< Luke 3:38 >

the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
bir i Enosit, bir i Setit, bir i Adamit, i Perëndisë.
Usaun Anosha, usaun Shittu, usaun Adamu, Gono Kutelle.
بْنِ أَنُوشَ، بْنِ شِيتِ، بْنِ آدَمَ، ٱبْنِ ٱللهِ.
بْنِ أَنُوشَ بْنِ شِيثِ، بْنِ آدَمَ ابْنِ اللهِ.
ܒܪ ܐܢܘܫ ܒܪ ܫܝܬ ܒܪ ܐܕܡ ܕܡܢ ܐܠܗܐ
Nananenith heau Enos, nananenith heau Seth, nananenith heau Adam, nananenith heau Hejavaneauthau.
եւ սա՝ Ենոսի, եւ սա՝ Սէթի, եւ սա՝ Ադամի, եւ սա՝ Աստծու:
որ Ենովսի, որ Սէթի, որ Ադամի, որ Աստուծոյ որդին էր:
কৈনন ইনোচৰ পুত্র; ইনোচ চেথৰ; চেথ আদমৰ পুত্ৰ; আদম ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ।
Enoş oğlu Şet oğlu Adəm oğlu Allah oğlu.
Cainan, Henosen: Henos, Seth-en: Seth, Adamen: Adam, Iaincoaren.
ইনি ইনোশের পুত্র, ইনি শেথের পুত্র, ইনি আদমের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের পুত্র।
mab Enoz, mab Set, mab Adam, mab Doue.
Каинан, Еносов; Енос, Ситов; Сит, Адамов; а Адам, Божий.
Chaboro de Henos, chaboro de Seth, chaboro de Adám, sos fué chaboro de Un-debél.
ang anak nga lalaki ni Enos, ang anak nga lalaki ni Set, ang anak nga lalaki ni Adan, ang anak nga lalaki sa Dios.
Nu y lajin Enos, nu y lajin Set, nu y lajin Adam, nu y lajin Yuus.
ᎾᏍᎩ ᎢᏃᏏ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᏎᏗ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᎠᏓᏫ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ.
Kenan loe Enosh capa, Enosh loe Seth capa, Seth loe Adam capa, Adam loe Sithaw capa ah oh.
Kainan te Enos capa, Enos te Seth capa, Seth te Adam capa, Adam te Pathen capa la om.
Kenan taw Enosh a capa, Enosh taw Seth a capa, Seth taw Adam a capa, Adam taw Khawsa capa na awm hy.
Kenan sia Enosh tapa hi, Enosh sia Seth tapa hi, Seth sia Adam tapa hi, Adam sia Pathian tapa a hihi.
Kenan chu Enosh chapa ahi. Enosh chu seth chapa ahi. Seth chu Adam chapa ahi. Adam chu Pathen chapa ahi.
以挪士是塞特的儿子;塞特是亚当的儿子;亚当是 神的儿子。
以挪士是塞特的兒子;塞特是亞當的兒子;亞當是上帝的兒子。
ⲫⲁ ⲉⲛⲱⲥ ⲫⲁ ⲥⲏⲑ ⲫⲁ ⲁⲇⲁⲙ ⲫⲁ ⲫϯ
ⲪⲀ ⲈⲚⲰⲤ ⲪⲀ ⲤⲎⲐ ⲪⲀ ⲀⲆⲀⲘ ⲪⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ.
Enošev, Šetov, Adamov, Božji.
Kterýž byl Enosův, kterýž byl Setův, kterýž byl Adamův, kterýž byl Boží.
Enos's Søn, Seths Søn, Adams Søn, Guds Søn.
mwana wa Inosi, mwana wa Seti, mwana wa Adamu, mwana wa Leza.
zoon van Enos, zoon van Set, zoon van Adam, zoon van God.
Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.
the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
the [son] of Enos, the [son] of Seth, the [son] of Adam, the [son] of God.
The son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
who was of Enos, who was of Seth, who was of Adam, who was of God.
of Enos, of Seth, of Adam, of God.
Who was of Henos, who was of Seth, who was of Adam, who was of God.
of Enosh, of Seth, of Adam, of God.)
the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
The sonne of Enos, the sonne of Seth, the sonne of Adam, the sonne of God.
Which was [the son] of Enos, which was [the son] of Seth, which was [the son] of Adam, which was [the son] of God.
Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God.
Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God.
son of Enos, son of Seth, son of Adam, son of God.
of Anush, of Shaeth, of Adom, of God.
of Enosh, of Seth, of Adam, of God.
of Enosh, of Seth, of Adam, of God.
of Enosh, of Seth, of Adam, of God.
of Enosh, of Seth, of Adam, of God.
of Enosh, of Seth, of Adam, of God.
the son of Enos, the son of Seth [Appointed], the son of Adam [Human, Red earth], the son of God.
Enosh, Seth, son of Adam, and Adam, son of God.
Enosh, Seth, son of Adam, and Adam, son of God.
the [son] of Enos, the [son] of Seth, the [son] of Adam, the [son] of God.
of Enos, of Seth, —of Adam; of God.
(the) of Enosh (the) of Seth (the) of Adam (the) of God.
the/this/who Enos the/this/who Seth the/this/who Adam the/this/who God
[Cainan was the son] of Enos. [Enos was the son] of Seth. [Seth was the son] of Adam. [Adam was the man] God created.
Enosh, Seth and Adam the son of GOD.
which was the sonne of Enos: which was the sonne of Seth: which was the sonne of Adam: which was the sonne of God.
the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
Who was [the son] of Enos, who was [the son] of Seth, who was [the son] of Adam, who was [the son] of God.
Who was the son of Enos, who was the son of Seth, who was the son of Adam, who was the son of God.
son of Enosh, son of Seth, son of Adam, son of God.
the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
that was of Seth, that was of Adam, that was of God.
the [son] of Cainan, the [son] of Enos, the [son] of Seth, the [son] of Adam, the [son] of God.
de Enoŝ, de Set, de Adam, de Dio.
Joka oli Enoksen poika, joka oli Setin poika, joka oli Adamin poika, joka oli Jumalan.
tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.
den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.
fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.
d’Énos, de Seth, d’Adam, de Dieu.
[Fils] d'Enos, [fils] de Seth, [fils] d'Adam, [fils] de Dieu.
fils d’Énos, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu.
fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.
D'Énos, de Seth, d'Adam, fils de Dieu.
fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.
Fils d'Enos, Fils de Seth, Fils d'Adam, Fils de Dieu.
fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.
Henos, Seth, Adam, und dieser stammt von Gott.
des Enos, des Seth, des Adam, des Gottes.
des Enos, des Seth, des Adam, des Gottes.
des Enos, des Seth, des Adam, Gottes.
der war ein Sohn des Enos, der ein Sohn Seths, der war ein Sohn Adams, der war Gottes.
der war ein Sohn des Enos, der war ein Sohn Seths, der war ein Sohn Adams, der war Gottes.
Des Enosch, des Seth, des Adam, der war Gottes.
Des Enos, des Seth, des Adam, Gottes.
Kenama mo tie Enosa bijua, Enosa mo tie Seta bijua, Seta mo tie Adama bijua, Adama mo tie U Tienu bijua.
ke Kenami mali Enoki, ke Enoki mali Seti, ke Seti mali Adami, wani yua tie ya cincinnulo ke U Tienu bo cindi ki tagi o.
του ενως του σηθ του αδαμ του θεου
του ενως του σηθ του αδαμ του θεου
του ενως του σηθ του αδαμ του θεου
τοῦ Ἐνὼς τοῦ Σὴθ τοῦ Ἀδὰμ τοῦ Θεοῦ.
του ενως του σηθ του αδαμ του θεου
τοῦ Ἐνώς, τοῦ Σήθ, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Θεοῦ.
του ενως του σηθ του αδαμ του θεου
τοῦ Ἐνώς, τοῦ Σήθ, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ θεοῦ.
του ενως του σηθ του αδαμ του θεου
του ενως του σηθ του αδαμ του θεου
τοῦ Ἐνὼς τοῦ Σὴθ τοῦ Ἀδὰμ τοῦ θεοῦ.
જે અનોશનો, જે શેથનો, જે આદમનો, જે ઈશ્વરનો દીકરો હતો.
Kaynan te pitit Enòs, Enòs te pitit Sèt, Sèt te pitit Adan, epi Adan te pitit Bondye.
Oia na Enosa, oia na Seta, oia na Adamu, oia na ke Akua.
בן אנוש בן שת בן אדם בן אלהים׃
और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था।
Ez Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené.
nga anak a lalaki ni Enos, nga anak a lalaki ni Set, nga anak a lalaki ni Adan, nga anak a lalaki ti Dios.
anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah.
Ng'wana wang'wa Enashi, ng'wana wang'wa Sethi, ng'wana wang'wa Adamu, ng'wana wang'wa Tunda.
[figliuol] di Cainan, [figliuol] di Enos, [figliuol] di Set, [figliuol] di Adamo, [che fu] di Dio.
figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio.
di Enos, di Seth, di Adamo, di Dio.
エノス、セツ、アダムに至る。アダムは神の子なり。
エノスの子,セツの子,アダムの子,神の子であった。
エノス、セツ、アダム、そして神にいたる。
エノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である。
其父はヘノス、其父はセト、其父はアダム、其父は神なり。
ಕಯಿನಾನನು ಎನೋಷನ ಮಗನು; ಎನೋಷನು ಸೇಥನ ಮಗನು; ಸೇಥನು ಆದಾಮನ ಮಗನು ಆದಾಮನು ದೇವರ ಮಗನು.
Omwana wa Enoshi, omwana wa Seti, omwana wa Adamu, omwana wa Nyamuanga.
mwana wa Enoshi, mwana va Sethi, mwana va Adamu, mwana va Nguluve.
mwana ghwa Enoshi, mwana ghwa Sethi mwana ghwa Adamu, mwana ghwa k'yara.
그 이상은 에노스요, 그 이상은 셋이요, 그 이상은 아담이요, 그 이상은 하나님이시니라
wen natul Enosh, wen natul Seth, wen natul Adam, wen nutin God.
mwana wa Enosi, mwana wa Sethi, mwana wa Adama, mwana we Ireeza.
qui fuit Henos, qui fuit Seth, qui fuit Adam, qui fuit Dei.
qui fuit Henos, qui fuit Seth, qui fuit Adam, qui fuit Dei.
qui fuit Henos, qui fuit Seth, qui fuit Adam, qui fuit Dei.
qui fuit Henos, qui fuit Seth, qui fuit Adam, qui fuit Dei.
qui fuit Enos qui fuit Seth qui fuit Adam qui fuit Dei
qui fuit Henos, qui fuit Seth, qui fuit Adam, qui fuit Dei.
Tas Enosa, tas Seta, tas Ādama dēls, tas Dieva.
zanak’ i Enosa, zanak’ i Seta, zanak’ i Adama, zanak’ Andriamanitra.
കയിനാൻ എനോശിന്റെ മകൻ, എനോശ് ശേത്തിന്റെ മകൻ, ശേത്ത് ആദാമിന്റെ മകൻ, ആദാം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ.
केनान अनोशाचा, अनोश शेथाचा, शेथ आदामाचा, आदाम देवाचा पुत्र होता.
a Kenani bhaaliji bhanabhabho a Enoshi, a Enoshi bhaaliji bhanabhabho a Sheti, a Sheti bhaaliji bhanabhabho a Adamu, a Adamu bhaaliji bha a Nnungu.
ကာ​ဣ​နန်​ကား​ဧ​နုတ်​၏​သား၊ ဧ​နုတ်​ကား​ရှေ​သ​၏ သား၊ ရှေ​သ​သည်​ကား​အာ​ဒံ​၏​သား၊ အာ​ဒံ​ကား ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​သား​ဖြစ်​သ​တည်း။
Verse not available
Tama a Enoha, tama a Heta, tama a Arama, a te tama a te Atua.
kaEnosi, kaSeti, kaAdamu, kaNkulunkulu.
mwana wa Enoshi, mwana wa Sethi, mwana wa Adam, mwana wa Mungu.
एनोशका छोरा केनान, शेतका छोरा एनोश, आदमका छोरा शेत आदम परमेश्‍वरका छोरा थिए ।
sønn av Enos, sønn av Set, sønn av Adam, Guds sønn.
son åt Enos, son åt Set, son åt Adam, Guds son.
କେନାନ ଏନୋଶଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏନୋଶ ଶେଥଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଶେଥ ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆଦମ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ਉਹ ਅਨੋਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸੇਥ ਦਾ, ਉਹ ਆਦਮ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ابن انوش، بن شیث، بن آدم، بن الله.
Me nain Enos, me nain Set, me nain Adam, me sapwilim en Kot.
Me nain Enos, me nain Jet, me nain Adam, me japwilim en Kot.
Syna Enosowego, syna Setowego, syna Adamowego, syna Bożego.
[Syna] Enosa, [syna] Seta, [syna] Adama, [syna] Boga.
[filho] de Enos, [filho] de Sete, [filho] de Adão, [e Adão] de Deus.
e Cainan de Henos, e Henos de Seth, e Seth de Adão, e Adão de Deus.
E Cainan de Enos, e Enos de Seth, e Seth de Adão, e Adão de Deus.
[Cainã era ]filho de Enos. [Enos era ]filho de Sete. [Sete era ]filho de Adão. [Adão era o homem que ]Deus criou.
O Kainam inele čhavo e Enosesoro. O Enos inele čhavo e Sitesoro. O Sit inele čhavo e Adamesoro. O Adam inele čhavo e Devlesoro.
o Kainam sas e Enosesko čhavo, o Enos sas e Sitesko čhavo, o Sit sas e Adamesko čhavo, o Adam sas e Devlesko čhavo.
O Kainam sasa čhavo e Enoseso. O Enos sasa čhavo e Siteso. O Sit sasa čhavo e Adameso. O Adam sasa čhavo e Devleso.
Kenan are fišjoru alu Enoš, Enoš are fišjoru alu Šet, Šet are fišjoru alu Adam, a pă Adam Dimizov u stvorulit.
Kenan afost bijatu alu Enoš, Enoš afost bijatu alu Šet, Šet afost bijatu alu Adam, Adam afost bijatu alu Dimizov.
Kenan aman, Enos. Enos aman, Set. Set aman Adam. Adam naa, Lamatualain ana na'adadad'in.
Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
Wa Enoshi, wa Sethi, wa Adamu, wa NGOLOBHE.
Сина Еносовог, сина Ситовог, сина Адамовог, сина Божијег.
Sina Enosova, sina Sitova, sina Adamova, sina Božijega.
waEnosi, waSeti, waAdhamu, waMwari.
Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
ki je bil Enóšev sin, ki je bil Setov sin, ki je bil Adamov sin, ki je bil Božji sin.
Sina Enosovega, sina Setovega, sina Adamovega, in ta je bil Božji.
kan ahaa ina Enoos, kan ahaa ina Seed, kan ahaa ina Aadan, kan ahaa ina Ilaah.
que fue de Cainán, que fue de Enós, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios.
el hijo de Enós, el hijo de Set, el hijo de Adán, el hijo de Dios.
Que fue de Henós, que fue de Set, que fue de Adam, que fue de Dios.
Que fué de Cainán, que fué de Enós, que fué de Seth, que fué de Adam, que fué de Dios.
Que fué de Enós, que fué de Seth, que fué de Adam, que fué de Dios.
Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.
mwana wa Enoshi, mwana wa Sethi, mwana wa Adamu, mwana wa Mungu.
mwana wa Enosi, mwana wa Sethi, mwana wa Adamu, aliyekuwa wa Mungu.
som var son av Enos, som var son av Set, som var son av Adam, som var son av Gud.
Hvilken var Enos son; hvilken var Seths son; hvilken var Adams son; hvilken var Guds.
Ni Enos, ni Set, ni Adam, ng Dios.
na anak ni Enos na anak ni Set na anak ni Adan na anak ng Diyos.
ஏனோஸ் சேத்தின் குமாரன்; சேத் ஆதாமின் குமாரன்; ஆதாம் தேவனால் உண்டானவன்.
కేయినాను ఎనోషు కొడుకు. ఎనోషు షేతు కొడుకు. షేతు ఆదాము కొడుకు. ఆదాము దేవుని కొడుకు.
Ko e foha ia ʻo ʻInosi, ko e foha ia ʻo Seti, ko e foha ia ʻo ʻAtama, ko e foha ia ʻoe ʻOtua.
Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı Oğlu'ydu.
сина Еносового, сина Ситового, сина Адамового, Сином Божим.
Єносів, Ситів, Адамів, Божий.
और वो अनूस का, और वो सेत का, और आदम ख़ुदा से था।
قېنان ئېنوشنىڭ ئوغلى، ئېنوش سېتنىڭ ئوغلى، سېت ئادەمئاتىنىڭ ئوغلى، ئادەمئاتا بولسا، خۇدانىڭ ئوغلى ئىدى.
Қенан Еношниң оғли, Енош Сетниң оғли, Сет Адәм атиниң оғли, Адәм ата болса, Худаниң оғли еди.
Qénan Énoshning oghli, Énosh Sétning oghli, Sét Adem’atining oghli, Adem’ata bolsa, Xudaning oghli idi.
Ⱪenan Enoxning oƣli, Enox Setning oƣli, Set Adǝm’atining oƣli, Adǝm’ata bolsa, Hudaning oƣli idi.
Cai-nam con Ê-nót, Ê-nót con Sết, Sết con A-đam, A-đam con Đức Chúa Trời.
Cai-nam con Ê-nót, Ê-nót con Sết, Sết con A-đam, A-đam con Ðức Chúa Trời.
mwana ghwa Enoki, mwana ghwa Seti, mwana ghwa Adamu, mwana ghwa Nguluve.
Verse Count = 202

< Luke 3:38 >