< 1 Kroniška 8 >

1 Torej Benjamin je zaplodil svojega prvorojenca Bela, drugega Ašbéla in tretjega Ahráha, 2 četrtega Nohá in petega Rafá. 3 Belovi sinovi so bili: Adár, Gerá, Abihúd, 4 Abišúa, Naamán, Ahóah, 5 Gerá, Šefufán in Hurám. 6 Ti so Ehúdovi sinovi. To so poglavarji očetov prebivalcev Gebe in odpeljali so jih v Manáhat: 7 Naamán, Ahíja in Gerá, le-ta jih je pregnal in zaplodil Uzá in Ahihúda. 8 Šaharájim je zaplodil otroke v moábski deželi, potem ko ju je poslal proč; Hušíma in Baára sta bili njegovi ženi. 9 Svoji ženi Hódeši je zaplodil Jobába, Cibjá, Meša, Malkáma, 10 Jeúca, Sahejá in Mirmá. To so bili njegovi sinovi, poglavarji očetov. 11 S Hušímo je zaplodil Abitúba in Elpáala. 12 Elpáalovi sinovi: Eber, Mišám in Šamed, ki je zgradil Onó in Lod z njegovimi mesti; 13 tudi Berijá in Šemaá, ki sta bila poglavarja očetov izmed prebivalcev Ajalóna, ki sta pregnala prebivalce Gata: 14 Ahjó, Šašák, Jeremót, 15 Zebadjá, Arád, Ader, 16 Mihael, Jišpá in Johá, Berijájevi sinovi; 17 in Zebadjá, Mešulám, Hizkí, Heber, 18 tudi Jišmeráj, Jizlijá, Jobáb, Elpáalovi sinovi; 19 in Jakím, Zihrí, Zabdí, 20 Elienáj, Celetáj, Eliél, 21 Adajáj, Berajá in Šimrát, Šimíjevi sinovi; 22 in Jišpán, Eber, Eliél, 23 Abdón, Zihrí, Hanán, 24 Hananjá, Elám, Antotijá, 25 Jifdejá in Penuél, Šašákovi sinovi; 26 in Šamšeráj, Šeharjá, Ataljá, 27 Jaarešjá, Elijá in Zihrí, Jerohámovi sinovi. 28 To so bili poglavarji izmed očetov, po svojih rodovih, vodilni možje. Ti so prebivali v Jeruzalemu. 29 Pri Gibeónu je prebival oče Gibeóncev, čigar ženi je bilo ime Maáha. 30 Njegov prvorojenec Abdón, Cur, Kiš, Báal, Nadáb, 31 Gedór, Ahjó in Zeher. 32 Miklót je zaplodil Šimája. Tudi ti so s svojimi brati prebivali nasproti njih v Jeruzalemu. 33 Ner je zaplodil Kiša, Kiš je zaplodil Savla, Savel je zaplodil Jonatana, Malkišúa, Abinadába in Ešbáala. 34 Jonatanov sin je bil Meríb Báal in Meríb Báal je zaplodil Miha. 35 Mihovi sinovi so bili Pitón, Meleh, Taréa in Aház. 36 Aház je zaplodil Jeoadája; in Jeoadá je zaplodil Alémeta, Azmáveta in Zimríja; Zimrí je zaplodil Mocá 37 in Mocá je zaplodil Binája; njegov sin je bil Rafája, njegov sin Elasáj, njegov sin Acél; 38 Acél je imel šest sinov, katerih imena so ta: Azrikám, Bohrú, Jišmaél, Šearjá, Obadjá in Hanán. Vsi ti so bili Acélovi sinovi. 39 Sinovi njegovega brata Ešeka so bili njegov prvorojenec Ulám, drugi Jeúš in tretji Elifélet. 40 Ulámovi sinovi so bili močni junaški možje, lokostrelci in imel je mnogo sinov in vnukov, sto petdeset. Vsi ti so Benjaminovi sinovi.

< 1 Kroniška 8 >