Ezequiel 40

1 Sa ika-25 ka tuig sa among pagkabihag sa pagsugod sa tuig sa ikanapulo nga adlaw sa bulan, sa ikanapulo ug upat nga tuig human nailog ang siyudad—sa sama niana nga adlaw, gitapion kanako ang kamot ni Yahweh ug gidala niya ako didto. 2 Pinaagi sa mga panan-awon nga gikan sa Dios gidala niya ako sa yuta sa Israel. Gidala niya ako aron ipahimutang sa taas kaayo nga bukid; ngadto sa habagatang bahin adunay sama sa mga gambalay nga sakop sa usa ka siyudad. 3 Unya gidala niya ako didto. Tan-awa, adunay tawo! Sama sa tumbaga ang iyang panagway. Naggunit siya ug higot nga lino ug usa ka sukdanan nga kahoy, ug nagtindog siya sa ganghaan sa siyudad. 4 Miingon kanako ang tawo, “Anak sa tawo, pagtan-aw ug paminaw, ug sabta pag-ayo ang tanan nga akong ipadayag kanimo, kay gidala ka dinhi aron mapadayag ko kini kanimo. Isugilon ngadto sa balay sa Israel ang tanang butang nga imong makita.” 5 Adunay paril nga nakapalibot sa templo. Unom ka taas nga cubit ang gitas-on sa usa ka sukdanan nga kahoy nga anaa sa kamot sa tawo, ang matag taas nga cubit adunay usa ka cubit ug usa ka dangaw ang gitas-on. Gisukod niya ang paril; usa ka sukdanan nga kahoy ang gibag-on ug gihabogon. 6 Unya miadto siya sa ganghaan sa templo nga nag-atubang sa sidlakan. Misaka siya sa mga ang-ang sa hagdanan niini ug gisukod ang ganghaan—usa ka sukdanan nga kahoy ang gilalomon. 7 Usa ka sukdanan nga kahoy ang gitas-on ug gilapdon sa mga lawak sa guwardiya, adunay lima ka cubit sa taliwala sa duha ka mga lawak, ug adunay sukod nga usa ka sukdanan nga kahoy ang gilalomon sa pultahan sa ganghaan sa templo nga paingon sa portico sa templo. 8 Gisukod niya ang portico sa ganghaan; usa ka sukdanan nga kahoy ang gitas-on niini. 9 Gisukod niya ang portico sa ganghaan. Usa ka sukdanan nga kahoy ang gilalomon niini. Duha ka cubit ang gilapdon sa mga haligi. Mao kini ang portico sa ganghaan nga nag-atubang sa templo. 10 Adunay tulo ka mga lawak sa guwardiya sa matag kilid sa sidlakang ganghaan, ug adunay managsamang sukod ang matag usa niini, ug adunay managsamang sukod ang mga paril nga nagbulag niini. 11 Unya gisukod sa tawo ang gilapdon sa agianan sa pultahan—napulo ka cubit; ug gisukod niya ang gitas-on sa agianan sa pultahan—napulo ug tulo ka cubit. 12 Gisukod niya ang paril nga maoy utlanan sa mga lawak nga anaa sa atubangan—usa ka cubit ang gitas-on. Unom ka cubit ang sukod sa matag kilid sa mga lawak. 13 Unya gisukod niya ang agianan gikan sa atop sa usa ka lawak nga sunod sa laing lawak—25 ka cubit, gikan sa pultahan sa unang lawak ngadto sa ikaduha. 14 Unya gisukod niya ang paril nga nag-ulang sa mga lawak sa guwardiya—60 ka cubit ang gitas-on; nagsukod siya kutob sa ganghaan sa portico. 15 Adunay 50 ka cubit ang pultahan gikan sa atubangan nga ganghaan ngadto sa laing utlanan sa portico sa ganghaan. 16 Adunay sirado nga mga bintana nga anaa sa mga lawak ug ngadto sa mga haligi niini nga nakapalibot sulod sa mga ganghaan; ug mao usab sa mga tamboanan. Adunay nakapalibot nga mga bintana sa sulod, ug gidayandayanan ug mga palmera ang matag haligi sa bintana. 17 Unya gidala ako sa tawo ngadto sa gawas nga hawanan sa templo. Tan-awa, adunay mga lawak, ug adunay agianan nga hinimo sa bato didto sa hawanan, nga adunay 30 ka mga lawak unahan sa agianan nga hinimo sa bato. 18 Miabot ang agianan nga hinimo sa bato ngadto sa kilid sa mga ganghaan, managsama ang gilapdon niini sa gitas-on sa mga ganghaan. Mao kana ang agianan nga hinimo sa bato sa ubos nga bahin. 19 Unya gisukod sa tawo ang gilay-on gikan sa atubangan sa ubos nga ganghaan ngadto sa atubangan sa kinasulorang ganghaan; 100 ka cubit ang sukod niini ngadto sa sidlakang bahin, ug sama usab sa amihanang bahin. 20 Unya gisukod niya ang gitas-on ug gilapdon sa ganghaan nga anaa sa amihanang bahin sa gawas nga hawanan. 21 Adunay tulo ka mga lawak sa matag kilid niana nga ganghaan, ug managsama lamang ang sukod sa ganghaan ug sa portico niini ngadto sa sentrong ganghaan—50 ka cubit ang gitas-on ug 25 ka cubit ang gilapdon. 22 Ang mga bintana niini, ang portico, ug ang mga lawak, ug mga palmera, nahisama ngadto sa ganghaan nga nag-atubang sa sidlakan. Adunay pito ka ang-ang pasaka ug sa portico niini. 23 Adunay usa ka ganghaan sa sulod nga hawanan sa atubangan sa ganghaan nga nag-atubang sa amihanan, ingon nga may ganghaan usab sa sidlakan; gisukod sa tawo ang usa ka ganghaan ngadto sa laing ganghaan—100 ka cubit ang gilay-on. 24 Pagkahuman gidala ako sa tawo ngadto sa ganghaan sa habagatang pultahan, ug managsama lamang ang sukod sa mga paril ug portico niini ngadto sa ubang mga ganghaan sa gawas nga bahin. 25 Adunay sirado nga mga bintana sa agianan ug sa portico niini sama sa anaa niana sa ganghaan. Adunay 50 ka cubit ang gitas-on ug 25 ka cubit ang gilapdon sa habagatang ganghaan ug sa portico niini. 26 Adunay pito ka ang-ang pasaka sa ganghaan ug sa portico niini, ug adunay mga kinulit nga mga palmera sa mga paril niini sa matag kilid. 27 Adunay ganghaan sa sulod nga hawanan sa habagatang bahin, ug gisukod sa tawo gikan sa ganghaan ngadto sa ganghaan nga anaa sa habagatang pultahan—100 ka cubit ang gilay-on. 28 Unya gidala ako sa tawo ngadto sa sulod nga hawanan agi sa habagatang ganghaan niini, nga adunay managsamang mga sukod sama sa ubang mga ganghaan. 29 Ang mga lawak niini, mga paril, ug mga portico sama lamang ang sukod ngadto sa ubang mga ganghaan; adunay mga bintana palibot sa portico. 50 ka cubit ang gitas-on ug 25 ka cubit ang gilapdon sa sulod nga ganghaan ug sa portico niini. 30 Aduna usab mga portico sa palibot sa sulod nga paril; 25 ka cubit ang gitas-on ug 5 ka cubit ang gilapdon. 31 Nag-atubang sa gawas nga hawanan kini nga portico nga adunay kinulit nga mga palmera ug sa mga paril niini ug adunay walo ka ang-ang pasaka niini. 32 Unya gidala ako sa tawo ngadto sa sulod nga hawanan agi sa sidlakang bahin ug gisukod ang ganghaan, nga adunay managsamang sukod sama sa ubang mga ganghaan. 33 Ang mga lawak niini, mga paril, ug ang portico adunay managsamang sukod sama sa ubang mga ganghaan, ug adunay mga bintana sa palibot. Adunay 50 ka cubit nga gitas-on ug 25 ka cubit nga gilapdon ang sulod nga ganghaan ug ang portico niini. 34 Nag-atubang sa gawas nga hawanan ang portico niini; adunay mga palmera sa matag kilid ug adunay walo ka ang-ang pasaka niini. 35 Unya gidala ako sa tawo sa amihanang ganghaan ug gisukod kini; sama lamang ang sukod niini sa ubang mga ganghaan. 36 Ang mga lawak niini, mga paril, ug ang portico adunay managsamang sukod sa ubang mga ganghaan, ug adunay mga bintana sa palibot. Adunay 50 ka cubit ang gitas-on ug 25 ka cubit ang gilapdon sa agianan ug sa portico niini. 37 Nag-atubang sa gawas nga hawanan ang portico niini; adunay mga palmera sa matag kilid niini ug adunay walo ka ang-ang pasaka niini. 38 Adunay lawak nga may pultahan sa matag agianan nga anaa sa sulod nga bahin. Dinhi nila hugasan ang mga halad nga sunogon. 39 Adunay duha ka lamesa sa matag kilid sa portico, diin ginaihaw ang mga halad nga sunogon, ug ang halad sa sala usab ug ang halad sa dili tinuyoan nga sala. 40 Diha sa paril sa hawanan, pasaka ngadto sa ganghaan sa amihanang bahin, adunay duha ka lamesa. Sa laing bahin usab adunay duha ka lamesa didto sa portico sa ganghaan. 41 Adunay upat ka lamesa sa matag kilid sa ganghaan; nag-ihaw sila ug mga mananap diha sa walo ka lamesa. 42 Adunay upat ka lamesa nga tinabas nga bato alang sa mga halad nga sunogon, 1 ug 1/2 ka cubit ang gitas-on, 1 ug 1/2 ka cubit ang gilapdon, ug usa ka cubit ang gihabogon. Gibutang nila didto ang mga butang nga ilang gamiton sa pag-ihaw sa halad nga sunogon alang sa mga halad. 43 Duha ka kaw-it nga usa ka dangaw ang gitas-on nga gitaod palibot sa portico, ug ibutang ang unod sa mga halad ngadto sa mga lamesa. 44 Duol sa sulod nga ganghaan, sa sulod nga hawanan, mao ang mga lawak sa mga mang-aawit. Anaa sa amihanang bahin ang usa niini nga mga lawak, ug ang usa anaa sa habagatang bahin. 45 Unya miingon kanako ang tawo, “Alang sa mga pari nga nag-alagad sa templo ang lawak nga nag-atubang sa habagatan. 46 Alang sa mga pari nga nag-alagad diha sa halaran ang lawak nga nag-atubang sa amihanan. Kini ang mga anak nga lalaki ni Zadok nga miduol diha kang Yahweh aron sa pag-alagad kaniya; kauban sila sa mga anak nga lalaki ni Levi.” 47 Unya gisukod niya ang hawanan—100 ka cubit ang gitas-on ug 100 ka cubit ang gilapdon nga kwadrado, uban sa halaran nga anaa sa atubangan sa balay. 48 Unya gidala ako sa tawo ngadto sa portico sa balay ug gisukod ang mga haligi niini—lima ka cubit ang gibagaon sa matag kilid. Napulo ug upat ka cubit ang gilapdon sa pultahan, ug tulo ka cubit ang gilapdon sa paril nga anaa sa matag kilid niini. 49 Adunay 20 ka cubit nga gitas-on sa portico, ug napulo ug usa ka cubit ang gilalomon niini. Adunay mga ang-ang nga pasaka niini ug mga haligi nga gibutang sa matag kilid niini.