Kolose 2

1 He ko hoku loto ke mou ʻilo ʻae feinga lahi ʻoku ʻiate au kiate kimoutolu, pea kiate kinautolu ʻi Leotisia, pea kiate kinautolu ʻoku teʻeki ai te nau mamata ki hoku mata ʻi he sino; 2 Koeʻuhi ke fiemālie honau loto, kuo fehokotaki ʻi he ʻofa, ki he koloa kotoa pē ʻoe fakapapau lahi ʻoe ʻilo, ki he fakahā ʻoe meʻa fakalilolilo ʻae ʻOtua, ʻio, ʻae Tamai, pea mo Kalaisi; 3 ‌ʻAia ʻoku fufū ai ʻae ngaahi koloa kotoa pē ʻoe poto mo e ʻilo. 4 Pea ʻoku ou pehē ni, ke ʻoua naʻa ai ha tangata te ne fakahalaʻi ʻakimoutolu ʻi he lea fakaoloolo. 5 He neongo ʻoku ou mamaʻo ʻi he sino, ka ʻoku ou ʻiate kimoutolu ʻi he laumālie, ʻo fiefia ʻo mamata ki hoʻomou anga fakapotopoto, mo e tuʻumaʻu ʻo hoʻomou tui kia Kalaisi. 6 Ko ia ʻi hoʻomou maʻu ʻa Kalaisi Sisu ko e ʻEiki, ke mou ʻaʻeva ʻiate ia: 7 Kuo aka mo langa hake ʻiate ia, pea fakatuʻumaʻu ʻi he tui, ʻo hangē ko e akonekina ʻakimoutolu, pea ke mou tupulekina ai ʻi he fakafetaʻi. 8 Vakai naʻa taki fakahē ʻakimoutolu ʻe ha tangata ʻe tokotaha ʻi he fiepoto mo e lau fakakākā, ʻoku taau mo e talatupuʻa ʻae tangata, ʻo ngali mo e ngaahi ʻulungāanga fakamaama, ka ʻoku ʻikai taau mo Kalaisi. 9 He ʻoku nofo fakamoʻomoʻoni kiate ia hono mātuʻaki fonu ʻoe ʻOtua. 10 Pea ʻoku fakafonu ʻakimoutolu ʻiate ia, ʻaia ko e ʻulu ʻoe pule kotoa pē mo e mālohi: 11 ‌ʻAia naʻe kamu ai foki ʻakimoutolu ʻi he kamu taʻefai ʻe he nima, ʻi he siʻaki ʻoe sino ʻoe ngaahi angahala fakakakano ʻi he kamu ʻo Kalaisi: 12 ‌ʻO tanu mo ia ʻi he papitaiso, ʻaia kuo mou toetuʻu ai mo ia ʻi he tui ʻoku mei he ngāue ʻae ʻOtua, ʻaia kuo ne fokotuʻu hake ia mei he pekia. 13 Pea ko kimoutolu, naʻe mate ʻi hoʻomou ngaahi angahala mo e taʻekamu ʻo homou kakano, kuo ne fakamoʻui fakataha mo ia, ʻi heʻene fakamolemole hoʻomou ngaahi angahala kotoa pē; 14 ‌ʻO tāmateʻi ʻi he mate ʻae tohi nima ʻoe ngaahi tuʻutuʻuni ʻaia naʻe tuʻu kiate kitautolu, ʻaia naʻe taʻofi kiate kitautolu, ʻo ne toʻo ʻaupito ia ʻo tuki ki hono ʻakau; 15 Pea ʻosi ʻene maumau ʻae ngaahi pule mo e ngaahi mālohi, naʻa ne fakaʻilo fakahā atu ʻakinautolu ʻo vikiviki ai kiate kinautolu. 16 Ko ia ke ʻoua naʻa ai ha taha ʻe fakaanga kiate kimoutolu ʻi ha meʻakai, pe ha meʻainu, pe ki ha ʻaho kātoanga, pe ʻi ha tuʻu efiafi, pe ʻi he ngaahi Sāpate: 17 ‌ʻAia ko e ngaahi ʻata ʻoe meʻa ʻoku haʻu; ka ko hono sino ʻoku ʻia Kalaisi. 18 Ke ʻoua naʻa kākaaʻi ʻakimoutolu ʻe ha taha ʻi hoʻomou totongi, ʻi he fie angavaivai mo e lotu ki he kau ʻāngelo, ʻi he kaunoa ki he ngaahi meʻa naʻe ʻikai te ne mamata ai, mo e fakafuofua lahi noa pē ia ʻi hono loto fakakakano, 19 Pea ʻoku ʻikai puke maʻu ki he ʻUlu, ʻaia ʻoku maʻu mei ai ʻae tokoni ki he sino kotoa, ʻi he ngaahi kupu mo e noʻo, pea kuo femaʻutaki fakataha, ʻoku tupu ʻi he tupu fakaʻotua. 20 Ko ia kapau ʻoku mou mate mo Kalaisi mei he ngaahi ʻulungāanga fakamaama, ko e hā ʻoku mou moʻulaloa ai ki he ngaahi tuʻutuʻuni, ʻo hangē ʻoku mou moʻui fakamaama, ʻo fakatatau mo e ngaahi fekau mo e ngaahi akonaki ʻae tangata; 21 “ʻOua naʻa ala;” “ʻOua naʻa kamata;” “ʻOua naʻa milihi;” 22 ‌ʻAia ʻe ʻauha kotoa pē ʻi hono ngāueʻaki? 23 Ko e ngaahi meʻa ko ia ʻoku ʻai moʻoni hono matamata poto ʻi he fiefie lotu, mo e angavaivai, pea mo e taʻetokangaʻi ʻoe sino; ka ʻoku ʻikai ʻaonga, ka ki he fakafiemālie ʻoe kakano.