efraimovi: Sutelach, a Bered syn jeho, Tachat syn jeho, Elada syn jeho, Tachat syn jeho, 21 Též Zabad syn jeho, Sutelach syn jeho, Ezer a Elad. I zbili je muži Gát, kteříž zrozeni byli v zemi té; nebo sstoupili byli, aby zajali dobytky jejich. 22 Protož kvílil Efraim otec jejich za mnohé dny, a přišli bratří jeho, aby ho těšili. 23 Potom všel k manželce své, kteráž počala a porodila syna, a nazval jméno jeho Beria, že byl v zámutku pro rodinu svou. 24 Dceru také Seeru, kteráž vystavěla Betoron dolní i horní, a Uzen Seera. 25 A Refacha syna jeho, Resefa, Telecha, a Tachana syna jeho, 26 Ladana syna jeho, Amiuda syna jeho, Elisama syna jeho, 27 Non syna jeho, Jozue syna jeho. 28 Vládařství pak jejich a bydlení jejich Bethel s vesnicemi svými, a k východu Náran, a k západu Gázer a vesnice jeho, Sichem s vesnicemi svými, až do Gázy a vesnic jeho. 29 A v místech naproti synům Manassesovým: Betsan s vesnicemi svými, Tanach s vesnicemi svými, Mageddo s vesnicemi svými, Dor s vesnicemi svými. V těch bydlili synové Jozefa syna Izraelova. 30 Synové Asser: Jemna, Jesua, Jesui, Beria, a Serach sestra jejich. 31 Synové pak Beriovi: Heber, Melchiel. Onť jest otec Birzavitův. 32 Heber pak zplodil Jafleta, Somera, Chotama, a Suu sestru jejich. 33 Synové pak Jafletovi: Pasach, Bimhal, a Asvat. Ti jsou synové Jafletovi. 34 Synové pak Somerovi: Achi, Rohaga, Jehubba a Aram. 35 Synové pak Helema, bratra jeho: Zofach, Jimna, Seles a Amal. 36 Synové Zofachovi: Suach, Charnefer, Sual, Beri a Jimra, 37 Bezer, Hod, Samma, Silsa, Jitran a Béra. 38 Synové Jeterovi: Jefunne, Fispa a Ara. 39 Synové pak Ulla: Arach, Haniel a Riziáš. 40 Všickni ti synové Asser, knížata domů otcovských, vybraní, udatní, přední z knížat, kteříž vyčteni do vojska k bitvě, v počtu šest a dvadceti tisíc mužů.