Ephesians 1:20

which he worked in Christ when he raised him from the dead and made him to sit at his right hand in the heavenly places,
të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke e ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të djathtën e tij në vendet qiellore,
Lo likarere wasu katah nan nya Kristi na Kutellẹ wa fiyghe kisek a sonkoghe nchara ulime me nan nya niti kitene kani.
ٱلَّذِي عَمِلَهُ فِي ٱلْمَسِيحِ، إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ، وَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ،
الَّذِي عَمِلَهُ فِي الْمَسِيحِ، بِإِقَامَتِهِ لَهُ مِنْ بَيْنِ الأَمْوَاتِ. وَقَدْ أَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي السَّمَاوَاتِ،
ܕܥܒܕ ܒܡܫܝܚܐ ܘܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܘܐܘܬܒܗ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܒܫܡܝܐ
որ ներգործեց Քրիստոսի մէջ՝ երբ մեռելներէն յարուցանեց զայն ու բազմեցուց իր աջ կողմը՝ երկինքի մէջ,
সেই মহাশক্তিৰেই তেওঁ মৃত লোকৰ মাজৰ পৰা খ্রীষ্টক তুলিলে আৰু নিজৰ সোঁ হাতে স্বর্গীয় ঠাইত বহুৱালে।
Allah bu qüdrətlə Məsihdə elə fəaliyyət göstərdi ki, Onu ölülər arasından dirildib səmada Öz sağında oturtdu
Cein eracutsi vkan baitu Christ baithan, hura hiletaric resuscitaturic eta iar eraciric bere escuinean ceruètan,
যা তিনি খ্রীষ্টে সম্পন্য করেছেন; বাস্তবিক তিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন এবং স্বর্গে নিজের ডান পাশে বসিয়েছেন,
с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,
Kini ang gahum nga milihok kang Cristo sa dihang gibanhaw siya sa Dios ug nagpalingkod kaniya dapit sa iyang tuong kamot diha sa kalangitan,
ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ ᏥᏄᏛ’ᏁᎴᎢ ᎤᏲᎱᏒ ᏥᏚᎴᏔᏁᎢ, ᎠᎴ ᎤᏩᏒ ᎠᎦᏘᏏᏗᏢ ᏧᏪᎧᏁᎢ ᎦᎸᎳᏗ ᏗᎨᏒᎢ,
to thacakhaih mah Kri ah toksak naah, Anih to duekhaih thung hoiah pathawk moe, Anih to van prae ah Angmah ih bantang bangah anghnutsak:
Te tah duek lamkah aka thoo Khrih amah khuiah a tueng sak. Te dongah vaan ah khaw a bantang ah ngol coeng.
Khrih ce thawh tlaih nawh Khawk khan hun awh Pa tang benawh ang ngawihsaknaak thaawmnaak ce haw nahy,
Tua vangletna taw Christ sia thina pan thokiksak a, Ama ziatsang vantung ah a koi ciang in Christ sung ah a vawt a hihi,
Christa chu athi lah a kona akaithouva chule Pathen khut jetlam jabolnaa vanmuna chu atousah ahitai.
就是照他在基督身上所运行的大能大力,使他从死里复活,叫他在天上坐在自己的右边,
就是照他在基督身上所運行的大能大力,使他從死裏復活,叫他在天上坐在自己的右邊,
ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲧϩⲉⲙⲥⲟϥ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.
ⲐⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲢⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦϨⲈⲘⲤⲞϤ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲚⲀ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.
koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima
Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých, a posadiv na pravici své na nebesích,
som han udviste på Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre Hånd i det himmelske,
Eezi nzenzizyo nguzu ezyo Leza nzyakabelesya muli Kkilisito eelyo nakamubusya kuzwa kubafu akumukkazika kujanza lyalulyo lwakwe mumasena akujulu.
heeft Hij ook in Christus betoond, door Hem uit de doden op te wekken, en Hem te doen zetelen aan zijn rechterhand in de hemel:
Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
which he wrought in the Christ, having raised him from the dead and seated at his right hand in the heavenly things,
which he worked in Christ when he raised him from the dead and made him to sit at his right hand in the heavenly places,
which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and made him to sit at his right hand in the heavenly [places],
By which he made Christ come back from the dead, and gave him a place at his right hand in heaven,
which he wrought in Christ, raising him from the dead and establishing him at his right hand in the heavens,
[in] which he wrought in the Christ [in] raising him from among [the] dead, and he set him down at his right hand in the heavenlies,
Which he wrought in Christ, raising him up from the dead, and setting him on his right hand in the heavenly places.
which He exercised in the Christ when He raised Him[S] from among the dead and seated Him at His[F] right, in the heavenly realms,
that he demonstrated in raising Christ from the dead. God seated Christ at his right hand in heaven,
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his right hand in the heauenly places,
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set [him] at his own right hand in the heavenly [places],
Which he worked in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
which he exercised in raising Christ from the dead, and in seating him at his right hand in the heavenly heights,
which he worked in Meshikha, when he raised him from the dead, and made him to sit at his right hand in the heavenly places,
which he worked in Christ, when he raised him from the dead, and made him to sit at his right hand in the heavenly places,
which he worked in Messiah, when he raised him from the dead, and made him to sit at his right hand in the heavenly places,
which he worked in Christ, when he raised him from the dead, and made him to sit at his right hand in the heavenly places,
which he worked in Christ, when he raised him from the dead, and made him to sit at his right hand in the heavenly places,
which he worked in Messiah, when he raised him from the dead, and made him to sit at his right hand in the heavenly places,
The same mighty power was exerted on the Christ, when he raised the Christ from the dead and ‘caused him to sit at his right hand’ on high, exalting him above all angels and archangels of every rank,
The same mighty power was exerted on the Christ, when he raised the Christ from the dead and ‘caused him to sit at his right hand’ on high, exalting him above all angels and archangels of every rank,
which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and made him to sit at his right hand in the heavenly [places],
which he energised in the Christ, when he raised him from among the dead, and seated him at his right hand in the heavenlies,
which (* He worked *NA~TR) in (the) Christ, having raised Him out from (* of the *NATR?) dead and (* having sat *NA~TR) (* him *NATR?) at [the] right hand of Him in the heavenly realms,
which (* be active *NA~TR) in/on/among the/this/who Christ to arise it/s/he out from (* the/this/who *NATR?) dead and (* to seat *NA~TR) (* it/s/he *NATR?) in/on/among right it/s/he in/on/among the/this/who heavenly
just like he acted powerfully for Christ when he caused Christ to become alive again after he died, and put him in the place of highest/greatest honor [MTY] in heaven.
The same mighty power was exerted upon the Christ, when he raised the Christ from the dead and 'caused him to sit at his right hand' on high, exalting him above all Angels and Archangels of every rank,
This is the same power that God worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places.
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set [him] at his own right hand in the heavenly [places],
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
when He displayed it in Christ by raising Him from the dead and seating Him at His own right hand in the heavenly realms,
which he worked in Christ when he raised him from the dead and made him to sit at his right hand in the heavenly places,
which he worked in Christ when he raised him from the dead and made him to sit at his right hand in the heavenly places,
which he worked in Messiah when he raised him from the dead and made him to sit at his right hand in the heavenly places,
which he worked in Messiah when he raised him from the dead and made him to sit at his right hand in the heavenly places,
which he wrouyte in Crist, reisynge hym fro deth, and settynge him on his riyt half in heuenli thingis,
which He wrought in the Christ, having raised him out of the dead, and did set [him] at His right hand in the heavenly [places],
kiun Li faris en Kristo, relevante lin el la mortintoj, kaj sidigante lin dekstre de Li en la ĉieloj,
Jonka hän Kristuksessa vaikutti, kuin hän hänen kuolleista herätti ja pani istumaan oikialle kädellensä taivaissa,
jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,
die Hij gewrocht heeft in den Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dooden en Hem zette aan zijn rechterhand in de hemelsche plaatsen,
Cette force, il l'a déployée dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux,
qu'il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts; — (et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
Laquelle il a déployée avec efficace en Christ, quand il l'a ressuscité des morts, et qu'il l’a fait asseoir à sa droite dans les [lieux] célestes,
Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
Il l'a déployée en Christ, lorsqu'il l’a ressuscité des morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite, dans les cieux,
Qu'il a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité des morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à Sa droite dans les cieux,
Il a fait agir cette force en Christ, en le ressuscitant des morts, en le plaçant à sa droite dans les cieux,
C'est cette puissance qu'il a déployée dans le Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
die er erwiesen hat an Christus, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in Himmelshöhen zu seiner Rechten sitzen hieß,
in welcher [Eig. welche] er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte; [und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern,
in welcher er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte (und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern,
die er gewirkt hat an Christus, da er ihn von den Toten auferweckte, und ihn setzte zu seiner Rechten in der Himmelswelt,
welche er gewirket hat in Christo, da er ihn von den Toten auferwecket hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel
welche er gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel
Die Er in Christus gewirkt hat, da Er Ihn von den Toten auferweckt und zu Seiner Rechten im Himmel gesetzt hat.
o paaciamu yu n tuuni ti niinni yeni tie wan den soani leni yu ki fiini kilisiti bi tinkpiba siiga ke o go ye ki fo, ki kaani o jienu tanpoli po.
u paalu yua n tuuni niinn yeni n tie wan bo suani yua ki fiini fini kilisi bi tinkpiba siiga nni ke o go ye ki fo ki o jienu tanpoli po.
ην ενηργησεν εν τω χριστω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις
ην ενηργησεν εν τω χριστω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις
ην ενηργησεν εν τω χριστω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις
ἣν ἐνήργηκεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις
ην ενηργησεν εν τω χριστω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις
ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ, ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις,
ην ενηργησεν εν τω χριστω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις
ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ χριστῷ, ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις,
ην {VAR1: ενηργηκεν } {VAR2: ενηργησεν } εν τω χριστω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις
ην ενηργησεν εν τω χριστω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις
ἣν ἐνήργηκεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ καθίσας αὐτὸν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις
ઈશ્વરે તે પરાક્રમ ખ્રિસ્તમાં બતાવીને ઈસુને મૂએલાંમાંથી સજીવન કર્યા,
lè li te fè Kris la leve soti vivan nan mitan mò yo, li fè l' chita sou bò dwat li nan syèl la.
Ana i hana iho ai iloko o Kristo i ka hoala'ua ia ia mai ka make mai, a hoonoho iho la ia ia ma kona lima akau i kahi lani,
אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים׃
जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर,
A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
Daytoy ti pannakabalin a nagtrabaho kenni Cristo idi pinagungar ti Dios isuna manipud kadagiti natay ken pinatugawna isuna iti makannawan nga imana idiay nainlangitan a luglugar.
yang dipakai-Nya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian dan memberikan kepada-Nya kedudukan tertinggi bersama-sama Allah di surga.
Iyi inge ngulu nai itumile milimo mukati ang'wa Kristo matungo Itunda nai umuukilya kupuma ku ashi nuku mikalinsha mu mukono nu akwe nua kigoha mu kianza ka kilunde. Ai umikalnsilye u Kristo migulya kuli nu utemi, ngulu, uhumi, ukulu ni kila lina nilitegwaa.
La quale egli ha adoperata in Cristo, avendolo suscitato da' morti, e fatto[lo] sedere alla sua destra ne' [luoghi] celesti;
che egli manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli,
La qual potente efficacia della sua forza Egli ha spiegata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra ne’ luoghi celesti,
神はその大能をキリストのうちに働かせて、之を死人の中より甦へらせ、天の所にて己の右に坐せしめ、
神はその力をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右に座せしめ、
神は、その全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座に着かせて、
其勢力をキリストに於て顕し、之を死者の中より復活せしめ、天に於て之を己の右に置き、
ಈ ಪರಾಕ್ರಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಸಕಲ ರಾಜತ್ವ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
Ganu ni managa ganu kakolaga munda ya Kristo omwanya gunu Nyamuanga amusuluye okusoka mubhafu no kumwinyanja mukubhoko kwe bhulyo mulubhaju lwa mulwile.
Ngangomaha agavombihe mmbombo ya Kelesiti wakati Unguluve achosinche uhoma huvofye nuhutamuha mwavoho gamwene hohevoha ekhyahege musehemu ya Nguluve.
Eye ndo nghofo yaya fwanyai mbhombho mugati mwayomo Kristu magono K'yara paamfufulai kuhomela ku wafu ni kumtamika mkibhoko Kya muene Kya kulia kup'etela mahali pa kumbinguni.
그 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른 편에 앉히사
ke El akmoulyauk Christ liki misa, ac oakilya ke lapo layot sel inkusrao.
Aya nji mazi aswana awo Ireza ava sevezi mwa kreste hava muvusi kuva fwile niku mwi kazika kwi yanza lye chilyo lya mavaka e wilu.
quam operatus est in Christo, suscitans illum a mortuis, et constituens ad dexteram suam in cælestibus:
quam operatus est in Christo, suscitans illum a mortuis, et constituens ad dexteram suam in cælestibus:
quam operatus est in Christo, suscitans illum a mortuis, et constituens ad dexteram suam in cælestibus:
quam operatus est in Christo, suscitans illum a mortuis, et constituens ad dexteram suam in cælestibus:
quam operatus est in Christo suscitans illum a mortuis et constituens ad dexteram suam in caelestibus
quam operatus est in Christo, suscitans illum a mortuis, et constituens ad dexteram suam in caelestibus:
Ko tas padarījis iekš Kristus, Viņu uzmodinādams no miroņiem, un Viņu sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs,
izay nataony tao amin’ i Kristy tamin’ ny nananganany Azy tamin’ ny maty sy ny nampitoerany Azy eo amin’ ny tànany ankavanana any an-danitra,
ക്രിസ്തുവിലും പ്രവർത്തിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കുകയും,
त्याने ती कृती ख्रिस्ताच्याद्वारे करून त्यास मरणातून उठविले आणि स्वर्गात देवाच्या उजव्या बाजूला बसविले.
gubhatendile kwa a Yeshu Kilishitu pubhaayushiye nikwaabhika ku nkono gwabho gwa nnilo kunnungu.
ခ​ရစ်​တော်​ကို​သေ​ခြင်း​မှ​ရှင်​ပြန်​ထ​မြောက် စေ​တော်​မူ​၍ ကောင်း​ကင်​လော​က​တွင်​မိ​မိ ၏​လက်​ယာ​တော်​ဘက်​၌​စံ​မြန်း​စေ​တော် မူ​သော​အ​ခါ​က ဘု​ရား​သ​ခင်​အ​သုံး​ပြု တော်​မူ​ခဲ့​သည့်​တန်​ခိုး​တော်​ပင်​ဖြစ်​သ​တည်း။-
ထိုတန်ခိုးတော်ကား၊ ခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူ၍ ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သော မဟာ တန်ခိုးအာနုဘော်အရှိန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
I mahi ai ia i roto i a te Karaiti i tana whakaarahanga i a ia i te hunga mate, a whakanohoia ana ia ki tona matau, ki nga wahi i te rangi,
awasebenzisa kuKristu, emvusa kwabafileyo, njalo e m hlalisa ngakwesokunene sakhe e ndaw eni zezulu,
Ayee na likakala lyapanga kazi nkati ya Kristo wakati Nnongo ywamfufuile kuoma kwa bandu ba mu'kiwo ni kunketisha mu'luboko lwake wa kummalyo mu'pandu pa kumaunde.
यो यही शक्ति हो जुन परमेश्‍वरले ख्रीष्‍ट येशूलाई मृत्‍युबाट जीवित पार्नुभएको र स्वर्गीय स्थानहरूमा उहाँको दाहिने बाहुलीमा येशूलाई बसाल्नुभएको समयमा येशू ख्रीष्‍टमा कार्य गर्दैथियो ।
som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen,
som han synte på Kristus, då han vekte honom upp frå dei daude og sette honom ved si høgre hand i himmelen,
ସେହି ଶକ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସାଧନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତାପଣ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପୁଣି, ଇହକାଳ ଓ ମଧ୍ୟ ପରକାଳରେ ଯେତେ ନାମ ଖ୍ୟାତ,
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾਇਆ!
که درمسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید وبه‌دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید،
Me a kotin kasansaledar ren Kristus ni a kotin kaiasada i sang ren me melar akan, ap kasapwiladang pali maun nanlang,
Me a kotin kajanjaledar ren Krijtuj ni a kotin kaiajada i jan ren me melar akan, ap kajapwiladan pali maun nanlan,
Której dokazał w Chrystusie, gdy go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej na niebiesiech,
Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w [miejscach] niebiańskich;
a qual ele operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos; e o colocou à direita dele nos céus,
A qual operou em Christo, resuscitando-o dos mortos, e o collocou á sua direita nos céus,
A qual operou em Cristo, resuscitando-o dos mortos, e o colocou à sua direita nos céus,
bem como agiu poderosamente em benefício de Cristo ao fazer com que Cristo voltasse à vida após morrer, e o colocou no lugar de máxima honra [MTY] no céu.
Te Lamatualain koasan naa, manaseli' teb'e! Ana tao nasod'a bali' Yesus Kristus mia mamaten nendi' koasa naa. Basa ma Lamatualain so'u Yesus Kristus sorga neu, de na'e'endo E sia Lamatualain bob'oa onan sia mamana' nene fee had'a-hormat seli.
которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,
Ene ngovo yayawombile imbombo muhati ya Kristi wakati Ongolobhe lwazyosezye afume whazimu na hukhazye munyobhe yakwe yahundelo paapli pamwanya.
Коју учини у Христу, кад Га подиже из мртвих и посади себи с десне стране на небесима,
Koju uèini u Hristu, kad ga podiže iz mrtvijeh i posadi sebi s desne strane na nebesima,
raakashandisa muna Kristu, achimumutsa kubva kuvakafa, noku mu garisa kuruoko rwake rwerudyi panzvimbo dzekudenga,
юже содея о Христе, воскресив Его от мертвых и посадив одесную Себе на небесных,
katero je učinkovito prikazal v Kristusu, ko ga je dvignil od mrtvih in ga postavil na svojo lastno desnico v nebeških prostorih,
Katero je pokazal v Kristusu, zbudivši ga izmed mrtvih in posadivši na desnico svojo v nebesih,
ee uu kaga shaqeeyey Masiixii, goortuu kuwii dhintay ka soo sara kiciyey, oo uu fadhiisiyey meelaha jannada xagga midigtiisa.
la cual obró en el Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole a su diestra en los lugares celestiales,
que fue demostrado al levantar a Cristo de los muertos. Dios sentó a Cristo a su diestra en el cielo,
La cual obró en Cristo, levantándole de entre los muertos, y colocándo le a su diestra en los cielos,
La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole á su diestra en los cielos,
La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole á su diestra en los cielos,
Por el cual hizo que Cristo regrese de entre los muertos, y le dio un lugar a su diestra en el cielo,
Hii ni nguvu iliyofanya kazi ndani ya Kristo wakati Mungu alipomfufua kutoka kwa wafu na kumketisha katika mkono wake wa kuume katika mahali pa mbingu.
aliyomfufua nayo Kristo kutoka wafu, akamketisha kulia kwake mbinguni.
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,
Hvilka han verkade i Christo, då han uppväckte honom ifrå de döda, och satte honom på sin högra hand i himmelen;
Na kaniyang ginawa kay Cristo, nang ito'y kaniyang buhaying maguli sa mga patay, at pinaupo sa kaniyang kanan sa sangkalangitan,
Ito ang kapangyarihan na kumilos kay Cristo noong siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay at pinaupo siya sa kaniyang kanang kamay sa kalangitan.
எல்லா ஆளுகைக்கும், அதிகாரத்திற்கும், வல்லமைக்கும், கர்த்தத்துவத்திற்கும், இக்காலத்தில் மட்டுமல்ல வருங்காலத்திற்கும் பெயர்பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலாக அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக, (aiōn g165)
దేవుడు ఈ శక్తితో క్రీస్తును తిరిగి బ్రతికించి పరలోకంలో తన కుడి పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నాడు.
‌ʻAia naʻa ne fai kia Kalaisi, ʻi heʻene fokotuʻu hake ia mei he pekia, ʻo ne fakanofo ia ki hono nima toʻomataʻu ʻi he ngaahi potu fakalangi,
Verse not available
яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його, і посадивши на небі праворуч Себе,
котру вдіяв у Христї, воскресивши Його з мертвих і посадивши по правиці в себе на небесах,
जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिला कर अपनी दहनी तरफ़ आसमानी मुक़ामों पर बिठाया,
دەل شۇ قۇدرەتنى ئۇ مەسىھنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈپ، ئەرشلەردە ئۆزىنىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇرغۇزغىنىدا ئۇنىڭدا يۈرگۈزگەنىدى؛
дәл шу қудрәтни У Мәсиһни өлүмдин тирилдүрүп, әршләрдә Өзиниң оң йенида олтарғузғинида Униңда жүргүзгән еди;
del shu qudretni U Mesihni ölümdin tirildürüp, ershlerde Özining ong yénida olturghuzghinida Uningda yürgüzgenidi;
dǝl xu ⱪudrǝtni U Mǝsiⱨni ɵlümdin tirildürüp, ǝrxlǝrdǝ Ɵzining ong yenida olturƣuzƣinida Uningda yürgüzgǝnidi;
mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời,
mà Ngài đã tỏ ra trong Ðấng Christ, khi khiến Ðấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời,
Iji je ngufu jino jivombile imbombo mun'kate mwa Kilisite unsiki u Nguluve ye asyusisie kuhuma kuva fue na pikum'bika kuluvoko lwa mwene ulwa ndio pala pa vulanga.
Verse Count = 188