مزامیر 130

سرود درجات ای خداوند از عمقها نزد تو فریادبرآوردم.۱1
‌ای خداوند! آواز مرابشنو و گوشهای تو به آواز تضرع من ملتفت شود.۲2
‌ای یاه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست‌ای خداوند که به حضور تو بایستد؟۳3
لیکن مغفرت نزد توست تا از تو بترسند.۴4
منتظر خداوندهستم. جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم.۵5
جان من منتظر خداوند است، زیاده از منتظران صبح؛ بلی زیاده از منتظران صبح.۶6
اسرائیل برای خداوند امیدوار باشند زیرا که رحمت نزدخداوند است و نزد اوست نجات فراوان.۷7
و اواسرائیل را فدیه خواهد داد، از جمیع گناهان وی.۸8