Luke 3:31

the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,
bir i Meleas, bir i Menas, bir i Matathas, bir i Natanit, bir i Davidit;
usaun Malaya, usaun Mainana, usaun Mattahata, usaun Nattana, Usaun Dawuda,
بْنِ مَلَيَا، بْنِ مَيْنَانَ، بْنِ مَتَّاثَا، بْنِ نَاثَانَ، بْنِ دَاوُدَ،
بْنِ مَلَيَا بْنِ مَيْنَانَ، بْنِ مَتَّاثَا بْنِ نَاثَانَ، بْنِ دَاوُدَ
ܒܪ ܡܠܝܐ ܒܪ ܡܐܢܝ ܒܪ ܡܛܬܐ ܒܪ ܢܬܢ ܒܪ ܕܘܝܕ
Nananenith heau Melea, nananenith heau Menan, nananenith heau Matthatha, nananenith heau Nathan, nananenith heau David,
եւ սա՝ Մելլէի, եւ սա՝ Մեննէի, եւ սա՝ Մատտաթայի, եւ սա՝ Նաթանի, եւ սա՝ Դաւթի,
որ Մելեայի, որ Մայնանի, որ Մատաթայի, որ Նաթանի, որ Դաւիթի,
ইলীয়াকীম মিলেয়াৰ পুত্র; মিলেয়া মিন্নাৰ; মিন্না মত্তথৰ; মত্তথ নাথনৰ; নাথন দায়ুদৰ;
Melea oğlu Menna oğlu Mattata oğlu Natan oğlu Davud oğlu
Eliacim, Melearen: Melea, Mainanen: Mainan, Mattatharen: Mattatha, Nathanen: Nathan, Dauid-en:
ইনি ইলীয়াকীমের পুত্র, ইনি মিলেয়ার পুত্র, ইনি মিন্নার পুত্র, ইনি মত্তথের পুত্র, ইনি নাথনের পুত্র,
mab Melea, mab Mainan, mab Mattaza, mab Natan, mab David,
Елиаким, Мелеев; Мелеа, Менов; Мена, Мататов; Матата, Натанов; Натан, Давидов;
Chaboro de Melea, chaboro de Menna, chaboro de Mathatha, chaboro de Nathán, chaboro de David,
ang anak nga lalaki ni Melea, ang anak nga lalaki ni Mena, ang anak nga lalaki ni Matata, ang anak nga lalaki ni Natan, ang anak nga lalaki ni David,
Nu y lajin Melea, nu y lajin Mena, nu y lajin Matata, nu y lajin Natan, nu y lajin David,
ᎾᏍᎩ ᎻᎵᎠ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᎻᎾᏂ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᎹᏓᏓ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᏁᏓᏂ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᏕᏫ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ,
Eliakim loe Melea capa, Melea loe Mennan capa, Mennan loe Mattatha capa, Mattatha loe Nathan capa, Nathan loe David capa,
Eliakim te Melea capa, Melea te Menna capa, Menna te Mattatha capa, Mattatha te Nathan capa, Nathan te David capa,
Eliakim taw Melea a capa, Melea taw Menna a capa, Menna taw Mattatha a capa, Mattatha taw Nathan a capa, Nathan taw David a capa,
Eliakim sia Melea tapa hi, Melea sia Menan tapa hi, Menan sia Mattatha tapa hi, Mattatha sia Nathan tapa hi, Nathan sia David tapa hi,
Eliakim chu Melea chapa ahi. Melea chu Menna chapa ahi. Menna chu Mattatha chapa ahi. Mattatha chu Nathan chapa ahi. Nathan chu David chapa ahi.
以利亚敬是米利亚的儿子;米利亚是买南的儿子;买南是玛达他的儿子;玛达他是拿单的儿子;拿单是大卫的儿子;
以利亞敬是米利亞的兒子;米利亞是買南的兒子;買南是瑪達他的兒子;瑪達他是拿單的兒子;拿單是大衛的兒子;
ⲫⲁ ⲙⲉⲗⲉⲁ ⲫⲁ ⲙⲉⲛⲛⲁ ⲫⲁ ⲁⲧⲧⲁⲑⲁ ⲫⲁ ⲛⲁⲑⲁⲛ ⲫⲁ ⲇⲁⲩⲓⲇ.
ⲪⲀ ⲘⲈⲖⲈⲀ ⲪⲀ ⲘⲈⲚⲚⲀ ⲪⲀ ⲘⲀⲦⲦⲀⲐⲀ ⲪⲀ ⲚⲀⲐⲀⲚ ⲪⲀ ⲆⲀⲨⲒⲆ.
Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov,
Kterýž byl Meleův, kterýž byl Ménamův, kterýž byl Matatanův, kterýž byl Nátanův, kterýž byl Davidův,
Meleas Søn, Mennas Søn, Mattathas Søn, Nathans Søn, Davids Søn,
Meliya, mwana wa Mena, mwana Matata, mwana wa Natani, mwana wa Davida,
zoon van Mélea, zoon van Menna, zoon van Máttata, zoon van Natan, zoon van David,
Den zoon van Meleas, den zoon van Mainan, den zoon van Mattatha, den zoon van Nathan, den zoon van David,
the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,
the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,
the [son] of Melea, the [son] of Menna, the [son] of Mattatha, the [son] of Nathan, the [son] of David,
The son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,
who was of Melea, who was of Menna, who was of Mattatha, who was of Nathan, who was of David,
of Meleas, of Menan, of Mattatha, of Nathan, of David,
Who was of Melea, who was of Menna, who was of Mathatha, who was of Nathan, who was of David,
of Melea, of Menan, of Mattatha, of Nathan, of David,
the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,
The sonne of Melea, the sonne of Mainan, the sonne of Mattatha, the sonne of Nathan, the sonne of Dauid,
Which was [the son] of Melea, which was [the son] of Menan, which was [the son] of Mattatha, which was [the son] of Nathan, which was [the son] of David,
Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,
Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,
son of Melea, son of Menna, son of Mattatha, son of Nathan, son of David,
of Melea, of Mani, of Mattha, of Nathan, of Dawid,
of Maleah, of Mainan, of Mattattah, of Nathan, of David,
of Maleah, of Menan, of Mattattah, of Nathan, of David,
of Maleah, of Menan, of Mattattah, of Nathan, of David,
of Maleah, of Menan, of Mattattah, of Nathan, of David,
of Maleah, of Menan, of Mattattah, of Nathan, of David,
the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David [Beloved],
Meleah, Menan, Mattithiah, Nathan, David,
Meleah, Menan, Mattithiah, Nathan, David,
the [son] of Melea, the [son] of Menna, the [son] of Mattatha, the [son] of Nathan, the [son] of David,
of Melea, of Menna, of Mattatha, —of Natham, of David:
(the) of Melea, (the) of Menna, (the) of Mattatha, (the) of Nathan, (the) of David,
the/this/who Melea the/this/who Menna the/this/who Mattatha the/this/who Nathan the/this/who David
[Eliakim was the son] of Melea. [Melea was the son] of Menna. [Menna was the son] of Mattatha. [Mattatha was the son] of Nathan. [Nathan was the son] of David.
Meleah, Menan, Mattithiah, Nathan, David,
which was the sonne of Melea: which was the sonne of Menam: which was the sonne of Mathathan: which was the sonne of Nathan: which was the sonne of David:
the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,
Who was [the son] of Melea, who was [the son] of Menan, who was [the son] of Mattatha, who was [the son] of Nathan, who was [the son] of David,
Who was the son of Melea, who was the son of Menan, who was the son of Mattatha, who was the son of Nathan, who was the son of David,
Melea, son of Menna, son of Mattatha, son of Nathan, son of David,
the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,
the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,
the son of Maleah, the son of Manah, the son of Mattathah, the son of Nathan, the son of David,
the son of Maleah, the son of Manah, the son of Mattathah, the son of Nathan, the son of David,
that was of Melca, that was of Menna, that of Mathatha, that was of Nathan,
the [son] of Melea, the [son] of Mainan, the [son] of Mattatha, the [son] of Nathan,
de Melea, de Mena, de Matata, de Natan, de David,
Joka oli Melean poika, joka oli Mainanin poika, joka oli Mattatan poika, joka oli Natanin poika, joka oli Davidin poika,
tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin,
den zoon van Meleas, den zoon van Maïnan, den zoon van Mattath, den zoon van Nathan, den zoon van David,
fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,
de Méléa, de Maïnan, de Mattatha, de Nathan, de David,
[Fils] de Melca, [fils] de Maïnan, [fils] de Matthata, [fils] de Nathan, [fils] de David,
fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,
fils de Méléa, fils de Maman, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,
De Méléa, de Maïnan, de Matthatha, de Nathan, de David,
fils de Méléa, fils de Menna, fils de Metthatha, fils de Natham, fils de David,
Fils de Menna, Fils de Mattatha, Fils de Natham, Fils de David,
fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,
Melea, Menna, Mattatha, Nathan, David,
des Melea, des Menna, des Mattatha, des Nathan, des David,
des Melea, des Menna, des Mattatha, des Nathan, des David,
des Melea, des Menna, des Mattatha, des Nathan, des David,
der war ein Sohn Meleas, der war ein Sohn Menams der war ein Sohn Mattathans, der war ein Sohn Nathans, der war ein Sohn Davids,
der war ein Sohn Meleas, der war ein Sohn Menams, der war ein Sohn Mattathans, der war ein Sohn Nathans, der war ein Sohn Davids,
Des Melea, des Mainan, des Mattatha, des Nathan, des David,
Der Melea, des Mainan, des Mattatha, des Natham, des David,
Eliakimi mo tie Meleya bijua, Meleya mo tie Mena bijua, Mena mo tie Matata bijua, Matata mo tie Jonatan bijua, Jonatan mo tie Dafidi bijua,
ke Eliakimi mɔ gɔ mali Meleya, ke Meleya mali Mena, ke Mena mali Matata, ke Matata mali Natan, ke Natan mali Dafiidi,
του μελεα του μαιναν του ματταθα του ναθαν του δαυιδ
του μελεα του μαιναν του ματταθα του ναθαν του δαυιδ
του μελεα του μαιναν του ματταθα του ναθαν του δαυιδ
τοῦ Μελεὰ τοῦ Μεννὰ τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθὰμ τοῦ Δαυεὶδ
του μελεα του {VAR1: μαιναν } {VAR2: μεναμ } του ματταθα του ναθαν του δαβιδ
τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μαϊνάν, τοῦ Ματταθά, τοῦ Ναθάν, τοῦ Δαβίδ,
του μελεα του μαιναν του ματταθα του ναθαν του δαβιδ
τοῦ Μελεά, τοῦ Μεννά, τοῦ Ματταθά, τοῦ Ναθάν, τοῦ Δαυείδ,
του μελεα του μεννα του ματταθα του ναθαμ του δαυιδ
του μελεα του μαιναν του ματταθα του ναθαν του δαυιδ
τοῦ Μελεὰ τοῦ Μεννὰ τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθὰμ τοῦ Δαυεὶδ
જે મલેયાનો, જે મિન્નાનો, જે મત્તાથાનો, જે નાથાનનો, જે દાઉદનો,
Elyakim te pitit Melea, Melea te pitit Mena, Mena te pitit Matata, Matata te pitit Natan, Natan te pitit David.
Oia na Melea, oia na Menana, oia na Matata, oia na Natana, oia na Davida,
בן מליא בן מינא בן מתתה בן נתן בן דוד׃
और वह मलेआह का, और वह मिन्नाह का, और वह मत्तता का, और वह नातान का, और वह दाऊद का,
Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé,
nga anak a lalaki ni Melia, nga anak a lalaki ni Menna, nga anak a lalaki ni Matatta, nga anak a lalaki ni Natan, nga anak a lalaki ni David,
anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud,
Ng'wana wang'wa Melea, ng'wana wang'wa Mena, ng'wana wang'wa Matatha, ng'wana wang'wa Nathani, ng'wana wang'wa Daudi.
[figliuol] di Melea, [figliuol] di Mena, [figliuol] di Mattata, [figliuol] di Natan, [figliuol] di Davide,
figlio di Melèa, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio di Natàm, figlio di Davide,
di Melea, di Menna, di Mattatha, di Nathan, di Davide,
メレヤ、メナ、マタタ、ナタン、ダビデ、
メレアの子,メナンの子,マタタの子,ナタンの子,ダビデの子,
メレヤ、メナ、マタタ、ナタン、ダビデ、
メレヤの子、メナの子、マタタの子、ナタンの子、ダビデの子、
其父はメレヤ、其父はメンナ、其父はマタタ、其父はナタン、其父はダヴィド、
ಎಲಿಯಕೀಮನು ಮೆಲೆಯಾನ ಮಗನು; ಮೆಲೆಯಾನು ಮೆನ್ನನ ಮಗನು; ಮೆನ್ನನು ಮತ್ತಾಥನ ಮಗನು; ಮತ್ತಾಥನು ನಾಥಾನನ ಮಗನು; ನಾಥಾನನು ದಾವೀದನ ಮಗನು;
Omwana wa Meleya, omwana wa Mena, omwana wa Matasa, omwana wa Nathani, omwana wa Daudi,
mwana va Melea, mwana va Mena, mwana va Matatha, mwana va Nathani, mwana va Daudi,
mwana ghwa Melea, mwana ghwa Mena, mwana ghwa Nathani, mwana ghwa Daudi,
그 이상은 멜레아요, 그 이상은 멘나요, 그 이상은 맛다다요, 그 이상은 나단이요, 그 이상은 다윗이요
wen natul Melea, wen natul Menna, wen natul Mattatha, wen natul Nathan, wen natul David,
mwana wa Melea, mwana wa Mena, mwana wa Mattata, mwana wa Natani, mwana wa Dafita,
qui fuit Melea, qui fuit Menna, qui fuit Mathatha, qui fuit Natham, qui fuit David,
qui fuit Melea, qui fuit Menna, qui fuit Mathatha, qui fuit Natham, qui fuit David,
qui fuit Melea, qui fuit Menna, qui fuit Mathatha, qui fuit Natham, qui fuit David,
qui fuit Melea, qui fuit Menna, qui fuit Mathatha, qui fuit Natham, qui fuit David,
qui fuit Melea qui fuit Menna qui fuit Matthata qui fuit Nathan qui fuit David
qui fuit Melcha, qui fuit Menna, qui fuit Mathatha, qui fuit Natham, qui fuit David,
Tas Meleas, tas Menas, tas Matatas, tas Natana, tas Dāvida dēls,
zanak’ i Melea, zanak’ i Mena, zanak’ i Matata, zanak’ i Natana, zanak’ i Davida,
എല്യാക്കീം മെല്യാവിന്റെ മകൻ, മെല്യാവു മെന്നയുടെ മകൻ, മെന്നാ മത്തഥയുടെ മകൻ, മത്തഥാ നാഥാന്റെ മകൻ, നാഥാൻ ദാവീദിന്റെ മകൻ,
एल्याकीम मल्लयाचा, मल्लया मिन्नाचा, मिन्ना मत्ताथाचा, मत्ताथ नाथानाचा, नाथान दाविदाचा,
a Liakimu bhaaliji bhanabhabho a Melea, a Melea bhaaliji bhanabhabho a Mena, a Mena bhaaliji bhanabhabho a Matata, a Matata bhaaliji bhanabhabho a Nashani, a Nashani bhaaliji bhanabhabho a Daudi,
ဧ​လျာ​ကိမ်​သည်​မေ​လေ​၏​သား၊ မေ​လေ​သည်​မဲ​နန်​၏ သား၊ မဲ​နန်​သည်​မတ္တ​သ​၏​သား၊ မတ္တ​သ​သည်​နာ​သန်​၏ သား၊ နာ​သန်​သည်​ဒါ​ဝိဒ်​၏​သား​ဖြစ်​၏။-
မေလေအဘမဲနန်၊ မဲနန်အဘမတ္တသ၊ မတ္တသ အဘနာသန်၊ နာသန့်အဘဒါဝိဒ်၊
Tama a Merea, tama a Menana, tama a Matata, tama a Natana, tama a Rawiri,
kaMeleya, kaMena, kaMathata, kaNathani, kaDavida,
mwana wa Melea, mwana wa Mena, mwana wa Matatha, mwana wa Daudi,
मलेआका छोरा एल्याकीम, मिन्‍नाका छोरा मलेआ, मत्ताथाका छोरा मिन्‍ना, नातानका छोरा मत्ताथा, दाऊदका छोरा नातान,
sønn av Melea, sønn av Mana, sønn av Mattata, sønn av Natan, sønn av David,
son åt Melea, son åt Menna, son åt Mattata, son åt Natan, son åt David,
ଏଲିୟାକୀମ ମଲାହଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମଲାହ ମନ୍ନାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମନ୍ନା ମତ୍ତଥାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମତ୍ତଥା ନାଥନଙ୍କ ପୁତ୍ର, ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର,
ਉਹ ਮਲਯੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੱਤਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਥਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ,
ابن ملیا، بن مینان، بن متاتا بن ناتان، بن داود،
Me nain Melia, me nain Mena, me nain Matatan, me nain Natan. Me nain Dawid,
Me nain Melia, me nain Mena, me nain Matatan, me nain Natan. Me nain Dawid,
Syna Meleowego, syna Mainanowego, syna Mattatanowego, syna Natanowego, syna Dawidowego,
[Syna] Meleasza, [syna] Menny, [syna] Mattata, [syna] Natana, [syna] Dawida;
[filho] de Meleá, [filho] de Mená, [filho] de Matatá, [filho] de Natã, [filho] de Davi.
e Eliakim de Melea, e Melea de Mainan, e Mainan de Matthata, e Matthata de Nathan, e Nathan de David,
E Eliakim de Melea, e Melea de Mainan, e Mainan de Matthata, e Matthata de Nathan, e Nathan de David,
[Eliaquim era ]filho de Meleá. [Meleá era ]filho de Mená. [Mená era ]filho de Matatá. [Matatá era ]filho de Natã. [Natã era ]filho de Davi.
O Eliakim inele čhavo e Melejasoro. O Meleja inele čhavo e Menasoro. O Mena inele čhavo e Matatasoro. O Matata inele čhavo e Natanesoro. O Natan inele čhavo e Davidesoro.
o Eliakim sas e Melejasko čhavo, o Meleja sas e Menasko čhavo, o Mena sas e Matatesko čhavo, o Matata sas e Natanesko čhavo, o Natan sas e Davidesko čhavo,
O Eliakim sasa čhavo e Melejeso. O Meleja sasa čhavo e Menaso. O Mena sasa čhavo e Matateso. O Matata čhavo e Nataneso. O Natan sasa čhavo e Davideso.
Elijakim are fišjoru alu Meleja, Meleja are fišjoru alu Mena, Mena are fišjoru alu Matata, Matata are fišjoru alu Natan, Natan are fišjoru alu David,
Elijakim afost bijatu alu Meleja, Meleja afost bijatu alu Mena, Mena afost bijatu alu Matata, Matata afost bijatu alu Natan, Natan afost bijatu alu David,
Elyakim aman, Melea. Melea aman, Mena. Mena aman, Matata. Matata aman, Natan. Natan aman, Daud.
Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов,
Wa Melea, wa Mena, wa Matatha, wa nathani, wa Daudi,
Сина Мелејиног, сина Маинановог, сина Мататиног, сина Натановог, сина Давидовог,
Sina Melejina, sina Mainanova, sina Matatina, sina Natanova, sina Davidova,
waMerea, waMenani, waMatata, waNatani, waDhavhidhi,
Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов,
ki je bil Meleájev sin, ki je bil Menájev sin, ki je bil Matatájev sin, ki je bil Natánov sin, ki je bil Davidov sin,
Sina Melejevega, sina Majnanovega, sina Matatajevega, sina Natanovega, sina Davidovega,
kan ahaa ina Mele'as, kan ahaa ina Menna, kan ahaa ina Matata, kan ahaa ina Naataan, kan ahaa ina Daa'uud,
que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán,
el hijo de Melea, el hijo de Mainán, el hijo de Matata, el hijo de Natán, el hijo de David,
Que fue de Melea, que fue de Menan, que fue de Mattata, que fue de Natán, que fue de David,
Que fué de Melea, que fué de Mainán, que fué de Mattatha, que fué de Nathán,
Que fué de Meléas, que fué de Menan, que fué de Matata, que fué de Nathan, que fué de David,
El hijo de Melea, el hijo de Mainan, el hijo de Matata, el hijo de Natán, el hijo de David,
mwana wa Melea, mwana wa Mena, mwana wa Matatha, mwana wa Nathani, mwana wa Daudi,
mwana wa Melea, mwana wa Mena, mwana wa Matatha, mwana wa Nathani, mwana wa Daudi,
som var son av Melea, som var son av Menna, som var son av Mattata, som var son av Natam, som var son av David,
Hvilken var Melea son; hvilken var Mainans son; hvilken var Matthatha son; hvilken var Nathans son; hvilken var Davids son;
Ni Melea, ni Mena, ni Matata, ni Natan, ni David,
na anak ni Melea na anak ni Menna na anak ni Matata na anak ni Natan na anak ni David
எலியாக்கீம் மெலெயாவின் குமாரன்; மெலெயா மயினானின் குமாரன்; மயினான் மாத்தாத்தாவின் குமாரன்; மாத்தாத்தா நாத்தானின் குமாரன்; நாத்தான் தாவீதின் குமாரன்.
ఎల్యాకీము మెలెయా కొడుకు. మెలెయా మెన్నా కొడుకు. మెన్నా మత్తతా కొడుకు. మత్తతా నాతాను కొడుకు. నాతాను దావీదు కొడుకు.
Ko e foha ia ʻo Melia, ko e foha ia ʻo Menani, ko e foha ia ʻo Matata, ko e foha ia ʻo Netani, ko e foha ia ʻo Tevita,
Mala oğlu, Menna oğlu, Mattata oğlu, Natan oğlu, Davut oğlu,
сина Мелеаєвого, сина Меннаєвого, сина Маттатаєвого, сина Натамового, сина Давидового,
Мелеаїв, Маінанів, Мататаїв, Натанів, Давидів,
और वो मलेआह का, और वो मिन्नाह का, और वो मत्तितियाह का, और वो नातन का, और वो दाऊद का,
ئەلىئاقىم مېلېئاھنىڭ ئوغلى، مېلېئاھ مەننانىڭ ئوغلى، مەننا ماتتاتانىڭ ئوغلى، ماتتاتا ناتاننىڭ ئوغلى، ناتان داۋۇتنىڭ ئوغلى،
Әлиақим Мелеаһниң оғли, Мелеаһ Мәннаниң оғли, Мәнна Маттатаниң оғли, Маттата Натанниң оғли, Натан Давутниң оғли,
Eliaqim Méléahning oghli, Méléah Mennaning oghli, Menna Mattataning oghli, Mattata Natanning oghli, Natan Dawutning oghli,
Əliaⱪim Meleaⱨning oƣli, Meleaⱨ Mǝnnaning oƣli, Mǝnna Mattataning oƣli, Mattata Natanning oƣli, Natan Dawutning oƣli,
Mê-lê-a con Men-na, Men-na con Mát-ta-tha, Mát-ta-tha con Na-than, Na- than con Đa-vít,
Mê-lê-a con Men-na, Men-na con Mát-ta-tha, Mát-ta-tha con Na-than, Na-than con Ða-vít,
mwana ghwa Melela, mwana ghwa Meena, mwana ghwa matai, mwana ghwa Natani, mwana ghwa Devidi,
Verse Count = 203