< 1 Meʻa Hokohoko 8 >

1 Pea ko eni, naʻe tupu ʻia Penisimani ʻa hono ʻuluaki fānau ko Pela, mo hono toko ua ko ʻAsipeli, mo hono toko tolu ko ʻAhala, 2 Mo Noha ko hono toko fā, mo Lafa ko hono toko nima. 3 Pea ko e ngaahi foha ʻo Pela eni, ko ʻAtali, mo Kela, mo ʻApihuti, 4 Mo ʻApisua, mo Neamani, mo ʻAhoa, 5 Mo Kela, mo Sifufami, mo Hulami. 6 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo ʻEhuti: ko e kau mātuʻa eni ʻi he ngaahi tamai ʻae kakai naʻe nofo ʻi Kepa, pea naʻa nau hiki ʻakinautolu ki Maneate: 7 Pea ko Neamani, mo ʻAhia, mo Kela, naʻa ne fetuku ʻakinautolu, pea naʻe tupu ʻiate ia ʻa Usa, mo ʻAhiuti. 8 Pea naʻe tupu [ʻae fānau ]meia Saheleimi ʻi he fonua ko Moape, ʻi he hili ʻa ʻene fekau ʻakinautolu ke ʻalu; pea ko Husimi mo Peala ko hono ongo uaifi ʻakinaua. 9 Pea naʻe tupu ʻi hono uaifi ko Hotesi, ʻa Sopapi, mo Sipia, mo Mesa, mo Malikami, 10 Mo Siusi, mo Savia, mo Milima. Ko hono ngaahi foha ʻakinautolu ni, ko e kau tuʻukimuʻa ʻi he kau mātuʻa. 11 Pea naʻe fanauʻi kiate ia ʻe Husimi, ʻa ʻApitupi, mo Elipeali. 12 Pea ko e ngaahi foha ʻo Elipeali; ko Ipa, mo Misami, mo Sameli, ʻaia naʻe langa hake ʻa Ono, mo Loti, mo hona ngaahi kolo: 13 Ko Pelia foki, mo Sema, ʻakinaua naʻe tuʻukimuʻa ʻi he kau mātuʻa ʻoe kakai ʻo ʻAsaloni, pea naʻa na kapusi atu ʻae kakai naʻe nofo ʻi Kati: 14 Mo ʻAhio, mo Sasaki, mo Selimoti, 15 Mo Sipatia, mo ʻAlatu, mo ʻAta, 16 Mo Mikaeli, mo Isipa, mo Soha, ko e ngaahi foha ʻo Pelia; 17 Mo Sipatia, mo Mesulami, mo Hesiki, mo Hepa, 18 Mo Isimelei foki, mo Sisilia, mo Sopapi, ko e ngaahi foha ʻo Elipeali; 19 Mo Sakimi, mo Sikili, mo Sapiti, 20 Mo Elienei, mo Silitei, mo Ilieli, 21 Mo ʻAtaia, mo Pelaia, mo Similati, ko e ngaahi foha ʻo Sema; 22 Mo Isipani, mo Hepa, mo Ilieli, 23 Mo ʻApitoni, mo Sikili, mo Henani, 24 Mo Henania, mo ʻElami, mo ʻAnitotisa, 25 Mo Ifitia, mo Penieli, ko e ngaahi foha ʻo Sasaki; 26 Mo Samisilei, mo Sialia, mo ʻAtalia, 27 Mo Salesia, mo Elia, mo Sikili, ko e ngaahi foha ʻo Silohami. 28 Ko e kau tuʻukimuʻa ʻakinautolu ni ʻi he kau mātuʻa, ʻo fakatatau mo honau ngaahi toʻutangata, ko e houʻeiki. Pea naʻe nofo ʻakinautolu ni ʻi Selūsalema. 29 Pea naʻe nofo ʻi Kipione ʻae tamai ʻa Kipione; pea ko e hingoa ʻo hono uaifi ko Meaka: 30 Pea ko hono ʻuluaki foha ko ʻApitoni, mo Suli, mo Kisi, mo Peali, mo Natapi, 31 Mo Kitoa, mo ʻAhio, mo Sakeli. 32 Pea naʻe tupu ʻia Mikiloti kinautolu. 33 Pea naʻe tupu meia Nea ʻa Kisi, pea naʻe tupu meia Kisi ʻa Saula, pea tupu ʻia Saula ʻa Sonatane, mo Malikisua, mo ʻApinatapi, mo Esipeali. 34 Pea ko e foha ʻo Sonatane: ko Milipi-Peali: pea naʻe tupu ʻia Milipi-Peali ʻa Maika. 35 Pea ko e ngaahi foha ʻo Maika eni ko Pitoni, mo Meleki, mo Talia, mo ʻAhasi. 36 Pea naʻe tupu ʻia ʻAhasi ʻa Sihoata pea naʻe tupu ʻia Sihoata ʻa ʻAlemeti, mo ʻAsimaveti, mo Simili; pea naʻe tupu ʻia Simili ʻa Mosa, 37 Pea naʻe tupu ʻia Mosa ʻa Penia: pea ko hono foha ʻa Lefa, mo Eleasa ko hono foha ʻoʻona, mo ʻAseli ko hono foha ʻoʻona: 38 Pea naʻe maʻu ʻe ʻAseli ʻae foha ʻe toko ono, pea ko honau hingoa eni; ko ʻAsilikami, mo Pokilu, mo ʻIsimeʻeli, mo Sialia, mo ʻOpataia, mo Hanani. Ko kinautolu ni kotoa pē ko e ngaahi foha ʻo ʻAseli. 39 Pea ko e ngaahi foha ʻo hono tokoua ko Eseki ʻa eni: ko hono ʻuluaki fānau ko Ulami, mo Sihusi ko hono toko ua, mo Ilifeleti ko hono toko tolu. 40 Pea ko e ngaahi foha ʻo Ulami ko e kau tangata toʻa fakamanavahē ʻakinautolu, ko e kau toʻo fana, pea naʻa nau maʻu ʻae ngaahi foha tokolahi, mo e fānau tangata ʻo honau ngaahi foha, ko e toko teau ma nimangofulu. Ko kinautolu ni kotoa pē ko e fānau tangata ʻa Penisimani.

< 1 Meʻa Hokohoko 8 >