< Luke 4:3 >

The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”
Dhe djalli i tha: “Nëse je Biri i Perëndisë, i thuaj këtij guri të bëhet bukë”.
Shetan ghe woroghe, “Andi fe gono Kutelle ari taah atala ale aso uborodi.”
وَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ: «إِنْ كُنْتَ ٱبْنَ ٱللهِ، فَقُلْ لِهَذَا ٱلْحَجَرِ أَنْ يَصِيرَ خُبْزًا».
فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ، فَقُلْ لِهَذَا الْحَجَرِ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى خُبْزٍ».
ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܟܠܩܪܨܐ ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܠܟܐܦܐ ܗܕܐ ܕܬܗܘܐ ܠܚܡܐ
Nau Haujaune hathāhuk, hith nananene Haāthauwuāvaa Hejavaneauthau hāedauwunene naa hauunauga hadejauaujaunenede.
Եւ սատանան նրան ասաց. «Եթէ Աստծու Որդի ես, այդ քարին ասա՛, որ հաց լինի»:
Եւ Չարախօսը ըսաւ անոր. «Եթէ Աստուծոյ Որդին ես, ըսէ՛ այդ քարին՝ որ հաց ըլլայ»:
তেতিয়া চয়তানে যীচুক ক’লে, “আপুনি যদি ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয়, তেনেহলে এই শিলবোৰ পিঠা হবলৈ দিয়ক।”
İblis Ona dedi: «Əgər Sən Allahın Oğlusansa, bu daşa əmr et ki, çörəyə dönsün».
Bwekelkel yii, na mo bibwe kwamri yii tero wo a yilam cari,
Orduan erran cieçón deabruac, baldin Iaincoaren Semea bahaiz, erróc harri huni ogui bilha dadin.
Amalalu, Sa: ida: ne da Ema amane sia: i, “Di da Gode Ea Manodafa Di da sia: sa. Amaiba: le, amo igi afadenene, agi bu hamoma: ne sia: ma.”
তখন দিয়াবল তাঁকে বলল, “তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরটিকে বল, যেন এটা রুটি হয়ে যায়।”
দিয়াবল তাঁকে বলল, “যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্রই হও, তবে পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত হতে বলো।”
शैताने तैस जो ज़ोवं, “अगर तू परमेशरेरू मट्ठू आस त इन घोड़न जो ज़ो कि एना रोट्टी बन्न।”
कने शैताने उसयो बोलया, “अगर तू परमेश्वरे दा पुत्र है तां इसी पथरे जो बोल की, तू रोटी बणी जा।”
ସଃଡେବଃଳ୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍ ତାକ୍‌ କୟ୍‌ଲି, “ତୁୟ୍‌ ଜଦି ଇସ୍ୱରାର୍‌ ହୟ୍‌ସି, ତଃବେ ଇ ଟେଳାମଃନ୍‌କେ ରୁଟି ଅଃଉଁକେ କଃଉ ।”
Diabloswere Iyesusi «Ik'o naay neena wotiyal aab shúts han mish wotowe err azazowe!» bíet.
Neuze an diaoul a lavaras dezhañ: Mar dout Mab Doue, gourc'hemenn d'ar maen-mañ dont da vezañ bara.
Ibrji a to naki nda mye “wuta tre wu vren Irji, kma tita yi tie bredi.”
И дяволът Му рече: Ако си Божий Син, заповядай на тоя камък да стане хляб.
Y le penó o Bengui: Si chaboro de Debél sinelas, pen á ocona bar, que se querele manro.
Ang yawa miingon kaniya, “Kung ikaw ang Anak sa Dios, mando-i kining bato nga mahimong pan.”
Ug ang yawa miingon kaniya, "Kay ikaw Anak man sa Dios, sugoa kining bato nga mahimong tinapay."
Ya ilegña nu güiya y anite: Yaguin jago Lajin Yuus, tago este y acho ya ufamapan.
ᎠᏍᎩᎾᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎴᎢ; ᎢᏳᏃ ᏂᎯ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᏍᏗ, ᎯᏁᎩ ᎯᎠ ᏅᏯ ᎦᏚ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Mdierekezi anati kwa Iye, “Ngati ndiwe Mwana wa Mulungu, uza mwala uwu kuti usanduke buledi.”
Khawyai naw, “Nang Mhnama capa na kyak üng, hina lung muka ngthawn law khaia ngthu pea,” a ti.
To naah taqawk mah anih khaeah, Sithaw capa ah na oh nahaeloe, hae thlung hae takaw ah angcoengsak ah, tiah a naa.
Te vaengah anih te rhaithae loh, “Pathen capa la na om atah, lungto he voek lamtah buh la poeh saeh,” a ti nah.
Te vaengah anih te rhaithae loh, “Pathen capa la na om atah, lungto he voek lamtah buh la poeh saeh,” a ti nah.
Qaai ing a venawh, “Khawsa Capa na na awm awhtaw, vawhkaw lung ve phaihpi na coeng sak lah,” tina hy.
Doaimangpa in ama tuung ah, Pathian Tapa na hile, hi suangtum te anluum suak tu in thupia in, ci hi.
Chuin diabol chun ahengah ahinseiyin, “Nangma Pathen chapa nahile hiche songhi changlhah pheng akiso nadin seiyin,” ati.
Hatnavah, Kahraimathout ni Bawipa nang teh Cathut e capa katang pawiteh hete talung heh vaiyei lah a coung nahanlah kâ poe haw.
魔鬼对他说:“你若是 神的儿子,可以吩咐这块石头变成食物。”
魔鬼對他說:「你若是上帝的兒子,可以吩咐這塊石頭變成食物。」
魔鬼对他说:“如果你是上帝之子,那就把这些石头变成面包吧。”
魔鬼對祂說:「你若是天主子,命這塊石頭變成餅吧! 」
Shetani ŵaasalile, “Iŵaga mmwejo ni Mwana jwa Akunnungu, nlisalile ali liganga li ligalauche liŵe nkate.”
ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲱⲓⲕ.
ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲙⲡⲉⲓⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲣⲟⲉⲓⲕ
ⲡⲉϫⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁϫⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲣⲟⲉⲓⲕ.
ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϪⲞⲤ ⲘⲠⲀⲒⲰⲚⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲰⲒⲔ.
A đavao mu reče: “Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.”
I řekl jemu ďábel: Jestliže jsi Syn Boží, rci kamenu tomuto, ať jest chléb.
I řekl jemu ďábel: Jestliže jsi Syn Boží, rci kamenu tomuto, ať jest chléb.
a pokoušel ho: „Jsi-li opravdu Boží Syn, nadělej si chleba z těchto kamenů.“
Og Djævelen sagde til ham: "Dersom du er Guds Søn, da sig til denne Sten, at den skal blive Brød."
Og Djævelen sagde til ham: „Dersom du er Guds Søn, da sig til denne Sten, at den skal blive Brød.‟
Og Djævelen sagde til ham: „Dersom du er Guds Søn, da sig til denne Sten, at den skal blive Brød.‟
ତେଇ ସଇତାନ୍‌ ଜିସୁକେ କଇଲା, “ତୁଇ ଜଦି ପର୍‌ମେସରର୍‌ ପ, ତେବେ ଏ ପାକ୍‌ନା କାଦି ଅ ବଲି ଆଦେସ୍‌ ଦେସ୍‌ ।”
Satan nowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye adier, nyis kidini olokre kuon.”
Dyabbulosi wakati kulinguwe. “na kana koli mwana wa Leza lailila ibwe eli libe chinkawa.”
En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, dat hij brood worde.
Nu sprak de duivel tot hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot die steen, dat hij brood moet worden.
En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, dat hij brood worde.
And the devil said to him, If thou are the Son of God, speak to this stone that it may become bread.
The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”
And the devil said unto him, If thou art the Son of God, command this stone that it become bread.
And the devil said to him: If you are the Son of God, command this stone to become bread.
The devil said to Him, “If You are the Son of God, tell this stone to become bread.”
And the Evil One said to him, If you are the Son of God, give orders to this stone to become bread.
Then the devil said to him, “If yoʋ are the Son of God, command this stone to become bread.”
Then the devil said to him, “If you are the Son of God, speak to this stone, so that it may be made into bread.”
And the devil said to him, If thou be Son of God, speak to this stone, that it become bread.
And the devil said to him: If thou be the Son of God, say to this stone that it be made bread.
So the devil said to Him, “Since you are Son of God, tell this stone to become bread!”
The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”
Then the deuil saide vnto him, If thou be the Sonne of God, commaund this stone that it be made bread.
And the devil said to Him, If thou art the Son of God, speak to this stone, in order that it may become bread.
And the devil said to him, If thou art the Son of God, command this stone that it become a loaf.
And the devil said to Him, If thou art the Son of God, command this stone to become bread.
And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread.
And the devil said to him, If you be the Son of God, command this stone that it be made bread.
And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread.
And the devil said unto him, If thou be the Son of Elohim, command this stone that it be made bread.
And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread.
And the devil said unto him, If you be the Son of God, command this stone that it be made bread.
and the Devil said to Him, “If You are [the] Son of God, speak to this stone that it may become bread.”
The devil said to him, "If you are the Son of God tell this stone to become bread."
The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread."
The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread."
The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread."
The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread."
The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread."
The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread."
And the Devil said to him, If thou art the Son of God, command this stone that it become a loaf of bread.
The devil said to him, “If you are the Ben-Elohim ·Son of Elohim God·, command this stone to become bread.”
So the devil said to him, ‘If you are God’s Son, tell this stone to become a loaf of bread.’
So the devil said to him, “If you are God’s Son, tell this stone to become a loaf of bread.”
And the devil said unto him, If thou art the Son of God, command this stone that it become bread.
And the adversary said to him—If thou art God’s, Son, speak unto this stone; that it become bread.
(and *k) Said (then *no) to Him the devil; If [the] Son You are of God, do speak to the stone this that it may become bread.
(and *k) to say (then *no) it/s/he the/this/who devilish/the Devil if son to be the/this/who God to say the/this/who stone this/he/she/it in order that/to to be bread
And the accuser said to him, If thou art the Son of Aloha, tell this stone to become bread.
And the Calumniator said to him: If thou art the Son of God, command this stone to become bread.
Then the devil said to Jesus, “Because you [claim that you] ([have a relationship with] God as a son [has with his father] [MET]/are the man who is both God and man), [prove it by] telling these stones to become bread [so that you can eat them]!”
So the Devil said to him: “If you are God’s Son, tell this stone to become a loaf of bread.”
And the devyll sayde vnto him: yf thou be the sonne of God comaunde this stone yt it be breed.
The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”
And the devil said to him, If thou art the Son of God, command this stone that it be made bread.
And the devil said to him, If thou art the Son of God, command this stone that it be made bread.
Then the Devil said to Him, "If you are God's Son, tell this stone to become bread."
The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”
The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”
The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”
The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”
The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”
The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”
And the deuel seide to him, If thou art Goddis sone, seie to this stoon, that it be maad breed.
and the Devil said to him, 'If Son thou art of God, speak to this stone that it may become bread.'
Kaj la diablo diris al li: Se vi estas Filo de Dio, ordonu al ĉi tiu ŝtono, ke ĝi fariĝu pano.
Kurat ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, käsi sel kivil leivaks muutuda.“
Abosam gblɔ nɛ be, “Nenye be Mawu vie nenye tututu la, ekema ɖe gbe na kpe siawo be woatrɔ zu abolo.”
Niin perkele sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan Poika, niin sanos tälle kivelle, että se leiväksi tulis.
Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi".
En de duivel zeide tot Hem: Als Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot dezen steen dat hij brood worde.
Alors le diable lui dit: " Si vous êtes Fils de Dieu, commandez à cette pierre de se changer en pain. "
Le diable lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Et le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu’elle devienne du pain.
Et le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain.
Or le diable lui dit: Si vous êtes le Fils de Dieu, dites à cette pierre qu’elle devienne du pain.
Le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu’elle devienne du pain.
Alors le diable lui dit: « Si tu es Fils de Dieu, commande à cette pierre de se changer en pain. »
Le diable lui dit: «Si tu es Fils de Dieu, commande à cette pierre de se changer en pain.»
Alors le diable lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain.
Mais le diable lui dit: « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre-ci qu'elle devienne du pain. »
Le diable lui dit: «Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre de se changer en pain»;
Alors le Diable lui dit: Si tu es le fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain.
Xala7eykka Yesussa ne Xoossa na gidikko ane hayssa shuchchay kath gidana mala azaza gides.
Da sprach der Teufel zu ihm: "Bist du Gottes Sohn, so befiehl, daß sich dieser Stein hier in Brot verwandle."
Da sprach der Teufel zu ihm: "Bist du der Sohn Gottes, so sprich zu diesem Stein, er solle sich in Brot verwandeln."
Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Steine, daß er Brot werde.
Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Steine, daß er Brot werde.
Es sagte aber der Teufel zu ihm: wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, daß er Brot werde!
Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu dem Stein, daß er Brot werde.
Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu dem Stein, daß er Brot werde.
Da sagte der Teufel zu ihm: »Bist du Gottes Sohn, so gebiete diesem Steine hier, er solle zu Brot werden!«
und der Teufel sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sage zu diesem Stein, daß er Brot werde!
Und der Teufel sprach zu Ihm: Wenn Du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Steine, daß er Brot werde.
Der Teufel aber sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sage diesem Stein, daß er Brot werde.
Nake mũcukani akĩmwĩra atĩrĩ, “Angĩkorwo wee nĩwe Mũrũ wa Ngai, ĩra ihiga rĩrĩ rĩtuĩke mũgate.”
Xalahey iyaakko, “Neeni Xoossaa na7a gidikko ane hayssi shuchchay uythu gido gada kiitta” yaagis.
Lani, Sutaani den yedi o: “A ya tie U Tienu Bijua, ŋan yedi li tanli ne n tua jiema.”
Sitaani maadi Jesus: l ya tie ka tie u tienu biga, cab k l tanli n kpandi m jiem.
και ειπεν αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος
Και είπε προς αυτόν ο διάβολος· Εάν είσαι Υιός του Θεού, ειπέ προς τον λίθον τούτον να γείνη άρτος.
και ειπεν αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος
και ειπεν αυτω ο διαβολοσ ει υιοσ ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτοσ
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
⸂εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
και ειπεν αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος, “Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ ˚Θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.”
και ειπεν αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
και ειπεν αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
και ειπεν αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος
και ειπεν αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος
εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
ειπεν δε αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος
και ειπεν αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος
εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
ଆତ୍‌ବାନ୍ ସ‍ଏତାନ୍ ଆମେକେ ବାସଙ୍ଗ୍‌କେ “ନା ଜଦି ଇସ୍‌ପର୍‌ନେ ଉଙ୍ଗ୍‌ଡେ, ତେଲା ଆକେନ୍ ବ୍ରିକେ ରୁଟି ଡିଙ୍ଗ୍ ନ୍‌ସା ଆଦେସ୍‍ ବିଃ ।”
શેતાને ઈસુને કહ્યું કે, ‘જો તમે ઈશ્વરના દીકરા હોય તો આ પથ્થરને કહે કે, તે રોટલી થઈ જાય.
Satan di l' konsa: Si ou se Pitit Bondye, bay wòch sa a lòd pou l' tounen pen.
Konsa, dyab la te di L: “Si Ou se fis Bondye a, kòmande wòch sila a vin pen.”
फेर शैतान नै उसतै कह्या, “जै तू परमेसवर का बेट्टा सै, तो साबित करदे, अर इस पत्थर तै कह, के रोट्टी बण जावै, ताके तू इननै खा सकै।”
Iblis ya ce masa, “In kai Ɗan Allah ne, ka faɗa wa wannan dutse yă zama burodi.”
Shaidan ya ce masa, “Idan kai Dan Allah ne, ka umarci wannan dutse ya zama gurasa.”
Olelo ae la ka diabolo ia ia, Ina o oe ke Keiki a ke Akua, e olelo iho oe i keia pohaku e lilo i berena.
”אם אתה באמת בן־אלוהים, “אמר לו השטן,”צווה על האבן הזאת להפוך ללחם!“
ויאמר אליו השטן אם בן האלהים אתה אמר אל האבן הזאת ותהי ללחם׃
और शैतान ने उससे कहा, “यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह, कि रोटी बन जाए।”
शैतान ने उनसे कहा, “यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर को आज्ञा दो कि यह रोटी बन जाए.”
És az ördög ezt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.“
És monda néki az ördög. Ha Isten Fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré.
Þá freistaði Satan hans og sagði: „Ef þú ert sonur Guðs, þá segðu þessum steini að verða að brauði.“
Ekwensu sịrị ya, “Ọ bụrụ na ị bụ Ọkpara Chineke, gwa nkume a ka ọ ghọọ achịcha.”
Kinuna ti diablo kenkuana, “No sika iti Anak ti Dios, bilinem daytoy a bato nga agbalin nga tinapay.”
Iblis berkata kepada-Nya, "Engkau Anak Allah, bukan? Jadi, suruhlah batu ini menjadi roti."
Lalu Iblis berkata kepada-Nya, “Jika Engkau anak Allah, perintahkanlaha agar batu ini berubah menjadi roti.”
Lalu berkatalah Iblis kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti."
Lalu iblis berkata kepada-Nya, “Bukankah kamu Anak Allah? Ubahlah batu ini menjadi roti!”
Umulugu akalunga ang'we tai wing'wana wang'wi Itunda liilie igwe litule ludya.
E il diavolo gli disse: Se tu sei Figliuol di Dio, di' a questa pietra che divenga pane.
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, dì a questa pietra che diventi pane».
E il diavolo gli disse: Se tu sei Figliuol di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane.
Unu ubur ma gun me “Ingi huu vana Asere mani gamirka apoo ageme acukuno imum yaree”.
惡魔いふ『なんぢ若し神の子ならば、此の石に命じてパンと爲らしめよ』
悪魔は彼に言った,「もしあなたが神の子なら,この石がパンになるように命じなさい」。
そこで悪魔が言った、「もしあなたが神の子であるなら、この石に、パンになれと命じてごらんなさい」。
そこで、悪魔はイエスに言った。「あなたが神の子なら、この石に、パンになれと言いつけなさい。」
惡魔イエズスに向ひ、汝若神の子ならば、此石に命じて麪とならしめよ、と云ひしかば、
ସିଲତ୍ତେ ସନୁମନ୍‌ ଜିସୁନ୍‌ଆଡଙ୍‌ ବରେନ୍‌, “ଆମନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆ ଡାଙ୍ଗଡ଼ାଅନ୍‌ ଡେନ୍‌, ଏତ୍ତେଲ୍‌ଡେନ୍‌ କେନ୍‌ ଅରେଙନ୍‌ ରୁଟିନ୍‌ ଡେଏତୋ ଗାମ୍‌ଲେ ବର୍ନା ।”
Ri itzel xubꞌij che ri Jesús: We qas at ukꞌojol ri Dios, chabꞌij chi kubꞌan kaxlan wa we jun abꞌaj riꞌ.
Sata'a amanage huno Jisasinkura hu'ne, Kagrama Anumzamofo mofavre mani'nesnunka ama havegura breti fore huo hunka hugeno breti fore hino.
ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಹೇಳು,” ಎಂದನು.
ಆಗ ಸೈತಾನನು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
Shetani namubhwila ati,”Labha uli mwana wa Nyamuanga, libhwile libhuyi linu gubhe mukate.”
Usetano akhambula, “Ingave uveve ulimwana va Nguluve, pinelula iliwe live nkate.”
Ibilisi akan'jobhela, “Kama bhebhe mwana ghwa K'yara, liamuruajhi liganga ele kujha n'kate.”
마귀가 가로되 네가 만일 하나님의 아들이어든 이 돌들에게 명하여 떡덩이가 되게 하라
마귀가 가로되 `네가 만일 하나님의 아들이어든 이 돌들에게 명하여 떡덩이가 되게 하라'
Devil el fahk nu sel, “Kom fin Wen nutin God, sap eot se inge in ekla bread.”
Javulusi cha wamba kwali, “Haiva u Mwana we Ireza, ulaele ilibwe ive chinkwa.”
ئیبلیس پێی گوت: «ئەگەر تۆ کوڕی خودایت، بەم بەردە بڵێ با ببێتە نان.»
ଏମ୍ବାଟିଏ ସୟତାନ ଏ଼ୱାଣାଇଁ ଏଲେଇଚେ, “ନୀନୁ ମାହାପୂରୁ ମୀର୍‌ଏଣାତି ଇଚିହିଁ ଈ ୱାଲ୍‌କାଣି ରୂଟି ଆ଼ହାଲି ହୁକୁମି ହୀମୁ ।”
Dixit autem illi diabolus: Si Filius Dei es, dic lapidi huic ut panis fiat.
Dixit autem illi diabolus: Si Filius Dei es, dic lapidi huic ut panis fiat.
Dixit autem illi diabolus: Si Filius Dei es, dic lapidi huic ut panis fiat.
Dixit autem illi diabolus: Si Filius Dei es, dic lapidi huic ut panis fiat.
dixit autem illi diabolus si Filius Dei es dic lapidi huic ut panis fiat
Dixit autem illi diabolus: Si Filius Dei es, dic lapidi huic ut panis fiat.
Un velns uz Viņu sacīja: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki šim akmenim, lai tas top par maizi.”
Satana alobaki na Ye: — Soki ya solo ozali penza Mwana na Nzambe, loba na libanga ete ebongwana lipa.
तब शैतान न ओको सी कह्यो, “यदि तय परमेश्वर को बेटा आय, त यो गोटा सी कह्य, कि रोटी बन जाय।”
Setaani n’agamba Yesu nti, “Obanga oli, Mwana wa Katonda, gamba ejjinja lino lifuuke emmere.”
तेबे शैताने यीशुए खे बोलेया, “जे तूँ परमेशरो रा पुत्र ए, तो एस पात्थरो खे बोल कि रोटी बणी जाओ।”
Ary hoy ny devoly taminy: raha Zanak’ Andriamanitra Hianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo.
vaho hoe i mpañìnjey tama’e: Naho toe Anan’ Añahare rehe, ampinjareo mofo o vatoo.
അപ്പോൾ പിശാച് അവനോട്: നീ ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ ഈ കല്ലിനോട് അപ്പമായിത്തീരുവാൻ കല്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ പിശാചു അവനോടു: നീ ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ ഈ കല്ലിനോടു അപ്പമായിത്തീരുവാൻ കല്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ പിശാച് യേശുവിനോട്, “അങ്ങ് ദൈവപുത്രൻ ആണെങ്കിൽ, ഈ കല്ലിനോട് അപ്പം ആകാൻ ആജ്ഞാപിക്കുക!” എന്നു പറഞ്ഞു.
Adudagi Devil-na Ibungoda hairak-i, “Nahakna Tengban Mapugi machanupa oirabadi nung asida tal ollu haina yathang piyu.”
तेव्हा सैतान त्यास म्हणाला, जर तू देवाचा पुत्र आहेस तर या दगडाची भाकर हो, अशी आज्ञा कर.
ସାଏତାନ୍‌ ୟୀଶୁକେ କାଜିକିୟାଏ, “ଆମ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହନ୍‌ ତାନ୍‌ମେରେଦ ନେ ଦିରିକକେ ହଲଙ୍ଗ୍‌ ବାଇୟଃକା ମେନ୍ତେ ଆଚୁତାମ୍‌ ।”
Penepo Lishetani gwabhabhalanjile, “Ibhaga mmwe nni Mwana jwa a Nnungu, nnyuye liganga lino libhe nkate.”
ထို​အ​ခါ​မာရ်​နတ်​က ``အ​ရှင်​သည်​ဘု​ရား​သ​ခင် ၏​သား​တော်​ဖြစ်​ပါ​လျှင်​ဤ​ကျောက်​ခဲ​ကို​မုန့် ဖြစ်​စေ​ရန်​အ​မိန့်​ရှိ​တော်​မူ​ပါ'' ဟု​လျှောက်​၏။
မာရ်နတ်ကလည်း၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်လျှင် ဤကျောက်ခဲကို မုန့်ဖြစ်စေ ခြင်းငှါ အမိန့်ရှိတော်မူပါဟု လျှောက်လေ၏။
မာရ်နတ် ကလည်း ၊ ကိုယ်တော် သည် ဘုရားသခင် ၏သား တော်မှန် လျှင် ဤ ကျောက်ခဲ ကိုမုန့် ဖြစ် စေခြင်းငှာ အမိန့် ရှိတော်မူပါဟု လျှောက် လေ၏။
Na ka mea te rewera ki a ia, Ki te mea ko te tama koe a te Atua, kiia iho tenei kohatu kia meinga hei taro.
Saitan pora taike koise, “Tumi jodi Isor laga Putro hoi, titia etu pathor ke roti hobole hukum dibi.”
Hakhoh juungbaan ah ih liita, “An Rangte sah anglu bah, arah jong ah baanlo et hoon thuk thaak uh.”
USathane wathi kuye, “Nxa uyiNdodana kaNkulunkulu, tshela ilitshe leli ukuthi liphenduke libe yisinkwa.”
Udiyabhola wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu, tshono kulelilitshe ukuthi libe yisinkwa.
Nchela atikum'bakia, “kama wenga ywa mwana wa Nnongo, liamuru liwe leno lipangite nkate.”
तब शैतानले येशूलाई भन्यो, “यदि तपाईं परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने, यो ढुङ्गालाई रोटी हुन आज्ञा दिनुहोस् ।”
Setani akamjovela, “Ngati veve Mwana wa Chapanga, lijovela liganga lenili livya libumunda.”
Da sa djevelen til ham: Er du Guds Sønn, da si til denne sten at den skal bli til brød!
Da sa djevelen til ham:”Skap brød av disse steinene, dersom du nå er Guds sønn!”
Då sagde djevelen til honom: «Er du Guds Son, so seg til denne steinen at han skal verta brød.»
ସେଥିରେ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥରକୁ ରୁଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ।
Diiyaabiloosis, “Ati yoo Ilma Waaqaa taate, akka dhagaan kun buddeena taʼu ajaji” jedheen.
ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏ।
ହେବେ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାତ୍‌, “ଏନ୍‌ ଜଦି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଜ଼ି, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇ କାଲ୍‌ଦିଂ ରୁଟି ଆଦେଂ ଇଞ୍ଜି ବଲ୍‌ ହିୟା ।”
و ابلیس بدو گفت: «اگر پسر خدا هستی، این سنگ را بگو تا نان گردد.»
ابلیس به او گفت: «اگر پسر خدا هستی، به این سنگ بگو تا نان شود!»
Shetani kamgambiriti Yesu, “Handa gwenga gwa Mwana gwa Mlungu, guligambiziyi libuwi ali liweri libumunda.”
Tewil ap indai ong i: Ma komui sapwilim en Kot, en masani ong takai wet, a en wiala prot.
Tewil ap indai on i: Ma komui japwilim en Kot, en majani on takai wet, a en wiala prot.
I rzekł mu dyjabeł: Jeźliś jest Syn Boży, rzecz kamieniowi temu, aby się stał chlebem.
Wtedy diabeł powiedział do Niego: —Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż temu kamieniowi, aby zamienił się w chleb.
I powiedział do niego diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem.
Então o diabo lhe disse: Se tu és Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão.
E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão.
E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão.
Então o Diabo disse a Jesus, “Já que [você ]diz que é o Filho de Deus/homem que também é Deus, diga a esta pedra para se tornar pão [para que você possa comê-lo!” ]
O diabo lhe disse: “Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão.”
O diabo disse-lhe: “Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se torne pão”.
I o beng phenđa lese: “Te injan o Čhavo e Devlesoro, vaćer akale barese te ovel maro.”
A o beng phendas lešće: “Ako san Čhavo e Devlesko, phen akale barešće te postanil mangro.”
Бэнг пхэндя Лэсти: — Сар ту Дэвлэско Шаво, пхэн калэ барэсти тэ терэлпэ марнэса.
Tegani vaćarda lese o beng: “Te san e Devleso Čhavo, phen kale barese te avol mangro.”
Тунчи пхэнда Лэсти баро бэнг: — Кала Ту — Дэвлэхкоро Чяво, тер мандро кадэлэ барэстар.
Draku ju zăs atunšje: “Dakă ješć tu Fišjoru alu Dimizov zapovijedalešći alu petrilješće să să fakă pită.”
A nikuratu ja zăs: “Akă ješt Bijatu alu Dimizovuluj, zi alu buluvanusta s postanjaskă mălaj.”
Дяволул Й-а зис: „Дакэ ешть Фиул луй Думнезеу, порунчеште петрей ачестея сэ се факэ пыне.”
Diavolul I-a zis: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca piatra aceasta să se facă pâine.”
Ana olaꞌ neu Yesus nae, “Mete ma memaꞌ Ho Lamatualain Anan, na muꞌena koasa. De denu fatu ia ra dadꞌi roti, fo mua se.”
И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом.
Oshetani wabholankoli, “Mwana wa NGOLOBHE, libhole ihwe eli wahe libumnga.”
Diabolin, a kôma, “Pathien Nâi ni nîn chu hi lung hih vâipôl manchang roh,” a tia.
tataH zaitAnAgatya tamavadat tvaM cedIzvarasya putrastarhi prastarAnetAn AjJayA pUpAn kuru|
ততঃ শৈতানাগত্য তমৱদৎ ৎৱং চেদীশ্ৱৰস্য পুত্ৰস্তৰ্হি প্ৰস্তৰানেতান্ আজ্ঞযা পূপান্ কুৰু|
ততঃ শৈতানাগত্য তমৱদৎ ৎৱং চেদীশ্ৱরস্য পুত্রস্তর্হি প্রস্তরানেতান্ আজ্ঞযা পূপান্ কুরু|
တတး ၑဲတာနာဂတျ တမဝဒတ် တွံ စေဒီၑွရသျ ပုတြသ္တရှိ ပြသ္တရာနေတာန် အာဇ္ဉယာ ပူပါန် ကုရု၊
tataH zaitAnAgatya tamavadat tvaM cEdIzvarasya putrastarhi prastarAnEtAn AjnjayA pUpAn kuru|
ततः शैतानागत्य तमवदत् त्वं चेदीश्वरस्य पुत्रस्तर्हि प्रस्तरानेतान् आज्ञया पूपान् कुरु।
તતઃ શૈતાનાગત્ય તમવદત્ ત્વં ચેદીશ્વરસ્ય પુત્રસ્તર્હિ પ્રસ્તરાનેતાન્ આજ્ઞયા પૂપાન્ કુરુ|
tataḥ śaitānāgatya tamavadat tvaṁ cedīśvarasya putrastarhi prastarānetān ājñayā pūpān kuru|
tataḥ śaitānāgatya tamavadat tvaṁ cēdīśvarasya putrastarhi prastarānētān ājñayā pūpān kuru|
tataH shaitAnAgatya tamavadat tvaM chedIshvarasya putrastarhi prastarAnetAn Aj nayA pUpAn kuru|
ತತಃ ಶೈತಾನಾಗತ್ಯ ತಮವದತ್ ತ್ವಂ ಚೇದೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರಸ್ತರ್ಹಿ ಪ್ರಸ್ತರಾನೇತಾನ್ ಆಜ್ಞಯಾ ಪೂಪಾನ್ ಕುರು|
តតះ ឝៃតានាគត្យ តមវទត៑ ត្វំ ចេទីឝ្វរស្យ បុត្រស្តហ៌ិ ប្រស្តរានេតាន៑ អាជ្ញយា បូបាន៑ កុរុ។
തതഃ ശൈതാനാഗത്യ തമവദത് ത്വം ചേദീശ്വരസ്യ പുത്രസ്തർഹി പ്രസ്തരാനേതാൻ ആജ്ഞയാ പൂപാൻ കുരു|
ତତଃ ଶୈତାନାଗତ୍ୟ ତମୱଦତ୍ ତ୍ୱଂ ଚେଦୀଶ୍ୱରସ୍ୟ ପୁତ୍ରସ୍ତର୍ହି ପ୍ରସ୍ତରାନେତାନ୍ ଆଜ୍ଞଯା ପୂପାନ୍ କୁରୁ|
ਤਤਃ ਸ਼ੈਤਾਨਾਗਤ੍ਯ ਤਮਵਦਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਚੇਦੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰਾਨੇਤਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਯਾ ਪੂਪਾਨ੍ ਕੁਰੁ|
තතඃ ශෛතානාගත්‍ය තමවදත් ත්වං චේදීශ්වරස්‍ය පුත්‍රස්තර්හි ප්‍රස්තරානේතාන් ආඥයා පූපාන් කුරු|
தத​: ஸை²தாநாக³த்ய தமவத³த் த்வம்’ சேதீ³ஸ்²வரஸ்ய புத்ரஸ்தர்ஹி ப்ரஸ்தராநேதாந் ஆஜ்ஞயா பூபாந் குரு|
తతః శైతానాగత్య తమవదత్ త్వం చేదీశ్వరస్య పుత్రస్తర్హి ప్రస్తరానేతాన్ ఆజ్ఞయా పూపాన్ కురు|
ตต: ไศตานาคตฺย ตมวทตฺ ตฺวํ เจทีศฺวรสฺย ปุตฺรสฺตรฺหิ ปฺรสฺตราเนตานฺ อาชฺญยา ปูปานฺ กุรุฯ
ཏཏཿ ཤཻཏཱནཱགཏྱ ཏམཝདཏ྄ ཏྭཾ ཙེདཱིཤྭརསྱ པུཏྲསྟརྷི པྲསྟརཱནེཏཱན྄ ཨཱཛྙཡཱ པཱུཔཱན྄ ཀུརུ།
تَتَح شَیتاناگَتْیَ تَمَوَدَتْ تْوَں چیدِیشْوَرَسْیَ پُتْرَسْتَرْہِ پْرَسْتَرانیتانْ آجْنَیا پُوپانْ کُرُ۔
tata. h "saitaanaagatya tamavadat tva. m cedii"svarasya putrastarhi prastaraanetaan aaj nayaa puupaan kuru|
И рече Му ђаво: Ако си Син Божји, реци овом камену да постане хлеб.
I reèe mu ðavo: ako si sin Božij, reci ovome kamenu da postane hljeb.
Satane a mo raela a mo raya a re, “Fa o le Morwa Modimo, raya leje le o re le fetoge senkgwe.”
Zvino dhiabhorosi akati kwaari: Kana uri Mwanakomana waMwari, udza ibwe iri kuti rive chingwa.
Satani akati kwaari, “Kana iwe uri mwanakomana waMwari, rayira dombo iri kuti rive chingwa.”
И рече Ему диавол: аще Сын еси Божий, рцы каменеви сему, да будет хлеб.
In hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, ukaži temu kamnu, da naj postane kruh.«
In reče mu hudič: Če si sin Božji, reci temu kamenu, naj postane kruh.
Lino Satana walamwambileti, “Na njobe mwanendi Lesa, ambila libwe ili lisanduke shinkwa.”
Markaasaa Ibliisku wuxuu ku yidhi, Haddaad tahay Wiilka Ilaah ku dheh dhagaxan, Kibis noqo.
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan.
El diablo le dijo: “Si eres el hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan”.
El diablo le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan”.
Entonces el diablo le dijo: Ya que eres Hijo de Dios, dí a esta piedra que se convierta en pan.
Entonces el diablo le dijo: “Si Tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se vuelva pan”.
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan.
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di á esta piedra que se haga pan.
Entónces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dí á esta piedra que se haga pan.
Y el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan.
Ibilisi akamwambia, “Kama wewe ni Mwana wa Mungu, liamru jiwe hili kuwa mkate.”
Ndipo Ibilisi akamwambia, “Kama wewe ni Mwana wa Mungu, amuru jiwe hili liwe mkate.”
Ibilisi akamwambia, “Ikiwa wewe ni Mwana wa Mungu, amuru jiwe hili liwe mkate.”
Då sade djävulen till honom: "Är du Guds Son, så bjud denna sten att bliva bröd."
Då sade djefvulen till honom: Äst du Guds Son, så säg till denna stenen, att han varder bröd.
Då sade djävulen till honom: »Är du Guds Son, så bjud denna sten att bliva bröd.»
At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay.
Sinabi ng diyablo sa kaniya, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, utusan mo ang batong ito na maging tinapay.”
Uyudvbv ngv ninyia minto, “No Pwknvyarnv gv Kuunyilo ngvbolo, vlwng sum mingvrila vtwng gobv rimutvka.”
அப்பொழுது சாத்தான் அவரை நோக்கி: நீர் தேவனுடைய குமாரனென்றால், இந்தக் கல் அப்பமாக மாறும்படிச் சொல்லும் என்றான்.
சாத்தான் அவரிடம், “நீர் இறைவனின் மகனானால், இந்தக் கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும்” என்றான்.
సాతాను ఆయనతో, “నీవు దేవుడి కుమారుడివైతే, ఈ రాయిని రొట్టె అయిపోమని ఆజ్ఞాపించు” అన్నాడు.
Pea pehē ʻe he tēvolo kiate ia, “Kapau ko e ʻAlo koe ʻoe ʻOtua, fekau ki he maka ni ke liliu ko e mā.”
Bunun üzerine İblis O'na, “Tanrı'nın Oğlu'ysan, şu taşa söyle ekmek olsun” dedi.
Ɔbonsam ka kyerɛɛ Yesu se, “Sɛ wone Onyankopɔn Ba no a, ka na saa abo yi nnan aduan.”
Ɔbonsam ka kyerɛɛ Yesu sɛ, “Sɛ wone Onyankopɔn Ba no a, ka na saa aboɔ yi nnane aduane.”
Тоді диявол промовив до Нього: ―Якщо Ти Син Божий, скажи ось цьому каменю, щоб став хлібом!
І диявол до Нього сказав: „Якщо Ти Син Божий, — скажи цьому ка́меневі, щоб хлі́бом він став!“
І каже Йому диявол: Коли ти Син Божий, скажи каменеві сьому, щоб став ся хлїбом.
और शैतान ने उससे कहा, “अगर तू ख़ुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए।”
ئەمدى ئىبلىس ئۇنىڭغا: ــ سەن ئەگەر خۇدانىڭ ئوغلى بولساڭ، مۇشۇ تاشقا: «نانغا ئايلان!» دەپ بۇيرۇغىن ــ دېدى.
Әнди Иблис униңға: — Сән әгәр Худаниң Оғли болсаң, мошу ташқа: «Нанға айлан!» дәп буйруғин — деди.
Emdi Iblis uninggha: — Sen eger Xudaning Oghli bolsang, mushu tashqa: «Nan’gha aylan!» dep buyrughin — dédi.
Əmdi Iblis uningƣa: — Sǝn ǝgǝr Hudaning Oƣli bolsang, muxu taxⱪa: «Nanƣa aylan!» dǝp buyruƣin — dedi.
Ma quỉ bèn nói với Ngài rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.
Ma quỉ bèn nói với Ngài rằng: Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.
Sau đó ma quỷ đến cám dỗ: “Thầy cứ hóa đá thành bánh mà ăn! Có thế mới chứng tỏ Thầy là Con Đức Chúa Trời!”
uSetano akam'bula akati,” ndeve uve uli mwana ghwa Nguluve, livule ilivue ili live nkate”.
Buna satana wunkamba: —Kamba ditadi diadi dikituka dipha enati widi muana Nzambi.
Èṣù sì wí fún un pé, “Bí ìwọ bá ṣe Ọmọ Ọlọ́run, pàṣẹ fún òkúta yìí kí ó di àkàrà.”
Verse Count = 348

< Luke 4:3 >