مزامیر 129

سرود درجات چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. اسرائیل الان بگویند: ۱ 1
چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. لیکن بر من غالب نیامدند. ۲ 2
شیار کنندگان بر پشت من شیار کردند، و شیارهای خود را درازنمودند. ۳ 3
اما خداوند عادل است و بندهای شریران راگسیخت. ۴ 4
خجل و برگردانیده شوند همه کسانی که از صهیون نفرت دارند. ۵ 5
مثل گیاه بر پشت بامهاباشند، که پیش از آن که آن را بچینند می‌خشکد. ۶ 6
که درونده دست خود را از آن پر نمی کند و نه دسته بند آغوش خود را. ۷ 7
و راهگذاران نمی گویند برکت خداوند بر شما باد. شما را به نام خداوند مبارک می‌خوانیم. ۸ 8