Philippians 4:20

Now to our God and Father be the glory for the ages (aiōn g165) of the ages (aiōn g165)! Amen.
Perëndisë tonë e Atit tonë lavdi në shekuj të shekujve. Amen. (aiōn g165)
Nene ngongong ghe min Kutelle nin Cif bit soo ligang saligang. Usoo nani. (aiōn g165)
وَلِلهِ وَأَبِينَا ٱلْمَجْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدَّاهِرِينَ. آمِينَ. (aiōn g165)
فَلإِلَهِنَا وَأَبِينَا، الْمَجْدُ إِلَى دَهْرِ الدُّهُورِ. آمِين! (aiōn g165)
ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܒܘܢ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ (aiōn g165)
Ուրեմն փա՜ռք Աստուծոյ ու մեր Հօր՝ դարէ դար՝՝: Ամէն: (aiōn g165)
এতিয়া আমাৰ পিতৃ ঈশ্বৰৰ মহিমা চিৰকাল হওক। আমেন। (aiōn g165)
Qoy Atamız Allaha əbədi izzət olsun! Amin. (aiōn g165)
Bada gure Iainco eta Aitari dela gloria secula seculacotz. Amen. (aiōn g165)
আমাদের ঈশ্বরও পিতার মহিমা সব দিনের র জন্য যুগে যুগে হোক। আমেন। (aiōn g165)
А на нашия Бог и Отец да бъде слава во вечни векове. Амин. (aiōn g165)
Karon sa atong Dios ug Amahan ang himaya sa walay kataposan ug sa kahangturan. Amen. (aiōn g165)
ᎿᎭᏉᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᎴ ᎢᎩᏙᏓ ᎦᎸᏉᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏂᎪᎯᎸ ᎠᎴ ᏂᎪᎯᎸᎢ. ᎡᎺᏅ. (aiōn g165)
Sithaw hoi aicae Ampa khaeah dungzan hoi dungzan khoek to lensawkhaih om poe nasoe. Amen. (aiōn g165)
Te dongah a Pa Pathen te kumhal duela thangpomnah om saeh. Amen. (aiōn g165)
Ni Khawsa ingkaw Pa a venawh zoeksangnaak kumqui dy awm seh nyng. Amen! (aiōn g165)
Tu in Pathian le i Pa tung ah minthanna a tawntung in om tahen. Amen. (aiōn g165)
Tun I-Pau Pathen'a chun loupina jouse atonsot atonsot in umjing hen! Amen. (aiōn g165)
愿荣耀归给我们的父 神,直到永永远远。阿们! (aiōn g165)
願榮耀歸給我們的父上帝,直到永永遠遠。阿們! (aiōn g165)
ⲫϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ. (aiōn g165)
ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ. (aiōn g165)
Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen. (aiōn g165)
Bohu pak a Otci našemu sláva na věky věků. Amen. (aiōn g165)
Men ham, vor Gud og Fader, være Æren i Evigheders Evigheder! Amen. (aiōn g165)
Lino kuli Leza a Taata akube bulemu bwalyoonse alyoonse. Ameni. (aiōn g165)
Aan onzen God en Vader zij de glorie in de eeuwen der eeuwen. Amen. (aiōn g165)
Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father is the glory into the ages of the ages. Truly. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory for the ages (aiōn g165) of the ages (aiōn g165)! Amen.
Now unto our God and Father [be] the glory for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now to God our Father be glory for ever and ever. So be it. (aiōn g165)
And to God our Father be glory forever and ever. Amen. (aiōn g165)
But to our God and Father [be] glory to the ages of ages. Amen. (aiōn g165)
Now to God and our Father be glory world without end. Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
Glory be to God the Father, forever and ever. Amen. (aiōn g165)
Vnto God euen our Father be praise for euermore, Amen. (aiōn g165)
Now unto God and our Father [be] glory for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now to God and our Father be glory for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now unto our God and Father be the glory, forever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory forever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory forever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory forever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory forever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory forever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory forever and ever. Amen. (aiōn g165)
To him, our God and Father, be ascribed all glory for every and ever. Amen. (aiōn g165)
To him, our God and Father, be ascribed all glory for every and ever. Amen. (aiōn g165)
Now unto our God and Father [be] the glory for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now, unto our God and Father, be the glory—unto the ages of ages. Amen! (aiōn g165)
To the now God and Father of us [is] [be] the glory to the ages of the ages. Amen. (aiōn g165)
the/this/who then God and father I/we the/this/who glory toward the/this/who: age the/this/who: age amen (aiōn g165)
[So], praise God our Father forever and ever! Amen! (aiōn g165)
To him, our God and Father, be ascribed all glory for every and ever. Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory forever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now to God and our Father [be] glory for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
Now to God and our Father be glory for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
And to our God and Father be the glory throughout the Ages of the Ages! Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory forever and ever! Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory forever and ever! Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory forever and ever! Amen. (aiōn g165)
Now to our God and Father be the glory forever and ever! Amen. (aiōn g165)
But to God and oure fadir be glorie in to worldis of worldis. (aiōn g165)
and to God, even our Father, [is] the glory — to the ages of the ages. Amen. (aiōn g165)
Nun al nia Dio kaj Patro estu gloro por ĉiam kaj eterne. Amen. (aiōn g165)
Mutta Jumalalle ja meidän Isällemme olkoon kunnia ijankaikkisesta ijankaikkiseen, amen! (aiōn g165)
Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. (aiōn g165)
Gode en onzen Vader zij de glorie in alle eeuwigheden. Amen. (aiōn g165)
A notre Dieu et Père, soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! (aiōn g165)
Or à notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles! Amen. (aiōn g165)
Or à notre Dieu et [notre] Père, [soit] gloire aux siècles des siècles; Amen! (aiōn g165)
A notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! (aiōn g165)
A Dieu, notre Père, soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! (aiōn g165)
Or, à Dieu notre Père soit la gloire aux siècles des siècles! Amen. (aiōn g165)
Qu'à Dieu notre Père soit rendue la gloire pour les siècles des siècles. Amen! (aiōn g165)
Qu'à notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles! Amen. (aiōn g165)
A Dieu, notre Père, soit la gloire aux siècles des siècles! Amen. (aiōn g165)
Gott, unserm Vater, sei Preis in Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. (aiōn g165)
Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit! [W. in die Zeitalter der Zeitalter] Amen. (aiōn g165)
Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (aiōn g165)
Gott unserem Vater Preis in alle Ewigkeit. Amen. (aiōn g165)
Dem Gott aber und unserm Vater sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (aiōn g165)
Gott aber, unserm Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (aiōn g165)
Unserem Gott und Vater aber sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. (aiōn g165)
limani kpiagidi n tie maama Jesu Kilisiti nni. U Tienu ti Baa n ya pia ti kpiagidi nifiima n tu nifiima. Amina. (aiōn g165)
Mɔla, Ti Báa yeni Ti Tienu ń baa ti kpiagdi li bina yeni li bina. Ami. (aiōn g165)
τω δε θεω και πατρι ημων η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
τω δε θεω και πατρι ημων η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
τω δε θεω και πατρι ημων η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
τῷ δὲ Θεῷ καὶ Πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. (aiōn g165)
τω δε θεω και πατρι ημων η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
Τῷ δὲ Θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. (aiōn g165)
τω δε θεω και πατρι ημων η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. (aiōn g165)
τω δε θεω και πατρι ημων η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
τω δε θεω και πατρι ημων η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. (aiōn g165)
આપણા ઈશ્વરને તથા પિતાને સદાસર્વકાળ સુધી મહિમા હો. આમીન. (aiōn g165)
Tout lwanj lan se pou Bondye, Papa nou, pou tout tan. Amèn. (aiōn g165)
A i ke Akua ko kakou Makua ka hoonani mau loa ia i ke ao pau ole. Amene. (aiōn g165)
ולאלהים אבינו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃ (aiōn g165)
हमारे परमेश्‍वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। (aiōn g165)
Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen. (aiōn g165)
Ita, iti Dios ken Amatayo, kenkuana ti dayaw iti agnanayon. Amen. (aiōn g165)
Terpujilah Allah Bapa kita selama-lamanya! Amin. (aiōn g165)
Ilungile kung'wi Tunda nu Tata witu ukule ukulu wakale na kale hueli. (aiōn g165)
Or all'Iddio, e Padre nostro, [sia] la gloria ne' secoli de' secoli. Amen. (aiōn g165)
Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. (aiōn g165)
Or all’Iddio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. (aiōn g165)
願はくは榮光世々限りなく、我らの父なる神にあれ、アァメン。 (aiōn g165)
わたしたちの父なる神に、栄光が世々限りなくあるように、アァメン。 (aiōn g165)
どうか、私たちの父なる神に御栄えがとこしえにありますように。アーメン。 (aiōn g165)
願はくは我父にて在す神に世々光榮あらんことを、アメン。 (aiōn g165)
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್‍. (aiōn g165)
Mbe olyanu ku Nyamuanga na Lata weswe libheo likusho akajanende na akajanende. Amina. (aiōn g165)
Leino khwa Nguluve uDaada yeito luve lweimeikho ulwa sikhu nchoni. Ameni. (aiōn g165)
Henhu kwa K'yara na ndo Dadi wa y'hotho uyelayi utukufu wa milele na milele amina. (aiōn g165)
하나님 곧 우리 아버지께 세세 무궁토록 영광을 돌릴지어다 아멘 (aiōn g165)
Wolana ac kaksak nu sin God Papa tumasr, inge ac nu tok ma pahtpat! Amen. (aiōn g165)
Kwe Ireeza ni Ishetu ni kanya yakuya kwile. Amen. (aiōn g165)
Deo autem et Patri nostro gloria in sæcula sæculorum. Amen. (aiōn g165)
Deo autem et Patri nostro gloria in sæcula sæculorum: Amen. (aiōn g165)
Deo autem et Patri nostro gloria in sæcula sæculorum: Amen. (aiōn g165)
Deo autem et Patri nostro gloria in sæcula sæculorum. Amen. (aiōn g165)
Deo autem et Patri nostro gloria in saecula saeculorum amen (aiōn g165)
Deo autem et Patri nostro gloria in saecula saeculorum: Amen. (aiōn g165)
Bet mūsu Dievam un Tēvam lai ir gods mūžīgi mūžam. Āmen. (aiōn g165)
Ary ho an’ Andriamanitra Raintsika anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena. (aiōn g165)
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എന്നെന്നേക്കും മഹത്വം. ആമേൻ. (aiōn g165)
आपला देवपिता ह्याला युगानुयुग गौरव असो. आमेन. (aiōn g165)
Ukonjelo ubhe kwa Atati a Nnungu bhetu, pitipiti. Amina. (aiōn g165)
ငါ​တို့​၏​အဖ​ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​ကမ္ဘာ​အ​ဆက် ဆက် ဘုန်း​အ​သ​ရေ​ထွန်း​တောက်​တော်​မူ​ပါ​စေ သ​တည်း။ အာ​မင်။ (aiōn g165)
ငါတို့အဘတည်းဟူသော ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)
Na, waiho i te Atua, ara i to tatou Matua, te kororia ake ake. Amine. (aiōn g165)
Akube-ke kuNkulunkulu loBaba wethu udumo kuze kube nini lanini. Ameni. (aiōn g165)
Sasa kwa Nnongo natatebitu ube utakafu milele na milele Amina. (aiōn g165)
अब हाम्रा परमेश्‍वर र पितालाई सदासर्वदा महिमा होस् । आमेन । (aiōn g165)
Men vår Gud og Fader være æren i all evighet! Amen. (aiōn g165)
Men vår Gud og Fader vere æra i all æva! Amen. (aiōn g165)
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୌରବ ହେଉ । ଆମେନ୍‍ । (aiōn g165)
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। (aiōn g165)
و خدا و پدر ما را تا ابدالابادجلال باد. آمین. (aiōn g165)
A lingan en ko ong Kot o Sam atail kokolata! Amen. (aiōn g165)
A linan en ko on Kot o Jam atail kokolata! Amen. (aiōn g165)
A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. (aiōn g165)
A Bogu i Ojcu naszemu [niech będzie] chwała na wieki wieków. Amen. (aiōn g165)
Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre, Amém! (aiōn g165)
Ora ao nosso Deus e Pae seja gloria para todo o sempre. Amen. (aiōn g165)
Ora ao nosso Deus e Pai seja glória para todo o sempre. amém. (aiōn g165)
[Por isso], louvado seja Deus nosso Pai para sempre e sempre! Amém. (aiōn g165)
Dad'i hela neu fo hita so'u tananaru Ama' Lamatualain naran, losa d'oo-ndu'u-d'oon neu. Naa ndaa ena! (aiōn g165)
Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь. (aiōn g165)
Eshi hwa Ngolobhe nahwa Baba wetu obhenotuntumowawilana wila. Amina. (aiōn g165)
А Богу и Оцу нашем слава ва век века. Амин. (aiōn g165)
A Bogu i ocu našemu slava va vijek vijeka. Amin. (aiōn g165)
Zvino kuna Mwari naBaba vedu, ngakuve ne kubwinya kusvikira rinhi narinhi. Ameni. (aiōn g165)
Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. (aiōn g165)
Torej Bogu in našemu Očetu bodi slava na veke vekov. Amen. (aiōn g165)
Bogu pa in očetu našemu slava na vekov veke! Amen. (aiōn g165)
Haddaba ammaanu ha u ahaato Ilaaha Aabbeheenna ah weligiis iyo weligiis. Aamiin. (aiōn g165)
Al Dios pues y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. (aiōn g165)
La gloria sea para Dios, el Padre, por siempre y para siempre. Amén. (aiōn g165)
Al Dios, pues, y Padre nuestro sea gloria por siglos de siglos. Amén. (aiōn g165)
Al Dios pues y Padre nuestro [sea] gloria por los siglos de los siglos. Amén. (aiōn g165)
Al Dios, pues, y Padre nuestro [sea] gloria por siglos de siglos. Amen. (aiōn g165)
Ahora a Dios nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Que así sea. (aiōn g165)
Sasa kwa Mungu na Baba yetu uwe utukufu milele na milele. Amina. (aiōn g165)
Men vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. (aiōn g165)
Men Gudi och vårom Fader vare pris af evighet till evighet. Amen. (aiōn g165)
Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. Siya nawa. (aiōn g165)
Ngayon, nawa'y sa ating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. (aiōn g165)
நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். (aiōn g165)
ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవునికి ఎప్పటికీ మహిమ కలుగు గాక. ఆమేన్‌. (aiōn g165)
Pea ko eni, ke ʻi he ʻOtua ko ʻetau Tamai ʻae nāunau ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻEmeni. (aiōn g165)
Babamız Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin. (aiōn g165)
А Богові й нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. (aiōn g165)
Богу ж і Отцеві нашому слава на віки вічні. Амінь. (aiōn g165)
हमारे ख़ुदा और बाप की हमेशा से हमेशा तक बड़ाई होती रहे आमीन (aiōn g165)
ئەمدى خۇدايىمىز ھەم ئاتىمىزغا ئەبەدىلئەبەدگىچە شان-شەرەپ بولغاي! ئامىن. (aiōn g165)
Әнди Худайимиз һәм Атимизға әбәдил-әбәткичә шан-шәрәп болғай! Амин. (aiōn g165)
Emdi Xudayimiz hem Atimizgha ebеdil’ebedgiche shan-sherep bolghay! Amin. (aiōn g165)
Əmdi Hudayimiz ⱨǝm Atimizƣa ǝbǝdil’ǝbǝdgiqǝ xan-xǝrǝp bolƣay! Amin. (aiōn g165)
Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, đời đời vô cùng! A-men. (aiōn g165)
Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Ðức Chúa Trời, là Cha chúng ta, đời đời vô cùng! A-men. (aiōn g165)
Lino kwa Nguluve Nhaata ghwitu vuve vwimike vuno navulikusila nakusila. Ameni. (aiōn g165)
Verse Count = 188