1 Cronicas 8

1 Ang lima ka mga anak nga lalaki ni Benjamin mao sila si Bela ang iyang kamagulangan, si Ashbel, si Ahara, 2 si Noha, ug si Rafa. 3 Ang mga anak ni Bela mao sila si Adar, si Gera, si Abihud, 4 si Abishua, si Naaman, si Ahoa, 5 si Gera, si Shefufan, ug si Huram. 6 Mao kini ang mga kaliwat ni Ehud nga mao ang mga pangulo usab sa banay alang sa mga lumolupyo sa Geba, nga gipapahawa ngadto sa Manahat: 7 si Naaman, si Ahija, ug si Gera. Sa kataposan, si Gera ang nangulo sa ilang pagbiya. Siya mao ang amahan ni Uza ug ni Ahihud. 8 Si Shaharaim ang nahimong amahan sa mga kabataan sa yuta sa Moab, human siya makigbulag sa iyang mga asawa nga si Hushim ug si Baara. 9 Sa iyang asawa nga si Hodes, nahimong amahan si Shaharaim ni Jobab, ni Zibia, ni Mesha, ni Malcam, 10 ni Jeuz, ni Sakia, ug ni Mirma. Mao kini ang iyang mga anak nga maoy mga pangulo sa ilang mga banay. 11 Nahimo na siyang amahan daan ni Abitub ug ni Elpaal pinaagi kang Hushim. 12 Ang mga anak nga lalaki ni Elpaal mao sila si Eber, Misham, ug si Shemed (nga nagtukod sa Ono ug sa Lod uban ang mga kasikbit nga mga baryo). 13 Anaa usab si Beria ug si Shema. Sila mao ang mga pangulo sa mga banay nga lumulupyo sa Ayalon, nga nagpapahawa sa mga lumulupyo sa Gat. 14 Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Beria: si Ahio, si Sashak, si Jeremot, 15 si Zebadia, si Arad, si Eder, 16 si Micael, si Ishpa, ug si Joha. 17 Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Elpaal: si Zebadia, si Meshulam, si Hizki, si Heber, 18 si Ishmerai, si Izlia, ug si Jobab. 19 Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Shimei: si Jakim, si Zicri, si Zabdi, 20 si Elienai, si Ziletai, si Eliel, 21 si Adaya, si Beraia, ug si Shimrat. 22 Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Sashak: si Ishpan, si Eber, si Eliel, 23 si Abdon, si Zicri, si Hanan, 24 si Hanania, si Elam, si Antotia, 25 si Ifdeia, ug si Penuel. 26 Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Jeroham: si Shamsherai, si Sheharia, si Atalia, 27 si Jaareshia, si Elija, ug si Zicri. 28 Mao kini ang mga pangulo sa mga banay nga nagpuyo sa Jerusalem. 29 Ang amahan ni Gibeon mao si Jeil kansang ngalan sa asawa mao si Maaca nga nagpuyo sa Gibeon. 30 Ang iyang kamagulangan mao si Abdon, gisundan ni Zur, ni Kis, ni Baal, ni Nadab, 31 ni Gedor, ni Ahio ug ni Zeker. 32 Ang laing anak nga lalaki ni Jeil mao si Meklot nga maoy amahan ni Shimea. Nagpuyo usab sila duol sa ilang mga kabanay sa Jerusalem. 33 Si Ner mao ang amahan ni Kis. Si Kis mao ang amahan ni Saul. Si Saul mao ang amahan ni Jonathan, ni Malkisua, ni Abinadab, ug ni Ishbaal. 34 Ang anak ni Jonathan mao si Merib Baal. Si Merib Baal mao ang amahan ni Mica. 35 Ang mga anak nga lalaki ni Mica mao sila si Piton, si Melec, si Tarea, ug si Ahaz. 36 Si Ahaz mao ang amahan ni Jehoada. Si Jehoada mao ang amahan ni Alemet, ni Azmavet, ug ni Zimri. Si Zimri mao ang amahan ni Moza. 37 Si Moza mao ang amahan ni Binea. Si Binea mao ang amahan ni Rafa. Si Rafa mao ang amahan ni Eleasa. Si Eleasa mao ang amahan ni Azel. 38 Adunay unom ka mga anak nga lalaki si Azel: si Azrikam, si Bokeru, si Ishmael, si Searia, si Obadia, ug si Hanan. Kining tanan mao ang mga anak ni Azel. 39 Ang mga anak nga lalaki sa iyang igsoon nga si Eshek mao sila si Ulam ang iyang kamagulangan, si Jeus ang ikaduha, ug ang ikatulo si Elifelet. 40 Ang mga anak ni Ulam mga manggugubat ug mga mamamana. Daghan silag mga anak ug mga apo nga lalaki, mga 150 ang gidaghanon. Kining tanan sakop sa mga kaliwat ni Benjamin.