سرود درجات چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. اسرائیل الان بگویند:۱1
چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. لیکن بر من غالب نیامدند.۲2
شیار کنندگان بر پشت من شیار کردند، و شیارهای خود را درازنمودند.۳3
اما خداوند عادل است و بندهای شریران راگسیخت.۴4
خجل و برگردانیده شوند همه کسانی که از صهیون نفرت دارند.۵5
مثل گیاه بر پشت بامهاباشند، که پیش از آن که آن را بچینند می‌خشکد.۶6
که درونده دست خود را از آن پر نمی کند و نه دسته بند آغوش خود را.۷7
و راهگذاران نمی گویند برکت خداوند بر شما باد. شما را به نام خداوند مبارک می‌خوانیم.۸8