Luuka 17

1 uYesu akavavula avavulanisivua vake, “imbombo sino sikuvatwalila avaanhu kuvomba uvuhosi sinoghile kuhumila, neke iga umuunhu ghweni juno itengulisia! 2 jale jiva je kiba umuunhu ujuo kumpinyila mu singo ilivue ilisito lya kuhavulila na kutaghua mu malenga, kuliko kumuleka umuunhu jumo mu vadebe ava atendaghe isambi. 3 mujilolelelaghe, nave unyalukolo ghwako akuhokole umuvungaghe, ghwope angalate unsahilaghe. 4 nave akuhokila mara lekela lubale ku kighono kimo ni kighono kikikio ikwisa nakuti, 'nilaata' nisaghile unsaghilaghe” 5 avasung'ua vake vakam'bula uMutwa kuuti, “utwongelesie ulwitiko lwitu” 6 uMutwa akati, “nave muve nu lwitiko lukome, mwale mukughuvula unkuju ughu, kuluka na kumela kumalenga, ghwope ghukuvitika. 7 neke ghweveni mu lyumue juno umbombi juno ilima umughunda nambe juno idima ing'olo, ikum'bula pano igomoka kumughunda, ghwise ng'ani ng'ani ghukale neke ulie ikyakulia? 8 pe nangam'bule unendele ikyakulia nilie, kange uminye ikihudiko unovombele kuhanga ningamale kulia na kunyua. pe pano najuve kya ghulia na pinyua? 9 nangamuhongesie um'bombi ujuo ulwakuva avombile ghanoavulilue? 10 vule vule najumue mungamale kuvomba sino vavalaghisie mutisaghe, 'usue tulivavombi twevano natunoghile. tuvombile ghene ghano vatulaghisie' 11 jikahimile kuuti pano alyale ikyula kuluta ku Yelusalemu, akakilile mu maka ja Samalia na ku Galilaya. 12 ati ikwingila mu kikaaja kimonga, ukuo akatang'ana na vaanhu kijigho avanya buba. vakima patali, 13 vakajova ilisio vakati, “Yesu, Mutwa tuvonele lusungu” 14 ati avaghile akavavula, “lutagha mukajivonesie ku vatekesi”. vope ye viluta vakavalasivua. 15 jumonga ati avwene asokile, akagomoka ikufunyila uNguluve. 16 akafughama pa maghulu gha Yesu kumuhongesia. umwene alyale muuhugu. 17 uYesu akamwamula akati, “pe navakavalasike voni kijigho? valikughi avange vala? budika lubale 18 napwale nambe jumo juno avonike kugomoka neke kumwika uNguluve, looli umughesi uju?” 19 akam'bula, “ghwime ulutaghe ulwitiko lwako lukusosisie” 20 avafalisayi ye vikumposia uvutwa vwa Nguluve vulikwisa lighi, uYesu akavamula akati, uvutwa vwa Nguluve na kiinu kinokivoneka. 21 nambe avaanhu navilijova, 'lola apa! nambe 'lola kula!' ulwakuva uvutwa vwa Nguluve vuli n'kate jinu” 22 uYesu akavavula avavulanisivua vake, “unsiki ghukwisa ghuno mulinoghelua kukukyagha ikighono kimo kya mwana ghwa muunhu, neke namulikukyagha. 23 vilikuvavula, 'lola kula!, lola apa! neke namungalutagha nambe kuvavingilila, 24 hwene mwoto ghwa fula ghuno ghumulika kukyanya kutengulila ulubale lumo kuhanga ulunge. lino nambe umwana ghwa muunhu iliva ndikio mu kighono kyake. 25 neke taasi lukumunoghela kupumuka mu isio nyinga na kukanua ni kisina iki. 26 ndavule lulyale mufighono fya Nuhu, fye luliva mu fighono fya mwana ghwa muunhu. 27 vakalia, vakanyua, vakatoola na kutoolana kuhanga ikighono kino uNuhu akingilaa mu kyombo pe amalenga minga ghakisa na kuvabuda vooni. 28 fyelulyale mufighono fya Luti, vakalia, kunyua, vakaghula na kughusia, kulima na kujenga. 29 neke ikighono kila uLuti alyavikile kuSodoma, jikatonya ifula ja mwoto ni kibiriti kuhuma kukyanya jikavabuda vooni. 30 lino fyeluliva mu kighono kila ikya mwana ghwa muunhu pano ilisyetulivua. 31 ikighono ikyo nungamwitikaghe juno alikunyumba kukyanya iike kutola fimonga munkate munyumba. nungam'bulagha juno ali kumughunda kugomoka kukaaja. 32 munkumbukaghe un'dala ghwa Loti. 33 ghweni juno ighela kukulusia uvwumi vwake alambusia, neke kange ghweni juno alambusia uvwumi vwake ujuo alakulusia. 34 nikukuvula, ikighono ikio avaaanhu vavili viliiva vaghonile pa kitala kimo. jumo itolua ujunge 35 ilekua. kwe kuliiva na vakijuuva vavili vihavula amayembele palikimo, jumo itolua nu june ilekua. 36 avakinhaata vavili viliva pivomba imbombo pa mughunda, neke jumo itolua, ujunge ilekua”. 37 vakamposia, “kughi, uNguluve?” akavavula, “pala pano pweghule um'bili ghwa kikanu kino kifwile, pepano amatumbusi ghiking'ana palikimo”.