< Luka 23 >

1 Vat lipitin mine fita, ida nin Yesu nbun Bilatus. 2 I tunna nvuruzughe nliru, I woro, “Ti se unit ulele adin nanzu nmyin bite, a wantina anit uni in Kaisar ku ugandu, a din belu ame litine Kristiari, Ugo.” 3 Bilatus tiringhe, a woro, “Fere Ugo na Yahudawa?” Yesu kawa ghe a woro, “Fere nbelle nani.” 4 Bilatus woro na didya na prieste nin lipitin nanit. “Na nse unit ulele nin taanu ba.” 5 Amma ileo ubun nin sho nati, i woro, “Adin rusuzu anit, adin dursuzu anit nan nyan Yahudiya vat, ucizunun Galili uda duru kikane.” 6 Na Bilatus nlanza nani, a tirino sa unite kunan Galiliari. 7 Na ayinno adi nmyin tigon Hirudus ari, a turung Yesu ku udu kitin Hirudus, ama litine wang wadin Urshalima nayiri ane. 8 Na Hirudus in yene Yesu ku, ayi poo ghe, bara na dandauna nin su nworu a yeneghe. Ana lanza ubeleng me amini din piziru ayeneghe asu imon izikiki. 9 Hirudus tirino Yesu ku uliru gbardang, amma na Yesu nkawa ghe imon ba. 10 Adidya na priest nin na nan ninyerte fita, nin tinana nayi nvuruzughe nliru. 11 Hirudus nin nasoja me zognzo ghe, I kuru isu ghe liyong, inin shonghe imon icine, inin kurtuno Yesu ku udu kitin Bilatus. 12 Hirudus nin Bilatus waso adondon nati lilone (amma iwa tu iyita anan nivira nati). 13 Bilatus tunna ayicila udya na priest, nin nagoo a ligozi nanite kiti kirum, 14 a woro nani, “Ida nayi unit ulele nafo unit ulenge na adin cinu nin nait nanzang, yeneng, meng, nbun minere ntiroghe uliru, na nse ghe nin kulapi kitene nile imon na idi uvuruzughe mun ba. 15 Baba, sa ame Hirudus wang, a kurtunghe udak kiti bite, yenen, na asu imong imon ilenge na iduru nworu aku ba. 16 Bara nani mma tighe aneo, nsunghe.” 17 Amma uwa so Bilatus ju gbas a nutun a Yahudawe ku kucin kurum kilari licin kubin idi. 18 Vat mine jartiza kang, I woro, “Caan nin nit ulele, I nutun nari Barabas ku!” 19 Barabas unitari wadi ulenge na iwa ceo ghe licin kitene kulapi nsali dortu nliru tigo kipine nin katwa likiri. 20 Bilatus kuru asu nani uliru tutung, nin su nworu a sun Yesu ku. 21 Ijaritiza I woro, “Na ikotinghe kuca, na ikotinghe kuca.” 22 A woro nani tutung untat, “Iyanghari, kuyapin kulapiari unit ulele nati? Na meng see ghe nin kulapi kongo na batin ushara nkul liti me ba. Bara nani, asa nkpizoghe mma sunghe.” 23 Amma ileo ubun njartiza kang, npiru nworu ikotinghe kucha. Tiwui mine ta Bilatus yinna. 24 Bilatus yinna nani nin kuculu mine. 25 A nutuno ulenge na inung tirino nworu inutun ule na ina ceo kilari licin kitene in fizu nay nanit a umolsu nanit. Amma ana nani Yesu ku nafo usu nibinai mine. 26 Na inya ninghe, ikifo umong Simon unit Nkirawani, awa nuzun nan nya ntene, itina ghe kuca ndi kotunue, a dortu Yesu ku. 27 Ligozi nanit gbardang, nin nawani ale na iwa di tiyomme wa din dortu ghe. 28 A gbitirno kiti mine, Yesu woro, “Nishonon Urshalima, na iwa gilu meng ku ba, ama gilan atimine nin nono mine. 29 Amma yenen, ayire din cinu na ima woru, 'Anan koliari awani are, nin naburi ale na ina maru ba, nin na yazin ale na amazina ba.' 30 Ima cizunu ubelu na kup, 'Dio nati bite,' a apara, 'Kiro nari.' 31 Iwa su ile imone a kuce dutu kushiti, Iyaghari ma se ku wa malu kotu?” 32 Iwa yiru among anit naba anan likara linanzang idi molu ligowe ninghe. 33 Na iwa dak kiti kanga na idin yicu akankan nati, kitenere iwa kotunghe kucaa ligowe nin nanan likara linanzang, unit urum ncara uline a unan be ncara ngule me. 34 Yesu woro, “Ucif, wesse nani alapi mine, bara na iyiru imon ile na idin sue ba.” I tunna idinja timo, I koso imon me. 35 Anite yissina in yenju ghe a imung ago mina yita nsughe liyong, idin su, “Ana tucu among. Na atuca litine, andi amere Kristi Kutelle, unan feruwe.” 36 Inung anan likum wang sughe liyong, ida kupo me, ina ghe nmyen migbalala, 37 idin belu, “Andi fere uga na Yahudawe, tucu litife.” 38 I wa su imong inyerte ibana kitene litine, “ULELERE UGO NA YAHUDAWA.” 39 Unit urum nan nya na nan likara linanzanghe na iwa kotunghe kuce, belinghe lifai, a woro, “Na fere Kristeba? Tucu litife umunu arik ku.” 40 Ame unan be kawa, a kwada ghe a woro, “Na udin lanzu fiu Kutelle ba, bara na ushara fe di urume nin ghe? 41 Kiti bite udi dert, arik din seru nduk katwa bitari. Na unit ulele na su imonmong inanzang ba.” 42 A kpinaku, a woro, “Yesu, lizino nin mi asa upira kipin tigo fe.” 43 Yesu woroghe, “Kidegenere nbelin fi, uma yitu nin mi kipin tigo nighe.” 44 Kube da susut nin nikoro kutocin, nsirti tursu kutyine vat uduru ikoro kutir 45 na nkanang nwii nmala. Kusakala kutyi nlira jarta kyitik kitene utolu kadas. 46 Yesu jarta nin liwui kang ayila, a woro “Ucif, nan nya nacara fere nnakpa ulai ning.” Na a belle nani, aku. 47 Na udya na nan likum akalt likure in yene imon ile isu, azazina Kutelle, a woro, “Kidegenere, ulele unan katwa kacineari nadi.” 48 Na vat ligozie na iwa dak ida ti iyizi nba nimon ile na isu yene imon ile na ise, ikpilla idin fo igiri. 49 Vat na nan yiru me, nin na wani ale na ina dofin ghe unuzun Galili, yissina pit, idin yenju ni leli imone. 50 Umong unit wa diku unan lissan Yusufu, nan nya na nan kpiluzu, unit ugegeme nin katwa kacine 51 (na awa yinin nin kpiluzue nin lidu longo na isu ba), unit in Arimathiya, nkan kipin na Yahudawa, ulenge na awa di nca kipin tigoo Kutelle. 52 Unit une do kitin Bilatus, tirino kidowon Yesu. 53 A toltuno kinin, a jinkpilo nin malti ulau, adi nonko nan nya kissek na ina sarsu nan nya kutala, kikanga na isa nonko umong ku ba. 54 Uwui nshiriari wadi, Assabath wa dak susut npiru. 55 Awane na iwa dak nanghe unuzun Galili, dofino kidung, iyene kissekke iyene imusun nonkue kidowe non. 56 I kpilla, ida shirya nnuf kunya min tintu. Lirin Nasabbath ishino nafo ubellin duke.

< Luka 23 >