< Luke 20:38 >

Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Ai nuk është perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për të”.
Nene na ame Kutelle nanan nkulari ba ama kun nanan nlaiyari, bara na vat di nin nlai udu kiti me.”
وَلَيْسَ هُوَ إِلَهَ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلَهُ أَحْيَاءٍ، لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ عِنْدَهُ أَحْيَاءٌ».
وَلكِنَّ اللهَ لَيْسَ إِلهَ أَمْوَاتٍ بَلْ هُوَ إِلهُ أَحْيَاءَ، فَإِنَّ الْجَمِيعَ يَحْيَوْنَ لَدَيْهِ!»
ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܡܝܬܐ ܐܠܐ ܕܚܝܐ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܚܝܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ
Hehauwuujavaneauthune heyauhaudade, hau henaedede: hanau vahee haneenaededaunenee.
Իսկ Աստուած մեռելների Աստուածը չէ, այլ՝ ողջերի, որովհետեւ բոլորը նրա համար կենդանի են»:
Աստուած մեռելներուն Աստուածը չէ, հապա՝ ողջերուն, որովհետեւ անոր համար՝ բոլորը կ՚ապրին»:
এতিয়া তেওঁ মৃত লোকৰ ঈশ্বৰ নহয়, কিন্তু জীৱিত লোক সকলৰহে ঈশ্বৰ; কিয়নো তেওঁৰ সম্বন্ধে সকলো জীয়াই আছে।”
Allah ölülərin deyil, dirilərin Allahıdır. Çünki Onun yanında hamı diridir».
Ci ki bi bwiyet atinyo liyowo aboutin mor den tee bei furneret di kwama kanae yor ka la duntanka.
Bada Iaincoa ezta hilena, baina viciena: ecen guciac hari vici çaizquio.
Amaiba: le, Gode da amo dunu ilia Gode esalebeba: le, amo dunu da hame bogoi esala. Gode da bogoi dunu ilia Gode hame, be esala dunu ilia Gode. E da dunu huluanedafa bogoi hame be esalebe ba: sa.”
ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের; কারণ তাঁর সামনে সবাই জীবিত।
তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, তিনি জীবিতদের ঈশ্বর। কারণ তাঁর কাছে সকলেই জীবিত।”
पन परमेशर मुड़दां केरो नईं बल्के ज़ींतां केरो परमेशरे। किजोकि तैसेरे नेड़े सब ज़ींतेन।”
“परमेश्वर तां मुर्दयां दा नी पर जिंदया दा परमेश्वर है: क्योंकि उदे तांई सारे जिंदे न।”
ସେତ ମଃଲା ଲକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ନଃୟ୍‌, ମଃତର୍‌ ଜିବନ୍‌ ଲକାର୍‌, କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌, ସଃବୁ ଲକ୍‌ ତାର୍‌ ଲଃଗେ ଜିବନ୍ ରିଲା ଲକ୍‌ ।”
Manshe Ik'oniye kashetswotsko Izar Izeweri bakro Izar Izewer k'irtsuwotskaliye, jametsuwots bísh kashon beetúne.»
Doue n'eo ket Doue ar re varv, met Doue ar re vev; rak an holl a vev evitañ.
Zizan ana Irji u kyu na, Ahi Irji u ivri, nitu wawu ndji bi he ni vre niwu.
Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.
Y na sinela Debél es mules, sino es vivos: presas sares vivisarelan á ó.
Karon siya dili Dios sa patay, apan sa buhi, tungod kay ang tanan buhi diha kaniya.”
Siya dili Dios sa mga patay, kondili sa mga buhi; kay alang kaniya ang tanang tawo nagakinabuhi."
Sa ti güiya Yuus manmatae, na manlâlâ: sa todosija manlala guiya güiya.
ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎥᏝ ᏧᏂᏲᎱᏒᎯ ᎤᎾᏤᎵᎦ ᏱᎩ, ᏗᏅᏃᏛᏍᎩᏂ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬ ᏂᎦᏗᏳ ᏗᏅᏃᏛ.
Mulungu si Mulungu wa akufa, koma wa amoyo, pakuti kwa Iye onse ali ndi moyo.”
“Pamhnam cun akthi hea Mhnama am kya, akxüng hea Mhnama kyaki. Ania phäha avan xüngki he ni,” a ti.
Anih loe kadueh kaminawk ih Sithaw na ai ni, kahing kaminawk ih Sithaw ah ni oh: kaminawk loe anih ah hing o boih, tiah a naa.
Tedae aka duek rhoek kah pawt tih aka hing rhoek kah Pathen ni, anih dongah ni boeih a hing uh,” a ti nah.
Tedae aka duek rhoek kah pawt tih aka hing rhoek kah Pathen ni, anih dongah ni boeih a hing uh,” a ti nah.
Anih taw thlak thi Khawsa na am awm nawh, thlak hqing a Khawsa nani a awm, amah awh thlang boeih ce hqing hy,” tinak khqi hy.
Banghangziam cile Pathian sia mithi te Pathian hi ngawl hi, ahihang a nungta te i Pathian a hihi: banghangziam cile mi theampo ama sung ah a nungta te vive a hihi, ci in zo kik hi.
“Hijeh a chu ama chu ahingho Pathen ahin, athiho a hilou ahi, ajeh chu amaho abonchauva ama'a hingah ahitauve.”
Cathut teh kadoutnaw e Cathut na hoeh. Kahringnaw e Cathut doeh. Hote taminaw pueng ni Cathut dawk kahring awh telah atipouh.
神原不是死人的 神,乃是活人的 神;因为在他那里,人都是活的。”
上帝原不是死人的上帝,乃是活人的上帝;因為在他那裏,人都是活的。」
他不是死人的上帝,而是活人的上帝,因为在他那里的人都活着。”
祂不是死人的,而是活人的天主:所有人為祂都是生活的。」
Ŵelewo nganaŵa Akunnungu ŵa ŵawile nambo ali Akunnungu ŵa ŵajumi, pakuŵa kwa ŵelewo wose akukola umi.”
ⲫϯ ⲫⲁ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲡⲉ ⲥⲉⲟⲛϧ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲡⲉ ⲥⲉⲟⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁϥ
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧʾ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲡⲉ. ⲥⲉⲟⲛϩ̅ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁϥ.
ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲠⲈ ⲤⲈⲞⲚϦ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ.
A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!”
Bůhť pak není mrtvých, ale živých, nebo všickni jsou jemu živi.
Bůhť pak není mrtvých, ale živých, nebo všickni jsou jemu živi.
A tak Bůh není Bohem mrtvých, ale živých; on nabízí život všem, kdo mu uvěří.“
Men han er ikke dødes, men levendes Gud; thi for ham leve de alle."
Men han er ikke dødes, men levendes Gud; thi for ham leve de alle.‟
Men han er ikke dødes, men levendes Gud; thi for ham leve de alle.‟
ପର୍‌ମେସର୍‌ ମଲା ଲକ୍‌ମନର୍‌ ମାପ୍‌ରୁ ନଏଁ, ଜିବନ୍‌ ରଇଲା ଲକ୍‌ମନର୍‌ ମାପ୍‌ରୁ । ପର୍‌ମେସରର୍‌ ଦେକ୍‌ବା ଇସାବେ ତେଇ ସେମନ୍‌ ସବୁ ଲକ୍‌ ଜିବନ୍‌ ଅଇଆଚତ୍‌ ।”
Ok en Nyasach joma otho, to mar joma ngima, nikech kuome ji duto ngima.”
Lino tachili Leza wabafwide pe, pesi wabawumi, nkaambo boonse bapona kulinguwe.
God nu is niet een God der doden, maar der levenden; want zij leven Hem allen.
Hij is toch geen God van doden, maar van levenden; want allen leven voor Hem.
God nu is niet een God der doden, maar der levenden; want zij leven Hem allen.
Now he is not God of the dead, but of the living, for all live to him.
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Now he is not the God of the dead, but of the living: for all live unto him.
He is not a God of the dead, but of the living; for all live to him.
He is not the God of the dead, but of the living, for to Him all are alive.”
Now he is not the God of the dead but of the living: for all men are living to him.
He is not the God of the dead, but of the living, for to him all are alive.”
And so he is not the God of the dead, but of the living. For all are alive to him.”
but he is not God of [the] dead but of [the] living; for all live for him.
For he is not the God of the dead, but of the living: for all live to him.
So He is not the God of the dead, but of the living—to Him all are alive.”
He is not the God of the dead, but of the living, for to him they all are alive.”
For he is not the God of the dead, but of them which liue: for all liue vnto him.
He is not the God of the dead but of the living; for all live unto Him.
Now God is not the God of the dead, but of the living: for all live with him.
And He is not the God of the dead, but of the living; for to Him they are all living.
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him.
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live to him.
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him.
For he is not an Elohim of the dead, but of the living: for all live unto him.
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him.
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him.
and He is not a God of dead men, but of living, for all live to Him.”
"Now he is not the God of the dead, but of the living; for to him all are alive.’
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
Now he is not a God of the dead, but of the living; for all live to him.
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Now he is not God of dead people, but of living. For in his sight all are alive.’
Now he is not God of dead people, but of living. For in his sight all are alive.”
Now he is not the God of the dead, but of the living: for all live unto him.
Now, God, he is not, of the dead, but, of the living, —for, all, unto him, do live.
God now not He is of [the] dead but of [the] living; all for to Him live.
God then no to be dead but to live all for it/s/he to live
But he was not the God of the dead, but of the living: for they all live unto him.
Now God is not the God of the dead, but of the living; for they all live to him.
It is not dead people who worship God. It is living people who worship him. [Abraham, Isaac and Jacob died long before Moses lived, but God said that they were still worshipping him, so we(inc) know their spirits were still alive]! All [people] whose [spirits] are alive [again after they die continue to live to honor God]!”
Now he is not God of dead men, but of living. For in his sight all are alive.”
For he is not the God of the deed but of them which live. For all live in him.
Now he is not the God of the dead, but of the living, because all live to him.”
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live to him.
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live to him.
He is not a God of dead, but of living men, for to Him are all living."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
And God is not of deed men, but of lyuynge men; for alle men lyuen to hym.
and He is not a God of dead men, but of living, for all live to Him.'
Li estas Dio ne de mortintoj, sed de la vivantoj, ĉar ĉiuj vivas al Li.
Ta ei ole surnute Jumal, vaid elavate Jumal, sest tema jaoks on kõik elus.“
Menye ame kukuwo ƒe Mawu wònye o, ke boŋ ame gbagbewo tɔe, elabena wo katã wole agbe nɛ.”
Mutta ei Jumala ole kuolleiden Jumala, vaan elävien; sillä kaikki hänelle elävät.
Mutta hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien; sillä kaikki hänelle elävät."
Hij is toch geen God van dooden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen.
Or il n'est pas Dieu des morts, mais des vivants; car tous sont vivants devant lui. "
Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. »
Or il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants; car pour lui tous vivent.
Or il n'est point le Dieu des morts, mais des vivants: car tous vivent en lui.
Or Dieu n’est point le Dieu des morts, mais des vivants; car tous vivent pour lui.
Or, Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants; car pour lui tous sont vivants.
Or il n’est pas Dieu des morts, mais des vivants; car tous sont vivants devant lui. »
Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants, car ils sont tous vivants pour lui.»
Or, Dieu n'est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants; car tous vivent devant lui.
Or Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour Lui tous sont vivants. »
Or ce n'est point de morts, c'est de vivants qu'il est Dieu. Pour lui ils vivent tous.»
Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants; car ils sont tous vivants en lui.
Wurikka izas deyo gidida gish izi paxxata Xoossafe attin hayqqethata xoossu gidenna.
Gott ist nun aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Denn alle sind für ihn lebendig."
Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebendigen; denn alle leben für ihn."
Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen; denn für ihn leben alle.
Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen; denn für ihn leben alle.
Gott aber ist er nicht von Toten, sondern von Lebendigen, denn alle leben ihm.
Gott aber ist nicht der Toten, sondern der Lebendigen Gott; denn sie leben ihm alle.
Gott aber ist nicht der Toten, sondern der Lebendigen Gott; denn sie leben ihm alle.
Gott ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn alle leben ihm.«
Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen; denn ihm leben alle.
Gott aber ist nicht der Toten, sondern der Lebendigen; denn sie leben Ihm alle.
Gott aber ist nicht der Toten, sondern der Lebenden Gott, denn für ihn leben alle.
We ti Ngai wa arĩa akuũ, no nĩ wa arĩa marĩ muoyo, nĩgũkorwo harĩ we andũ othe arĩa marĩ muoyo matũũragio nĩwe.”
Ubbay iyaw de7on de7eyssata gidiya gisho I de7on de7eyssata Godaappe attin hayqqidayssata Goda gidenna” yaagidi zaaris.
To, U Tienu naa tie kpiema Tienu, o tie yaaba n fo ya Tienu yo. Kelima o yaapo wani, bi kuli fo.”
Ama, U Tienu ki tie bi kpienba Tienu ka, ama fuodba Tienu; lan wan ii, o ya po, li tie mɔmɔni ke yaajanba ta yeni fo.
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
Ο δε Θεός δεν είναι νεκρών, αλλά ζώντων· διότι πάντες ζώσι εν αυτώ.
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
θεοσ δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντεσ γαρ αυτω ζωσιν
Θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων· πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
Θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων· πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
˚Θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.”
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
Θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων· πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
Θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων· πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων· πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων· πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
ଜଦି ପର୍‍ମେସର୍‍ ବାସଙ୍ଗ୍‍ବକେ ଜେ ମେଁ ମେଁଇଙ୍ଗ୍‌ନେ ପର୍‍ମେସର୍‍ ତେଲା ଏନ୍‌ ରେମୁଆଁଇଂ ସତ୍‍ରେ ଆଗୁଏ ଆର୍‌କେ ଣ୍ଡୁ । ମେଁ ମାତର୍‌ ଜିବନ୍ ରେମୁଆଁଇଂନେ ପର୍‍ମେସର୍‍ । ଜାଣ୍ଡେଇଂ ପର୍‍ମେସର୍‍ନେ ରେମୁଆଁଇଂ ମେଇଂ ସାପାରେ ଜିବନ୍ ଲେଃ ଆର୍‌କେ ।”
હવે તે મૂએલાના ઈશ્વર નથી, પણ જીવતાંઓના ઈશ્વર છે; કેમ કે બધા તેમને અર્થે જીવે છે.’”
Bondye se Bondye moun vivan li ye, li pa Bondye moun mouri, paske pou li tout moun vivan.
viv de Li yo.”
परमेसवर तो मुर्दा का कोनी पर जिन्दा का परमेसवर सै: क्यूँके उसकै लोवै सारे जिन्दे सै।”
Shi ba Allah na matattu ba ne, amma na masu rai ne, gama a gare shi, duka na da rai.”
Yanzu shi ba Allahn matattu ba ne, amma na masu rai, saboda duka suna raye a wurinsa.”
Aole hoi ia he Akua no ka poe make, aka, no ka poe ola; no ka mea, e ola ana lakou a pau ia ia.
זה כדי לומר שה׳ הוא אלוהי החיים ולא של המתים, כי בעיני אלוהים האנשים האלה חיים.“
והאלהים איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים כי כלם חיים לו׃
परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परन्तु जीवितों का परमेश्वर है: क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं।”
इसलिये वह मरे हुओं के नहीं, जीवितों के परमेश्वर हैं क्योंकि उनके सामने ये सभी जीवित हैं.”
Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élők Istene. Mert az ő számára mindenki él.“
Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki.
Ef við segjum að Drottinn sé Guð einhvers manns, þá þýðir það að sá maður er lifandi en ekki dauður! Því Guð er sá sem gefur lífið.“
Ọ bụghị Chineke nke ndị nwụrụ anwụ, kama ọ bụ nke ndị dị ndụ, nʼihi nʼebe ọ nọ mmadụ niile dị ndụ.”
Isuna ita ket saan nga Dios dagiti natay ngem Dios dagiti sibibiag. Gapu ta sibibiag amin kenkuana.”
Nah, Allah itu bukan Allah orang mati! Ia Allah orang-orang yang hidup! Sebab untuk Allah, semua orang hidup."
Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab bagi Dia mereka semua masih tetap hidup.”
Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup."
Ketiga nenek moyang kita itu disebut sebagai orang yang masih hidup. Hal itu membuktikan bahwa meskipun orang mati tidak lagi berada di dunia ini, tetapi di hadapan Allah mereka masih ada. Karena di hadapan-Nya semua orang tetap hidup.”
Apa nuanso singa Itunda waashi, inge wa awa neapanga, kunso ehi iikie kung'wakwe.
Or egli non è Dio de' morti, anzi de' viventi; poichè tutti vivono per lui.
Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi; perché tutti vivono per lui».
Or Egli non è un Dio di morti, ma di viventi; poiché per lui vivono tutti.
Ana daki me Asere a mukizi aniba ingi me Asere anu a huma ani, barki sa vat a ciki amemani”.
神は死にたる者の神にあらず、生ける者の神なり。それ神の前には皆 生けるなり』
この方は死んだ者たちの神ではなく,生きている者たちの神なのだ。その方にとってはすべての人が生きているのだ」 。
神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神である。人はみな神に生きるものだからである」。
神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては、みなが生きているからです。」
即ち死者の神には非ずして、生者の神にて在す、其は人皆之に活くればなり、と。
ଆନିନ୍‌ ତ ଆରବୁମରଞ୍ଜି ଆ ଇସ୍ୱର ତଡ୍‌, ଆର୍ପାୟ୍‌ ଆମେଙ୍‌ମରଞ୍ଜି ଆ ଇସ୍ୱର; ଇନିଆସନ୍‌ଗାମେଣ୍ଡେନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆ ତେମଡ୍‌ଲୋଙ୍‌ ଅଡ଼୍‌କୋଞ୍ଜି ଆମେଙ୍‌ଜି ।”
Ri Dios man kiDios ta kaminaqibꞌ, xane kiDios e kꞌaslik winaq, konojel e kꞌaslik cho areꞌ.
Hagi Agra fri vahe'mofo Anumzana omanine. Hianagi zamasimu eri'za nemaniza vahe'mofo Anumza mani'ne. Na'ankure mikamo'za agriteti zamasimura eri'za mani'naze.
ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ,” ಎಂದರು.
ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಜೀವವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸುವವರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
Oli, omwene atali Nyamuanga wa bhafuye, Tali bhanu bhali bhaanga, kulwokubha bhona ni bhaanga.”
Lino, umwene sio ve Nguluve vavafwile, ila avumi, ulwakhuva voni vitama khumwene.”
Henu, muene sio K'yara bhafu, bali ghoa bhajhe hai, kwandabha bhoha bhiishi kwa muene.”
하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 하시니
하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라' 하시니
Ke ma inge El God lun mwet moul, tia lun mwet misa, tuh nu sel mwet nukewa moul.”
Hanu kanji Ireeza wa bafu, kono Ireeza yohala, Linu bonse bahalila kwali.”
ئەو خودای مردووان نییە، بەڵکو هی زیندووانە، چونکە لای ئەو هەموو زیندوون.»
ଏ଼ୱାସି ହା଼ତାରି ମାହାପୂରୁ ଆ଼ଏ ସାମା ଜୀୱୁଗାଟାରି ମାହାପୂରୁ; ଇଚିହିଁ ମାହାପୂରୁ ନ଼କିତା ବାରେଜା଼ଣା ନୀଡାମାନେରି ।”
Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.
Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.
Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.
Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.
Deus autem non est mortuorum sed vivorum omnes enim vivunt ei
Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.
Bet Dievs nav mirušu, bet dzīvu Dievs, jo visi Viņam dzīvo.”
Nzokande, Nzambe azali Nzambe ya bakufi te, kasi Nzambe ya bato ya bomoi; pamba te, mpo na Ye, bango nyonso misato bazali na bomoi.
परमेश्वर त मुर्दों को नहीं पर जीन्दो को परमेश्वर हय: कहालीकि ओको जवर सब जीन्दो हंय।”
Kino kitegeeza nti ssi Katonda wa bafu wabula Katonda wa balamu, kubanga bonna balamu gy’ali.”
परमेशर मुड़देया रा नि, बल्कि जिऊँदेया रा परमेशर ए, कऊँकि तेसरे नेड़े सब जिऊँदे ए।”
Fa Izy tsy mba Andriamanitry ny maty, fa an’ ny velona; fa velona ho an’ Andriamanitra avokoa izy rehetra.
Ie tsy Andrianañahare’ o vilasio fa a o veloñeo, amy t’ie kila veloñe ama’e.
ദൈവമോ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമത്രേ; എല്ലാവരും അവന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ.
ദൈവമോ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമത്രേ; എല്ലാവരും അവന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ.
അവിടന്നു മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല, പിന്നെയോ ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമാണ്. ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർതന്നെ.”
Maram aduna mahakti asibasinggi Tengban Mapu natte adubu ahingbasinggi Tengban Mapuni maramdi mahakki maphamdadi pumnamak hing-i.”
देव मरण पावलेल्यांचा नाही तर जिवंतांचा देव आहे. सर्व लोक जे त्याचे आहेत ते जिवंत आहेत.”
ନେଲେମେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଗଜାକାନ୍‌କଆଃଦ ନାହାଁଲିଃ, ମେନ୍‌ଦ ଜୀହୁଦ୍‌ତାନ୍‌କଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ତାନିଃ, ଇନିଃ ନାଗେନ୍ତେଦ ସବେନ୍‌କ ଜୀହୁଦଃତାନାକ ।”
Bhai, bhenebho nngabha a Nnungu bha bhawilenje, ikabhe a Nnungu bha bhakotonji, pabha kwa bhenebho bhowe bhakotonji.”
ထို​သူ​တို့​သည်​ကိုယ်​တော်​ရှေ့​တော်​၌ ထာ​ဝ​ရ ကာ​လ​ပတ်​လုံး​အ​သက်​ရှင်​သူ​များ​ဖြစ်​ကြ သ​ဖြင့် ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​သည်​သေ​လွန်​သူ​တို့ ၏​ဘု​ရား​မ​ဟုတ်။ အ​သက်​ရှင်​နေ​သူ​တို့​၏ ဘု​ရား​ဖြစ်​တော်​မူ​၏'' ဟု​မိန့်​တော်​မူ​၏။
ဘုရားသခင်သည် သေနေသောသူတို့၏ဘုရားမဟုတ်။ အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၌ အသက်ရှင်ကြသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဘုရားသခင် သည် သေ နေသောသူတို့၏ဘုရားမ ဟုတ် ။ အသက် ရှင်သောသူတို့၏ဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ ထိုသူအပေါင်း တို့သည် ဘုရားသခင် ၌ အသက် ရှင်ကြသည် ဟု မိန့် တော်မူ၏။
Na ehara ia i te Atua no te hunga mate, engari no te hunga ora: e ora katoa ana hoki i roto i a ia.
Etiya Tai to mora laga Isor nohoi kintu jinda khan laga ase, kelemane moi khan sob tai logote jinda ase.”
Heh ah ethingte loong Rangte, etekte Rangte tah angka, heh nawa ih thoontang ah ething.”
KasuNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo, ngoba kuye bonke bayaphila.”
Futhi kayisuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo; ngoba bonke baphilela yena.
Nambeambe, yembe Nnongo kwaa wa wafu bali wa wabile akoti, kwa sababu boti hiushi kwa ywembe.”
उहाँ मृतकहरूका परमेश्‍वर हुनुहुन्‍न, तर जीवितहरूका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, किनकि सबै उहाँकै निम्ति जिउँछन् ।”
Mwene, lepi Chapanga wa vevafwili nambu kwa vamumi, ndava muni kwa mwene voha vilama.”
men han er ikke de dødes Gud, men de levendes; for de lever alle for ham.
Gud er altså ikke en gud for døde, men for levende. Alle mennesker er levende for ham.”
Og han er ikkje Gud for dei daude, men for dei livande; for alle er livande for honom.»
ସେ ତ ମୃତମାନଙ୍କ ଈଶ୍ବର ନୁହଁନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜୀବିତମାନଙ୍କର; କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି।”
Inni Waaqa warra jiraataniiti malee Waaqa warra duʼanii miti; hundinuu isaaf jiraatoodhaatii.”
ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।
ହେୱାନ୍‌ ତ ହାତାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଜିତାକାରିଂ; ଇନାକିଦେଂକି ୱିଜ଼ାର୍‍ ହେ ମୁମ୍‌ଦ ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନାର୍‌ ।
و حال آنکه خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است. زیرا همه نزد او زنده هستند.»
بدین‌سان، خدا، خدای زندگان است و نه مردگان، زیرا در نظر خدا، همه زنده هستند!»
Mlungu ndo gwa yawawera wakomu, na Mlungu ndiri gwa wahowiti, kwakuwi woseri walikala.”
Pwe Kot kaidin Kot en me melar akan, a en me maur akan, pwe karos memaur ong i.
Pwe Kot kaidin Kot en me melar akan, a en me maur akan, pwe karoj memaur on i.
A Bógci nie jest Bogiem umarłych, ale żywych; bo jemu wszyscy żyją.
Bóg nie jest przecież Bogiem tych, którzy już nie istnieją! Dla Niego wszyscy żyją.
Bóg przecież nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych, bo dla niego wszyscy żyją.
Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos; pois todos vivem por causa dele.
Ora Deus não é Deus de mortos, porém de vivos; porque para elle vivem todos.
Ora Deus não é Deus de mortos, porém de vivos; porque para ele vivem todos.
Ele é o Deus que os vivos [adoram], não o Deus que os mortos [adoram]! Todas as pessoas que vivem [de novo depois de morrerem continuam a viver para honrar a ele]!”
Ele não é Deus dos mortos, mas, sim, dos vivos, pois, para ele, todos vivem.”
Agora ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos estão vivos para ele”.
A o Devel nane Devel e mulengoro, nego Devel e dživdengoro. Adalese soi on e Devlese pana dživde.”
A o Del naj Del e mulengo nego o Del e džudengo, kaj si savora ande leste džude.”
Дэл исин Дэл на мулэнго, ай жундэнго. Важ Лэсти всаворэ жундэ!
A o Dol naj Dol e mulengo nego e džuvdengo, golese so si lese savore džuvde.”
Вов — Дэвэл джювдэн, а на мулэн. Лэстэ всавэрэ исин джювдэ.
Anume, Dimizov nuj Dimizovu alu hej morc, mar alu hej kari kustă, kănd toc kustă păntru jăl.”
A Dimizov nuje Dimizov alu ălja karje rămănje morc, već Dimizov alu lumje karje vije! Dimizov p tuată lumja smatrjaštje k jej vij.”
Дар Думнезеу ну есте ун Думнезеу ал челор морць, чи ал челор вий, кэч пентру Ел тоцьсунт вий.”
Or, El nu este Dumnezeul morților, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii.”
Tao-tao te baꞌiꞌ naa ra mate eniꞌ a fai dꞌalahulun ena. Te huu Lamatualain nae Eni feꞌe dadꞌi sira Lamatuan, naa de hita tahine tae ara feꞌe masodꞌaꞌ. De mae atahori mate ena o, ara rasodꞌa baliꞌ. Te akaꞌ atahori masodꞌa fo beꞌutee neu Lamatualain, nda atahori mates ra sa, to!”
Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.
Wape se Ngolobhe owabhafwe bali bhabhali bhomi, afwanaje wonti bhakhara hwamwahale.”
Ama chu aring ngei Pathien ania, athi ngei Pathien nimak, ma taka han chu mi murdi an ring let sikin,” a tia.
ataeva ya IzvaraH sa mRtAnAM prabhu rna kintu jIvatAmeva prabhuH, tannikaTe sarvve jIvantaH santi|
অতএৱ য ঈশ্ৱৰঃ স মৃতানাং প্ৰভু ৰ্ন কিন্তু জীৱতামেৱ প্ৰভুঃ, তন্নিকটে সৰ্ৱ্ৱে জীৱন্তঃ সন্তি|
অতএৱ য ঈশ্ৱরঃ স মৃতানাং প্রভু র্ন কিন্তু জীৱতামেৱ প্রভুঃ, তন্নিকটে সর্ৱ্ৱে জীৱন্তঃ সন্তি|
အတဧဝ ယ ဤၑွရး သ မၖတာနာံ ပြဘု ရ္န ကိန္တု ဇီဝတာမေဝ ပြဘုး, တန္နိကဋေ သရွွေ ဇီဝန္တး သန္တိ၊
ataEva ya IzvaraH sa mRtAnAM prabhu rna kintu jIvatAmEva prabhuH, tannikaTE sarvvE jIvantaH santi|
अतएव य ईश्वरः स मृतानां प्रभु र्न किन्तु जीवतामेव प्रभुः, तन्निकटे सर्व्वे जीवन्तः सन्ति।
અતએવ ય ઈશ્વરઃ સ મૃતાનાં પ્રભુ ર્ન કિન્તુ જીવતામેવ પ્રભુઃ, તન્નિકટે સર્વ્વે જીવન્તઃ સન્તિ|
ataeva ya īśvaraḥ sa mṛtānāṁ prabhu rna kintu jīvatāmeva prabhuḥ, tannikaṭe sarvve jīvantaḥ santi|
ataēva ya īśvaraḥ sa mr̥tānāṁ prabhu rna kintu jīvatāmēva prabhuḥ, tannikaṭē sarvvē jīvantaḥ santi|
ataeva ya IshvaraH sa mR^itAnAM prabhu rna kintu jIvatAmeva prabhuH, tannikaTe sarvve jIvantaH santi|
ಅತಏವ ಯ ಈಶ್ವರಃ ಸ ಮೃತಾನಾಂ ಪ್ರಭು ರ್ನ ಕಿನ್ತು ಜೀವತಾಮೇವ ಪ್ರಭುಃ, ತನ್ನಿಕಟೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಜೀವನ್ತಃ ಸನ್ತಿ|
អតឯវ យ ឦឝ្វរះ ស ម្ឫតានាំ ប្រភុ រ្ន កិន្តុ ជីវតាមេវ ប្រភុះ, តន្និកដេ សវ៌្វេ ជីវន្តះ សន្តិ។
അതഏവ യ ഈശ്വരഃ സ മൃതാനാം പ്രഭു ർന കിന്തു ജീവതാമേവ പ്രഭുഃ, തന്നികടേ സർവ്വേ ജീവന്തഃ സന്തി|
ଅତଏୱ ଯ ଈଶ୍ୱରଃ ସ ମୃତାନାଂ ପ୍ରଭୁ ର୍ନ କିନ୍ତୁ ଜୀୱତାମେୱ ପ୍ରଭୁଃ, ତନ୍ନିକଟେ ସର୍ୱ୍ୱେ ଜୀୱନ୍ତଃ ସନ୍ତି|
ਅਤਏਵ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਨ ਕਿਨ੍ਤੁ ਜੀਵਤਾਮੇਵ ਪ੍ਰਭੁਃ, ਤੰਨਿਕਟੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜੀਵਨ੍ਤਃ ਸਨ੍ਤਿ|
අතඒව ය ඊශ්වරඃ ස මෘතානාං ප්‍රභු ර්න කින්තු ජීවතාමේව ප්‍රභුඃ, තන්නිකටේ සර්ව්වේ ජීවන්තඃ සන්ති|
அதஏவ ய ஈஸ்²வர​: ஸ ம்ரு’தாநாம்’ ப்ரபு⁴ ர்ந கிந்து ஜீவதாமேவ ப்ரபு⁴​: , தந்நிகடே ஸர்வ்வே ஜீவந்த​: ஸந்தி|
అతఏవ య ఈశ్వరః స మృతానాం ప్రభు ర్న కిన్తు జీవతామేవ ప్రభుః, తన్నికటే సర్వ్వే జీవన్తః సన్తి|
อเตอว ย อีศฺวร: ส มฺฤตานำ ปฺรภุ รฺน กินฺตุ ชีวตาเมว ปฺรภุ: , ตนฺนิกเฏ สรฺเวฺว ชีวนฺต: สนฺติฯ
ཨཏཨེཝ ཡ ཨཱིཤྭརཿ ས མྲྀཏཱནཱཾ པྲབྷུ རྣ ཀིནྟུ ཛཱིཝཏཱམེཝ པྲབྷུཿ, ཏནྣིཀཊེ སཪྻྭེ ཛཱིཝནྟཿ སནྟི།
اَتَایوَ یَ اِیشْوَرَح سَ مرِتاناں پْرَبھُ رْنَ کِنْتُ جِیوَتامیوَ پْرَبھُح، تَنِّکَٹے سَرْوّے جِیوَنْتَح سَنْتِ۔
ataeva ya ii"svara. h sa m. rtaanaa. m prabhu rna kintu jiivataameva prabhu. h, tannika. te sarvve jiivanta. h santi|
А Бог није Бог мртвих него живих; јер су Њему сви живи.
A Bog nije Bog mrtvijeh nego živijeh; jer su njemu svi živi.
Verse not available
Nokuti haasi Mwari wevakafa, asi wevapenyu; nokuti vese vanoraramira iye.
Haasi Mwari wavakafa, asi wavapenyu, nokuti kwaari vose vapenyu.”
Бог же несть мертвых, но живых: вси бо Тому живи суть.
Kajti on ni Bog mrtvih, temveč živih, kajti njemu vsi živijo.«
Bog pa ni Bog mrtvih, nego živih; kajti njemu so vsi živi.
Anu ekwambeti nte Lesa wa bantu bafwa, nsombi Lesa ni Lesa wabantu bayumi, pakwinga pamenso akendi bantu bonse nibayumi.”
Laakiin isagu ma aha Ilaaha kuwa dhintay, laakiin waa Ilaaha kuwa nool, waayo, dhammaan isagay u nool yihiin.
Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para él.
Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos, porque para él ellos aún están vivos”.
Ahora bien, no es el Dios de los muertos, sino de los vivos, pues todos están vivos para él.”
No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven.
Porque, no es Dios de muertos, sino de vivos, pues todos para Él viven”.
Porque Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos; porque todos viven en cuanto a él.
Porque Dios no es [Dios] de muertos, mas de vivos: porque todos viven á él.
Porque Dios no es [Dios] de muertos, mas de vivos; porque todos viven [cuanto] á él.
Ahora bien, él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos, porque para Dios todos los hombres viven.
Sasa, yeye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai, kwa sababu wote huishi kwake. “
Basi, yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa wale walio hai; maana wale aliowaita kwake, wanaishi naye.”
Yeye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai, kwa kuwa kwake wote ni hai.”
Och han är en Gud icke för döda, utan för levande, ty för honom leva alla."
Gud är icke de dödas, utan de lefvandes Gud; ty honom lefva alle.
Och han är en Gud icke för döda, utan för levande, ty för honom leva alla.»
Siya nga'y hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga buhay: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ang lahat.
Ngayon, hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay, sapagkat ang lahat ay nabubuhay sa kaniya.”
Nw turnv vdwgv Pwknvyarnv ngv, sinv gvngvma, ninyigv lvgabv mvnwngngv turdunv.”
அவர் மரித்தோரின் தேவனாக இல்லாமல், ஜீவனுள்ளோரின் தேவனாக இருக்கிறார்; எல்லோரும் அவருக்குள் பிழைத்திருக்கிறார்களே என்றார்.
அவர் இறந்தவர்களின் இறைவன் அல்ல, உயிர் உள்ளவர்களின் இறைவனே. ஏனெனில், அவரைப் பொறுத்தமட்டில், எல்லோரும் உயிருள்ளவர்களே” என்றார்.
ఆయన సజీవులకే దేవుడు, మృతులకు కాదు. ఆయన దృష్టికి అందరూ సజీవులే” అని వారికి జవాబిచ్చాడు.
He ʻoku ʻikai ko e ʻOtua ia ʻoe mate, ka ko e moʻui: he ʻoku moʻui kotoa pē kiate ia.”
Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısı'dır. Çünkü O'na göre bütün insanlar diridir.”
Eyi kyerɛ sɛ, Onyankopɔn yɛ ateasefo Nyankopɔn na ɔnyɛ awufo Nyankopɔn, efisɛ obiara a ɔde ne ho to Onyankopɔn so no, sɛ owu mpo a, obenya nkwa a enni awiei.”
Yei kyerɛ sɛ, Onyankopɔn yɛ ateasefoɔ Onyankopɔn na ɔnyɛ awufoɔ Onyankopɔn, ɛfiri sɛ, obiara a ɔde ne ho to Onyankopɔn so no, sɛ ɔwu mpo a, ɔbɛnya nkwa a ɛnni awieeɛ.”
Він є Богом не мертвих, а живих! Для Нього всі живі!
Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в Нього живуть.“
Бог же не мертвих а живих, всї бо Йому живуть.
क्यूँकि ख़ुदा मुर्दों का नहीं बल्कि ज़िन्दों का ख़ुदा है। उस के नज़दीक यह सब ज़िन्दा हैं।”
ئۇ ئۆلۈكلەرنىڭ خۇداسى ئەمەس، بەلكى تىرىكلەرنىڭ خۇداسىدۇر؛ چۈنكى ئۇنىڭغا نىسبەتەن ھەممەيلەن تىرىكتۇر!
У өлүкләрниң Худаси әмәс, бәлки тирикләрниң Худасидур; чүнки униңға нисбәтән һәммәйлән тириктур!
U ölüklerning Xudasi emes, belki tiriklerning Xudasidur; chünki uninggha nisbeten hemmeylen tiriktur!
U ɵlüklǝrning Hudasi ǝmǝs, bǝlki tiriklǝrning Hudasidur; qünki uningƣa nisbǝtǝn ⱨǝmmǝylǝn tiriktur!
Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài.
Vậy, Ðức Chúa Trời không phải là Ðức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài.
Chúa là Đức Chúa Trời của người sống, không phải của người chết. Vậy đối với Đức Chúa Trời, mọi người đều sống.”
lino umwene naghwe Nguluve ghwa vafue, looli avwumi ulwakuva vooni vikukala kwa mwene”.
Vayi niandi kasi Nzambi yi bafua ko vayi Nzambi yi batu banzinga. Bila kuidi niandi, bawu boso balembu zingi.
Bẹ́ẹ̀ ni òun kì í ṣe Ọlọ́run àwọn òkú, bí kò ṣe ti àwọn alààyè, nítorí gbogbo wọn wà láààyè fún un.”
Verse Count = 347

< Luke 20:38 >