Tarih-tǝzkirǝ 1 7

1 Issakarning oƣulliri: — Tola, Puaⱨ, Yaxub wǝ Ximron degǝn tɵtǝylǝn idi. 2 Tolaning oƣulliri: — Uzzi, Refaya, Yeriyǝl, Yaⱨmay, Yibsam wǝ Samuildin ibarǝt, bularning ⱨǝmmisi jǝmǝt bexi idi. Dawutning zamanida Tolaning adǝm sani nǝsǝbnamilǝrdǝ yigirmǝ ikki ming altǝ yüz batur jǝngqi dǝp hatirilǝngǝn. 3 Uzzining oƣli Izraⱪiya idi, Izraⱪiyaning oƣulliri Mikail, Obadiya, Yoel wǝ Ixiya idi. Bu bǝxǝylǝnning ⱨǝmmisi jǝmǝt bexi idi. 4 Nǝsǝbnamilǝr boyiqǝ ular bilǝn billǝ ⱨesablanƣanlardin jǝnggiwar ottuz altǝ ming adǝm bar idi; qünki ularning hotun, bala-qaⱪiliri naⱨayiti kɵp idi. 5 Bularning Issakarning barliⱪ jǝmǝtliri iqidiki batur jǝngqi ⱪerindaxliri bilǝn ⱪoxulup, nǝsǝb boyiqǝ tizimƣa elinƣan jǝmiy sǝksǝn yǝttǝ ming adimi bar idi. 6 Binyaminning Bela, Bǝkǝr wǝ Yǝdiyayǝl degǝn üq oƣli bar idi. 7 Belaning Ezbon, Uzzi, Uzziǝl, Yǝrimot wǝ Iri degǝn bǝx oƣli bolup, ⱨǝmmisi jǝmǝt bexi idi; ularning nǝsǝbnamilirigǝ tizimƣa elinƣan jǝmiy yigirmǝ ikki ming ottuz tɵt batur jǝngqi bar idi. 8 Bǝkǝrning oƣulliri Zemiraⱨ, Yoax, Əliezǝr, Əlyoyinay, Omri, Yǝrǝmot, Abiya, Anatot wǝ Alamǝt idi. Bularning ⱨǝmmisi Bǝkǝrning oƣulliri bolup, 9 Jǝmǝt baxliri idi; ularning nǝsǝbnamilirigǝ tizimƣa elinƣan jǝmiy yigirmǝ ming ikki yüz batur jǝngqi bar idi. 10 Yǝdiyayǝlning oƣli Bilⱨan idi; Bilⱨanning oƣulliri Yǝux, Binyamin, Əhud, Kǝnaanaⱨ, Zetan, Tarxix wǝ Ahixaⱨar idi; 11 Bularning ⱨǝmmisi Yǝdiyayǝlning ǝwladliri, jǝmǝt baxliri wǝ batur jǝngqilǝr idi. Ularning nǝsǝbnamilirigǝ tizimlanƣanlarning jǝnggǝ qiⱪilaydiƣanliri jǝmiy on yǝttǝ ming ikki yüz idi. 12 Xuppiylar wǝ Huppiylar bolsa yǝnǝ Irning ǝwladliri idi; Huxiylar Ahǝrning ǝwladliri idi. 13 Naftalining oƣulliri: Yaⱨziǝl, Guni, Yǝzǝr, Xallom; bularning ⱨǝmmisi Bilⱨaⱨning oƣulliri idi. 14 Manassǝⱨning oƣulliri: — Uning Suriyǝlik toⱪilidin Asriǝl tɵrǝlgǝn; uningdin yǝnǝ Gileadning atisi Makir tuƣulƣan. 15 Makir Xuppiylar wǝ Huppiylar arisidinmu ayal alƣan (Makirning singlisining ismi Maakaⱨ idi). Makirning yǝnǝ bir ǝwladining ismi Zǝlofiⱨad idi, Zǝlofiⱨadning pǝⱪǝt birnǝqqǝ ⱪizila bolƣan. 16 Makirning ayali Maakaⱨ oƣul tuƣup, uningƣa Pǝrǝx dǝp at ⱪoyƣan; Pǝrǝxning inisining ismi Xǝrǝx idi; Xǝrǝxning oƣli Ulam wǝ Rakǝm idi. 17 Ulamning oƣli Bedan idi. Bularning ⱨǝmmisi Gileadning ǝwladliri; Gilead Makirning oƣli, Makir Manassǝⱨning oƣli idi. 18 Gileadning singlisi Ⱨammolǝkǝttin Ixⱨod, Abiezǝr wǝ Maⱨalaⱨ tuƣulƣan. 19 Xemidaning oƣulliri Ahiyan, Xǝkǝm, Likhi wǝ Aniam idi. 20 Əfraimning ǝwladliri: Uning oƣli Xutilaⱨ, Xutilaⱨning oƣli Bǝrǝd, Bǝrǝdning oƣli Taⱨat, Taⱨatning oƣli Eliadaⱨ, Eliadaⱨning oƣli Taⱨat, 21 Taⱨatning oƣli Zabad, Zabadning oƣli Xutilaⱨ idi (Ezǝr bilǝn Eliad Gatliⱪlarning qarwa mallirini bulang-talang ⱪilƣili qüxkǝndǝ, xu yǝrlik Gatliⱪlar tǝripidin ɵltürülgǝn. 22 Ularning atisi Əfraim bu baliliri üqün heli künlǝrgiqǝ matǝm tutⱪaqⱪa, uning buradǝrliri uningƣa tǝsǝlli bǝrgili kǝlgǝn. 23 Əfraim ayali bilǝn billǝ ⱪayta bir yastuⱪⱪa bax ⱪoyƣan. Ayali ⱨamilidar bolup, bir oƣul tuƣⱪan; Əfraim uningƣa ailǝm bala-ⱪazaƣa yoluⱪti dǝp, Beriyaⱨ dǝp isim ⱪoyƣan. 24 Uning ⱪizi Üstün Bǝyt-Ⱨoron bilǝn Tɵwǝn Bǝyt-Ⱨoronni wǝ Uzzǝn-Xǝǝraⱨni bina ⱪilƣan). 25 Beriyaⱨning oƣli Refaⱨ bilǝn Rǝxǝf idi; Rǝxǝfning oƣli Telaⱨ, Telaⱨning oƣli Taⱨan, 26 Taⱨanning oƣli Ladan, Ladanning oƣli Ammiⱨud, Ammiⱨudning oƣli Əlixama, 27 Əlixamaning oƣli Nun, Nunning oƣli Yǝxua idi. 28 Əfraimlarning zemini wǝ makanlaxⱪan yǝrliri Bǝyt-Əl wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝr bolup, künqiⱪix tǝripidǝ Naraan, künpetix tǝripidǝ Gǝzǝr bilǝn uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝr; Xǝkǝm wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝr, taki Gaza wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝrgiqǝ sozulatti. 29 Manassǝⱨ ⱪǝbilisining zeminiƣa tutaxⱪan yǝnǝ Bǝyt-Xean wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝr; Taanaⱪ wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝr; Mǝgiddo wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝr; Dor wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝrmu bar idi. Israilning oƣli Yüsüpning ǝwladliri mana muxu yǝrlǝrgǝ makanlaxⱪanidi. 30 Axirning oƣulliri: — Yimnaⱨ, Yixwaⱨ, Yixwi wǝ Beriyaⱨ; ularning Seraⱨ degǝn singlisimu bar idi. 31 Beriyaⱨning oƣli Hǝbǝr bilǝn Malkiǝl bolup, Malkiǝl Birzawitning atisi idi. 32 Hebǝrdin Yaflǝt, Xomǝr, Hotam wǝ ularning singlisi Xuya tɵrǝlgǝn. 33 Yaflǝtning oƣulliri Pasaⱪ, Bimⱨal wǝ Axwat; bular Yaflǝtning oƣulliri idi. 34 Xǝmǝrning oƣulliri Ahi, Roⱨgaⱨ, Hubbaⱨ wǝ Aram idi. 35 [Xǝmǝrning] inisi Ⱨǝlǝmning oƣli Zofaⱨ, Yimna, Xǝlǝx wǝ Amal idi; 36 Zofaⱨning oƣli Suaⱨ, Ⱨarnǝfǝr, Xual, Beri, Imraⱨ, 37 Bezǝr, Hod, Xamma, Xilxaⱨ, Itran wǝ Bǝǝraⱨ idi. 38 Yǝtǝrning oƣulliri Yǝfunnǝⱨ, Pispaⱨ wǝ Ara idi. 39 Ullaning oƣulliri Araⱨ, Hanniǝl wǝ Riziya idi. 40 Bularning ⱨǝmmisi Axirning ǝwladliri bolup, ⱨǝr ⱪaysisi jǝmǝt baxliri, alamǝt batur jǝngqilǝr, yolbaxqilar idi; ularning jǝmǝtliri boyiqǝ nǝsǝbnamigǝ tizimlanƣanda, jǝnggǝ qiⱪilaydiƣanliri jǝmiy yigirmǝ altǝ ming idi.