< Luke 3:34 >

the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
bir i Jakobit, bir i Isakut, bir i Abrahamit, bir i Tares, bir i Nakorit;
Usaun Yakubu, Usaun Ishaku, Usaun Ibrahim, usaun Taraha, Usaun Nahura
بْنِ يَعْقُوبَ، بْنِ إِسْحَاقَ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ تَارَحَ، بْنِ نَاحُورَ،
بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَارَحَ، بْنِ نَاحُورَ
ܒܪ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܐܝܤܚܩ ܒܪ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܬܪܚ ܒܪ ܢܚܘܪ
Nananenith heau Jacob, nananenith heau Isaac, nananenith heau Abraham, nananenith heau Thara, nananenith heau Nachor,
եւ սա՝ Յակոբի, եւ սա՝ Իսահակի, եւ սա, Աբրահամի, եւ սա՝ Թարայի, եւ սա՝ Նաքորի,
որ Յակոբի, որ Իսահակի, որ Աբրահամի, որ Թարայի, որ Նաքովրի,
যিহূদা যাকোবৰ পুত্র; যাকোব ইচহাকৰ; ইচহাক অব্ৰাহামৰ; অব্ৰাহাম তেৰহৰ; তেৰহ নাহোৰৰ পুত্ৰ;
Yaqub oğlu İshaq oğlu İbrahim oğlu Terah oğlu Naxor oğlu
Iuda, Iacob-en: Iacob, Isaac-en: Isaac, Abrahamen: Abraham, Thararen: Thara, Nachoren:
ইনি যাকোবের পুত্র, ইনি ইসহাকের পুত্র, ইনি অব্রাহামের পুত্র, ইনি তেরহের পুত্র,
mab Jakob, mab Izaak, mab Abraham, mab Tara, mab Nac'hor,
Юда, Яковов; Яков, Исааков; Исаак, Авраамов; Авраам, Таров; Тара, Нахоров;
Chaboro de Jacob, chaboro de Isaac, chaboro de Abraham, chaboro de Thares, chaboro de Nachor,
ang anak nga lalaki ni Jacob, ang anak nga lalaki ni Isaac, ang anak nga lalaki ni Abraham, ang anak nga lalaki ni Tera, ang anak nga lalaki ni Nahor,
Nu y lajin Jacob, nu y lajin Ysaac, nu y lajin Abraham, nu y lajin Taré, nu y lajin Nacor,
ᎾᏍᎩ ᏤᎦᏈ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᎡᏏᎩ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᎡᏆᎭᎻ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᏕᎳ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᏁᎰ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ,
Juda loe Jakob capa, Jakob loe Isak capa, Isak loe Abraham capa, Abraham loe Terah capa, Terah loe Nahor capa,
Judah te Jakob capa, Jakob te Isaak capa, Isaak te Abraham capa, Abraham te Terah capa, Terah te Nakhaw capa,
Judah taw Jakob a capa, Jakob taw Isaak a capa, Isaak taw Abraham a capa, Abraham taw Terah a capa, Terah taw Nahor a capa,
Judah sia Jacob tapa hi, Jacob sia Isaac tapa hi, Isaac sia Abraham tapa hi, Abraham sia Terah tapa hi, Terah sia Nahor tapa hi,
Judah chu Jacob chapa ahi. Jacob chu Isaac chapa ahi. Isaac chu Abraham chapa ahi. Abraham chu Terah chapa ahi. Terah chu Nahor chapa ahi.
犹大是雅各的儿子;雅各是以撒的儿子;以撒是亚伯拉罕的儿子;亚伯拉罕是他拉的儿子;他拉是拿鹤的儿子;
猶大是雅各的兒子;雅各是以撒的兒子;以撒是亞伯拉罕的兒子;亞伯拉罕是他拉的兒子;他拉是拿鶴的兒子;
ⲫⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲫⲁ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲫⲁ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲫⲁ ⲑⲁⲣⲣⲁ ⲫⲁ ⲛⲁⲭⲱⲣ.
ⲪⲀ ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲪⲀ ⲒⲤⲀⲀⲔ ⲪⲀ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲪⲀ ⲐⲀⲢⲢⲀ ⲪⲀ ⲚⲀⲬⲰⲢ
Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov,
Kterýž byl Izákův, kterýž byl Abrahamův, kterýž byl Táre, kterýž byl Náchorův,
Jakobs Søn, Isaks Søn, Abrahams Søn, Tharas Søn, Nakors Sn,
mwana wa Jakkobo, mwana wa Isakka, mwana wa Abbulamu, mwana wa Tela, mwana wa Nawoli,
zoon van Jakob, zoon van Isaäk, zoon van Abraham, zoon van Tara, zoon van Nachor,
Den zoon van Jakob, den zoon van Izak, den zoon van Abraham, den zoon van Thara, den zoon van Nachor,
the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
the [son] of Jacob, the [son] of Isaac, the [son] of Abraham, the [son] of Terah, the [son] of Nahor,
The son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
who was of Jacob, who was of Isaac, who was of Abraham, who was of Terah, who was of Nahor,
of Jacob, of Isaac, of Abraham, of Terah, of Nachor,
Who was of Jacob, who was of Isaac, who was of Abraham, who was of Thare, who was of Nachor,
of Jacob, of Isaac, of Abraham, of Terah, of Nahor,
the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
The sonne of Iacob, the sonne of Isaac, the sonne of Abraham, the sonne of Thara, the sonne of Nachor,
Which was [the son] of Jacob, which was [the son] of Isaac, which was [the son] of Abraham, which was [the son] of Thara, which was [the son] of Nachor,
Which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, which was the son of Abraham, which was the son of Thara, which was the son of Nachor,
Which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, which was the son of Abraham, which was the son of Thara, which was the son of Nachor,
son of Jacob, son of Isaac, son of Abraham, son of Terah, son of Nahor,
of Yaquv, of Iskhaq, of Avraham, of Tarakh, of Nakhur,
of Jacob, of Isaac, of Abraham, of Terah, of Nahor,
of Jacob, of Isaac, of Abraham, of Terah, of Nahor,
of Jacob, of Isaac, of Abraham, of Terah, of Nahor,
of Jacob, of Isaac, of Abraham, of Terah, of Nahor,
of Jacob, of Isaac, of Abraham, of Terah, of Nahor,
the son of Jacob [Supplanter], the son of Isaac [Laughter], the son of Abraham [Father of a multitude], the son of Terah, the son of Nahor,
Jacob, Isaac, Abraham, Terah, Nahor,
Jacob, Isaac, Abraham, Terah, Nahor,
the [son] of Jacob, the [son] of Isaac, the [son] of Abraham, the [son] of Terah, the [son] of Nahor,
of Jacob, of Isaac, of Abraham, —of Terah, of Nahor:
(the) of Jacob, (the) of Isaac, (the) of Abraham, (the) of Terah, (the) of Nahor,
the/this/who Jacob the/this/who Isaac the/this/who Abraham the/this/who Terah the/this/who Nahor
[Judah was the son] of Jacob. [Jacob was the son] of Isaac. [Isaac was the son] of Abraham. [Abraham was the son] of Terah. [Terah was the son] of Nahor.
Jacob, Isaac, Abraham, Terah, Nahor,
which was the sonne of Iacob: which was the sonne of Ysaac: which was the sonne of Abraham: which was the sonne of Tharra: which was the sonne of Nachor:
the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
Who was [the son] of Jacob, who was [the son] of Isaac, who was [the son] of Abraham, who was [the son] of Terah, who was [the son] of Nahor,
Who was the son of Jacob, who was the son of Isaac, who was the son of Abraham, who was the son of Terah, who was the son of Nahor,
son of Jacob, son of Isaac, son of Abraham, son of Terah, son of Nahor,
the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
that was of Judas, that was of Jacob, that was of Isaac, that was of Abraham, that was of Tare, that was of Nachor,
the [son] of Judah, the [son] of Jacob, the [son] of Isaac, the [son] of Abraham, the [son] of Terah, the [son] of Nahor,
de Jakob, de Isaak, de Abraham, de Teraĥ, de Naĥor,
Joka oli Jakobin poika, joka oli Isaakin poika, joka oli Abrahamin poika, joka oli Taran poika, joka oli Nahorin poika,
tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin,
den zoon van Jakob, den zoon van Isaäk, den zoon van Abraham, den zoon van Therah, den zoon van Nahor,
fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tharé, fils de Nachor,
de Jacob, d’Isaac, d’Abraham, de Thara, de Nachor,
[Fils] de Jacob, [fils] d'Isaac, [fils] d'Abraham, [fils] de Thara, [fils] de Nachor,
fils de Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham, fils de Thara, fils de Nachor,
fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tharé, fils de Nachor,
De Jacob, d'Isaac, d'Abraham, de Tharé, de Nachor,
fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Thara, fils de Nachor,
Fils de Jacob, Fils d'Isaac, Fils d'Abraham, Fils de Unira, Fils de Nachor, Fils de Serouch,
fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Thara, fils de Nachor,
Jakob, Isaak, Abraham, Thare, Nachor,
des Jakob, des Isaak, des Abraham, des Thara, des Nachor,
des Jakob, des Isaak, des Abraham, des Thara, des Nachor,
des Jakob, des Isaak, des Abraham, des Therah, des Nahor,
der war ein Sohn Jakobs, der war ein Sohn Isaaks, der war ein. Sohn Abrahams, der war ein Sohn Tharas, der war ein Sohn Nahors,
der war ein Sohn Jakobs, der war ein Sohn Isaaks, der war ein Sohn Abrahams, der war ein Sohn Tharahs, der war ein Sohn Nahors,
Des Jakob, des Isaak, des Abraham, des Tharah, des Nachor,
Des Jakob, des Isaak, des Abraham, des Thara, des Nachor,
Juda mo tie Jakobo bijua, Jakobo mo tie Isaaka bijua, Isaaka mo tie Abalahama bijua, Abalahama Tela bijua, Tela mo tie Nahoda bijua,
ke Suda mali Sakɔbi, ke Sakɔbi mali Isaki, ke Isaki mali Abrahami, ke Abrahami mali Tera, ke tera mali Nayɔri,
του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ
του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ
του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ
τοῦ Ἰακὼβ τοῦ Ἰσαὰκ τοῦ Ἀβραὰμ τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ
του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ
τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ,
του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ
τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ,
του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ
του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρρα του ναχωρ
τοῦ Ἰακὼβ τοῦ Ἰσαὰκ τοῦ Ἀβραὰμ τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ
જે યાકૂબનો, જે ઇસહાકનો, જે ઇબ્રાહિમનો, જે તેરાહનો, જે નાહોરનો,
Jida te pitit Jakòb, Jakòb te pitit Izarak, Izarak te pitit Abraram, Abraram te pitit Tara, Tara te pitit Nakò.
Oia na Iakoba, oia na Isaaka, oia na Aberahama, oia na Tara, oia na Nahora,
בן יעקב בן יצחק בן אברהם בן תרח בן נחור׃
और वह याकूब का, और वह इसहाक का, और वह अब्राहम का, और वह तेरह का, और वह नाहोर का,
Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré,
anak a lalaki ni Jacob, anak a lalaki ni Isaac, anak a lalaki ni Abraham, anak a lalaki ni Terah, anak a lalaki ni Nahor,
anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor,
Ng'wana wang'wa Yakobo, ng'wana wang'wa Isaka, ng'wana wang'wa Ibrahimu, ng'wana wang'wa Tera, ng'wana wang'wa Nahori,
[figliuol] di Giacobbe, [figliuol] d'Isacco, [figliuol] d'Abrahamo, [figliuol] di Tara, [figliuol] di Nahor,
figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo, figlio di Tare, figlio di Nacor,
di Giacobbe, d’Isacco, d’Abramo, di Tara, di Nachor,
ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホル、
ヤコブの子,イサクの子,アブラハムの子,テラの子,ナホルの子,
ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホル、
ヤコブの子、イサクの子、アブラハムの子、テラの子、ナホルの子、
其父はヤコブ、其父はイザアク、其父はアブラハム、其父はタレ、其父はナコル、
ಪೆರೆಚನು ಯೂದನ ಮಗನು; ಯೂದನು ಯಾಕೋಬನ ಮಗನು; ಯಾಕೋಬನು ಇಸಾಕನ ಮಗನು; ಇಸಾಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನು; ಅಬ್ರಹಾಮನು ತೇರನ ಮಗನು; ತೇರನು ನಾಹೋರನ ಮಗನು;
omwana wa Yakobo, omwana wa Isaka, omwana wa Iblaimu, omwana wa Tela, omwana wa Naholi,
mwana va Yakobo, mwana va Isaka, mwana va Ibrahiumu, mwana va Tera, mwana va Nahori,
mwana ghwa Yakobo, mwana ghwa Isaka, mwana ghwa Ibrahimu, mwana ghwa Tera, mwana ghwa Nahori,
그 이상은 야곱이요, 그 이상은 이삭이요, 그 이상은 아브라함이요, 그 이상은 데라요, 그 이상은 나홀이요
wen natul Jacob, wen natul Isaac, wen natul Abraham, wen natul Terah, wen natul Nahor,
mwana wa Jakobo, mwana wa Isaka, mwana wa Aburahama, mwana wa Tera, mwana wa Nahori,
qui fuit Jacob, qui fuit Isaac, qui fuit Abrahæ, qui fuit Thare, qui fuit Nachor,
qui fuit Iacob, qui fuit Isaac, qui fuit Abrahæ, qui fuit Thare, qui fuit Nachor,
qui fuit Iacob, qui fuit Isaac, qui fuit Abrahæ, qui fuit Thare, qui fuit Nachor,
qui fuit Jacob, qui fuit Isaac, qui fuit Abrahæ, qui fuit Thare, qui fuit Nachor,
qui fuit Iacob qui fuit Isaac qui fuit Abraham qui fuit Thare qui fuit Nachor
qui fuit Iacob, qui fuit Isaac, qui fuit Abrahae, qui fuit Thare, qui fuit Nachor,
Tas Jēkaba, tas Īzaka, tas Ābrahāma, tas Tārus, tas Nahora dēls,
zanak’ i Jakoba, zanak’ isaka, zanak’ i Abrahama, zanak’ i Tera, zanak’ i Nahora,
യെഹൂദാ യാക്കോബിന്റെ മകൻ, യാക്കോബ് യിസ്ഹാക്കിന്റെ മകൻ, യിസ്ഹാക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ, അബ്രഹാം തേരഹിന്റെ മകൻ,
यहूदा याकोबाचा, याकोब इसहाकाचा, इसहाक अब्राहामाचा, अब्राहाम तेरहाचा, तेरह नाहोराचा,
a Yuda bhaaliji bhanabhabho a Yakobho, a Yakobho bhaaliji bhanabhabho a Ishaka, a Ishaka bhaaliji bhanabhabho a Bhulaimu, a Bhulaimu bhaaliji bhanabhabho a Tela, a Tela bhanabhabho a Naoli,
ယု​ဒ​ကား​ယာ​ကုပ်​၏​သား၊ ယာ​ကုပ်​ကား​ဣဇာက်​၏ သား၊ ဣ​ဇာက်​ကား​အာ​ဗြ​ဟံ​၏​သား၊ အာ​ဗြ​ဟံ ကား​တေ​ရ​၏​သား၊ တေ​ရ​ကား​နာ​ခေါ်​၏​သား ဖြစ်​၏။-
ယုဒအဘ ယာကုပ်၊ ယာကုပ်အဘ ဣဇာက်၊ ဣဇာက်အဘအာဗြဟံ၊ အာဗြဟံအဘတေရ၊ တေရအဘ နာခေါ်၊
Tama a Hakopa, tama a Ihaka, tama a Aperahama, tama a Tera, tama a Nahora,
kaJakobe, kaIsaka, kaAbrahama, kaThara, kaNahori,
mwana wa Yakobo, mwana wa Isaka, mwana wa Ibrahimu, mwana wa Tera, mwana wa Nahori,
याकूबका छोरा यहूदा, इसहाकका छोरा याकूब, अब्राहामका छोरा इसहाक, तेरहका छोरा अब्राहाम, नाहोरका छोरा तेरह,
sønn av Jakob, sønn av Isak, sønn av Abraham, sønn av Tarah, sønn av Nakor,
son åt Jakob, son åt Isak, son åt Abraham, son åt Tarah, son åt Nahor,
ଯିହୂଦା ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯାକୁବ ଇସ୍‌ହାକଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଇସ୍‌ହାକ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଅବ୍ରହାମ ତେରହଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେରହ ନାହୋରଙ୍କ ପୁତ୍ର,
ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਦਾ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਰਹ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੋਰ ਦਾ,
ابن یعقوب، بن اسحق، بن ابراهیم، بن تارح، بن ناحور،
Me nain Iakop, me nain Isaak, me nain Apraam, me nain Tara, me nain Naor,
Me nain Iakop, me nain Ijaak, me nain Apraam, me nain Tara, me nain Naor,
Syna Jakóbowego, syna Izaakowego, syna Abrahamowego, syna Tarego, syna Nachorowego,
[Syna] Jakuba, [syna] Izaaka, [syna] Abrahama, [syna] Tarego, [syna] Nachora;
[filho] de Jacó, [filho] de Isaque, [filho] de Abraão, [filho] de Terá, [filho] de Naor.
e Juda de Jacob, e Jacob de Isaac, e Isaac de Abrahão, e Abrahão de Thare, e Thare de Nachor,
E Juda de Jacob, e Jacob de Isaac, e Isaac de Abraão, e Abraão de Thare, e Thare de Nachor,
[Judá era ]filho de Jacó. [Jacó era ]filho de Isaque. [Isaque era ]filho de Abraão. [Abraão era ]filho de Tera. [Tera era ]filho de Naor.
O Juda inele čhavo e Jakovesoro. O Jakov inele čhavo i Isaakesoro. O Isaak inele čhavo e Avraamesoro. O Avraam inele čhavo e Tarasoro. O Tara inele čhavo e Nahoresoro.
o Juda sas e Jakovesko čhavo, o Jakov sas e Isakosko čhavo, o Isak sas e Avraamesko čhavo, o Avraam sas e Tarasko čhavo, o Tara sas e Nahoresko čhavo,
O Juda sasa čhavo e Jakoveso. O Jakov sasa čhavo e Isakoso. O Isak sasa čhavo e Avraameso. O Avraam sasa čhavo e Tarajeso. O Tara sasa čhavo e Nahoreso
Juda are fišjoru alu Jakov, Jakov are fišjoru alu Izak, Izak are fišjoru alu Abraham, Abraham are fišjoru alu Terah, Terah are fišjoru alu Nahor,
Juda afost bijatu alu Jakov, Jakov afost bijatu alu Izak, Izak afost bijatu alu Abraham, Abraham afost bijatu alu Terah, Terah afost bijatu alu Nahor,
Yahuda aman, Yakob. Yakob aman, Isak. Isak aman, Abraham. Abraham aman, Tera. Tera aman, Nahor.
Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров,
Wa Yakobo, wa Isaka, wa Ibrahimu, wa Tera, wa Nahori,
Сина Јаковљевог, сина Исаковог, сина Авраамовог, сина Тариног, сина Нахоровог,
Sina Jakovljeva, sina Isakova, sina Avraamova, sina Tarina, sina Nahorova,
waJakobho, waIsaka, waAbhurahama, waTera, waNahori,
Иаковль, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров,
ki je bil Jakobov sin, ki je bil Izakov sin, ki je bil Abrahamov sin, ki je bil Terahov sin, ki je bil Nahórjev sin,
Sina Jakobovega, sina Izakovega, sina Abrahamovega, sina Tarovega, sina Nahorovega,
kan ahaa ina Yacquub, kan ahaa ina Isxaaq, kan ahaa ina Ibraahim, kan ahaa ina Tara, kan ahaa ina Naakoor,
que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Taré, que fue de Nacor,
el hijo de Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de Taré, el hijo de Nacor,
Que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tara, que fue de Nacor,
Que fué de Judá, que fué de Jacob, que fué de Isaac, que fué de Abraham, que fué de Thara, que fué de Nachôr,
Que fué de Jacob, que fué de Isaac, que fué de Abraham, que fué de Tara, que fué de Nacor,
Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor,
mwana wa Yakobo, mwana wa Isaka, mwana wa Ibrahimu, mwana wa Tera, mwana wa Nahori,
mwana wa Yakobo, mwana wa Isaka, mwana wa Abrahamu, mwana wa Tera, mwana wa Nahori,
som var son av Jakob, som var son av Isak, som var son av Abraham, som var son av Tara, som var son av Nakor,
Hvilken var Jacobs son; hvilken var Isaacs son; hvilken var Abrahams son; hvilken var Thara son; hvilken var Nachors son;
Ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ni Tare, ni Nacor,
na anak ni Jacob na anak ni Isaac na anak ni Abraham na anak ni Terah na anak ni Nahor
யாக்கோபு ஈசாக்கின் குமாரன்; ஈசாக்கு ஆபிரகாமின் குமாரன்; ஆபிரகாம் தேராவின் குமாரன்; தேரா நாகோரின் குமாரன்.
యూదా యాకోబు కొడుకు. యాకోబు ఇస్సాకు కొడుకు. ఇస్సాకు అబ్రాహాము కొడుకు. అబ్రాహాము తెరహు కొడుకు. తెరహు నాహోరు కొడుకు.
Ko e foha ia ʻo Sēkope, ko e foha ia ʻo ʻAisake, ko e foha ia ʻo ʻEpalahame, ko e foha ia ʻo Tela, ko e foha ia ʻo Nekoa,
Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu,
сина Яковлевого, сина Ісакового, сина Авраамового, сина Тариного, сина Нахорового,
Яковів, Ісааків, Авраамів, Тарин, Нахорів,
और वो याक़ूब का, और वो इज़हाक़ का, और वो इब्राहीम का, और वो तारह का, और वो नहूर का,
يەھۇدا ياقۇپنىڭ ئوغلى، ياقۇپ ئىسھاقنىڭ ئوغلى، ئىسھاق ئىبراھىمنىڭ ئوغلى، ئىبراھىم تەراھنىڭ ئوغلى، تەراھ ناھورنىڭ ئوغلى،
Йәһуда Яқупниң оғли, Яқуп Исһақниң оғли, Исһақ Ибраһимниң оғли, Ибраһим Тәраһниң оғли, Тәраһ Наһорниң оғли,
Yehuda Yaqupning oghli, Yaqup Ishaqning oghli, Ishaq Ibrahimning oghli, Ibrahim Terahning oghli, Terah Nahorning oghli,
Yǝⱨuda Yaⱪupning oƣli, Yaⱪup Isⱨaⱪning oƣli, Isⱨaⱪ Ibraⱨimning oƣli, Ibraⱨim Tǝraⱨning oƣli, Tǝraⱨ Naⱨorning oƣli,
Giu-đa con Gia-cốp, Gia-cốp con Y-sác, Y-sác con Aùp-ra-ham, Aùp-ra-ham con Tha-rê, Tha-rê con Na-cô,
Giu-đa con Gia-cốp, Gia-cốp con Y-sác, Y-sác con Áp-ra-ham, Áp-ra-ham con Tha-rê, Tha-rê con Na-cô,
mwana ghwa Yakovo, mwana ghwa Isaki, mwana ghwa Abulahamu, mwana ghwa Tela, mwana ghwa Nahori,
Verse Count = 203

< Luke 3:34 >