ʻIsikieli 40

1 ‌ʻI hono uofulu ma nima taʻu ʻo ʻemau pōpula, ʻi he kamataʻanga ʻoe taʻu, ʻi hono hongofulu ʻoe ʻaho ʻoe māhina, ʻi hono hongofulu ma fā ʻoe taʻu, hili ʻae taaʻi ʻoe kolo, ʻi he ʻaho pe ko ia ne hilifaki ʻae nima ʻo Sihova kiate au, ʻo ne ʻomi au ki heni. 2 Ne ʻomi au ʻi he ngaahi meʻa hā mai mei he ʻOtua ki he fonua ʻo ʻIsileli, pea ne tuku au ki he funga moʻunga māʻolunga ʻaupito, pea naʻe ʻi ai ʻae meʻa ʻo hangē ko e kolo ʻi hono feituʻu tonga. 3 Pea ne ʻomi au ki ai, pea vakai, naʻe ʻi ai ʻae tangata, ʻaia naʻe tatau ʻene hā mai mo e ha ngingila ʻae palasa, naʻe ʻi hono nima ʻae afo fua, mo e kaho ke fua ʻaki pea naʻa ne tuʻu ʻi he matapā. 4 Pea naʻe pehē ʻe he tangata kiate au, “Foha ʻoe tangata, vakai ʻaki ho mata, pea fanongo ho telinga, pea tokanga ʻaupito ho loto ki he meʻa kotoa pē te u fakahā kiate koe; he kuo u ʻomi koe ki heni, koeʻuhi ke u fakahā ia kiate koe: pea ke ke fakahā ki he fale ʻo ʻIsileli ʻae meʻa kotoa pē ʻoku ke mamata ki ai.” 5 Pea vakai, naʻe ʻi ai ʻae ʻāʻi he tuʻa fale naʻe takatakaiʻaki, pea naʻe ʻi he nima ʻoe tangata ʻae kaho ke fuofua ʻaki, ko e kiupite ʻe ono ʻa hono lōloa ʻi he kiupite ʻoku fakalahi ʻaki ʻae ʻaofi nima kātoa ʻe taha: pea pehē naʻa ne fua ʻae māukupu ʻoe ʻā, ko e tatau mo e kaho ʻe taha; pea ko hono māʻolunga ko e kaho ʻe taha. 6 Pea ne toki haʻu ia ki he matapā ʻaia ʻoku hangatonu ki he potu hahake, pea ne ʻalu hake ʻi hono hala tuʻunga, pea ne fua ʻae ʻatā ʻoe matapā, ko e kaho ʻe taha hono laulahi; pea mo e ʻatā ʻoe matapā kehe ʻe taha, ko e kaho ʻe taha hono laulahi. 7 Pea ko e kihiʻi potu fale kotoa pē naʻe taki taha ʻae kaho pe taha hono lōloa, mo e kaho ʻe taha ʻa hono ʻatā; pea ko e vahaʻa ʻoe ngaahi potu fale siʻi ko e kiupite ʻe nima; pea ko e hūʻanga ʻoe matapā ʻi he veʻe fale hala ʻoe matapā ki loto, ko e kaho ʻe taha. 8 Naʻa ne fua foki ʻae fale hala ʻoe matapā ki loto, ko e kaho ia ʻe taha. 9 Naʻa ne fua foki ʻae fale hala ʻoe matapā, ko e kiupite ʻe valu; pea ko hono pou ʻo ia, ko e kiupite ʻe ua; pea naʻe tuʻu ki loto ʻae fale hala ʻoe matapā. 10 Pea ko e ngaahi kihiʻi potu fale ʻoe matapā fakahahake ko e tolu ʻi he potu mai ki heni, pea tolu ki he potu ko ʻena; pea naʻe fuofua tatau ʻae tolu ko ia: pea naʻe tatau ʻae fua ʻoe pou ʻi he potu ko eni, mo e potu ko ʻena. 11 Pea naʻa ne fua hono ʻatā ʻoe matapā, ko e kiupite ʻe hongofulu; pea mo hono lōloa ʻoe matapā, ko e kiupite ʻe hongofulu ma tolu. 12 Ko e ngataʻanga ʻo hono ʻatā ki muʻa ʻi he ngaahi fale siʻi, ko e kiupite ʻe taha ʻi he potu mai ki heni, mo e kiupite ʻe taha hono ʻatā ki hena: pea ko e ngaahi kihiʻi fale ko e kiupite ʻe ono ʻi hono potu ki heni, pea ono hono kiupite ʻi hono potu ki hena. 13 Hili ia naʻa ne fuofua ʻae matapā mei he tuʻa fale ʻoe fale siʻi ʻe taha ki he taha kehe: pea ko hono laulahi mei he matapā ʻe taha ki he matapā ʻe taha, ko e kiupite ʻe uofulu ma nima. 14 Naʻa ne fua foki ʻae ʻotu pou ko e kiupite ʻe tolungofulu, ʻio, ʻo aʻu ki he pou ʻoku takatakai ʻae hūʻanga ʻoe matapā. 15 Pea ko hono fua mei he mata fale mei he hūʻanga ʻoe matapā ʻo aʻu ki he mata fale ʻoe fale hala ʻi he matapā ki loto, ko e kiupite ʻe nimangofulu ia. 16 Pea naʻe ʻi ai ʻae ngaahi kātupa fasiʻi ki he ngaahi kihiʻi fale, pea ʻi hono ngaahi pou naʻe tuʻu takatakai ʻi he matapā ki loto, pea ki hono ngaahi pou afeafefua, pea naʻe takatakai ia ʻi he ngaahi matapā ʻi loto fale: pea naʻe tongi ʻae fakatātā ki he ʻakau ko e ponga ʻi hono ngaahi pou. 17 Pea ne toki ʻave au ki he lotoʻā kituʻa, pea vakai naʻe ʻi ai ʻae ngaahi potu fale, pea naʻe faliki ʻaki ʻae maka ʻae lotoʻā ʻo takatakai hake ai: pea naʻe tuʻu ki he potu naʻe faliki ʻae ngaahi potu fale ʻe tolungofulu. 18 Pea ko e faliki ʻi he veʻe matapā ʻaia naʻe feangai mo e potu fakalōloa ʻoe ngaahi matapā, ko e faliki ia ki lalo. 19 Hili ia naʻa ne fuofua ʻa hono vaʻatā mei he potu kituʻa ʻoe matapā ki lalo ʻo aʻu ki he potu kituʻa ʻoe lotoʻā ki loto, ko e kiupite ʻe teau ia, ki he potu hahake pea mo e tokelau. 20 Pea naʻa ne fuofua ʻae lōloa mo e laulahi ʻoe matapā ʻoe lotoʻā kituʻa, ʻaia naʻe hangatonu ki he feituʻu tokelau. 21 Pea ko hono ngaahi kihiʻi fale ʻoʻona naʻe tolu ʻi hono potu ko eni, pea tolu ʻi hono potu ko ʻena; pea ko hono ngaahi pou mo hono pou afeafefua naʻe fua ʻo tatau mo e ʻuluaki matapā: ko e kiupite ʻe nimangofulu ʻa hono lōloa, pea ko hono māukupu, ko e kiupite ʻe uofulu ma nima. 22 Pea ko hono ngaahi kātupa, mo honau pou afeafefua, pea mo e fakatātā ki he ʻakau ko e ponga, naʻe tatau pe ia mo e fua ʻoe matapā ʻoku hanga ki he potu hahake; pea naʻa nau ʻalu hake ai ko e lakaʻanga ʻe fitu, pea naʻe ʻi hono potu ki ʻao ʻa hono ngaahi pou afeafefua. 23 Pea naʻe fehāngaaki ʻae matapā ʻoe lotoʻā ki loto, mo e matapā ki he tokelau, pea mo ia naʻe hanga ki hahake: pea naʻa ne fua mei he matapā ki he matapā, ko e kiupite ʻe teau. 24 Hili ia naʻa ne ʻomi au ki he potu ki tonga, pea vakai naʻe ʻi ai ʻae matapā naʻe hanga atu ki he feituʻu tonga: pea naʻa ne fuofua hono ngaahi pou, mo hono pou afeafefua ʻo hangē pe ko ia ne fua ki ai. 25 Pea naʻe ʻi ai ʻae ngaahi kātupa mo e pou afeafefua naʻe tuʻu takatakai ʻi ai, ʻo hangē ko e ngaahi matapā ko ē: ko hono lōloa ko e kiupite ʻe nimangofulu, pea ko e kiupite ʻe uofulu ma nima ʻa hono laulahi. 26 Pea naʻe ai ʻae hala tuʻunga ko e lakaʻanga ʻe fitu ke ʻalu hake ki ai, pea naʻe hangatonu mai ki ai ʻae ngaahi pou afeafefua: pea naʻe ʻi ai ʻae fakatātā ki he ʻakau ko e ponga, ʻi hono potu ki heni, mo hono potu ki hena, ʻi hono ngaahi pou. 27 Pea naʻe ʻai ʻae matapā ʻi he lotoʻā ki loto, pea naʻe hanga ia ki he feituʻu tonga: pea naʻa ne fua mei he matapā ʻe taha ki he matapā ʻe taha ki he feituʻu tonga, ko e kiupite ʻe teau. 28 Pea naʻa ne ʻomi au ki he lotoʻā ki loto, ʻi he veʻe matapā ki he potu tonga: pea naʻa ne fuofua ʻae matapā ki tonga ʻo tatau mo e ngaahi fua ko ia; 29 Pea ko hono ngaahi kihiʻi fale ʻo ia, pea mo hono ngaahi pou, pea mo hono ngaahi pou afeafefua, naʻe fakatatau ki he ngaahi fua ni; pea naʻe ʻi ai ʻae ngaahi kātupa, pea ʻi he ngaahi pou afeafefua, ʻaia naʻe tuʻu takatakai ai: ko hono lōloa ko e kiupite ʻe nimangofulu, pea ko e kiupite ʻe uofulu ma nima ʻa hono māukupu. 30 Pea ko hono ngaahi pou afeafefua naʻe tākai hake ai, ko hono lōloa ko e kiupite ʻe uofulu ma nima, pea ko hono māukupu ko e kiupite ʻe nima. 31 Pea naʻe hanga hono ngaahi pou afeafefua ki he lotoʻā kituʻa; pea naʻe ai ʻae ngaahi fakatātā ki he ʻakau ko e ponga ʻi hono ngaahi pou: pea naʻe lakaʻanga valu ʻae hala tuʻunga naʻe ʻalu hake ki ai. 32 Pea naʻa ne ʻomi au ki he lotoʻā ki loto ki he potu fakahahake: pea naʻa ne fuofua ʻae matapā ʻo fakatatau ki he ngaahi fua ni. 33 Pea ko hono ngaahi kihiʻi fale, mo hono ngaahi pou, mo hono ngaahi pou afeafefua, naʻe fakatatau ki he ngaahi fua ni: pea naʻe ʻi ai ʻae ngaahi kātupa, pea mo e ngaahi pou afeafefua naʻe tuʻu takatakai ʻi ai: ko hono lōloa ko e kiupite ʻe nimangofulu, pea ko hono māukupu ko e kiupite ʻe uofulu ma nima. 34 Pea naʻe hanga atu hono ngaahi pou afeafefua ki he lotoʻā kituʻa; pea naʻe ʻi ai ʻae fakatātā ki he ʻakau ko e ponga ʻi hono ngaahi pou, ʻi hono potu ki heni, mo hono potu ki hena: pea naʻe lakaʻanga valu ʻae hala tuʻunga naʻe ʻalu hake ki ai. 35 Pea naʻa ne ʻomi au ki he matapā ki he potu tokelau, pea ne fuofua ia ʻo fakatatau ki he ngaahi fua ni; 36 ‌ʻA hono ngaahi kihiʻi fale ʻo ia, mo hono pou, mo hono pou afeafefua, mo e ngaahi kātupa naʻe takatakai ai: ko hono lōloa ko e kiupite ʻe nimangofulu, pea ko e kiupite ʻe uofulu ma nima ʻa hono māukupu. 37 Pea naʻe hanga hono ngaahi pou ki he lotoʻā kituʻa: pea naʻe ʻi hono ngaahi pou ʻae fakatātā ki he ʻakau ko e ponga ʻi hono potu ko eni, pea mo hono potu ko ʻena; pea naʻe lakaʻanga valu ʻae hala tuʻunga naʻe ʻalu hake ki ai. 38 Pea ko hono ngaahi potu fale, mo hono ngaahi matapā, naʻe vāofi ia mo e pou ʻoe ngaahi matapā, ʻaia naʻe fufulu ai ʻae ngaahi feilaulau tutu. 39 Pea ʻi he fale hala ʻoe matapā naʻe ai ʻae palepale ʻe ua ʻi hono potu ʻe taha, mo e palepale ʻe ua ʻi hono potu ʻe taha, ke tāmateʻi ai ʻae feilaulau tutu, mo e feilaulau ʻae angahala, pea mo e feilaulau ʻae fai hala. 40 Pea ʻi hono potu kituʻa, ʻi he potu ʻoku ʻalu ai ha taha ki he hūʻanga ʻoe matapā ki he tokelau, naʻe ʻi ai ʻae palepale ʻe ua; pea ʻi he potu ʻe taha ʻi he fale hala ʻoe matapā, naʻe ai mo e palepale ʻe ua. 41 Ko e palepale naʻe fā ʻi he potu ʻe taha, mo e palepale ʻe fā ʻi he potu ʻe taha ʻi he veʻe matapā: ko e palepale ʻe valu ʻaia naʻe fai ai ʻae tāmateʻi ʻoe ngaahi feilaulau. 42 Pea ko e palepale ʻe fā ki he feilaulau tutu ko e ngaahi maka ia naʻe tā, ko hono lōloa ko e kiupite ʻe taha mo e vaeua mālie, pea ko hono māukupu ko e kiupite ʻe taha mo e vaeua mālie, pea ko e kiupite ʻe taha ʻa hono māʻolunga: he naʻe hili foki ki ai ʻae ngaahi meʻa ʻaia naʻe tāmateʻi ʻaki ʻae feilaulau tutu mo e ngaahi feilaulau kehe. 43 Pea naʻe ai hono tapa fakatali ko e ʻaofinima kātoa hono laulahi naʻe fakamaʻu takatakai ki ai; pea naʻe hili ki he ngaahi palepale ʻae kanomate ʻoe feilaulau. 44 Pea naʻe ʻi he tuʻa matapā ki loto ʻae ngaahi potu fale ʻoe kau fasi hiva ʻi he lotoʻā ki loto, ʻaia naʻe ʻi he veʻe matapā fakatokelau: pea naʻe hanga ia ki he ʻotu tonga: pea ko e taha ʻi he veʻe matapā fakahahake naʻe hanga ki he tokelau. 45 Pea naʻa ne pehē mai kiate au, Ko e potu fale ni ʻaia ʻoku hanga ki he tonga ʻoku ʻoe kau taulaʻeiki ʻoku tauhi ki he nāunau ʻoe fale. 46 Pea ko e potu fale ʻaia ʻoku hanga ki he tokelau ʻoku ʻoe kau taulaʻeiki ʻoku tauhi ki he meʻa ʻae feilaulauʻanga: ʻakinautolu ko e ngaahi foha ʻo Satoki ʻi he ngaahi foha ʻo Livai, ʻakinautolu ʻoku ʻunuʻunu mai kia Sihova ke tauhi kiate ia. 47 Ko ia ne ne fua ai ʻae lotoʻā, ko hono lōloa ko e kiupite ʻe teau, pea ko e kiupite ʻe teau ʻa hono māukupu, ke potupotu mālie; pea naʻe tuʻu ʻae feilaulauʻanga ki muʻa ʻi he fale. 48 Pea naʻa ne ʻomi au ki he fale hala ʻoe fale, ʻo ne fua ʻae pou kotoa pē ʻoe fale hala, ko e kiupite ʻe nima ʻi hono potu ko eni, pea ko e kiupite ʻe nima ʻi he potu ko ʻena: pea ko hono laulahi ʻoe matapā ʻi hono potu naʻe hanga mai ko e kiupite ʻe tolu, pea ko e kiupite ʻe tolu kituʻa. 49 Ko hono lōloa ʻoe fale hala ko e kiupite ʻe uofulu, pea ko hono laulahi ko e kiupite ʻe hongofulu ma taha; pea naʻe ʻi ai ʻae hala tuʻunga ke ʻalu hake ai; pea naʻe ʻi ai ʻae ongo pou ʻoe fale hala ko e taha ʻi heni pea taha ʻi hena.