Tarih-tǝzkirǝ 1 8

1 Binyaminning tunji oƣli Bela, ikkinqi oƣli Axbǝl, üqinqi oƣli Aharaⱨ, 2 tɵtinqi oƣli Nohaⱨ, bǝxinqi oƣli Rafa idi. 3 Belaning oƣulliri Addar, Gera, Abiⱨud, 4 Abixua, Naaman, Ahoaⱨ, 5 Gera, Xefufan wǝ Ⱨuram idi. 6 Tɵwǝndikilǝr Əhudning ǝwladliri: — Naaman, Ahiyaⱨ wǝ Gera (ǝslidǝ ular Gebaliⱪlarning jǝmǝt bexi idi. Gebaliⱪlar Manaⱨatⱪa kɵqürüwetilgǝnidi. Bularni kɵqürüwǝtküqi bolsa Gera idi; uningdin Uzza bilǝn Ahiⱨud tɵrǝlgǝn). 7 8 Xaⱨaraim Ⱨuxim bilǝn Baara degǝn ikki ayalini ⱪoyuwǝtkǝndin keyin Moab diyarida oƣul pǝrzǝnt kɵrgǝn. 9 Uning Hodǝx degǝn ayalidin Yobab, Zibiya, Mexa, Malkam, 10 Yǝuz, Xaⱪiya, Mirmaⱨ degǝn oƣullar tɵrǝlgǝn; uning bu oƣullirining ⱨǝmmisi jǝmǝt bexi bolƣanidi. 11 Ⱨuximdinmu uningƣa Abitub, Əlpaal degǝn oƣullar tɵrǝlgǝn. 12 Əlpaalning oƣulliri Еbǝr, Mixam wǝ Xemǝd (Xemǝd Ono bilǝn Lod degǝn ikki xǝⱨǝrni wǝ ularƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝrni bina ⱪilƣan), 13 Beriyaⱨ wǝ Xema idi. U ikkisi Ayjalondikilǝr iqidǝ jǝmǝt baxliri bolup, Gat aⱨalisini ⱪoƣliwǝtkǝnidi. 14 Ahiyo, Xaxaⱪ, Yǝrǝmot, 15 Zǝbadiya, Arad, Edǝr, 16 Mikail, Ixpaⱨ wǝ Yoha bolsa Beriyaⱨning oƣulliri idi. 17 Zǝbadiya, Mǝxullam, Ⱨizki, Hebǝr, 18 Ixmeray, Yezliya wǝ Yobablarning ⱨǝmmisi Əlpaalning oƣulliri idi. 19 Yakim, Zikri, Zabdi, 20 Əliyǝnay, Ziltay, Əliyǝl, 21 Adaya, Beraya wǝ Ximratlar Ximǝyning oƣulliri idi. 22 Ixpan, Ebǝr, Əliyǝl, 23 Abdon, Zikri, Ⱨanan, 24 Ⱨananiya, Elam, Antotiya, 25 Efdeaⱨ wǝ Pǝnuǝllǝr Xaxaⱪning oƣulliri idi. 26 Xamxiray, Xehariya, Ataliya, 27 Yaarexiya, Əliya wǝ Zikrilar Yǝroⱨamning oƣulliri idi. 28 Yuⱪiriⱪilarning ⱨǝmmisi nǝsǝbnamilǝrdǝ hatirilǝngǝn jǝmǝt bexi idi; bular ⱨǝmmisi mɵtiwǝrlǝr bolup, Yerusalemƣa makanlaxⱪanidi. 29 Gibeonning atisi Jǝiyǝl Gibeonƣa makanlaxⱪanidi; uning ayalining ismi Maakaⱨ idi. 30 Uning tunji oƣli Abdon, ⱪalƣan oƣulliri Zur, Kix, Baal, Nadab, 31 Gedor, Ahiyo, Zekǝr wǝ Miklot idi; 32 Miklottin Ximeya tɵrǝlgǝn. Bularmu ⱪerindaxliri bilǝn Yerusalemda ⱪoxna olturuxatti. 33 Nǝrdin Kix tɵrǝlgǝn; Kixtin Saul tɵrǝlgǝn; Sauldin Yonatan, Malkixua, Abinadab wǝ Ex-Baal tɵrǝlgǝn. 34 Merib-Baal Yonatanning oƣli idi; Mikaⱨ Merib-Baaldin tɵrǝlgǝn. 35 Mikaⱨning oƣulliri Piton, Mǝlǝk, Tariya wǝ Aⱨaz idi. 36 Aⱨazdin Yǝⱨoaddaⱨ tɵrǝlgǝn; Yǝⱨoaddaⱨdin Alǝmǝt, Azmawǝt wǝ Zimri tɵrǝlgǝn; Zimridin Moza tɵrǝlgǝn; 37 Mozadin Binea tɵrǝlgǝn; Bineaning oƣli Rafa, Rafaning oƣli Eliasaⱨ, Eliasaⱨning oƣli Azǝl idi. 38 Azǝlning altǝ oƣli bar idi, ularning ismi Azrikam, Bokeru, Ixmail, Xeariya, Obadiya wǝ Ⱨanan idi; bularning ⱨǝmmisi Azǝlning oƣulliri idi. 39 Azǝlning inisi Yexǝkning tunji oƣlining ismi Ulam, ikkinqi oƣlining ismi Yeux, üqinqi oƣlining ismi Əlifǝlǝt idi. 40 Ulamning oƣullirining ⱨǝmmisi batur jǝngqi, oⱪyaqi idi; ularning oƣulliri wǝ nǝwriliri naⱨayiti kɵp bolup, jǝmiy bir yüz ǝllik idi. Yuⱪiriⱪilarning ⱨǝmmisi Binyamin ǝwladliridin idi.