< Luke 18:32 >

For he will be delivered up to the Gentiles, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
Ai, pra, do t’u dorëzohet paganëve, do të fyhet e do të poshtërohet dhe do ta pështyjnë.
Bara ima nakpughe nacara na wurmi, ima yasughe, ima tighe a lanza incing, inin tufuzunghe ataf.
لِأَنَّهُ يُسَلَّمُ إِلَى ٱلْأُمَمِ، وَيُسْتَهْزَأُ بِهِ، وَيُشْتَمُ وَيُتْفَلُ عَلَيْهِ،
فَإِنَّهُ سَيُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي الأُمَمِ، فَيُسْتَهْزَأُ بِهِ وَيُهَانُ وَيُبْصَقُ عَلَيْهِ.
ܢܫܬܠܡ ܓܝܪ ܠܥܡܡܐ ܘܢܒܙܚܘܢ ܒܗ ܘܢܪܩܘܢ ܒܐܦܘܗܝ
Hanau hadvenavathe Neauthu, nau hadvavavanauchuhāde, nau hadnaunaunauchaudauchuhāde, nau hadneguthahayauthāde.
որովհետեւ նա պիտի մատնուի հեթանոսներին եւ պիտի ծաղրուի.
Որովհետեւ հեթանոսներուն պիտի մատնուի եւ պիտի ծաղրուի, պիտի նախատուի ու պիտի թքնեն անոր վրայ,
কিয়নো অনা-ইহুদী লোকৰ হাতত তেওঁক শোধাই দিয়া হ’ব; তাতে মানুহে তেওঁক বিদ্রপ কৰিব, অপমান কৰিব, তেওঁৰ গাত থুই পেলাব,
Çünki O, başqa millətlərə təslim ediləcək. Onlar Onu ələ salıb təhqir edəcək, Ona tüpürəcək
Ecen Gentiley liuraturen çaye, eta escarniaturen eta iniuriaturen eta thustaturen da.
কারণ তিনি অইহূদির লোকদের হাতে সমর্পিত হবেন এবং লোকেরা তাঁকে ঠাট্টা করবে, তাঁকে অপমান করবে, তাঁর গায়ে থুথু দেবে;
Rak lakaet e vo etre daouarn ar baganed, graet e vo goap anezhañ, dismegañset e vo, krañchet e vo outañ,
Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще Му се поругаят и безсрамно ще Го оскърбят, и ще Го заплюят,
Presas sinará entreguisarado á os Busnés, y sinará caquerado, y curado, y chotiado.
Kay itugyan siya ngadto sa mga Hentil, ug biay-biayon siya, ug pakaulawan siya, ug lud-an siya.
Sa nesesita na umaentrega gui taotao juyong, ya umabotlea, yan umafaesegnane, yan umatolae:
ᏧᎾᏓᎴᏅᏛᏰᏃ ᏴᏫ ᏙᏓᎨᏥᏲᎯᏎᎵ, ᎠᎴ ᏓᏰᎦᏕᎰᏔᏂ, ᎠᎴ ᏓᎦᏰᏥᏐᏢᏔᏂ, ᎠᎴ ᏙᏓᏰᎦᎵᏥᏍᏈ,
Anih to Gentelnawk khaeah paek o tih, pahnui o thuih tih, pacaekthlaek o ueloe, tamtui hoiah pathoih o tih:
Namtom rhoek taengah a voeih vetih a tamdaeng ni, a neet ni, a timtoih ni,
Anih ce Gentelkhqi kut awh pe kawm uh. Raih na kawm uh, the a kha na kawm uh, sawh a phih kawm uh, vyk kawm usaw him kawm uh.
Gentile te khutsung ah ap tu a, selno na zong thuak tu hi, vawtsiatna zong thuak tu a, cil zong phi tu uh hi:
Amachu Rome te khut'a pehdoh'a umding ahi, chule amachu tot thanghoi'a umding, jachat umtah'a kibol ding, chil kisetkhum ding ahi.
他将要被交给外邦人;他们要戏弄他,凌辱他,吐唾沫在他脸上,
他將要被交給外邦人;他們要戲弄他,凌辱他,吐唾沫在他臉上,
ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϣⲟϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲑⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉϥϩⲟ.
ⲤⲈⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀⲤⲰⲂⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϢⲞϢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϨⲒⲐⲀϤ ⲈⲠⲈϤϨⲞ.
doista, bit će predan poganima, izrugan, zlostavljan i popljuvan;
Nebo vydán bude pohanům, a bude posmíván, a zlehčen, i uplván.
Thi han skal overgives til Hedningerne og spottes, forhånes og bespyttes,
Nkambo uyopenzegwa mumaboko Bamasi, mpawo bayomuwela, uyojatwa chamasampu, mpawo bakamuswide mate.
Want Hij zal worden overgeleverd aan de heidenen; Hij zal worden bespot, mishandeld, bespuwd.
Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.
For he will be delivered up to the Gentiles, and he will be mocked and insulted and spit upon.
For he will be delivered up to the Gentiles, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
For he shall be delivered up unto the Gentiles, and shall be mocked, and shamefully treated, and spit upon:
For he will be given up to the Gentiles, and will be made sport of and put to shame:
For he will be handed over to the Gentiles, and he will be mocked and scourged and spit upon.
for he shall be delivered up to the nations, and shall be mocked, and insulted, and spit upon.
For he shall be delivered to the Gentiles, and shall be mocked, and scourged, and spit upon:
He will be betrayed to the Gentiles, and will be mocked and insulted and spit upon,
He will be handed over to the foreigners he will be mocked, insulted, and spat upon.
For he shall be deliuered vnto the Gentiles, and shalbe mocked, and shalbe spitefully entreated, and shalbe spitted on.
For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on:
For he shall be delivered to the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on:
For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully pleaded, and spitted on:
"He will be betrayed to the Gentiles, and be mocked, and shamefully treated, and spit upon;
For he will be delivered up to the non-Jews, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
For he will be delivered up to the non-Jews, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
For he will be delivered up to the non-Jews, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
For he will be delivered up to the non-Jews, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
For he will be delivered up to the non-Jews, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
For he will be delivered up to the non-Jews, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
For he will be delivered up to the Gentiles, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
For he will be given up to the Gentiles, mocked, insulted and spat on;
For he will be given up to the Gentiles, mocked, insulted and spat on;
For he shall be delivered up unto the Gentiles, and shall be mocked, and shamefully entreated, and spit upon:
For he will be delivered up unto the nations, and be mocked, and insulted, and spit upon, —
He will be betrayed for to the Gentiles and will be mocked and will be insulted and will be spit upon,
to deliver for the/this/who Gentiles and to mock and to mistreat and to spit on/at
I will be put into the hands of {[My enemies] will hand me over to} non-Jews. [The non-Jews] will make fun of me and mistreat me and spit on me.
For he will be given up to the Gentiles, mocked, insulted and spat upon;
He shalbe delivered vnto the gentils and shalbe mocked and shalbe despytfully entreated and shalbe spetted on:
For he will be given over to the Gentiles, and will be mocked, and shamefully treated, and spit upon.
For he will be delivered to the Gentiles, and will be mocked, and spitefully treated, and spitted on;
For he shall be delivered to the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully treated, and spitted on:
For He will be given up to the Gentiles, and be mocked, outraged and spit upon.
For he will be delivered up to the Gentiles, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
For he will be delivered up to the Gentiles, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
For he will be delivered up to the Gentiles, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
For he will be delivered up to the Gentiles, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
For he schal be bitraied to hethen men, and he schal be scorned, and scourgid, and bispat;
for he shall be delivered up to the nations, and shall be mocked, and insulted, and spit upon,
Ĉar li estos transdonita al la nacianoj, kaj mokita kaj perfortita kaj surkraĉita;
Sillä hän annetaan ylön pakanoille, ja pilkataan, ja häväistään, ja syljetään.
Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään;
Want Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en Hij zal bespot, mishandeld en bespogen worden,
Il sera livré aux Gentils, et moqué, et injurié, et couvert de crachats;
car il sera livré aux nations; on se moquera de lui, et on l’injuriera, et on crachera contre lui;
Car il sera livré aux Gentils; il sera moqué, et injurié, et on lui crachera au visage.
Car il sera livré aux païens; on se moquera de lui, on l’outragera, on crachera sur lui,
on le livrera aux Gentils, on le bafouera, on l'outragera, on crachera sur lui,
Car il sera livré aux gentils, on se moquera de lui, on l'outragera, et on crachera sur lui;
car il sera livré aux Gentils, et il sera bafoué et injurié, et on crachera sur lui,
il sera livré aux païens, bafoué, outragé, couvert de crachats;
Car il sera livré aux Païens; on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui,
Er wird den Heiden ausgeliefert, verspottet, mißhandelt und angespieen werden;
denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespieen werden;
denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespieen werden;
Er wird den Heiden überliefert werden, und verspottet und beschimpft und angespien,
Denn er wird überantwortet werden den Heiden; und er wird verspottet und geschmähet und verspeiet werden;
Denn er wird überantwortet werden den Heiden; und er wird verspottet und geschmähet und verspeiet werden,
Denn Er wird den Heiden überantwortet und verspottet und beschimpft und angespieen werden.
Denn er wird den Heiden überliefert, und verspottet, und geschmäht, und verspeit werden;
Bi baa cuo ki teni o bi nilanba. Bi baa ñuadi o, ki faligi o, ki sii opo ti ñinsandi,
Bi bu cuogu ki mubin'o yaabi ki bani U Tienu nuguni, ban laagu, k sugd'o, k sii ti ñɔsɔndi o po.
παραδοθησεται γαρ τοις εθνεσιν και εμπαιχθησεται και υβρισθησεται και εμπτυσθησεται
παραδοθησεται γαρ τοις εθνεσιν και εμπαιχθησεται και υβρισθησεται και εμπτυσθησεται
παραδοθησεται γαρ τοις εθνεσιν και εμπαιχθησεται και υβρισθησεται και εμπτυσθησεται
παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται,
παραδοθησεται γαρ τοις εθνεσιν και εμπαιχθησεται και υβρισθησεται και εμπτυσθησεται
Παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαιχθήσεται, καὶ ὑβρισθήσεται, καὶ ἐμπτυσθήσεται,
παραδοθησεται γαρ τοις εθνεσιν και εμπαιχθησεται και υβρισθησεται και εμπτυσθησεται
παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται,
παραδοθησεται γαρ τοις εθνεσιν και εμπαιχθησεται και υβρισθησεται και εμπτυσθησεται
παραδοθησεται γαρ τοις εθνεσιν και εμπαιχθησεται και υβρισθησεται και εμπτυσθησεται
παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται,
કેમ કે તેમને બિનયહૂદીઓને આધીન કરાશે, અને તેમની મશ્કરી તથા અપમાન કરાશે, અને તેમના પર તેઓ થૂંકશે;
Yo pral lage l' nan men moun lòt nasyon yo, y'a pase l' nan rizib, y'a joure l', y'a krache sou li.
No ka mea, e haawiia'ku oia i kanaka e, a e hoomaewaewaia mai, a e hoomaauia mai, a e kuhaia mai hoi:
כי ימסר לגוים ויהתלו בו ויתעללו בו וירקו בפניו׃
क्योंकि वह अन्यजातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, और वे उसका उपहास करेंगे; और उसका अपमान करेंगे, और उस पर थूकेंगे।
Mert a pogányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköpdöstetik;
Agsipud ta maiyawatto isuna kadagiti Hentil, ken mairurumento, ken mapabainanto, ken matupraanto.
Ia akan diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi, yang akan mengolok-olok, menghina, dan meludahi Dia.
Kundogoelyo ukuambwa mumekono amataifa akumudhiki nukumutenda ejeuri, nukumutyela emate.
Perciocchè egli sarà dato in man de' Gentili, e sarà schernito, ed oltraggiato; e gli sarà sputato nel volto.
Sarà consegnato ai pagani, schernito, oltraggiato, coperto di sputi
poiché egli sarà dato in man de’ Gentili, e sarà schernito ed oltraggiato e gli sputeranno addosso;
人の子は異邦人に付され、嘲弄せられ、辱しめられ、唾せられん。
彼は異邦人たちに引き渡され,あざけられ,ひどい扱いを受け,つばをかけられる。
人の子は異邦人に引きわたされ、あざけられ、はずかしめを受け、つばきをかけられ、
人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、はずかしめられ、つばきをかけられます。
即ち彼は異邦人に付され、弄られ、辱められ、唾せられ、
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅವನನ್ನು ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವರು, ಅವರು ಅವನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು, ಬೈಯುವರು, ಉಗುಳುವರು,
Kulwokubha kagwatwa nabha mumabhoko ga bhanu bhabhanyamaanga kajimibhwa, nibhamwimatulila, nibhamufubhulila amachwanta.
Ulwakhuva evekhikhiwa mumavokho ga vayapanchi vikhumbombela imbivi, nukhube hela
Kwa mana ibeta kupokelibhwa mu mabhoko gha bhanu bha mataifa ni kubhombibhwa dhihaka ni jeuri ni kufunyibhwa mata.
인자가 이방인들에게 넘기워 희롱을 받고 능욕을 받고 침 뱉음을 받겠으며
Ac fah itukyang el nu inpoun mwet pegan, su ac fah aksruksrukel, fahk kas koluk kacl, ac anel.
Kakuti kahewe mu manza avo vasezi Ireeze. mi, kava musomoze ni ku musheununa kumunyandisa ni kumu swila mate.
tradetur enim gentibus, et illudetur, et flagellabitur, et conspuetur:
Tradetur enim Gentibus, et illudetur, et flagellabitur, et conspuetur:
tradetur enim Gentibus, et illudetur, et flagellabitur, et conspuetur:
tradetur enim gentibus, et illudetur, et flagellabitur, et conspuetur:
tradetur enim gentibus et inludetur et flagellabitur et conspuetur
tradetur enim Gentibus, et illudetur, et flagellabitur, et conspuetur:
Jo Viņš taps nodots pagāniem un taps apmēdīts un lamāts un apspļaudīts;
Fa hatolotra ho amin’ ny jentilisa Izy, dia hataony fihomehezana sy hisetrasetrany sy hororany
അവനെ ജാതികൾക്ക് ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും അവർ അവനെ പരിഹസിച്ചു അപമാനിച്ചു തുപ്പി തല്ലീട്ട് കൊല്ലുകയും
म्हणजे त्यास परराष्ट्रीयांच्या स्वाधीन करतील, त्याची थट्टा होईल, त्याची निंदा करतील, त्याच्यावर थुंकतील
Pabha shakamuywe kubhandu bha ilambo ina, na bhene bhanganyabho shibhampetekuyanje, shibhantukananje na kunng'unila mata.
လူ​သား​ကို​လူ​မျိုး​ခြား​တို့​၏​လက်​သို့​အပ်​နှံ ကြ​လိမ့်​မည်။ သူ့​ကို​ပြောင်​လှောင်​စော်​ကား​၍ တံ​တွေး​နှင့်​ထွေး​ကြ​လိမ့်​မည်။-
တပါးအမျိုးသားတို့လက်သို့ အပ်နှံခြင်း၊ ပြက်ယယ်ပြုခြင်း၊ ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ တံတွေးနှင့် ထွေးခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။
Ka tukua hoki ia ki nga tauiwi, ka tawaia, ka whakatupuria kinotia, ka tuwhaina:
Ngoba izanikelwa kwabezizwe, iyangiswe, ithukwe, ikhafulelwe ngamathe,
Kwa maana apajeilwa mumaboko ga bandu bamataifa ni apatendelwa dhihaka ni pyata, ni kumtemiya mmate.
किनकि उनी अन्यजातिहरूका हातमा सुम्पिइनेछन् र मनिसहरूले उनलाई गिल्ला गर्नेछन् र अपमानजनक व्यवहार गर्नेछन् र उनलाई थुक्‍नेछन् ।
For han skal overgis til hedningene og bli spottet og hånet og spyttet på,
Han gjevast yver til heidningarne og spottast, og farast ille med og sputtast på,
କାରଣ ସେ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ପୁଣି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବେ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
زیرا که او را به امت‌ها تسلیم می‌کنند و استهزا و بی‌حرمتی کرده آب دهان بروی انداخته
Pwe a pan pangala ren men liki kan, pwe re pan kapikapiti i o ki sang wau i, o kondipi ong i.
Pwe a pan panala ren men liki kan, pwe re pan kapikapiti i o ki jan wau i, o kondipi on i.
Bo będzie wydany poganom, i będzie naśmiewany, i zelżony, i uplwany:
Będzie bowiem wydany poganom, wyśmiany, zelżony i opluty;
Porque ele será entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido.
Porque será entregue ás gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido,
Porque será entregue às gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido,
[As pessoas/meus inimigos ]vão me entregar às mãos dos não judeus. Eles vão zombar de mim, e maltratar-me e cuspir em mim.
Ka den man ko manuša kola nane Jevreja. On ka maren muj mancar, ka vređinen man hem ka čhungaren man.
Von predaina man ande vas e nevernikonenđe, save marena muj mandar, ladžarena man, vređona man,
Kaj ka den ma ke manuša save ni džanen e Devlese thaj ka maren muj mancar, ka ladžaren ma thaj ka čhungaren ma.
Jej mu predali ăm mănjilje alu ominj kari nus Židovi šă dăm minji šor fašji šuf, uj fi bătut, jej mu skipa,
Osă m predajaskă alu lumjej karje narje frikă d Dimizov, osă sprdujaskă d minje, osă m zlostavljaskă š osă škupje p minje.
Dei fo ara fee Au neu atahori dea' mana nda ramahere neu Lamatualain sa. Boe ma ara raneneut Au, ra'amamae' Au no mata'-mata', puras miru neu Au,
ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его,
Afwanaje abhakhatwe mmakhono age bha Mataifa aibhombelwa edhahaka, abhabhombelwe azyongolwe nu huswele amate.
Јер ће Га предати незнабошцима, и наругаће Му се, и ружиће Га, и попљуваће Га,
Jer æe ga predati neznabošcima, i narugaæe mu se, i ružiæe ga, i popljuvaæe ga,
Nokuti achakumikidzwa kune vechirudzi, agosekwa, nekuitirwa zvakaipa, nekupfirwa,
предадят бо Его языком и поругаются Ему, и укорят Его и оплюют Его,
Kajti izročen bo poganom in bo zasmehovan in hudobno tretiran ter opljuvan,
Izročili ga bodo namreč poganom, in zasmehovali ga bodo in zasramovali, in pljuvali na-nj;
Waayo, isaga waxaa loo dhiibi doonaa dadka aan Yuhuudda ahayn, waana lagu kajami doonaa, oo la caayi doonaa, oo lagu tufi doonaa,
Porque será entregado a los gentiles, y será escarnecido, e injuriado, y escupido.
Él será entregado en manos de los extranjeros; se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán.
Porque será entregado a los Gentiles, y será escarnecido, e injuriado, y escupido;
Porque será entregado á las gentes, y será escarnecido, é injuriado, y escupido.
Porque será entregado á las gentes, y será escarnecido, é injuriado, y escupido.
Porque será entregado a los gentiles, y se burlarán de él;
Kwa maana atatiwa mikononi mwa watu wa Mataifa na atatendewa dhihaka na jeuri, na kutemewa mate.
Kwa maana atakabidhiwa kwa watu wa mataifa nao watamtendea vibaya na kumtemea mate.
Ty han skall bliva överlämnad åt hedningarna och bliva begabbad och skymfad och bespottad,
Ty han skall öfverantvardas Hedningom, och begabbas, och försmädas, och bespottas.
Sapagka't siya'y ibibigay sa mga Gentil, at siya'y aalimurahin, at duduwahaginin, at luluraan.
Sapagkat ibibigay siya sa mga Gentil, at kukutyain, at ipapahiya, at duduraan.
எப்படியென்றால், அவர் யூதரல்லாதவரிடத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டு, பரிகாசமும் நிந்தையும் அடைந்து, துப்பப்படுவார்.
ఆయనను యూదేతరులకు పట్టిస్తారు. వారేమో ఆయనను ఎగతాళి చేస్తారు, అవమానిస్తారు, ఆయన మీద ఉమ్మి వేస్తారు.
He koeʻuhi ʻe tukuange ia ki he Senitaile, pea ʻe manukiʻi ia, mo fai meʻa kovi kiate ia, mo ʻaʻanu ki ai:
O, öteki uluslara teslim edilecek. O'nunla alay edecek, O'na hakaret edecekler; üzerine tükürecek ve O'nu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki O, üçüncü gün dirilecek.”
Бо Він виданий буде поганам, і буде осміяний, і покривджений, і опльований,
Буде бо виданий поганам, і насьміхатимуть ся з Него, й зневажати муть Його, й плювати муть на Него,
क्यूँकि वो ग़ैर क़ौम वालों के हवाले किया जाएगा; और लोग उसको ठठ्ठों में उड़ाएँगे और बे'इज़्ज़त करेंगे, और उस पर थूकेंगे,
چۈنكى ئۇ يات ئەللەرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلىدۇ ۋە ئۇلار ئۇنى مەسخىرە قىلىپ، خارلايدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگە تۈكۈرىدۇ؛
Чүнки у ят әлләрниң қолиға тапшурулиду вә улар уни мәсқирә қилип, харлайду, униң үстигә түкүриду;
Chünki u yat ellerning qoligha tapshurulidu we ular uni mesxire qilip, xarlaydu, uning üstige tüküridu;
Qünki u yat ǝllǝrning ⱪoliƣa tapxurulidu wǝ ular uni mǝshirǝ ⱪilip, harlaydu, uning üstigǝ tüküridu;
Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại; họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài,
Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại; họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài,
ulwakuva iiva mumavoko gha vaanhu avaYahudi vikum'bedagha na pikumuligha na pikumfunyila amate.
Verse Count = 203

< Luke 18:32 >