1-Chronicles 1:41

The son of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, Eshban, Ithran, and Cheran.
Dishoni ishte bir i Anahut. Bijtë e Dishonit ishin Hemdani, Eshbani, Ithrani dhe Kerani.
اِبْنُ عَنَى دِيشُونُ، وَبَنُو دِيشُونَ: حَمْرَانُ وَأَشْبَانُ وَيِثْرَانُ وَكَرَانُ.
وَأَنْجَبَ عَنَى دِيشُونَ، وَوُلِدَ لِدِيشُونَ حَمْرَانُ وَأَشْبَانُ وَيِثْرَانُ وَكَرَانُ.
অনাৰ পুত্ৰ দীচন। দীচনৰ পুত্ৰ হিম্ৰন, ইচবন, যিত্ৰন, আৰু কৰান।
Ananın oğlu Dişon. Dişonun oğulları: Xamran, Eşban, İtran və Keran.
অনার ছেলে হল দিশোন। দিশোনের ছেলেরা হল হম্রণ, ইশবন, যিত্রণ ও করাণ।
Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;
Ang anak nga lalaki ni Ana mao si Dishon. Ang mga anak nga lalaki ni Dishon mao sila si Hemdan, Eshban, Itran, ug si Keran.
Anah capa loe Dishon; Dishon ih caanawk loe, Amram, Eshban, Ithran hoi Keran.
Anah koca ah Dishon. Dishon koca ah Hamran, Eshban, Ithran and Keran.
Anah chapa chu Dishon ahin; Dishon chapate chu Hemdan, Eshban, Ithran, chule Keran ahiuve.
亚拿的儿子是底顺。底顺的儿子是哈默兰、伊是班、益兰、基兰。
亞拿的兒子是底順。底順的兒子是哈默蘭、伊是班、益蘭、基蘭。
Anin je sin bio Dišon, a Dišonovi su sinovi bili: Hamram, Ešban, Jitran i Keran.
Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan.
Anas Sønner: Disjon. Disjons Sønner: Hemdan. Esjban, Jitran og Keran.
De zoon van Ana was Disjon. De zonen van Disjon waren: Chamran, Esjban, Jitran en Keran.
De kinderen van Ana waren Dison; en de zonen van Dison waren Hamram, en Esban, en Jithran, en Cheran.
The sons of Anah: Dishon. And the sons of Dishon: Hamran, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
The son of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, Eshban, Ithran, and Cheran.
The sons of Anah: Dishon. And the sons of Dishon: Hamran, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
The sons of Anah: Dishon. And the sons of Dishon: Hamran and Eshban and Ithran and Cheran.
The sons of Sonan, Daeson: and the sons of Daeson; Emeron, and Asebon, and Jethram, and Charran.
The sons of Sonan, Daeson: and the sons of Daeson; Emeron, and Asebon, and Jethram, and Charran.
The sons of Dishon: Hamran, and Esheban, and Ithran, and Cheran.
— The sons of Anah: Dishon. — And the sons of Dishon: Hamran, and Eshban, and Jithran, and Cheran.
The sons of Dison: Hamram, and Eseban, and Jethran, and Charan.
The son of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran and Keran.
The sonne of Anah was Dishon. And the sonnes of Dishon, Amran, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
The sons of Anah: Dishon. And the sons of Dishon: Hamran, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
The sons of Sonan, Daeson: and the sons of Daeson; Emeron, and Asebon, and Jethram, and Charran.
The sons of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Keran.
The sons of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Keran.
The sons of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Keran.
The sons of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Keran.
The sons of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Keran.
The sons of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Keran.
The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Hamran and Eshban and Ithran and Cheran.
The sons of Anah, Dishon, —and, the sons of Dishon, Hamran, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
son Anah Dishon [section] and son Dishon Hamran and Eshban and Ithran and Cheran: [section]
son Anah Dishon and son Dishon Hamran and Eshban and Ithran and Cheran
Anah’s son was Dishon. 1 Dishon’s sons were Hemdan (OR, Hamran), Eshban, Ithran, and Keran.
The son of Anah was Dishon. The sons of Dishon were Hemdan, Eshban, Ithran, and Keran.
The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
The son of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, Eshban, Ithran, and Cheran.
The son of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, Eshban, Ithran, and Cheran.
The son of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, Eshban, Ithran, and Cheran.
The son of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, Eshban, Ithran, and Cheran.
The sones of Dison weren Amaram, and Hesabam, and Lecram, and Caram.
The sons of Anah: Dishon. and sons of Dishon: Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
La filoj de Ana: Diŝon. La filoj de Diŝon: Ĥamran, Eŝban, Jitran, kaj Keran.
Anan lapset: Dison. Disonin lapset: Hamran, Esban, Jitran ja Karan.
Anan pojat olivat Diison. Ja Diisonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran.
Fils de Dison: Hamram, Eséban, Jéthran et Charan. —
— Les fils d'Ana: Dishon. — Et les fils de Dishon: Hamran, et Eshban, et Jithran, et Keran.
Les enfants d'Hana furent, Dison. Les enfants de Dison furent, Hamram, Esban, Jitran, et Kéran.
Fils d’Ana: Dischon. Fils de Dischon: Hamran, Eschban, Jithran et Keran.
Fils d'Ana: Dishon. Fils de Dishon: Hamran, Eshban, Jithran et Kéran.
Fils d'Ana: Dison. Et les fils de Dison: Hamran et Esban et Jithran et Kéran.
Fils de Sonan: Dison. Fils de Dison: Emeron, Asebon, Jethram et Harran.
Enfants de Ana: Dichôn… Enfants de Dichôn: Hamrân, Echbân, Yithrân et Kerân.
Anas Söhne sind: Dison. Und Disons Söhne sind Chamram, Esban, Itran und Keran.
Die Söhne Anas: Dischon. Und die Söhne Dischons: Hamran und Eschban und Jithran und Keran. -
Die Söhne Anas: Dischon. Und die Söhne Dischons: Hamran und Eschban und Jithran und Keran. -
Die Söhne Anas waren: Dison. Und die Söhne Disons: Hamran, Esban, Jithran und Keran.
Die Kinder Anas: Dison. Die Kinder Disons sind: Hamran, Esban, Jethran, Cheran.
Die Kinder Anas: Dison. Die Kinder Disons sind: Hamran, Esban, Jethran, Cheran.
υιοι ανα δαισων υιοι δε δησων εμερων και εσεβαν και ιεθραν και χαρραν
અનાનો દીકરો: દિશોન. દિશોનના દીકરા: હામ્રાન, એશ્બાન, યિથ્રાન તથા કરાન.
Ana te papa Dichon, Dichon te papa Amram, Echban, Jitran ak Keran.
O ke keikikane a Ana; o Disona. A o na keikikane a Disona; o Amerama, o Esebana, o Iterana, a o Kerana.
בני ענה דישון ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן
בְּנֵ֥י עֲנָ֖ה דִּישֹׁ֑ון ס וּבְנֵ֣י דִישֹׁ֔ון חַמְרָ֥ן וְאֶשְׁבָּ֖ן וְיִתְרָ֥ן וּכְרָֽן׃ ס
בני ענה דישון ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן׃
בְּנֵ֥י עֲנָ֖ה דִּישׁ֑וֹן ס וּבְנֵ֣י דִישׁ֔וֹן חַמְרָ֥ן וְאֶשְׁבָּ֖ן וְיִתְרָ֥ן וּכְרָֽן׃ ס
अना का पुत्र: दीशोन। और दीशोन के पुत्र: हम्रान, एशबान, यित्रान और करान।
Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán.
Ti putot a lalaki ni Ana ket ni Dison. Dagiti putot a lallaki ni Dison ket da Hamran, Esban, Itran ken Keran.
Verse not available
Il figliuolo di Ana [fu] Dison. Ed i figliuoli di Dison [furono] Hamran, ed Esban, ed Itran, e Cheran.
Figli di Ana: Dison. Figli di Dison: Camràn, Esban, Itràn e Cheràn.
Figliuoli di Ana: Dishon. Figliuoli di Dishon: Hamran, Eshban, Jthran e Keran.
アナの子はデション。デションの子らはハムラン、エシバン、イテラン、ケラン。
ಅನಾಹನ ಮಗನು ದೀಶೋನ್. ದೀಶೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಹಮ್ರಾನ್, ಎಷ್ಬಾನ್, ಇತ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಕೆರಾನ್.
아나의 아들은 디손이요 디손의 아들은 하므란과, 에스반과, 이드란과, 그란이요,
Wen natul Anah pa Dishon, ac wen natul Dishon pa Hamran, Eshban, Ithran, ac Cheran.
Filii Dison: Hamram, et Heseban, et Jethran, et Charan.
Filii Dison: Hamram, et Eseban et Iethran, et Charan.
Filii Dison: Hamram, et Eseban et Iethran, et Charan.
Filii Dison: Hamram, et Heseban, et Jethran, et Charan.
filii Dison Amaran et Eseban et Iethran et Charan
Filii Dison: Hamran, et Eseban et Iethran, et Charan.
Anus bērni bija: Dišons. Un Dišona bērni bija: Amrans un Ešbans un Jetrans un Karans.
Ary ny zanakalahin’ i Ana dia Disona. Ary ny zanakalahin’ i Disona dia Hamrana sy Esbana sa Jitrana ary Kerana.
അനയുടെ പുത്രൻ ദീശോൻ. ദീശോന്റെ പുത്രന്മാർ: ഹമ്രാൻ, എശ്ബാൽ, യിത്രാൻ, കെരാൻ.
दिशोन हा अनाचा पुत्र आणि हम्रान, एश्बान, यित्राण, करान हे दीशोनाचे पुत्र.
Verse not available
အာနသားကား ဒိရှုန်၊ ဒိရှုန်သားကားဟင်္ဒန်၊ ဧရှဗန်၊ ဣသရန်၊ ခေရန်တည်း။
Ko nga tama a Anaha; ko Rihona. Ko nga tama a Rihona; ko Amarama, ko Ehepana, ko Itirana, ko Kerana.
Amadodana kaAna: UDishoni. Lamadodana kaDishoni: OHamrani loEshibhani loJitirani loKerani.
अनाका छोरा दीशोन थिए । दीशोनका छोराहरू हेमदान, एश्‍बान, यित्रान र करान थिए ।
Anas sønn var Dison; og Disons sønner var Hamran og Esban og Jitran og Keran.
Son hans Ana var Dison, og sønerne hans Dison var Hamran og Esban og Jitran og Keran.
ଅନାର ପୁତ୍ର ଦିଶୋନ୍‍। ଆଉ ଦିଶୋନ୍‍ର ପୁତ୍ର ହମ୍ରଣ, ଇଶବନ୍‍, ଯିତ୍ରନ୍‍ ଓ କରାଣ।
ਅਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਦੀਸ਼ੋਨ। ਦੀਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਹਮਦਾਨ, ਅਸ਼ਬਾਨ, ਯਿਥਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਨ।
و پسران عَنَه: ديشون وپسران ديشون: حَمران و اِشبان و يتران و کَران.
Synowie Ana: Dyson; a synowie Dysona: Hamdan, i Eseban, i Jetran, i Charan.
Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran i Eszban, Jitran i Keran.
Disom foi filho de Aná: e os filhos de Disom foram Hanrão, Esbã, Itrã e Querã.
Os filhos de Ana foram Dison: e os filhos de Dison foram Hamran, e Esban, e Ithran, e Cheran.
Os filhos de Ana foram Dison: e os filhos de Dison foram Hamran, e Esban, e Ithran, e Cheran.
Дети Аны: Дишон. Сыновья Дишона: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан.
Синови Анини: Дисон, и синови Дисонови Амрам и Асван и Итран и Харан.
Sinovi Anini: Dison, i sinovi Disonovi Amram i Asvan i Itran i Haran.
Сынове же Анани: Дисон и Еливама, дщи Ананя, двое. Сынове же Дисоновы: Амада и Есеван, и Ефран и Харран.
Anájevi sinovi: Dišón. Dišónovi sinovi: Amrám, Ešbán, Jitrán in Kerán.
Wiilashii Canahna waxay ahaayeen Dishon. Wiilashii Dishonna waxay ahaayeen Xamraan, iyo Eshbaan, iyo Yitraan, iyo Keraan.
Disón fue hijo de Aná. Los hijos de Disón: Amram, Esbán, Itrán y Querán.
El hijo de Aná fue Disón. Los hijos de Dishón fueron Hemdán, Esbán, Itrán y Querán.
Disón fue hijo de Ana. Los hijos de Disón fueron Hamram, Esebán, Jetrán, y Carán.
Disón fué hijo de Ana: y los hijos de Disón; Hamrán, Hesbán, Ithran y Chêrán.
Los hijos de Aná: Disón. Y los hijos de Disón: Amram, Esban, Itran y Queran.
Mwana wa Ana alikuwa ni Dishoni. Wana wa Dishoni walikuwa Hemdani, Eshbani, Ithrani, na Kerani.
Anas söner voro Dison. Och Disons söner voro Hamran, Esban, Jitran och Keran.
Ana barn äro: Dison. Disons barn äro: Hamran, Esban, Jithran, Cheran.
Ang mga anak ni Ana: si Dison. At ang mga anak ni Dison: si Hamran at si Hesban at si Ithran at si Cheran.
Ang anak na lalaki ni Ana ay si Dison. Ang mga anak na lalaki ni Dison ay sina Hamram, Esban, Itran, at Keran.
ஆனாகின் மகன்களில் ஒருவன் திஷோன் என்பவன்; திஷோனின் மகன்கள் அம்ராம், எஸ்பான், இத்தரான், கெரான் என்பவர்கள்.
అనా కొడుకు పేరు దిషోను. దిషోను కొడుకులు హమ్రాను, ఎష్బాను, ఇత్రాను, కెరాను.
Ko e ngaahi foha ʻo Ena; ko Tisoni. Pea ko e ngaahi foha ʻo Tisoni; ko ʻAmilami, mo Esipani, mo Itilani, mo Kilani.
Âna'nın oğlu: Dişon. Dişon'un oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.
А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і Їтран, і Керан.
और 'अना का बेटा दीसोन था; और हमरान और इश्बान और यित्रान और किरान दीसोन के बेटे थे।
ئاناھنىڭ ئوغلى دىشون ئىدى. دىشوننىڭ ئوغۇللىرى ھامران، ئەشبان، ئىتران بىلەن كېران ئىدى.
Анаһниң оғли Дишон еди. Дишонниң оғуллири Һамран, Әшбан, Итран билән Керан еди.
Anahning oghli Dishon idi. Dishonning oghulliri Hamran, Eshban, Itran bilen Kéran idi.
Anaⱨning oƣli Dixon idi. Dixonning oƣulliri Ⱨamran, Əxban, Itran bilǝn Keran idi.
Con trai của A-na là Đi-sôn. con trai của Đi-sôn là Ham-ran, Eách-ban, Dít-ran, và Kê-ran.
con trai của A-na là Ði-sôn. con trai của Ði-sôn là Ham-ran, Ếch-ban, Dít-ran, và Kê-ran.
Verse Count = 142