< Nehemaia 10 >

1 Pea ko kinautolu naʻe fakaʻilongaʻi ia, ko Nehemaia ko e ʻeiki pule, ko e foha ʻo Hakalia, mo Sitikisa. 2 Mo Selaia, mo ʻAsalia, mo Selemaia, 3 Mo Pasuli, mo ʻAmalia, mo Malikisa, 4 Mo Katusi, mo Sepania, mo Maluki, 5 Mo Halimi, mo Melemoti, mo ʻOpataia, 6 Mo Taniela, mo Kinitoni, mo Paluki, 7 Mo Mesulami, mo ʻApisa, mo Misamini, 8 Mo Maaseia, mo Pilikai, mo Simaia; ko kinautolu ni ko e kau taulaʻeiki. 9 Mo e kau Livai: ko Sesua ko e foha ʻo ʻAsania, mo Pinui ʻoe ngaahi foha ʻo Henatati, mo Katimieli, 10 Mo honau ngaahi kāinga, ko Sepania, mo Hotisa, mo Kilita, mo Pelaia, mo Hanani, 11 Mo Maika, mo Lihope, mo Hasapea, 12 Mo Saka, mo Selepea, mo Sepania, 13 Mo Hotisa, mo Pani, mo Pininu. 14 Ko e kau tuʻukimuʻa ʻoe kakai; ko Palosi, mo Pehati-Moape, mo ʻIlami, mo Satu, mo Pani, 15 Mo Puni, mo ʻAsikati, mo Pepai, 16 Mo ʻAtonisa, mo Pikivai, mo ʻAtini, 17 Mo ʻAteli, mo Hesikisa, mo ʻAsuli, 18 Mo Hotisa, mo Hasumi, mo Pesai, 19 Mo Halifi, mo ʻAnatoti, mo Nepei, 20 Mo Makipeasi, mo Mesulami, mo Heseli, 21 Mo Mesesapeli, mo Satoki, mo Satua, 22 Mo Pelatia, mo Hanani, mo ʻAnaia, 23 Mo Hosea, mo Hanania, mo Hasupi, 24 Mo Haloesi, mo Pileha, mo Sopeki, 25 Mo Lihumi, mo Hasapina, mo Maaseia, 26 Mo ʻAhisa, mo Hanani, mo ʻAnani, 27 Mo Maluki, mo Halimi, mo Paʻana. 28 Pea ko hono toe ʻoe kakai, ko e kau taulaʻeiki, mo e kau Livai, mo e kau leʻo matapā, mo e kau hiva, mo e kau Netenimi, mo kinautolu kotoa pē naʻa nau fakamavae ʻakinautolu mei he kakai ʻoe ngaahi fonua ki he fono ʻae ʻOtua, mo honau ngaahi uaifi, mo honau ngaahi foha, mo honau ngaahi ʻofefine, ʻakinautolu kotoa pē naʻe maʻu ʻae ʻilo, mo e loto poto; 29 Naʻa nau kau mo honau ngaahi kāinga, ko honau houʻeiki, ʻonau fai ʻae tuki moʻoni, pea mo e fuakava, ke ʻalu ʻi he fono ʻae ʻOtua, ʻaia naʻe foaki ʻia Mōsese ko e tamaioʻeiki ʻae ʻOtua, ke tokanga mo fai ʻae ngaahi fekau kotoa pē ʻa Sihova ko hotau ʻEiki, mo ʻene ngaahi fakamaau mo ʻene ngaahi tuʻutuʻuni; 30 Pea ke ʻoua naʻa tau foaki hotau ngaahi ʻofefine ki he kakai ʻoe fonua; pea ʻoua naʻa tau ʻomi honau ngaahi ʻofefine moʻo hotau ngaahi foha: 31 Pea kapau ʻe ʻomi ʻe he kakai ʻoe fonua ha meʻa fakatau pē ha meʻakai ʻi he ʻaho tapu ke fakatau, pea ʻoua naʻa tau fakatau ia ʻi he ʻaho tapu, he ko e ʻaho māʻoniʻoni: pea ke tau tuku hono fitu ʻoe taʻu, mo e ʻeke totongi kotoa pē [ʻi ai]. 32 Pea naʻa tau fai haʻamau fono, ke fakamoʻua ʻakimautolu ʻi he taʻu kotoa pē ʻaki hono tolu ʻoe vahe ʻoe sikeli maʻae tauhi ʻoe fale ʻo homau ʻOtua; 33 Koeʻuhi ko e mā ʻoe ʻao, pea ki he feilaulau meʻakai fai maʻu pe, pea mo e feilaulau tutu fai maʻu pe, ʻi he ngaahi ʻaho tapu, ʻi he ngaahi tuʻu efiafi, pea ki he ngaahi kātoanga kuo kotofa pea mo e ngaahi meʻa māʻoniʻoni, pea maʻae ngaahi feilaulau koeʻuhi ko e ngaahi angahala ke fai ʻaki ʻae fakalelei maʻa ʻIsileli, pea ki he ngāue kotoa pē ʻoe fale ʻoe ʻOtua. 34 Pea naʻa tau fai ʻae talotalo ki he kau taulaʻeiki, mo e kau Livai, mo e kakai, ki he feilaulau ʻoe fefie, ke fetuku ia ki he fale ʻo hotau ʻOtua, ʻo fakatatau ki he ngaahi fale ʻo ʻemau ngaahi tamai, ʻi he ngaahi kuonga kuo kotofa ʻi he taʻu tukufakaholo, ke tutu ʻi he funga ʻoe feilaulauʻanga ʻo Sihova ko hotau ʻOtua, ʻo hangē ko ia kuo tohi ʻi he fono: 35 Pea ke ʻomi ʻae ngaahi ʻuluaki fua ʻoe ngoue, mo e ʻuluaki fua ʻoe ngaahi ʻakau kotoa pē, ʻi he taʻu hokohoko pe, ki he fale ʻo Sihova: 36 Pea mo e ʻuluaki tupu ʻo hotau ngaahi foha, pea mo ʻetau fanga manu lalahi, ʻo hangē ko ia kuo tohi ʻi he fono, mo e ʻuluaki tupu ʻo ʻetau ngaahi fanga manu siʻi mo e fanga [sipi], ke ʻomi ki he fale ʻo hotau ʻOtua, ki he kau taulaʻeiki ʻaia ʻoku tauhi ʻi he fale ʻo hotau ʻOtua: 37 Pea ke tau ʻomi hono ʻuluaki fua ʻo ʻetau mā [kuo natu], mo ʻetau ngaahi meʻa ʻatu, mo e fua ʻoe ngaahi ʻakau kehekehe kotoa pē, ʻoe uaine mo e lolo, ki he kau taulaʻeiki, ki he ngaahi potuʻi fale ʻi he fale ʻo hotau ʻOtua: mo e ngaahi tāuvao ʻo ʻetau ngoue ki he kau Livai, ke maʻu ai ʻe he kau Livai ko ia ʻae ngaahi tāuvao ʻi he ngaahi kolo ʻo hotau potu kakai. 38 Pea ko e taulaʻeiki ko e foha ʻo ʻElone ʻe kau ia mo e kau Livai ʻi he maʻu ʻe he kau Livai ʻae ngaahi tāuvao: pea ʻe fetuku hake ʻe he kau Livai hono hongofulu ʻoe vahe ʻoe tāuvao ki he fale ʻo hotau ʻOtua, ki he ngaahi potu fale ki loto ʻi he fale koloa. 39 He ko e fānau ʻa ʻIsileli mo e fānau ʻa Livai te nau ʻomi ʻae feilaulau ʻoe uite, mo e uaine foʻou, mo e lolo, ki he ngaahi fale ʻaia ʻoku ʻi ai ʻae ngaahi ipu ʻoe faletapu, mo e kau taulaʻeiki ʻoku tauhi, mo e kau leʻo matapā, mo e kau hiva: pea ʻe ʻikai te tau liʻaki ʻae fale ʻo hotau ʻOtua.

< Nehemaia 10 >