< Nehemija 10 >

1 Torej tisti, ki so pečatili, so bili: Nehemija, Hahaljájev sin Tirsata, Sedekíja, 2 Serajá, Azarjá, Jeremija, 3 Pašhúr, Amarjá, Malkijá, 4 Hatúš, Šebanjá, Malúh, 5 Harím, Meremót, Obadjá, 6 Daniel, Ginetón, Baruh, 7 Mešulám, Abíja, Mijamín, 8 Maazjá, Bilgáj, Šemajá. Ti so bili duhovniki. 9 Lévijevci: tako Azanjájev sin Ješúa, Binúj izmed Henadádovih sinov, Kadmiél, 10 kakor njihovi bratje: Šebanjá, Hodijá, Kelitá, Pelajá, Hanán, 11 Miha, Rehób, Hašabjá, 12 Zahúr, Šerebjá, Šebanjá, 13 Hodijá, Baní, Benínu. 14 Vodje ljudstva: Paróš, Pahat Moáb, Elám, Zatú, Baní, 15 Buní, Azgád, Bebáj, 16 Adoníja, Bigváj, Adín, 17 Atêr, Ezekíja, Azúr, 18 Hodijá, Hašúm, Becáj, 19 Haríf, Anatót, Nebáj, 20 Magpiáš, Mešulám, Hezír, 21 Mešezabél, Cadók, Jadúa, 22 Pelatjá, Hanán, Anajá, 23 Hošéa, Hananjá, Hašúb, 24 Lohéš, Pilhá, Šobék, 25 Rehúm, Hašabná, Maasejá, 26 Ahíja, Hanán, Anán, 27 Malúh, Harím in Baaná. 28 Preostanek ljudstva, duhovniki, Lévijevci, vratarji, pevci, Netinimci in vsi, ki so se ločili od ljudstva dežel k postavi Boga, njihove žene, njihovi sinovi in njihove hčere, vsak, ki je imel spoznanje in imel razumevanje, 29 so se pridružili k njihovim bratom, njihovim plemičem in vstopili v prekletstvo in prisego, da hodijo v Božji postavi, ki je bila dana po Mojzesu, Božjemu služabniku in da obeležujejo in delajo vse zapovedi Gospoda, našega Gospoda, njegove sodbe in njegova pravila 30 in da mi ne bi dajali svojih hčera ljudstvu dežele niti jemali njihovih hčera za naše sinove. 31 Če ljudstvo dežele prinese blago ali kakršen koli živež na sábatni dan, da prodaja, da mi tega ne bomo kupovali od njih na sábat ali na sveti dan in da bomo pustili sedmo leto in izterjavo vsakega dolga. 32 Prav tako smo naredili predpise za nas, da se letno obremenimo s tretjino šekla za službo hiše našega Boga, 33 za hlebe navzočnosti in za nenehno jedilno daritev in za nenehno žgalno daritev od sábat, od mlajev, za določene praznike, za svete stvari in za daritve za greh, da se naredi odkupitev za Izrael in za vse delo hiše našega Boga. 34 Vrgli smo žrebe med duhovniki, Lévijevci in ljudstvom za dar lesa, da bi ga prinašali v hišo našega Boga, glede na hiše naših očetov, ob določenih časih, leto za letom, da [ga] zažigamo na oltarju Gospoda, našega Boga, kakor je to zapisano v postavi 35 in da prinašamo prve sadove naših tal in prve sadove vsega sadja od vseh dreves, leto za letom, v Gospodovo hišo. 36 Tudi prvorojenca naših sinov in naše živine, kakor je to zapisano v postavi in prvence naših čred in naših tropov, da jih privedemo k hiši našega Boga, k duhovnikom, ki služijo v hiši našega Boga 37 In da naj bi prinesli prve sadove našega testa in naših daritev in sad vseh vrst dreves, od vina in od olja, k duhovnikom, k sobam hiše našega Boga in desetine naših tal k Lévijevcem, da bodo isti Lévijevci lahko imeli desetine v vseh mestih našega posevka. 38 Duhovnik, Aronov sin, bo z Lévijevci, ko bodo Lévijevci vzeli desetine in Lévijevci bodo prinesli gor desetino od desetin k hiši našega Boga, k sobam, v zakladno hišo. 39 Kajti Izraelovi otroci in Lévijevi otroci bodo prinašali daritev žita, od novega vina in olja, v sobe, kjer so posode svetišča in duhovniki, ki služijo in vratarji in pevci. Ne bomo zapustili hiše našega Boga.

< Nehemija 10 >