Genesis 15:19

the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
Kenejtë, Kenizejtë, Kadmonejtë,
ٱلْقِينِيِّينَ وَٱلْقَنِزِّيِّينَ وَٱلْقَدْمُونِيِّينَ
أَرْضَ الْقَيْنِيِّينَ وَالْقَنِزِّيِّينَ، وَالْقَدْمُونِيِّينَ
նրանց պիտի ենթարկուեն կինեցիները, կենեզացիները, կեդմոնացիները,
তাৰ মাজত থাকিব কেনীয়া, কনিজ্জীয়া, কদমোনীয়া,
Qenlilərin, Qenizlilərin, Qadmonluların,
কেনিয়, কনিষীয়, কদমোনীয়,
земята на кенейците, кенезейците, кадмонейците,
ang Kenihanon, ang Kenisihanon, ang Kadmonihanon,
Ken, Ken-zi, Kadmon,
Keni te khaw, Kenizzi te khaw, Kadmoni khaw,
Gamsung tutua Kenites, Kenizzites chule Kadmonites ten atoupha se,
就是基尼人、基尼洗人、甲摩尼人、
就是基尼人、基尼洗人、甲摩尼人、
Kenijce, Kenižane, Kadmonce,
Cinejské, Cenezejské, Cethmonské,
det er Keniterne, Henizziterne, Kadmoniterne,
met de Kenieten, Kenizzieten en Kadmonieten,
Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet,
the Kenite, and the Kenizzite, and the Kadmonite,
the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
the Kenite, and the Kenizzite, and the Kadmonite,
The Kenite, the Kenizzite, and the Kadmonite,
The Kenites, and the Kenezites, and the Kedmoneans,
The Kenites, and the Kenezites, and the Kedmoneans,
the land of the Kenites and the Kenizzites, the Kadmonites
the Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,
The Cineans and Cenezites, the Cedmonites,
and includes the territory of the Kenites, Kenizzites, Kadmonites,
The Kenites, and the Kenizites, and the Kadmonites,
the Kenite, and the Kenizzite, and the Kadmonite,
The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,
The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,
The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,
The Kenites, and the Kenezites, and the Kedmoneans,
the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
the Kenites [Descendants of Acquisition], the Kenezites [Descendants of Purchase], the Kadmonites [Descendants of Ancients, Chiefs],
the Kenite, and the Kenizzite, and the Kadmonite,
the Kenite, and the Kenizzite, and the Kadmonite;
[obj] [link] the Kenite and [obj] [link] the Kenizzite and [obj] the Kadmonite:
[obj] [the] Kenite and [obj] [the] Kenizzite and [obj] [the] Kadmonite
That is the land where the Ken, the Keniz, the Kidmon,
the kenytes the kenizites the Cadmonites
the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,
The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,
the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites,
and Cyneseis, and Cethmoneis, and Etheis,
with the Kenite, and the Kenizzite, and the Kadmonite,
la Kenidojn kaj la Kenizidojn kaj la Kadmonidojn
Keniläiset, ja Kenitsiläiset, ja Kadmonilaiset,
keeniläiset, kenissiläiset, kadmonilaiset,
le pays des Cinéens, des Cénézéens, des Cadmonéens,
le Kénien, et le Kenizien, et le Kadmonien,
Les Kéniens, les Kéniziens, les Kadmoniens,
le pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens,
Les Kéniens, les Kéniziens, les Kadmoniens,
le pays des Kénites, et des Kénisites et des Cadmonites,
Je lui donnerai: les Généens, les Cénézéens, et les Cedmonéens,
le Kénéen, le Kenizzéen, le Kadmonéen;
das Gebiet der Keniter, Keniziter, Kadmoniter,
die Keniter und die Kenisiter und die Kadmoniter
die Keniter und die Kenisiter und die Kadmoniter
das Land der Keniter, der Kenissiter, der Kadmoniter,
die Keniter, die Kinisiter, die Kadmoniter,
die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter,
Den Keniter und den Kenissiter und den Kadmoniter,
τους καιναιους και τους κενεζαιους και τους κεδμωναιους
કેનીઓનો, કનિઝીઓનો, કાદમોનીઓનો;
Sa vle di tout peyi kote moun Keni yo, moun Kenizi yo, moun Kadmon yo,
I ka Kena, i ka Keniza, i ka Kademona,
את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני
אֶת־הַקֵּינִי֙ וְאֶת־הַקְּנִזִּ֔י וְאֵ֖ת הַקַּדְמֹנִֽי׃
את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני׃
אֶת־הַקֵּינִי֙ וְאֶת־הַקְּנִזִּ֔י וְאֵ֖ת הַקַּדְמֹנִֽי׃
अर्थात्, केनियों, कनिज्जियों, कदमोनियों,
A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat.
dagiti Kineo, dagiti Kenizeo, dagiti Kadmoneo,
termasuk juga tanah orang Keni, Kenas, Kadmon,
[il paese de' ]Chenei, e de' Chenizzei, e de' Cadmonei;
il paese dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti,
i Kenei, i Kenizei, i Kadmonei,
すなわちケニびと、ケニジびと、カドモニびと、
即ちケニ人ケナズ人カデモニ人
ಕೇನಿಯರೂ, ಕೆನಿಜೀಯರೂ, ಕದ್ಮೋನಿಯರೂ,
곧 겐 족속과, 그니스 족속과, 갓몬 족속과,
weang acn lun mwet Ken, mwet Keniz, mwet Kadmon,
Cinæos, et Cenezæos, Cedmonæos,
Cinæos, et Cenezæos, Cedmonæos,
Cinæos, et Cenezæos, Cedmonæos,
Cinæos, et Cenezæos, Cedmonæos,
Cineos et Cenezeos et Cedmoneos
Cinaeos, et Cenezaeos, Cedmonaeos,
Keniešus un Ķenaziešus un Kadmoniešus,
dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita
കേന്യർ, കെനിസ്യർ, കദ്മോന്യർ, ഹിത്യർ,
केनी, कनिज्जी, कदमोनी,
``ကေ​နိ​အ​မျိုး​သား၊ ကေ​န​ဇိ​အ​မျိုး​သား၊ ကာ​ဒ​မော​နိ​အ​မျိုး​သား၊-
ကေနိလူ၊ ကေနဇိလူ၊ ကာဒမောနိလူ၊
Nga Keni, nga Keniti, nga Karamoni,
amaKeni lamaKenizi lamaKadimoni
केनीहरू, कनज्‍जीहरू, कदोनीहरू,
kenittenes og kenisittenes og kadmonittenes
landet åt kenitarne og kenizitarne og kadmonitarne
ଅର୍ଥାତ୍‍, କେନୀୟ, କନଜୀୟ, କଦ୍‍ମୋନୀୟ,
ਅਰਥਾਤ ਕੇਨੀ, ਕਨਿੱਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਦਮੋਨੀ,
یعنی قینیان و قنزیان و قدمونیان وحتیان و فرزیان و رفائیان،
Kenejczyka, i Kenezejczyka, i Kadmonejczyka.
Kenitów, Kenizytów i Kadmonitów;
Os queneus, e os quenezeus, e os cadmoneus,
E o Keneo, e o Kenezeo, e o Kadmoneo,
E o keneu, e o kenezeu, e o kadmoneu,
ma atahori Keni, Kenas, Kadmon,
Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев,
Кенејску, кенезејску и кедмонејску,
Kenejsku, Kenezejsku i Kedmonejsku,
Кенеов и Кенезеов и Кедмонеов,
Kenéjce, Kenázovce, Kadmonéjce,
reer Qeyn, iyo reer Qenas, iyo reer Qadmon,
al cineo, y al cenezeo, y al cadmoneo,
e incluye el territorio de los quenitas, los quenizitas, los cadmoneos,
Al Cineo, y al Cenezeo, y al Cadmoneo,
Los Cineos, y los Ceneceos, y los Cedmoneos,
La tierra de los ceneos, los cenezeos y los cadmoneos,
Mkeni, Mkenizi, na Mkadmoni,
kainéernas, kenaséernas, kadmonéernas,
De Keneer, de Keniseer, de Kadmoneer,
Ang mga Cineo, at ang mga Ceneceo, at ang mga Cedmoneo,
ang mga Cenio, ang mga Cenizeo, ang mga Kadmoneo,
கேனியரும், கெனிசியரும், கத்மோனியரும்,
కేనీయులను, కనిజ్జీయులను, కద్మోనీయులను,
Ko e kakai Kena, mo e kakai Kenisai mo e kakai Katimona.
Verse not available
хенеянина, і кенізеянина, і кадмонеянина,
क़ैनियों और क़नीज़ियों और क़दमूनियों,
Verse not available
Verse not available
Verse not available
Verse not available
là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít
là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít
Verse Count = 145