Luke 3:13

He said to them, “Collect no more than that which is appointed to you.”
Dhe ai u tha atyre: “Mos vilni asgjë më tepër nga sa ju është urdhëruar”.
A woro nani, “Na ima seru ikurfung ikata ile imong na ina beling minu.
فَقَالَ لَهُمْ: «لَا تَسْتَوْفُوا أَكْثَرَ مِمَّا فُرِضَ لَكُمْ».
فَقَالَ لَهُمْ: «لاَ تَجْبُوا أَكْثَرَ مِمَّا فُرِضَ لَكُمْ».
ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܬܬܒܥܘܢ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܥܠ ܡܐ ܕܦܩܝܕ ܠܟܘܢ ܠܡܬܒܥ
Nau hathāhaugaunee, javaauthaunaudaunāthe henee nethautheavane.
Նա ասաց նրանց. «Ձեզ հրամայուածներից աւելին մի՛ վերցրէք»:
Ան ալ ըսաւ անոնց. «Մի՛ պահանջէք աւելի՝ քան ինչ որ ձեզի պատուիրուած է»:
তেওঁ সেই লোক সকলক ক’লে, “যিমান কৰ আদায় কৰিব লাগে তাতকৈ অধিক ধন নলব।”
Yəhya onlara dedi: «Sizə tapşırılan məbləğdən artıq vergi yığmayın».
Eta harc erran ciecén, Deus ordenatu çaiçuen baino guehiago ezteçaçuela erekar.
তিনি তাদের বললেন, “তোমাদের যতটা কর আদায় করতে আদেশ করা হয়েছে, তার বেশি কর আদায় করও না।”
Eñ a lavaras dezho: Na gemerit ket en tu-hont d'ar pezh a zo gourc'hemennet deoc'h.
Той им каза: Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено.
Y ó les penó: Na ustileis butér de ma os sinela penado.
Siya miingon kanila, “Ayaw kamo pangolekta ug kwarta nga labaw pa sa kolektahonon nga kantidad.”
Ya ilegña nu sija: Chamiyo gumagagao mas ni y esta jamyo manmatago.
ᎯᎠᏃ ᏂᏚᏪᏎᎴᎢ; ᏞᏍᏗ ᏱᏥᎶᏒᏍᏗᏍᎨᏍᏗ ᎢᎦᎢ ᎡᏥᏁᏤᎸ ᎢᏥᎩᏏᏓᏍᏗᏱ.
Tamut cong naah paek han koi pong kamthlai ah cong o hmah, tiah a naa.
Te dongah amih te, “Nangmih ng'uen phoeiah a yet la khoboe boeh,” a ti nah.
Cek khqi venawh, “A ngoe anglakawh ak doem na koeh cawi law uh,” tinak khqi hy.
Taciang ama in, a kiciangtan za sang in a tamzaw khon heak vun, ci hi.
Aman adonbut in, “Gamsung kivaipohna in angeh kalval in kai dong hih'un,” atipeh'e.
约翰说:“除了例定的数目,不要多取。”
約翰說:「除了例定的數目,不要多取。」
⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲑⲏϣ ⲛⲱⲧⲉⲛ.
ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢ ϨⲖⲒ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲦⲐⲎϢ ⲚⲰⲦⲈⲚ.
Reče im: “Ne utjerujte više nego što vam je određeno.”
A on řekl jim: Nic více nevybírejte mimo to, což jest ustaveno.
Men han sagde til dem: "Kræver intet ud over, hvad eder er forordnet."
Wakati kulimbabo, “Mutakabwezi mali nyiingi njimutabuzizigwe kubweza.”
Hij zei hun: Vordert niet meer, dan wat is vastgesteld.
En hij zeide tot hen: Eist niet meer, dan hetgeen u gezet is.
And he said to them, Collect not one thing more than from what has been appointed for you.
He said to them, “Collect no more than that which is appointed to you.”
And he said unto them, Extort no more than that which is appointed you.
And he said to them, Do not make an attempt to get more money than the right amount.
But he said to them, “You should do nothing more than what has been appointed to you.”
And he said to them, Take no more [money] than what is appointed to you.
But he said to them: Do nothing more than that which is appointed you.
So He said to them, “Don't charge more than what was determined to you.”
“Don't collect any more tax than you're meant to,” he replied.
And hee saide vnto them, Require no more then that which is appointed vnto you.
And he said unto them, Exact no more than that which is appointed you.
And he said to them, Exact no more than that which is appointed you.
And he said unto them, Exact no more than that which is appointed you.
And he said to them, "Exact no more than the sum allowed you."
He said to them, "Collect no more than that which is appointed to you."
He said to them, "Collect no more than that which is appointed to you."
He said to them, "Collect no more than that which is appointed to you."
He said to them, "Collect no more than that which is appointed to you."
He said to them, "Collect no more than that which is appointed to you."
He said to them, "Collect no more than that which is appointed to you."
He said to them, “Collect no more than that which is appointed to you.”
‘Do not collect more than you have authority to demand,’ John answered.
“Do not collect more than you have authority to demand,” John answered.
And he said unto them, Extort no more than that which is appointed you.
And, he, said unto them, Nothing more than what is appointed you, exact ye.
(the) And he said to them, Nothing more beyond that appointed to you do collect.
the/this/who then to say to/with it/s/he nothing greater from/with/beside the/this/who to direct you to do/require
He said to them, “Do not take from the people any more money than [the Roman government] tells you to take!”
"Do not collect more than you have authority to demand," John answered.
And he sayde vnto the: requyre no more then that which ys appoynted vnto you.
He said to them, “Do not collect more money than you have been ordered to collect.”
And he said to them, Exact no more than that which is appointed you.
And he said to them, Exact no more than that which is appointed you.
"Do not exact more than the legal amount," he replied.
He said to them, “Collect no more than that which is appointed to you.”
He said to them, “Collect no more than that which is appointed to you.”
He said to them, “Collect no more than that which is appointed to you.”
He said to them, “Collect no more than that which is appointed to you.”
And he seide to hem, Do ye no thing more, than that that is ordeyned to you.
and he said unto them, 'Exact no more than that directed you.'
Kaj li diris al ili: Ne postulu pli multe, ol estas ordonite.
Vaan hän sanoi heille: älkäät enempää vaatiko kuin teille säätty on.
Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää, kuin mikä teille on säädetty".
En hij zeide tot hen: Eischt niet meer dan u gesteld is.
Il leur dit: " N'exigez rien au delà de ce qui vous est ordonné. "
Et il leur dit: Ne percevez rien au-delà de ce qui vous est ordonné.
Et il leur dit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous est ordonné.
Il leur répondit: N’exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné.
Il leur dit: «N'exigez rien au delà de ce qui vous est commandé.»
Et ils lui dirent: Maître, que ferons-nous? Et il leur dit: N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné.
Mais il leur dit: « N'exigez rien au delà de ce qui vous est prescrit. »
«N'exigez rien de plus, leur répondit-il, que ce qui vous a été prescrit.»
Il leur répondit: N'exigez rien au delà de ce qui vous est ordonné.
Er sprach zu ihnen: "Treibt nicht mehr ein, als was euch vorgeschrieben ist."
Er aber sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist.
Er aber sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist.
Er aber sagte zu ihnen: Nehmet nicht mehr als wozu ihr angewiesen seid.
Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, denn gesetzt ist.
Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, denn gesetzt ist.
Er aber sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr ein, denn euch verordnet ist.
Und er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, denn das euch Festgesetzte.
O den goa yedi ba: “Yin da ga li lubili ki cie ban bili maama.”
... ke o ŋmiani ba, Da gaa man ti patendi (lonpo) ke ti cie Gobna n seni maama.
ο δε ειπεν προς αυτους μηδεν πλεον παρα το διατεταγμενον υμιν πρασσετε
ο δε ειπεν προς αυτους μηδεν πλεον παρα το διατεταγμενον υμιν πρασσετε
ο δε ειπεν προς αυτους μηδεν πλεον παρα το διατεταγμενον υμιν πρασσετε
ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.
ο δε ειπεν προς αυτους μηδεν πλεον παρα το διατεταγμενον υμιν πρασσετε
Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.
ο δε ειπεν προς αυτους μηδεν πλεον παρα το διατεταγμενον υμιν πρασσετε
ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.
ο δε ειπεν προς αυτους μηδεν πλεον παρα το διατεταγμενον υμιν πρασσετε
ο δε ειπεν προς αυτους μηδεν πλεον παρα το διατεταγμενον υμιν πρασσετε
ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς· μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.
તેણે તેઓને કહ્યું કે, 'જે તમારે સારુ નિયત કરાયેલો કર છે, તે કરતાં વધારે જબરદસ્તીથી ન લો.'
Li reponn yo: Pa fè moun peye plis pase sa lalwa mande a.
I mai la oia ia lakou, Mai hooi oukou mamua o ka mea i hooponoia no oukou.
ויאמר אליהם אל תגבו יותר מחקכם׃
उसने उनसे कहा, “जो तुम्हारे लिये ठहराया गया है, उससे अधिक न लेना।”
Ő pedig monda nékik: Semmi többet ne követeljetek, mint a mi előtökbe rendeltetett.
Kinunana kadakuada, “Saankayo nga agsingir iti kuarta a nasursurok ngem iti singirenyo koma.”
Yohanes menjawab, "Janganlah menagih lebih banyak dari apa yang sudah ditetapkan."
Aka aila, '' leki kuhoeli impia ni Idu kukela ni mutakile kuhoela.
Ed egli disse loro: Non riscotete nulla più di ciò che vi è stato ordinato.
Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».
Ed egli rispose loro: Non riscotete nulla di più di quello che v’è ordinato.
答へて言ふ『定りたるものの外、なにをも促るな』
彼は彼らに言った,「自分に定められたより多くを取り立ててはいけない」。
彼らに言った、「きまっているもの以上に取り立ててはいけない」。
ヨハネは彼らに言った。「決められたもの以上には、何も取り立ててはいけません。」
ヨハネ彼等に向ひ、汝等は定まりたる物の外、何をも取ること勿れ、と云へり。
ಆತನು, “ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
Nabhabhwilati, Musige okumanya jiyela kukila kutyo omwendibhwa okukumanya.”
Akhavavula, “Mlekhe ukhutola indalana nyingi ficho icho sayinogiwa ukhutola.”
Akabhajobhela, “musikusanyi hela nisu kuliko kya mwilondeka kubhonganiya.”
가로되 `정한 세 외에는 늑징치 말라' 하고
El fahk nu selos, “Nimet eis tax yohk liki lupa ma oakwuki ke ma sap an.”
Na wamba kwavo, “kanji mukunganyi mali mangii kuhitiliza amwa laelwa ku kunganya.”
At ille dixit ad eos: Nihil amplius, quam quod constitutum est vobis, faciatis.
At ille dixit ad eos: Nihil amplius, quam quod constitutum est vobis, faciatis.
At ille dixit ad eos: Nihil amplius, quam quod constitutum est vobis, faciatis.
At ille dixit ad eos: Nihil amplius, quam quod constitutum est vobis, faciatis.
at ille dixit ad eos nihil amplius quam quod constitutum est vobis faciatis
At ille dixit ad eos: Nihil amplius, quam quod constitutum est vobis, faciatis.
Un viņš uz tiem sacīja: “Neņemiet vairāk, nekā jums ir nospriests.”
Ary hoy izy taminy: Aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena halainareo.
നിങ്ങളോടു റോമാ ഭരണകൂടം കല്പിച്ചതിൽ അധികം ഒന്നും പിരിക്കരുത് എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
तो त्यांना म्हणाला, तुम्हास जे नेमून दिले आहे त्यापेक्षा जास्त पैसे घेऊ नका.
Numbe a Yowana gubhaabhalanjilenje, “Nnalonganje koli japunda jimmalanjilwenje.”
ယော​ဟန်​က ``သင်​တို့​သည်​တ​ရား​ဥ​ပ​ဒေ​ရှိ သည်​ထက်​ပို​၍ အ​ခွန်​အ​ကောက်​မ​ခွဲ​မ​ခံ​ကြ နှင့်'' ဟု​ပြန်​ပြော​၏။
သတို့သခင်သည် ခွဲဝေစီမံသည်ထက်သာ၍ မခွဲမခံကြနှင့်ဟု ပြန်ပြော၏။
Ka mea ia ki a ratou, Kei nui ake i nga mea i whakaritea ma koutou ta koutou e tango ai.
Wasesithi kubo: Lingabizi okwedlula elikumiselweyo.
Atikuabakiya, “Kana mkumbe mbange zaidi kuliko chapalikwa kumba.”
उनले तिनीहरूलाई जवाफ दिए, “तिमीहरूले उठाउनुपर्ने भन्दा बढी पैसा नउठाउनू ।”
Han sa til dem: Krev ikke mere enn hvad eder er foreskrevet!
«Krev ikkje meir enn de er fyresagde!» svara han.
ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ନିୟମ ଅଛି, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦାୟ କର ନାହିଁ ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰੋ।
بدیشان گفت: «زیادتر از آنچه مقرر است، مگیرید.»
A masani ong irail: Komail der ale laude sang me kileledier.
A majani on irail: Komail der ale laude jan me kileledier.
A on rzekł do nich: Nic więcej nie wyciągajcie nad to, co wam postanowiono.
A on im odpowiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono.
E ele lhes disse: Não exijais mais do que vos está ordenado.
E elle lhes disse: Não peçaes mais do que o que vos está ordenado.
E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado.
Ele lhes disse, “Não tirem do povo mais dinheiro do que [o governo romano ]diz para vocês tirarem.”
A ov phenđa lenđe: “Ma roden buderi porez okolestar so o zakoni phenela tumenđe te roden.”
A o Jovane phendas lenđe: “Na roden majbut porezo nego so odredil tumenđe e vlast.”
A o Jovane phenda lendže: “Ma manđen po but nego so vaćardo si tumenđe taro vlast.”
Ivan u ăntors vorba: “Nu maj akuljižec majmult dă kită šje avec pravo să locă!”
Ivan lja zăs: “Nu lăc maj marje porezu njego če je lumja datorj.”
Ana nataa nae, “Hei aka' peko-leleko'. Te ia na hei musi ue-tao no ndoo-tetu'. Afi mo'e bea lena'-lena' mia mana parenda ra atoran. Hela rauinggu ra bae bea tungga atoran.”
Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам.
Wabhabhola, “Mgaje sonjezye ahantu zaidi ya hata hahapangwilwe.
А он им рече: Не тражите више него што вам је речено.
A on im reèe: ne ištite više nego što vam je reèeno.
Akati kwavari: Musateresa kupfuura pamakatemerwa napo.
Он же рече к ним: ничтоже более от повеленнаго вам творите.
Rekel jim je: „Ne terjajte nič več kakor to, kar vam je določeno.“
On jim pa reče: Nič več ne tirjajte, nego kar vam je ukazano.
Isaguna wuxuu ku yidhi, Waxaa laydiin amray wax ka badan ha qaadanina.
Y él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado.
“No recauden más de lo que deben cobrar”, respondió él.
Y él les dijo: No demandéis más de lo que os está ordenado.
Y él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado.
Y él les dijo: No exijais mas de lo que os está ordenado.
Y él les dijo: No intenten obtener más dinero de la cantidad que se les ha ordenado.
Akawaambia, “Msikusanye fedha zaidi kuliko mnachotakiwa kukusanya.”
Naye akawaambia, “Msitoze ushuru zaidi ya kima kilichowekwa.”
Han svarade dem: "Kräven icke ut mer än vad som är eder föreskrivet."
Sade han till dem: Kräfver icke mer ut, än eder förelagdt är.
At sinabi niya sa kanila, Huwag na kayong sumingil pa ng higit kay sa utos sa inyo.
Sinabi niya sa kanila, “Huwag kayong maningil nang higit sa dapat ninyong sinisingil.”
அதற்கு அவன்: “உங்களுக்குக் கட்டளையிடப்பட்டதற்குமேல் அதிகமாக ஒன்றும் வாங்காதிருங்கள் என்றான்.
అతడు, “మీరు వసూలు చేయాల్సిన దాని కంటే ఎక్కువ తీసుకోవద్దు” అని వారితో చెప్పాడు.
Pea pehē ʻe ia kiate kinautolu, “ʻOua naʻa mou maʻu ʻo lahi ʻi he meʻa kuo tuʻutuʻuni maʻamoutolu.”
Yahya, “Size buyrulandan çok vergi almayın” dedi.
А він їм казав: Не стягайте нічого над те, що вам звелено.
Він же каже до них: Нічого більш над те, що звелено вам, не вимагайте.
उसने उनसे कहा, “जो तुम्हारे लिए मुक़र्रर है उससे ज़्यादा न लेना।”
ئۇ ئۇلارغا: ــ بەلگىلەنگەندىن ئارتۇق باج ئالماڭلار، ــ دېدى.
У уларға: — Бәлгүләнгәндин артуқ баҗ алмаңлар, — деди.
U ulargha: — Belgilen’gendin artuq baj almanglar, — dédi.
U ularƣa: — Bǝlgilǝngǝndin artuⱪ baj almanglar, — dedi.
Người nói rằng: Đừng đòi chi ngoài số luật định.
Người nói rằng: Ðừng đòi chi ngoài số luật định.
akavavula, “namugakong'aniaghe indalama fiijo kukila kino kinoghile kukong'ania.
Verse Count = 203