< Ezequiel 39 >

1 Karon ikaw, anak sa tawo, panagna batok kang Gog ug pag-ingon, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Tan-awa! makigbatok ako kanimo, Gog, pangulo sa Meshec ug sa Tubal. 2 Pabalikon ug giyahan ko ikaw; dad-on ko ikaw gikan sa layo nga bahin sa amihanan paingon ngadto sa kabukiran sa Israel. 3 Unya kuhaon ko ang imong pana nga anaa sa imong wala nga kamot ug ihulog ko ang mga udyong nga anaa sa imong tuo nga kamot. 4 Magbuy-od ka ngadto sa kabukiran sa Israel—ikaw ug ang tanan nimong mga sakop ug mga sundalo nga uban kanimo. Ihatag ko ikaw ngadto sa mga mananagit nga langgam ug sa ihalas nga mga mananap sa kaumahan aron kan-on. 5 Magbuy-od ka diha sa uma, kay ako mismo ang nagpahayag niini—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo. 6 Unya padad-an ko ug kalayo ang Magog ug kadtong nagpuyo nga luwas sa mga baybayon, ug masayod sila nga ako si Yahweh. 7 Kay himoon ko nga inila ang balaan kong ngalan taliwala sa akong katawhan sa Israel, ug dili ko na gayod tugotan nga pasipalahan ang balaan kong ngalan; masayod ang kanasoran nga ako si Yahweh, ang Balaang Dios sa Israel. 8 Tan-awa! Moabot ang adlaw, ug mahitabo kini—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo. 9 Mogula ang mga lumolupyo sa mga siyudad sa Israel ug gamiton nila ang mga hinagiban aron isugnod sa kalayo—ang gagmay ug dagko nga mga taming, mga pana, mga udyong, mga bunal ug ang mga bangkaw; isugnod nila kini sulod sa pito ka tuig. 10 Dili na sila motigom ug sugnod gikan sa kaumahan o mamutol ug mga kahoy gikan sa kalasangan, kay sunogon na man nila ang mga hinagiban; ilogan nila kadtong buot mangilog kanila; tulison nila kadtong buot manulis kanila—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.” 11 Unya mahitabo kini nianang adlawa nga magbuhat ako ug usa ka dapit didto alang kang Gog—usa ka lubnganan sa Israel, ang walog alang niadtong nagapanaw sa sidlakang bahin sa dagat. Mahimo kining babag alang niadtong buot moagi niini. Maglubong sila didto kang Gog uban sa daghang panon sa iyang katawhan. Pagatawagon nila kini nga Walog sa Hamon Gog. 12 Kay sulod sa pito ka bulan ilubong sila sa balay sa Israel aron sa paghinlo sa yuta. 13 Kay ilubong man sila sa tanang katawhan sa yuta; mahimo kining halandomong adlaw alang kanila sa dihang himayaon ako—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo. 14 Unya mopili sila ug mga tawo aron sa pagpadayon sa pagpanaw sa yuta, aron sa pagpangita niadtong milatas, apan nangamatay ug nagpabilin sa yuta ang ilang mga lawas, aron ilubong nila sila, ug mahinlo ang yuta tungod niini. Sa kataposan sa ikapitong bulan magsugod sila sa pagpangita. 15 Samtang moagi kining mga tawhana sa maong yuta, sa dihang makita nila ang bisan unsang bukog sa tawo, butangan nila kini ug timailhan, hangtod nga moabot ang mga tiglubong ug ilubong nila kini sa Walog sa Hamon Gog. 16 Aduna unyay siyudad didto nga nganlan ug Hamona. Niining paagiha mahinloan nila ang yuta. 17 Karon kanimo, anak sa tawo, miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Sultihi ang tanang mga langgam ug ang tanang ihalas nga mga mananap sa kaumahan, 'Pagtigom ug pag-anhi. Pagtigom sa palibot sa halad nga akong gitanyag alang kaninyo, sa dakong halad sa kabukiran sa Israel, aron mahimo ninyong kan-on ang unod ug imnon ang dugo. 18 Kan-on ninyo ang unod sa mga manggugubat ug imnon ang dugo sa mga prinsipe sa kalibotan; mahisama sila sa mga torong karnero, mga nating karnero, mga kanding, ug mga torong baka, gipatambok silang tanan sa Bashan. 19 Unya kan-on ninyo ang tambok alang sa inyong katagbawan; imnon ninyo ang dugo hangtod nga mahubog; mao kini ang halad nga ihawon nako alang kaninyo. 20 Matagbaw kamo diha sa akong lamesa pinaagi sa kabayo, karwahe, manggugubat, ug sa tanang tawo sa gubat—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.' 21 Unya ipahimutang ko ang akong himaya taliwala sa kanasoran, ug makita sa tanang kanasoran ang paghukom nga akong buhaton ug ang akong kamot nga giandam batok kanila. 22 Masayod ang balay sa Israel nga ako si Yahweh nga ilang Dios gikan nianang adlawa ug sa umaabot. 23 Masayod ang kanasoran nga gibihag ang balay sa Israel tungod sa ilang pagkadaotan pinaagi sa ilang pagbudhi kanako, busa gitago ko ang akong nawong gikan kanila ug gitugyan sila sa kamot sa ilang mga kaaway aron mapukan silang tanan pinaagi sa espada. 24 Gibuhat ko lamang ngadto kanila ang angay sa ilang pagkahugaw ug sa ilang mga sala, sa dihang gitago ko ang akong nawong gikan kanila. 25 Busa miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Karon ipahibalik ko ang katigayonan ni Jacob, ug magmaluloy-on ako sa tibuok balay sa Israel, sa dihang mamuhat ako uban sa kalumo alang sa balaan kong ngalan. 26 Unya pas-anon nila ang ilang kaulawan ug ang tanan nilang kalapasan sa pagbudhi kanako. Malimtan nila kining tanan sa dihang mopahulay sila nga luwas didto sa ilang yuta, ug walay molisang kanila. 27 Sa dihang kuhaon ko sila gikan sa mga katawhan ug tapokon gikan sa kayutaan sa ilang mga kaaway, ipakita ko ang akong pagkabalaan sa daghang kanasoran. 28 Unya masayod sila nga ako si Yahweh nga ilang Dios, kay gipabihag ko sila taliwala sa kanasoran, ug unya tapokon ko sila balik sa ilang yuta. Dili ko sila biyaan taliwala sa kanasoran. 29 Sa dihang ibubo ko ang akong Espiritu sa balay sa Israel dili ko na itago ang akong nawong gikan kanila—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.”

< Ezequiel 39 >