< Luke 10:14 >

But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment than for you.
Prandaj ditën e gjyqit Tiro dhe Sidoni do ta kenë më lehtë se ju.
Bara nbati ayi asheu nin ntaya nin Sidon au na anug ba.
وَلَكِنَّ صُورَ وَصَيْدَاءَ يَكُونُ لَهُمَا فِي ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكْثَرُ ٱحْتِمَالًا مِمَّا لَكُمَا.
وَلكِنَّ صُورَ وَصَيْدَا سَتَكُونُ حَالَتُهُمَا فِي الدَّيْنُونَةِ أَكْثَرَ احْتِمَالاً مِنْ حَالَتِكُمَا.
ܒܪܡ ܠܨܘܪ ܘܠܨܝܕܢ ܢܗܘܐ ܢܝܚ ܒܕܝܢܐ ܐܘ ܠܟܝܢ
Hau hadjavaānanethauauyauau heee Tyre nau Sidon hāenaudedaunadedaunee, javaānee nananena.
Բայց Տիւրոսի եւ Սիդոնի համար, դատաստանի ժամանակ, աւելի տանելի կը լինի, քան ձեզ համար:
Բայց դատաստանին օրը՝ աւելի դիւրին պիտի ըլլայ Տիւրոսի ու Սիդոնի, քան ձեզի:
কিন্তু মহা-বিচাৰৰ দিনা তোমালোকৰ দশাতকৈ তুৰ আৰু চীদোনৰ দশা সহিবলৈ বেছি সহনীয় হ’ব।
Amma qiyamət günü Sur və Sidonun halı sizinkindən daha asan olacaq.
Halacotz Tyr eta Sidon emequiago tractatuac içanen dirade iudicioan ecen ez çuec.
কিন্তু বিচারে তোমাদের দশা হতে বরং সোর ও সীদোনের দশা সহনীয় হবে।
Abalamour da-se, e deiz ar varn, e vo dousoc'h da Dir ha da Sidon, eget deoc'h.
Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съда, отколкото на вас.
Aromali para Tyro, y Sydón, sinará andré o juicio fetér baji, que para sangue.
Apan mas maarang-arang pa ang Tiro ug ang Sidon sa adlaw sa paghukom kaysa kaninyo.
Enaomina mas sungunon Tiro yan Sidon qui para jamyo gui jaanin y sentensia.
ᎠᏍᎡᏃ ᎤᏟ ᎣᏏᏳ ᎢᏳᎾᎵᏍᏓᏁᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᏔᏯ ᎠᎴ ᏌᏙᏂ ᎤᎵᏍᏆᎸᏗ ᎢᎦ ᎨᏎᏍᏗ ᎡᏍᎦᏉ ᏂᎯ.
Lokcaekhaih niah nanghnik loe, Tura hoi Sidon vangpui pongah kanung kue lokcaekhaih to na tong hoi tih.
Tedae laitloeknah khuiah Tyre neh Sidon te nangmih lakah a phoeng la om ni.
Awidengnaak khawnghi awh Tura ingkaw Sidon khaw ce nangmih anglakawh ana hawih khang bet kaw.
Ahihang thukhenna ni ciang Tyre le Sidon sia nang sang in a thuakna uh ol zaw tu hi.
Henge, Tyre le Sidon khopi teni hi thupi kitan nileh nangho sanga phajep diu ahi.
当审判的日子,泰尔、西顿所受的,比你们还容易受呢!
當審判的日子,泰爾、西頓所受的,比你們還容易受呢!
ⲡⲗⲏⲛ ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲥⲓⲇⲱⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲉⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.
ⲠⲖⲎⲚ ⲦⲨⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲤⲒⲆⲰⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲈⲘⲦⲞⲚ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϮⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲈϨⲞⲦⲈⲢⲰⲦⲈⲚ.
Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama.
A protož Týru a Sidonu lehčeji bude na soudu nežli vám.
Men det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere ved Dommen end eder.
Pesi chiyoba mbubo ku Taya a Sidon kwiinda ndinywe.
Voor Tyrus en Sidon zal het dragelijker zijn in het oordeel dan voor u.
Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel, dan ulieden.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment, than for you.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment than for you.
But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment, than for you.
But it will be better for Tyre and Sidon, in the day of judging, than for you.
Yet truly, Tyre and Sidon will be forgiven more in the judgment than you will be.
But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment than for you.
But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgement, than for you.
Nevertheless it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the Judgment than for you.
That's why in the judgment it will be better for Tyre and Sidon than for you.
Therefore it shall be easier for Tyrus, and Sidon, at the iudgement, then for you.
But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.
But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.
But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.
"However, it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment than for you.
But it will be more tolerable for Tsur and Tsaidan in the judgment than for you.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment than for you.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment than for you.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment than for you.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment than for you.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment than for you.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment than for you.
Yet the doom of Tyre and Sidon will be more bearable at the judgment than yours.
Yet the doom of Tyre and Sidon will be more bearable at the judgment than yours.
Howbeit it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment, than for you.
Moreover, for Tyre and Zidon, more tolerable, will it be, in the judgment, than, for you.
But for Tyre and for Sidon more tolerable will it be in the judgment than for you.
but/however Tyre and Sidon bearable to be in/on/among the/this/who judgment or you
[But they did not have the opportunity that you have, so when God punishes people, he will punish the wicked people who lived in] Tyre and Sidon, but he will punish you more severely [because you did not pay attention to my message].
Yet the doom of Tyre and Sidon will be more bearable at the Judgement than yours.
Neverthelesse it shalbe easier for Tyre and Sidon at the iudgement then for you.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you.
But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.
But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.
However, for Tyre and Sidon it will be more endurable at the Judgement than for you.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment than for you.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgement than for you.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment than for you.
But it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgement than for you.
Netheles to Tire and Sidon it schal be esiere in the doom than to you.
but for Tyre and Sidon it shall be more tolerable in the judgment than for you.
Tamen estos pli elporteble por Tiro kaj Cidon en la juĝado, ol por vi.
Kuitenkin Tyrolle ja Sidonille pitää huokiampi tuomiolle oleman kuin teille.
Mutta Tyyron ja Siidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän.
Maar het zal voor Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel dan voor ulieden!
C'est pourquoi, il y aura, au jugement, moins de rigueur pour Tyr et pour Sidon que pour vous.
mais le sort de Tyr et de Sidon, au jugement, sera plus supportable que le vôtre.
C'est pourquoi Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous au [jour du] jugement.
C’est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous.
Mais au jour du jugement Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous.
C'est pourquoi le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au Jugement que le vôtre.
Aussi le sort de Tyr et de Sidon sera-t-il plus supportable que le vôtre lors du jugement.
Aussi y aura-t-il au jugement moins de rigueur pour Tyr et pour Sidon que pour vous.
C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous.
Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch.
Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch.
Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch.
Es wird aber auch Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch.
Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Gerichte denn euch.
Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch.
Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher sein im Gericht, als euch.
Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher sein im Gerichte, als euch.
Lanyaapo, ti buudi daali Tili leni Sidoni dogi ya fala kan yaa bia ki pundi yi ya fala.
Ama, ti buudi yogu, Tiiri leni Sidoni yaala baa pia sugli ki cie yinba.
πλην τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν τη κρισει η υμιν
πλην τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν τη κρισει η υμιν
πλην τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν τη κρισει η υμιν
πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν.
πλην τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν τη κρισει η υμιν
Πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει, ἢ ὑμῖν.
πλην τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν τη κρισει η υμιν
πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν.
πλην τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν τη κρισει η υμιν
πλην τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν τη κρισει η υμιν
πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν.
તોપણ ન્યાયકાળે તમારા કરતાં તૂર તથા સિદોનને સહેલું પડશે.
Se poutèt sa, jou jijman an, y'a peni nou pi rèd pase moun lavil Tir ak moun lavil Sidon.
Nolaila, i ka hoopai ana, e aho ko Turo a me ko Sidona i ko olua poino ana.
אכן לצור וצידון יקל בדין מכם׃
परन्तु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सोर और सीदोन की दशा अधिक सहने योग्य होगी।
Hanem Tírusnak és Sídonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogynem néktek.
Ngem ad-adda nga maibturan pay iti para iti Tiro ken Sidon inton pannakaukom ngem iti para kadakayo.
Pada Hari Kiamat, orang-orang Tirus dan Sidon akan lebih mudah diampuni Allah daripada kamu.
Ingi gwa izizatula ikamatiku nangulu utuhiku nulaulamulwa rula tiro ni sidoni kukila unye.
Ma pure Tiro e Sidon, saranno più tollerabilmente trattate nel giudicio, che voi.
Perciò nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi.
E però, nel giorno del giudicio, la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra.
されば審判には、ツロとシドンとのかた汝 等よりも耐へ易からん。
だが,裁きの時には,テュロスとシドンのほうがあなた方よりは耐えやすいだろう。
しかし、さばきの日には、ツロとシドンの方がおまえたちよりも、耐えやすいであろう。
しかし、さばきの日には、そのツロとシドンのほうが、まだおまえたちより罰が軽いのだ。
然れば審判に當りて、チロとシドンとは汝等よりも恕さるる事あらん。
ಆದರೆ ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ತೂರ್ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಯು ಮೇಲಾಗಿರುವುದು.
Nawe kulibhao okwikomesha muno ku musi gwa Tiro na Sidoni kulunaku olwa indamu kusiga emwe.
Lino yiva nu khwiyumilincha fincho nu khuhigiwa nu Tiro nu Sidoni fincho numwe.
Lakini jhibeta kujha usitahimilivu nesu ligono lya hukumu kwa Tiro ni Sidoni zaidi jha muenga.
심판 때에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라
God El ac fah akkalemye pakoten lal nu sin acn Tyre ac Sidon ke Len in Nununku, liki kowos.
Nihakuba bulyo Tire ni sidoni kazipangiwe sinte kuhita inwe mwinako yekatulo kuhita inwe.
Verumtamen Tyro et Sidoni remissius erit in judicio, quam vobis.
Verumtamen Tyro, et Sidoni remissius erit in iudicio, quam vobis.
Verumtamen Tyro, et Sidoni remissius erit in iudicio, quam vobis.
Verumtamen Tyro et Sidoni remissius erit in judicio, quam vobis.
verumtamen Tyro et Sidoni remissius erit in iudicio quam vobis
Verumtamen Tyro, et Sidoni remissius erit in iudicio, quam vobis.
Tomēr Tirum un Sidonai vieglāki būs tiesas dienā nekā jums.
Fa ho moramora kokoa ny ho amin’ i Tyro sy Sidona amin’ ny andro fitsarana noho ny ho aminareo.
എന്നാൽ ന്യായവിധിയിൽ നിങ്ങളേക്കാൾ സോരിനും സീദോനും സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും.
यामुळे न्यायकाळी सोर व सिदोन यांना अधिक सोपे जाईल.
Nkali nneyo lyubha lya ukumu mmanganya shimpatanje mboteko kupunda bhandu bha ku Tilo na ku Shidoni
ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​တ​ရား​စီ​ရင်​တော်​မူ​ရာ ကာ​လ​၌ သင်​တို့​ထက်​ပို​၍​တု​ရု​နှင့်​ဇိ​ဒုံ​မြို့ တို့​အား​က​ရု​ဏာ​ထား​တော်​မူ​ပေ​အံ့။-
တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါ သင်တို့သည် တုရုမြို့နှင့် ဇိဒုန်မြို့ထက်သာ၍ ခံရကြလတံ့။
Otira erangi to Taira, to Hairona i te whakawa e mama i to korua.
Kodwa kuzakuba lula eTire leSidoni ekugwetshweni, kulakini.
Lakini ipala istaimilivu zaidi ya machoba ga hukumu kwa Tiro ni Sidoni zaidi yinu.
तर न्यायको दिनमा तिमीहरूलाई भन्दा टुरोस र सदोमलाई बढी सहज हुनेछ ।
Dog, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere i dommen enn eder.
Men det skal ganga Tyrus og Sidon likare i domen enn dykk.
ତଥାପି ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ସୋର ଓ ସୀଦୋନର ଦଣ୍ଡ ସହି ହେବ।
ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
لیکن حالت صور و صیدون در روز جزا، از حال شماآسانتر خواهد بود.
A a pan mangai ong Tirus o Sidon ni kadeik o sang komail.
A a pan manai on Tiruj o Jidon ni kadeik o jan komail.
Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli wam.
Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam.
Portanto, para Tiro e Sidom será mais tolerável no juízo, do que para vós.
Portanto, para Tyro e Sidon será mais toleravel no juizo, do que para vós.
Portanto, para Tiro e Sidon será mais tolerável no juízo, do que para vós.
[Mas eles não fizeram isso, por isso quando Deus castigar as pessoas, ele vai castigar as pessoas más que viviam em ]Tiro e em Sodoma, mas ele vai castigar vocês ainda mais severamente [porque não ligaram para minha mensagem]!
Ali e manušenđe taro Tir hem taro Sidon ka ovel po lokhe ko Sudo negoli tumenđe.
Ali e manušenđe andar o gav Tiro thaj andar o Sidon po sudo avela majloće nego tumenđe.
A e manušenđe taro Tir thaj e manušenđe taro Sidon ka avol poločhe ko sudo nego tumenđe.
Anume ăm zuve dă sudulală Tira šă Sidonija maj benji ur trešji dă tu!
Daja osă fije majušurje ăn zuvă d sud alu lumje ăn Tir š ăn Sidon njego vuavă ăn Korozain š Betsaida!
Teb'e! Hei mete neu' ena! Mete ma Lamatua' na'etu' basa atahori ded'ea nara, atahori Tirus ro Sid'on ra huhuku-d'od'oki nara fe'e nggafat lena' hei huhuku-dod'oki mara.
но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам.
Lelo ensiku elya longwe yayibha rahisi Tiro ne Sidoni ajimbe amalabha gakwe ashile amwe.
Али Тиру и Сидону биће лакше на суду него вама.
Ali Tiru i Sidonu biæe lakše na sudu nego vama.
Asi zvichava nani kuTire neSidhoni pakutongwa, kupfuura imwi.
обаче Тиру и Сидону отраднее будет на суде, неже вама.
Toda ob sodbi bo bolj znosno za Tir in Sidón, kakor za vaju.
Ali Tiru in Sidonu bo laže na sodbi, nego vama.
Laakiin maalinta xisaabta Turos iyo Siidoon waa idinka xisaab fududaan doonaan.
Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio.
Es por eso que en el juicio Tiro y Sidón tendrán mejor suerte que ustedes.
Por tanto Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio.
Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio.
Por tanto Tiro y Sidon tendrán más remision que vosotras en el juicio.
Pero será mejor para Tiro y Sidón, en el día de juicio, que para ustedes.
Lakini itakuwa usitahamilivu zaidi siku ya hukumu kwa Tiro na Sidoni zaidi yenu.
Hata hivyo, Siku ya Hukumu ninyi mtapata adhabu kubwa zaidi kuliko ile ya watu wa Tiro na Sidoni.
Men också skall det vid domen bliva drägligare för Tyrus och Sidon än för eder.
Dock skall Tyro och Sidoni drägeligare varda på domenom än eder.
Datapuwa't sa paghuhukom, higit na mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon, kay sa inyo.
Ngunit mapagtitiisan pa ang Tiro at Sidon sa panahon ng paghuhukom kaysa sa inyo.
நியாயத்தீர்ப்புநாளில் உங்களுக்கு சம்பவிப்பதைவிட, தீருவிற்கும் சீதோனுக்கும் சம்பவிப்பது இலகுவாக இருக்கும்.
అయినా తీర్పు రోజున మీ గతి కంటే తూరు, సీదోను పట్టణాల గతి ఓర్చుకోదగినదిగా ఉంటుంది.
Ka ʻe kātakingofua ʻa Taia mo Saitoni ʻae fakamaau, ʻiate kimoutolu.
Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır.
Але на суді відрадніш буде Тиру й Сидону, як вам...
Тільки ж Тирові й Сидонові одраднїщ буде на судї, ніж вам.
मगर 'अदालत में सूर और सैदा शहर का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक़ होगा।
قىيامەت كۈنىدە تۇر ۋە زىدوندىكىلەرنىڭ كۆرىدىغىنى سىلەرنىڭكىدىن يېنىك بولىدۇ.
Қиямәт күнидә Тур вә Зидондикиләрниң көридиғини силәрниңкидин йеник болиду.
Qiyamet künide Tur we Zidondikilerning köridighini silerningkidin yénik bolidu.
Ⱪiyamǝt künidǝ Tur wǝ Zidondikilǝrning kɵridiƣini silǝrningkidin yenik bolidu.
Vậy, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu nhẹ hơn bay.
Vậy, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu nhẹ hơn bay.
neke kwaki kyongo ikighono kya vuhighi kwa Tiro nu Sidoni kukila umue.
Verse Count = 203

< Luke 10:14 >