1 Cronicas 9

1 Busa nalista ang kagikan sa tibuok Israel. Gisulat nila kini sa libro sa mga hari sa Israel. Mahitungod sa Juda, gibihag sila padulong sa Babilonia tungod sa ilang sala. 2 Ang unang mopuyo pag-usab sa ilang mga siyudad mao ang pipila sa mga Israelita, mga pari, mga Levita, ug nag-alagad sa templo. 3 Ang pipila sa mga kaliwat ni Juda, ni Benjamin, ni Efraim, ug ni Manases anaa nagpuyo sa Jerusalem. 4 Ang mga lumolupyo naglakip kang Utai ang anak ni Amihud nga anak ni Omri nga anak ni Imri nga anak ni Bani, nga usa sa mga kaliwat ni Perez nga anak ni Juda. 5 Taliwala sa mga taga-Shilon mao si Asaya ang kamagulangan ug ang iyang mga anak nga lalaki. 6 Taliwala sa mga kaliwat ni Zera mao si Jeuel. May gidaghanon nga 690 ang ilang mga kaliwat. 7 Taliwala sa mga kaliwat ni Benjamin mao si Salu ang anak nga lalaki ni Meshulam nga anak ni Hodavia nga anak ni Hasenua. 8 Lakip usab si Ibnea ang anak ni Jeroham; si Ela ang anak ni Uzi nga anak ni Micri; ug si Meshulam ang anak ni Shefatia nga anak ni Reuel nga anak ni Ibnija. 9 Nahisulat ang ilang mga kabanay nga sa talaan sa mga kagikan nga mikabat ug 956 tanan. Kining tanan nga mga lalaki mao ang mga pangulo sa banay sa ilang mga katigulangan. 10 Ang mga pari mao sila si Jedaya, si Jehoyarib, ug si Jakin. 11 Lakip usab si Azaria ang anak nga lalaki ni Hilkia nga anak ni Meshulam nga anak ni Zadok nga anak ni Merayot nga anak ni Ahitub, ang tigdumala sa balay sa Dios. 12 Lakip usab si Adaya nga anak ni Jeroham nga anak ni Pashur nga anak ni Malkia. Lakip usab si Maasai ang anak ni Adiel nga anak ni Jazera nga anak ni Meshulam nga anak ni Meshilemit nga anak ni Imer. 13 Ang ilang mga kabanay, kinsa mga pangulo sa mga banay sa ilang katigulangan, mikabat ug 1, 760 tanan. Sila mao ang kalalaki-an nga labing angayan sa buluhaton sa balay sa Dios. 14 Taliwala sa mga Levita, anaa sila si Shemaya ang anak nga lalaki ni Hashub nga anak ni Azrikam nga anak ni Hashabia, nga mga kaliwat ni Merari. 15 Lakip usab sila si Bakbakar, si Heres, si Galal, ug si Matania nga anak nga lalaki ni Mica nga anak ni Zicri nga anak ni Asaf. 16 Lakip usab si Obadia ang anak nga lalaki ni Shemaya nga anak ni Galal nga anak ni Jedutun; ug si Berekia ang anak nga lalaki ni Asa nga anak ni Elkana, nga nagpuyo sa mga baryo sa mga taga-Netofat. 17 Ang mga magbalantay sa pultahan mao sila si Shalum, si Akub, si Talmon, si Ahiman, ug ang ilang mga kaliwat. Si Shalum mao ang ilang pangulo. 18 Kaniadto nagbantay sila sa ganghaan sa hari nga atua sa kasadpan nga bahin alang sa kampo sa mga kaliwat ni Levi. 19 Si Shalum ang anak nga lalaki ni Kore nga anak ni Ebiasaf nga mao ang anak ni Kora, ug ang iyang kabanay nga gikan sa panimalay sa iyang amahan nga mao ang mga taga-Kora, mao ang tigdumala sa buluhaton, nagbantay sila sa pultahan paingon sa tolda, ingon nga gibantayan sa ilang mga katigulangan ang kampo ni Yahweh, ug gibantayan usab nila ang agianan. 20 Si Finehas nga anak ni Eleazar mao ang tigdumala kanila kaniadto, ug si Yahweh nag-uban kaniya. 21 Si Zacarias ang anak nga lalaki ni Meshelemia mao ang tigbantay sa pultahan paingon sa templo, ang “tolda nga tagboanan.” 22 Kadtong tanan nga napili ingon nga tigbantay sa mga pultahan mikabat ug 212. Nalista ang ilang mga ngalan sa talaan sa katawhan sa ilang mga baryo. Ang mananagna nga si David ug si Samuel ang mananagna maoy nagpili kanila sa ilang mga katungdanan nga sinaligan. 23 Busa sila ug ang ilang mga kaanakan nga tigbantay sa mga pultahan sa balay ni Yahweh, ang tabernakulo. 24 Nagbantay sa upat ka mga bahin ang tigbantay sa pultahan, padulong sa sidlakan, sa kasadpan, sa amihanan, ug sa habagatan. 25 Mangadto ang ilang mga kaigsoonan nga namuyo sa ilang mga baryo aron mopulipuli kanila sulod sa pito ka adlaw. 26 Apan ang upat ka mga pangulo nga tigbantay sa ganghaan nga mga Levita mao ang gipabantay sa mga lawak ug sa mga lawak nga tipiganan sa balay sa Dios. 27 Tibuok gabii bantayan nila ang ilang mga dapit palibot sa balay ni Yahweh, kay sila man ang gitugahan sa pagbantay niini. Unya ablihan nila kini matag buntag. 28 Ang pipila kanila mao ang tigdumala sa mga kasangkapan sa templo; ihapon nila ang mga butang sa dihang ipasulod kini ug ipagawas. 29 Pipila usab kanila ang gitugyanan nga maoy mag-atiman sa balaang mga butang, sa mga kasangkapan, ug mga kagamitan, lakip na ang labing maayong harina, mga bino, mga lana, mga insenso, ug mga panakot. 30 Ang pipila sa mga anak nga lalaki sa mga pari mao ang mosagol sa mga panakot. 31 Si Matitia ang usa sa mga Levita nga kamagulangan ni Shalum nga taga-Kora, mao ang tigdumala sa pag-andam sa tinapay alang sa paghalad. 32 Pipila sa ilang mga igsoon, nga kaliwat ni Kohat, mao ang tigdumala sa tinapay diha sa presensya, aron andamon kini sa matag Adlaw nga Igpapahulay. 33 Nagpuyo ang mga mang-aawit ug ang mga pangulo sa panimalay sa Levita sa mga lawak sa balay alampoanan sa dihang wala na silay buhaton, tungod kay kinhanglan nilang buhaton ang gisangon kanila nga buluhaton adlaw ug gabii. 34 Mao kini ang mga pangulo taliwala sa panimalay sa mga Levita, ingon nga nalista diha sa listahan sa kagikan. Nagpuyo sila sa Jerusalem. 35 Ang amahan ni Gibeon nga si Jeil kansang ngalan sa asawa mao si Maaca, nga nagpuyo didto sa Gibeon. 36 Ang iyang kamagulangang anak mao si Abdon, 37 unya sila si Zur, si Kis, si Baal, si Ner, si Nadab, si Gedor, si Ahio, si Zacarias, ug si Miklot. 38 Si Miklot mao ang amahan ni Shimeam. Nagpuyo usab sila duol sa ilang kaigsoonan sa Jerusalem. 39 Si Ner mao ang amahan ni Kis. Si Kis mao ang amahan ni Saul. Si Saul mao ang amahan ni Jonathan, ni Malki Shua, ni Abinadab, ug ni Eshbaal. 40 Ang mga anak nga lalaki ni Jonathan mao si Merib Baal. Si Merib Baal mao ang amahan ni Mica. 41 Ang mga anak nga lalaki ni Mica mao sila si Piton, si Melec, si Tarea, ug si Ahaz. 42 Si Ahaz mao ang amahan ni Jara. Si Jara mao ang amahan ni Alemet, ni Azmavet, ug ni Zimri. Si Zimri mao ang amahan ni Moza. 43 Si Moza mao ang amahan ni Binea. Si Binea mao ang amahan ni Refaya. Si Refaya mao ang amahan ni Eleasah. Si Eleasa mao ang amahan ni Azel. 44 Ang unom ka mga anak nga lalaki ni Azel mao sila si Azrikam, si Bokeru, si Ishmael, si Searia, si Obadia, ug si Hanan. Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Azel.