< Genesis 36:26 >

These are the children of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Cheran.
Këta qenë bijtë e Dishonit: Hemdani, Eshbani, Ithrani dhe Kerani.
وَهَؤُلَاءِ بَنُو دِيشَانَ: حَمْدَانُ وَأَشْبَانُ وَيِثْرَانُ وَكَرَانُ.
وَأَبْنَاءُ دِيَشَانَ حَمْدَانُ وَأَشْبَانُ وَيثْرَانُ وَكَرَانُ.
Դեսոնի որդիներն են՝ Ամադանը, Եսբանը, Յեթրանը եւ Քառանը:
দীচনৰ পুত্ৰসকলৰ নাম হিমদন, ইচবন, যিত্ৰন আৰু কৰান।
Dişonun oğulları bunlardır: Xemdan, Eşban, İtran və Keran.
আর দিশোনের ছেলে হিমদন, ইশবন, যিত্রন ও করান।
И ето синовете на Дисона: Амадан, Асван, Итран и Харан.
Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Dishon: si Hemdan, Esban, Itran, ug Keran.
Dishon ih caanawk loe Hemdan, Eshban, Ithran hoi Keran.
Te phoeiah Dishon koca rhoek he Hemdan, Eshban, Ithran neh Keran om.
Dishon chapate chu Hemdan le Eshban toh, Ithran toh, chule Cheran toh ahiuve.
底顺的儿子是欣但、伊是班、益兰、基兰。
底順的兒子是欣但、伊是班、益蘭、基蘭。
Ovo su bili sinovi Dišonovi: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran.
A synové Dízanovi tito: Hamdan, Eseban, Jetran a Charan.
Følgende var Disjons Sønner: Hemdan, Esjban, Jitran og Keran.
Dit zijn de zonen van Disjon: Chemdan, Esjban, Jitran en Keran.
En dit zijn de zonen van Dison: Hemdan, en Esban, en Ithran, en Cheran.
And these are the sons of Dishon: Hemdan and Eshban and Ithran and Cheran.
These are the children of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Cheran.
And these are the children of Dishon: Hemdan and Eshban and Ithran and Cheran.
These are the children of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Keran.
And these [are] the sons of Deson; Amada, and Asban, and Ithran, and Charrhan.
And these [are] the sons of Deson; Amada, and Asban, and Ithran, and Charrhan.
And these are the sons of Dishon: Hemdan, and Esheban, and Ithran, and Cheran.
— And these are the sons of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
And these were the sons of Dison: Hamdan, and Eseban, and Jethram, and Charan.
These were the sons of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Cheran.
Also these are the sonnes of Dishan: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
And these are the children of Dishon: Hemdan and Eshban and Ithran and Cheran.
And these [are] the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
And these [are] the sons of Deson; Amada, and Asban, and Ithran, and Charrhan.
These are the sons of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Keran.
These are the children of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Keran.
These are the sons of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Keran.
These are the sons of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Keran.
These are the children of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Keran.
These are the sons of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Keran.
These are the children of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Cheran.
And these are the children of Dishon; Hemdan and Eshban and Ithran and Cheran.
And, these, are the sons of Dishon, —Hemdan and Eshban, and Ithran and Cheran.
and these son Dishan Hemdan and Eshban and Ithran and Cheran:
and these son Dishan Hemdan and Eshban and Ithran and Cheran
Dishon’s sons were Hemdan, Eshban, Ithran, and Keran.
These are the childern of Dison. Hemdan Esban Iethran and Chera.
These were the sons of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Keran.
And these [are] the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
These are the children of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Cheran.
These are the children of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Cheran.
These are the children of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Cheran.
These are the children of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran, and Cheran.
And these weren the sones of Disan; Amadan, and Jesban, and Jethran, and Charan.
And these [are] sons of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
Kaj jen estas la filoj de Diŝon: Ĥemdan kaj Eŝban kaj Jitran kaj Keran.
Disonin lapset olivat: Hemdan, ja Esban, Jetran ja Karan.
Nämä olivat Diisonin pojat: Hemdan, Esban, Jitran ja Keran.
Voici les fils de Dison: Hamdan, Eséban, Jéthram et Charan. —
– Et ce sont ici les fils de Dishon: Hemdan, et Eshban, et Jithran, et Keran.
Et ce sont ici les enfants de Disan: Hemdan, Esban, Jithran, et Kéran.
Voici les fils de Dischon: Hemdan, Eschban, Jithran et Karen.
Et voici les fils de Dishon: Hemdan, Eshban, Jithran et Kéran.
Et voici les fils de Dison: Hemdan et Esban et Jithran et Chran.
Et voici les fils de Dison: Amada, Asban, Ithran et Harran.
Voici les fils de Dichôn: Hemdân, Échbân, Yithrân et Kerân.
Und dies sind die Söhne des Disan, Chemdan, Esban, Jitran und Keran.
Und dies sind die Söhne Dischons: [H. Dischans] Hemdan und Eschban und Jithran und Keran.
Und dies sind die Söhne Dischons: Hemdan und Eschban und Jithran und Keran.
Und dies sind die Söhne Disons: Hemdan, Esban, Jithran und Keran.
Die Kinder Disons waren: Hemdan, Esban, Jethran und Charan.
Die Kinder Disons waren: Hemdan, Esban, Jethran und Cheran.
Und das sind die Söhne Dischons: Chemdan und Eschban, und Jithran und Cheran.
οὗτοι δὲ υἱοὶ Δησων Αμαδα καὶ Ασβαν καὶ Ιεθραν καὶ Χαρραν
દિશોનના દીકરા આ છે; હેમ્દાન, એશ્બાન, યિથ્રાન તથા ખરાન.
Men non pitit gason Dichon yo: Se te Emdan, Echban, Jitran ak Keran.
Eia na keiki a Disona; o Hemedana, o Esebana, o Iterana, a o Kerana.
ואלה בני דישן--חמדן ואשבן ויתרן וכרן
וְאֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י דִישָׁ֑ן חֶמְדָּ֥ן וְאֶשְׁבָּ֖ן וְיִתְרָ֥ן וּכְרָֽן׃
ואלה בני דישן חמדן ואשבן ויתרן וכרן׃
וְאֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י דִישָׁ֑ן חֶמְדָּ֥ן וְאֶשְׁבָּ֖ן וְיִתְרָ֥ן וּכְרָֽן׃
दीशोन के ये पुत्र हुए: हेमदान, एशबान, यित्रान, और करान।
Disónnak fiai ezek: Hemdán, Esbán, Ithrán, Kherán.
Dagitoy dagiti lallaki a putot ni Dison: da Hemdan, Esban, Itran, ken Keran.
Verse not available
E questi [furono] i figliuoli di Dison: Hemdan, ed Esban, ed Itran, e Cheran.
I figli di Dison sono Emdam, Esban, Itran e Cheran.
E questi sono i figliuoli di Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran e Keran.
デシヨンの子は左のごとしヘムダン、エシバン、イテラン、ケラン
デションの子らは次のとおりである。すなわちヘムダン、エシバン、イテラン、ケラン。
デシヨンの子は左のごとしヘムダン、エシバン、イテラン、ケラン
ದೀಶೋನನ ಮಕ್ಕಳು: ಹೆಮ್ದಾನ್, ಎಷ್ಬಾನ್, ಇತ್ರಾನ್, ಕೆರಾನ್.
디손의 자녀는 헴단과, 에스반과, 이드란과, 그란이요
Ac wen natul Dishon pa Hemdan, Eshban, Ithran, ac Cheran.
Et isti filii Dison: Hamdan, et Eseban, et Jethram, et Charan.
Et isti filii Dison: Hamdan, et Eseban, et Iethram, et Charan.
Et isti filii Dison: Hamdan, et Eseban, et Iethram, et Charan.
Et isti filii Dison: Hamdan, et Eseban, et Jethram, et Charan.
et isti filii Disan Amdan et Esban et Iethran et Charan
Et isti filii Dison: Hamdan, et Eseban, et Iethram, et Charan.
Un šie ir Dišona dēli: Hemdans un Ešbans un Jetrans un Karans.
Ary izao no zanakalahin’ i Disona: Hemdana sy Esbana sy Jitrana ary Kerana.
ദീശാന്റെ പുത്രന്മാർ ആരെന്നാൽ: ഹെംദാൻ, എശ്ബാൻ, യിത്രാൻ, കെരാൻ.
दीशोनाचे हे पुत्र होते: हेम्दान, एश्बान, यित्रान व करान.
ဒိ​ရှုန်​သည်​ဟင်္ဒန်၊ ဧ​ရှ​ဗန်၊ ဣ​သ​ရန်​နှင့်​ခေ​ရန် မိ​သား​စု​တို့​၏​ဘိုး​ဘေး​ဖြစ်​သည်။
ဒိရှုန်သားကား၊ ဟင်္ဒန်၊ ဧရှဗန်၊ ဣသရန်၊ ခေရန်တည်း။
A ko nga tama enei a Eihona; ko Hemerana, ko Ehepana, ko Itirana, ko Kerana.
Lala ngamadodana kaDishoni: UHemidani loEshibhani loJitirani loKerani.
दीशोनका छोराहरू यी थिएः हेमदान, एश्‍बान, यित्रान र करान ।
Og dette var Disons sønner: Hemdan og Esban og Jitran og Keran.
Og dette er sønerne hans Dison: Hemdan og Esban og Jitran og Keran.
ପୁଣି, ଦିଶୋନ୍‍ର ପୁତ୍ର ହିମ୍‍ଦନ୍‍ ଓ ଇଶବନ୍‍ ଓ ଯିତ୍ରନ୍‍ ଓ କରାନ୍‍।
ਇਹ ਦੀਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਹਮਦਾਨ, ਅਸ਼ਬਾਨ, ਯਿਥਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਨ।
و اینانند پسران دیشان: حمدان و اشبان و بتران و کران.
A synowie Dysonowi: Hamdan, i Eseban, i Jetran, i Charan.
I synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Keran.
E estes foram os filhos de Disom: Hendã, Esbã, Itrã, e Querã.
E estes são os filhos de Dishon: Hemdam, e Eshban, e Ithran, e Cheran.
E estes são os filhos de Dishon: hendam, e Eshban, e Ithran, e Cheran.
Verse not available
Сии сыновья Дишона: Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.
А ово су синови Дисонови: Амада и Асван и Итран и Харан.
A ovo su sinovi Disonovi: Amada i Asvan i Itran i Haran.
Сии же сынове Дисоновы: Амада и Асван, и Ифран и Харран.
To so Dišónovi otroci: Hemdán, Ešbán, Jitrán in Kerán.
Kuwanuna waa carruurtii Dishon; Xemdaan, iyo Eshbaan, iyo Yitraan, iyo Keraan.
Y estos fueron los hijos de Disón: Hemdán, Esbán, Itrán, y Querán.
Estos fueron los hijos de Disón: Hemdán, Esbán, Itrán y Querán.
Y estos fueron los hijos de Disón: Hamdán, Esebán, Jetrán, y Charán.
Y estos fueron los hijos de Disón: Hemdán, Eshbán, Ithram, y Cherán.
Estos son los hijos de Disón: Hemdan, Esban, Itran y Queran.
Hawa walikuwa wana wa Dishoni: Hemdani, Eshbani, Ithrani, na Kerani.
Och dessa voro Disans söner: Hemdan, Esban, Jitran och Keran.
Disons barn voro: Hemdan, Esban, Jithran och Cheran.
At ito ang mga anak ni Dizon: si Hemdan, at si Eshban, at si Ithram, at si Cheran.
Ito ang mga lalaking anak ni Dishon: Sina Hemdan, Esban, Itran, at Keran.
திஷோனுடைய மகன்கள் எம்தான், எஸ்பான், இத்தரான், கெரான் என்பவர்கள்.
దిషోను కొడుకులు హెమ్దాను, ఎష్బాను, ఇత్రాను, కెరాను,
Pea ko e fānau eni ʻa Tisoni; ko Hemitani, mo ʻEsipani, mo ʻItilani, mo Kilani.
Dişon'un oğulları şunlardı: Hemdan, Eşban, Yitran, Keran.
А оце сини Дішо́нові: Хемдан, і Ешбан, і Ітран, і Керан.
और दीसोन के बेटे यह हैं: हमदान और इशबान और यित्रान और किरान।
دىشوننىڭ ئوغۇللىرى: ھەمدان، ئەشبان، ئىتران ۋە كېران ئىدى.
Дишонниң оғуллири: Һәмдан, Әшбан, Итран вә Керан еди.
Dishonning oghulliri: Hemdan, Eshban, Itran we Kéran idi.
Dixonning oƣulliri: Ⱨǝmdan, Əxban, Itran wǝ Keran idi.
Đây là con trai của Đi-sôn: Hem-đan, Eách-ban, Dít-ran và Kê-ran.
Ðây là con trai của Ði-sôn: Hem-đan, Ếch-ban, Dít-ran và Kê-ran.
Verse Count = 149

< Genesis 36:26 >