< Mark 15:47 >

Mary Magdalene and Mary the mother of Joses, saw where he was laid.
Dhe Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Joses, vërenin ku e vunë.
Maremu Magdaline nin Maremu unan Yoses yene ki kanga na ikasa Yisa kuku.
وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أُمُّ يُوسِي تَنْظُرَانِ أَيْنَ وُضِعَ.
وَكَانَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أُمُّ يُوسِي تَنْظُرَانِ أَيْنَ دُفِنَ.
ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܡܓܕܠܝܬܐ ܘܡܪܝܡ ܗܝ ܕܝܘܤܐ ܚܙܝ ܐܝܟܐ ܕܐܬܬܤܝܡ
Իսկ Մարիամ Մագդաղենացին եւ Յակոբոսի ու Յովսէի մայր Մարիամը տեսան այն տեղը, ուր նա դրուեց:
Մարիամ Մագդաղենացին, եւ Յովսէսի մայրը՝ Մարիամ, կը նայէին թէ ո՛ւր կը դնէին զայն:
মগ্দলীনী মৰিয়ম আৰু যোচিৰ মাক মৰিয়মে যীচুক মৈদাম দিয়া ঠাইটো দেখা পালে৷
Məcdəlli Məryəm və Yusifin anası Məryəm baxıb cəsədin hara qoyulduğunu gördülər.
Eta Maria Magdalena eta Maria Iosesen ama, beha ceuden non eçarten cen.
Kwa Mary Magdalene kahchu Mary Joses ma oohwa-ih nichanihtyinti.
যীশুকে যে জায়গায় রাখা হল, তা মগ্দলীনী মরিয়ম ও যোশির মা মরিয়ম দেখতে পেলেন।
Mari a Vagdala ha Mari mamm Jozef, a selle pelec'h e oa lakaet.
А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха.
Si Maria Magdalena ug Maria nga inahan ni Joses nakakita sa dapit diin gilubong si Jesus.
Ya si Maria Magdalena, yan si Maria nanan José, jalie amano nae mapolo.
ᎺᎵᏃ ᎹᎩᏕᎵ ᎡᎯ, ᎠᎴ ᎺᎵ ᏦᏏ ᎤᏥ ᎤᏂᎪᎮ ᎾᎿᎭᎤᏂᏅᏅᎢ.
Anih aphumhaih ahmuen loe Meri Magdalene hoi Jose ih amno Meri mah doeh panoek.
Magadala Mary neh Joses manu Mary long khaw a khueh nah te a hmuh.
Meri Magdalene ingkaw Joses a nu Meri ingawm ak pupnaak a hun ce sim lawt hy nih.
Mary Magdalene le Joses nu Mary te in Jesus a vui na mun en uh hi.
Chule Mary Magdalene toh Mary (James nu) chun Jesu longdamsa akoinau chu avelhi jing lhon in ahi.
抹大拉的马利亚和约西的母亲马利亚都看见安放他的地方。
抹大拉的馬利亞和約西的母親馬利亞都看見安放他的地方。
Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲥⲏⲧⲟⲥ ⲛⲁⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ.
ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ϮⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲒⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲒⲰⲤⲎⲦⲞⲤ ⲚⲀⲨⲚⲀⲨ ⲠⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲨⲬⲀϤ ⲐⲰⲚ.
A Marija Magdalena i Marija Josipova promatrahu kamo ga polažu.
Ale Maria Magdaléna a Maria Jozesova dívaly se, kde by byl položen.
Men Maria Magdalene og Maria, Joses's Moder, så, hvor ham blev lagt.
Maliya Magadalini a Maliya bayina a Josesi bakakubona busena Jesu mbwakalazikwa.
Maria Magdalena en Maria van Josef zagen toe, waar Hij werd neergelegd.
En Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Joses, aanschouwden, waar Hij gelegd werd.
And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses saw where he was laid.
Mary Magdalene and Mary the mother of Joses, saw where he was laid.
And Mary Magdalene and Mary the [mother] of Joses beheld where he was laid.
And Mary Magdalene and Mary, the mother of Joses, saw where he was put.
Now Mary Magdalene and Mary the mother of Joseph observed where he was laid.
And Mary of Magdala and Mary the [mother] of Joses saw where he was put.
And Mary Magdalen, and Mary the mother of Joseph, beheld where he was laid.
Mary Magdalene and Mary the mother of Joses observed where He was placed.
Mary Magdalene and Mary the mother of Joses were watching where he was laid.
And Marie Magdalene, and Marie Ioses mother, behelde where he should be layed.
And Mary Magdalene and Mary [the mother] of Joses beheld where he was laid.
And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid.
And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid.
and Mary Magdalene and Mary the mother of Joses were watching to see where he was laid.
Maryam of Magdelaitha and Maryam, the mother of Yusi, saw where he was placed.
Mary Magdalene and Mary, the mother of Josi, saw where he was placed.
Mary Magdalene and Mary, the mother of Josi, saw where he was placed.
Mary Magdalene and Mary, the mother of Josi, saw where he was placed.
Mary Magdalene and Mary, the mother of Josi, saw where he was placed.
Miriam from Magdala and Miriam, the mother of Josi, saw where he was placed.
Mary of Magdala [Rebellion of City tower] and Mary [Rebellion], the mother of Joses, saw where he was laid.
Mary of Magdala and Mary, the mother of Joseph, were watching to see where he was laid.
Mary of Magdala and Mary, the mother of Joseph, were watching to see where he was laid.
And Mary Magdalene and Mary the [mother] of Joses beheld where he was laid.
Now, Mary the Magdalene, and Mary the mother of Joses, were viewing how he had been laid.
(the) And Mary (the) Magdalene and Mary (* the [mother] *MO) of Joseph were watching where (* He has been laid. *MtO)
the/this/who then Mary the/this/who Magdalene and Mary (* the/this/who *MO) Joseph to see/experience where? (* to place *MtO)
Mary [from] Magdala and Mary the mother of Joses were watching where Jesus’ [body] was placed {where they placed Jesus’ [body]}.
Mary of Magdala and Mary, the mother of Joseph, were watching to see where he was laid.
And Mary Magdalen and Mary Ioses beheld where he was layde.
Mary Magdalene and Mary the mother of Joses saw the place where Jesus was buried.
And Mary Magdalene and Mary [the mother] of Joses, beheld where he was laid.
And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid.
Mary of Magdala and Mary the mother of Joses were looking on to see where He was put.
Mary Magdalene and Mary the mother of Joses, saw where he was laid.
Mary Magdalene and Mary the mother of Joses, saw where he was laid.
Miriam Magdalene and Miriam the mother of Yosi, saw where he was laid.
Miriam Magdalene and Miriam the mother of Yosi, saw where he was laid.
And Marie Maudeleyne and Marie of Joseph bihelden, where he was leid.
and Mary the Magdalene, and Mary of Joses, were beholding where he is laid.
Kaj Maria Magdalena, kaj Maria, la patrino de Joses, vidis, kien oni metis lin.
Mutta Maria Magdalena ja Joseen Maria katselivat, kuhunka hän pantiin.
Ja Maria Magdaleena ja Maria, Jooseen äiti, katselivat, mihin hänet pantiin.
Maria Magdalena nu, en Maria de moeder van Joses zagen toe waar Hij gelegd werd.
Or Marie-Madeleine, et Marie, mère de Joseph, observaient où on le déposait.
Et Marie de Magdala, et Marie, la [mère] de Joses, regardaient où on le mettait.
Et Marie-Magdeleine, et Marie [mère] de Joses regardaient où on le mettait.
Marie de Magdala, et Marie, mère de Joses, regardaient où on le mettait.
Marie Madeleine et Marie, mère de Joses, observaient le lieu où l’on mettait le corps.
Et Marie de Magdala et Marie, mère de Joses, regardaient où on le mettait.
Or Marie la Magdalène et Marie mère de Josès regardaient où on le mettait.
Or, Marie Magdeleine et Marie, mère de Josès, regardaient où on le mettait.
Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de Joses, regardaient où on le mettait.
Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Joses, sahen zu, wohin er gelegt wurde.
Aber Maria Magdalene und Maria, Joses Mutter, sahen zu, wo er hingelegt wurde.
Aber Maria Magdalene und Maria, Joses' Mutter, sahen zu, wo er hingelegt wurde.
Die Maria von Magdala aber und die Maria des Jakobus Tochter schauten zu, wo er beigesetzt wurde.
Aber Maria Magdalena und Maria Joses schaueten zu wo er hingelegt ward.
Aber Maria Magdalena und Maria, des Joses Mutter, schauten zu, wo er hingelegt ward.
Aber Maria von Magdala und Maria, des Joses Mutter, schauten, wo Er hingelegt wurde.
Maria, die Magdalenerin, und Maria Joses (Mutter) sahen zu, wo er hingelegt ward.
Mliyama magidala yua leni Maliyama Josie na, den ñoa ban kuani o naani.
Magidala Maliyama yeni Maliyama yose na den se ki nua ban duani o naani kani.
η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια ιωση εθεωρουν που τιθεται
η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια ιωση εθεωρουν που τιθεται
η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια ιωση εθεωρουν που τιθεται
ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται.
η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια ιωση εθεωρουν που τιθεται
Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται.
η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια ιωση εθεωρουν που τιθεται
ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται.
η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια η ιωσητος εθεωρουν που τεθειται
η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια ιωση εθεωρουν που τιθεται
ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται.
તેમને ક્યાં મૂક્યા એ મગ્દલાની મરિયમ તથા યોસેની મા મરિયમે જોયું.
Mari, moun lavil Magdala a, ansanm ak Mari, manman Jòz, t'ap gade kote yo mete kò a.
A nana ae la o Maria no Magedala a mo Maria ka makuwahine o lose, i kahi i waihoia'i.
ומרים המגדלית ומרים אם יוסי היו ראות את המקום אשר הושם שמה׃
और मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थीं कि वह कहाँ रखा गया है।
Mária Magdaléna pedig és Mária, a Józsé anyja, nézik vala, hová helyezék.
Nakita da Maria a Magdalena ken ni Maria nga ina ni Jose ti lugar a nakaitaneman ni Jesus.
Sementara itu Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses memperhatikan di mana Yesus diletakkan.
uMariamu Magdalena nu Mariamu nyinya wang'wa Yose ai ihengile i kipango nai uikilwe uYesu
E Maria Maddalena, e Maria [madre] di Iose, riguardavano ove egli sarebbe posto.
Intanto Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva deposto.
E Maria Maddalena e Maria madre di Iose stavano guardando dove veniva deposto.
マグダラのマリヤとヨセの母マリヤと、イエスを納めし處を見ゐたり。
マリア・マグダレネとヨセの母マリアは,イエスの横たえられた場所を見ていた。
マグダラのマリヤとヨセの母マリヤとは、イエスが納められた場所を見とどけた。
マグダラのマリヤとヨセの母マリヤとは、イエスの納められる所をよく見ていた。
マグダレナ、マリアとヨゼフの[母]マリアとは、イエズスの置かれ給ふ處を眺め居たりき。
ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಮತ್ತು ಯೋಸೆಯನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳೂ ಯೇಸುವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿದರು.
Mariamu Magdalena na nyilamwene Yose bhalolele awo bhamusikile Yesu.
Umaliamu Magdalene nu Maliamu umamaye Yose vakhalola upuvasielile u Yesu.
Mariamu Magdalena ni Mariamu nyinamunu Yose bhebhuene sehemu jha asyelibhu Yesu.
때에 막달라 마리아와 요세의 어머니 마리아가 예수 둔 곳을 보더라
Mary Magdalene ac Mary nina kial Joseph, eltal tuni ma inge ac liye na acn eltal filiya mano sac we.
Maria Magadalena ni Maria inyina wa Josesi va va voni chivaka i cho Jesu mwa va zikwa.
Maria autem Magdalene et Maria Joseph aspiciebant ubi poneretur.
Maria autem Magdalene, et Maria Ioseph aspiciebant ubi poneretur.
Maria autem Magdalene, et Maria Ioseph aspiciebant ubi poneretur.
Maria autem Magdalene et Maria Joseph aspiciebant ubi poneretur.
Maria autem Magdalene et Maria Ioseph aspiciebant ubi poneretur
Maria autem Magdalene, et Maria Ioseph aspiciebant ubi poneretur.
Bet Marija Madaļa un Marija, Jāzepa māte, skatījās, kur Tas tapa nolikts.
Ary Maria Magdalena sy Maria, renin’ i Josesy, dia nijery izay nametrahany Azy.
അവനെ സംസ്കരിച്ച ഇടം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും യോസെയുടെ അമ്മ മറിയയും നോക്കിക്കണ്ടു.
येशूला कोठे ठेवले हे मग्दालीया नगराची मरीया आणि याकोब व योसेफ यांची आई मरीया पाहत होत्या.
Bhai numbe a Malia Magidalena, na a Malia anyinabhabho a Yoshe, gubhapaweninji pubhashishilwe a Yeshu.
အ​လောင်း​တော်​ကို​သင်္ဂြိုဟ်​သည့်​နေ​ရာ​ကို မာ​ဂ​ဒ​လ​ရွာ​သူ​မာ​ရိ​နှင့်​ယော​သေ​၏ အ​မိ​မာ​ရိ​တို့​တွေ့​မြင်​ရ​ကြ​၏။
မာဂဒလမာရိ၊ ယောသေ၏ အမိဖြစ်သောမာရိတို့သည် အလောင်းတော်ထားရာအရပ်သို့ ကြည့်ရှု ကြ၏။
I kite a Meri Makarini, raua ko Meri whaea o Hohi, i te wahi i whakatakotoria ai ia.
Futhi uMariya Magadalena loMariya unina kaJose babona lapho abekwe khona.
Mariam Magdalena ni Mariamu mao bake Yose babweni pandu pa Yesu asikikwe.
मरियम मग्दलिनी र योसेफकी आमा मरियमले येशूलाई कहाँ गाडिएको थियो भन्‍ने देखेका थिए ।
Men Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han blev lagt.
Og Maria Magdalena og Joses-Maria såg staden der han vart lagd.
ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଗଲା, ତାହା ମଗ୍‌ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ ଓ ଯୋସିଙ୍କ ମାତା ମରୀୟମ ଦେଖିଲେ।
ਅਤੇ ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਯੋਸੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰਿਯਮ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
و مریم مجدلیه و مریم مادر یوشادیدند که کجا گذاشته شد.
O Maria men Magdala o Maria in en Ioses kilang wasa, re nekidedi i.
O Maria men Magdala o Maria in en Iojej kilan waja, re nekidedi i.
Ale Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jozesowa, patrzały, kędy go położono.
A Maria Magdalena i Maria, [matka] Józefa, patrzyły, gdzie go złożono.
Maria Madalena e Maria [mãe] de José olharam onde o puseram.
E Maria Magdalena e Maria mãe de José olhavam onde o punham.
E Maria Magdalena e Maria mãe de José olhavam onde o punham.
Maria da vila de Magdala e Maria a mãe de Jesus ficavam observando o lugar onde colocaram o corpo de Jesus.
Lele' naa, Maria mia Magdala no Maria laen (Yoses mama na), ara tungga losa naa. Ru'a se mete fo rasaned'a matalolole mamana' fo ara tao Yesus ao sisi na.
Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.
U Maliya Magdalena na Maliya unyina wakwe uYose bhahalola amahali pasyilwa uYesu.
'S bha Mairi Magdalen agus Mairi mathair Ioseiph a gabhail beachd caite an do chuireadh e.
А Марија Магдалина и Марија Јосијина гледаху где Га метаху.
A Marija Magdalina i Marija Josijna gledahu gdje ga metahu.
Zvino Maria Magidharini, naMaria mai vaJose, vakaona paakaradzikwa.
Мариа же Магдалина и Мариа Иосиева зрясте, где Его полагаху.
Marija Magdalena in Marija, Jozéjeva mati, pa sta opazovali kam je bil položen.
Marija Magdalena in Marija Jozejeva ste pa gledali, kje so ga pokladali.
Maryan tii reer Magdala iyo Maryan oo ahayd hooyadii Yoosee waxay arkeen meeshii la dhigay.
Y María Magdalena, y María madre de José, miraban donde era puesto.
María Magdalena y María, la madre de José, estaban mirando dónde habían colocado a Jesús.
Y María Magdalena, y María madre de Joses, miraban donde le ponían.
Y María Magdalena, y María [madre] de José, miraban donde era puesto.
Y María Magdalena, y María [madre] de Josés, miraban donde era puesto.
Y María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde fue puesto.
Mariamu Magdalena na Mariamu mama yake Yose waliona sehemu alipozikwa Yesu.
Nao Maria Magdalene na Maria mama yake Yose walipaona hapo alipolazwa.
Men Maria från Magdala och den Maria som var Joses' moder sågo var han lades.
Men Maria Magdalena och Maria Jose sågo till hvart han lades.
At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya nalagay.
Nakita nila Maria Magdalena at ni Maria na ina ni Jose ang lugar kung saan inilibing si Jesus.
அவரை வைத்த இடத்தை மகதலேனா மரியாளும் யோசேயின் தாயாகிய மரியாளும் பார்த்தார்கள்.
మగ్దలేనే మరియ, యేసు తల్లి అయిన మరియ ఆయనను ఉంచిన చోటును చూశారు.
Pea ko Mele Makitaline mo Mele[ko e faʻē ]ʻa Sose, ne na mamata ki he potu kuo fakatokoto ai[ia].
Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.
Марія ж Магдали́на й Марія, мати Йосієва, дивилися, де́ ховали Його.
Мария ж Магдалина й Мария Иосиїна дивились, де Його положено.
और मरियम मग़दलिनी और योसेस की माँ मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रख्खा गया है।
ۋە ماگداللىق مەريەم بىلەن يوسەنىڭ ئانىسى مەريەم ئۇنىڭ قويۇلغان يېرىنى كۆرۈۋالدى.
Вә Магдаллиқ Мәрйәм билән Йосәниң аниси Мәрйәм униң қоюлған йерини көрүвалди.
We Magdalliq Meryem bilen Yosening anisi Meryem uning qoyulghan yérini körüwaldi.
Wǝ Magdalliⱪ Mǝryǝm bilǝn Yosǝning anisi Mǝryǝm uning ⱪoyulƣan yerini kɵrüwaldi.
Vả, Ma-ri Ma-đơ-len cùng Ma-ri mẹ Giô-sê, đều thấy chỗ táng Ngài.
Vả, Ma-ri Ma-đơ-len cùng Ma-ri mẹ Giô-sê, đều thấy chỗ táng Ngài.
UMaliya umhuma mu likaaja ilya Magidala nu Maliya ung'ina ghwa Yoose, vakapaagha pano ghuvililue um'bili ghwa Yesu. Vibilusisia ilivue pa mulyango ghwa mbiipa.
Verse Count = 198

< Mark 15:47 >