< Luka 22 >

1 Nene ubukin burodin salin nimon infizwe da susut, ule na idin yecu kata natibite. 2 Adidya kutiin nliara nan nanang niyert soo ikpilza na ima kifu Yesu ku imulughe, bara na iwadin nlanzu fiu na nite. 3 Shetan pira nanya Yahuda Iskariyot, owarum nanya likure nin naba me. 4 Yahuda du idi kpilza nang na didya kutii nlira nang nanan niyert na ma nakpu Yesu ku nacara mene. 5 I lanzan nmang, inin yina imanighe ikurfung. 6 Ayina, a nin din piziru nimon baat na ama tii ananakpaghe anit wa yinin. 7 Lirin nborodi sa imon fitize da, na uso doleari inakpa kukam nhadaya. 8 Yesu too Bitrus nin Yohana ku, a benle “Can idi kanja nari imonlin kalu nati bite, bara tinan lau ining.” 9 I tiringhe, “Inweri udin nin sun woro ti di su lakanjwe ku?” 10 Akawa nani, “I wa piru nanya kipine, umon na a yauna ka suu nmyen ma zuru minu, dufinonghe udu kilari kaa na apira nanye. 11 I benle Cikilari kilare, 'Kumallami benle nari, “Kutii na mare dinweri, inweri nba lii imonlin kahu nate nwere nin nono katwa ninghe?”' 12 A ma duru minu kuti ko na I malu kyelu kudya. Kun kitene, kanjan imonle kikane.” 13 I do, I di se vat nmoonghe na abenle nani. Inin kele kiti keleuwa. 14 Na kube ndaa, a so nan nono katwa me. 15 A nin woro nani, “Indi nin su nwadi inmalu nlii imonlui ilele nanghinu uworu min niyu. 16 Bara nan belin minu, na inma kuru nli nan ghinu tutun ba, saidai ikulu nanya kilari tigoo Kutelle.” 17 Yesu nin yira ukoop, na ata ugodiya, a woro, “Seren I kosu nati mine. 18 Bara nan mbelin minu, na mba kuru nsumo ko kumati kuce kune tutun ba, se kipin tigoo Kutelle ndaa.” 19 A nin yira uborodi, na ana ugodiya ku, afucu unin, anin naa nani, abenle, “Kidowa nunghere kane kaa na nna ni bara anung. Sun nene I lizizin nin me.” 20 A kuru ayira ukoope nafo na ani taa na imala kileuwe, abenle, “Ule ukoope likamali nirghari lipese nanga nmii ning, mo na wa gutun bara anung. 21 Bara nani yenjen. Ule na alewei adi logowe nin me keetebur kone. 22 Bara na Gono nit ma nyeu nafo na ina belin. Bara nani kash nleli unite na amere ina lewughe nacara me!” 23 I nin cizina utiru nati mene, nghari nanga mene ma su lidungu lone. 24 Kubung nin fita nanya mene mpeziru ghani ba so udiya nanya mene. 25 A woro nani, “Ago na wurme dinin nan cinilare mene, ale na itti nin natek licara udin yicu nani anan tigoo in ruu. 26 Bara nani na uma so nani nin ghinu ba, nmaimako nani, na ule na amere udiyawe nanya mine kpilin aso nafo kagono kabene. Na ule na amene idin cisughe iyizi kpilin aso kulin mene. 27 Ghari udiyewe, ule na a sosin kitene kutebure sa ule na asu kucin? Na ule na asosin kitene kutibure re ba? Nin nani ndi nanya mene nafo kucin. 28 Bara nani anughere na I wadi nin me nanya ndumunu ning. 29 Mnani minu kipin tigoo, nafo na ucenighe na mo nyii kipin tigowe, 30 I nan leu iso kutabur nighe nanya kipin tigoo nighe. Inin so kutet in wucu tilem likure nin tiban Israila. 31 Simon, Simon, yino, Shetan di nin su akifo fi, anan cecile fi nafo ualkama. 32 Bara nani meng mma tifi nlira, bara uyenu nsalin yenu wa dire. Uwadi umalu gitirinu kimal tutung, ta nwana fine likara.” 33 Bitrus woroghe, “Ucef, mang ba du ningfi kilari licin nin nkule.” 34 Yesu kawaghe, “Inbelinfi, Bitrus, na ku kuluke ma culsinu ti tat ba, uma benlu na uyiri ba.” 35 Yesu woro nani, “Na awa tuminu sa lijip, nkatizu ni moon, sa akpatak, I wa dira imemoona?” Inin kawa, “Na ti wan dira ba.” 36 Anin woro nani, “Bara nani nene, ule na adinin lijip, na a kala linin, tutung nin nkaa ntizu nimoon. Ule na a sali nin kusangali na a leueu kulutukme adi seru kurum. 37 Bara nan beleng minu, I mon ile na ina yertin litinighe ima kulu gbas, 'I yeneghe nafo unan salin duka.' Bara nani ile iman na iwa beling litinighe din kulusu.” 38 Inin woro, “Ucef, yene! Asangali aba ale.” Anin woro nani, “A batina.” 39 Na ileu imari, Yesu nga, nafo na amene udi litalan Nzaitu, nono katwa mge nin dofinghe. 40 Ma iduru, aworo nani, “taan nlira iwa piru nanyan njaraba.” 41 A cacana kupuu mene nafo utuu litala, anin tumuro nin nalung ataa nlira. 42 A benle, “Ucef, wase y yina, kala ukoop ulele litining, min nani na uwa dofin kibinai ning ba, na kin fere so.” 43 Unan kadura Kutelle nin daa unuzu kitene kani, a taaghe likara. 44 Na awaadin niyu, a kpina nlire ku, tinuntu me tantizo kang nafo nmyii na ngutuna kuteen. 45 Na afita unuzun nlire, adaa kitin nono katura me, ada se nani idin moro bara nibinai nisirne mene, 46 anin tirino nani, “Inyarin taa idin moro? Fitan iti nlira, bara I wa piru ticankira.” 47 Na awa din nlire, iyene, ligozin na nite ndaa, ligowe nin Yahuda, uwarum nanya likure nin nabe, a dewu nbune. Ada kupoon Yesu anan taghe usumba, 48 bara nani Yesu woroghe, “Yahuda uma lewu Gano nit nin sumbaa?” 49 Na ale na I wa killinghe nyene nani, I woro, “Cikilari, ti kewu umong nin kusangalia?” 50 Umong nanya mene kewe kucin ndiya nang yenju kutii nlere, kutuf, ncara ulime a nin werne kunin. 51 Yesu woro, “Naneli mbatina,” a nin dudo kutufe, ku shino. 52 Yesu woro udiya nnan yenju kutii nlire, anan ncaa kutiin nlire, nin nadidiya ntardu nacara kutii nlira na iwa dak kiti me nin mayardam, “Idaa nafo anang kifun kiria nin nasangali nan tiyupa? 53 Na uwadi nan ghinu nanya kutii nlire vat lire, na umong myene nakpa ucara liti nighe ba bara nenere kubi myene, nin likara nsirti.” 54 Na I kifoghe, I yaa nin ghe, I duu ninghe kilari ndya kutii nlire. Bara nani Bitrus difino nani piit. 55 Na I suso ula nanya kudarwe inin so ligowe idin lanzwe, Bitrus soo nanya myene. 56 Nkan kabera kucin yeneghe a sosin nkanang nlee, ayene iyizemye anin woro, “Ule unite nyita ligowe nanghe.” 57 Bara nani Bitrus ta mayardan ku, aworo, “Uwani nan yirughe ba.” 58 Na idandouna ba, umong kuru ada yeneghe, a woro, “Fe wang di nan ghinu.” Bara nani Bitrus woro, “Unit, na meyari ba.” 59 Na ita kubiri kubi umong unit kuru ada woro, “Kedegene unit ulelen yita nin ghe, bara ane kunan Galiliari.” 60 Bara nani Bitrus woro, “Unit nang yiru imon ile na udin belu ba.” Na aduu inlire kukulok kolsuno. 61 Na a kpilia umuro me, Cikilare yene Bitrus ku, Bitrus nin lizino imon ile na Cikilare nni belinghe, na aworoghe, “Na kukulok ma kulsinu titat ba uma woro na uyirwui ba.” 62 Na a nuzu udas, Bitrus gila kang. 63 Anite na iwa din caan Yesu su ghe liyong inin fooghe. 64 Na ituswughe iyizi, itininghe i woro, “Su anabci, ghari ulenge na areofi?” 65 I bele imon gbardang litin Yesu, izoguzo ghe. 66 Na kitin shanta, a kukune na nite da pitiruno ligowe. Umunu adidya na priest nin na nan ni nyerte. I pira nin ghe kudaru nwuchun liru, 67 iworo, “Andi fere Kriste, belle nari.” Ama a woro nana, “Asa nbelling minu, na ima yinnu ba, 68 asa meng tirin minu, na ima kawu ba. 69 Ama ucizunu nene udu ubun, Gono nit ma so ncara uline unlikara Kutelle.” 70 Vat mine woro, “Ani fera Gono Kutelle?” Yesu woro nani, “Anughere nworo mere.” 71 I woro, “Iyaghari nta tidu nin su nnan ba? Bara arik nin nati bite nlanza nnu me.”

< Luka 22 >