< Nehemija 10 >

1 A koji zapeèatiše bjehu ovi: Nemija Tirsata, sin Ahalijin, i Sedekija, 2 Seraja, Azarija, Jeremija, 3 Pashor, Amarija, Malhija, 4 Hatus, Sevanija, Maluh, 5 Harim, Merimot, Ovadija, 6 Danilo, Gineton, Varuh, 7 Mesulam, Avija, Mijamin, 8 Mazija, Vilgaj, Semaja; to bjehu sveštenici; 9 A Leviti: Isus sin Azanijin, Vinuj izmeðu sinova Inadadovijeh, Kadmilo, 10 I braæa njihova: Sevanija, Odija, Kelita, Felaja, Anan, 11 Miha, Reov, Asavija, 12 Zahur, Serevija, Sevnija, 13 Odija, Vanije, Veninuj; 14 Glavari narodni: Faros, Fat-Moav, Elam, Zatuj, Vanije, 15 Vunije, Azgad, Vivaj, 16 Adonija, Vigvaj, Adin, 17 Atir, Jezekija, Azur, 18 Odija, Asum, Visaj, 19 Arif, Anatot, Nevaj, 20 Magfija, Mesulam, Ezir, 21 Mesizaveilo, Sadok, Jadva, 22 Felatija, Anan, Anaja, 23 Osija, Ananija, Asuv, 24 Lois, Fileja, Sovik, 25 Reum, Asavna, Masija, 26 Ahija, Anan, Ganan, 27 Maluh, Harim, Vana. 28 I ostali narod, sveštenici, Leviti, vratari, pjevaèi, Netineji i svi koji se odvojiše od naroda zemaljskih k zakonu Božijemu, žene njihove, sinovi njihovi i kæeri njihove, svi koji znahu i razumijevahu, 29 Pristaše s braæom svojom, glavarima svojim, i doðoše te se zakleše i kletvom zavezaše da hodimo po zakonu Božijemu, koji je dat preko Mojsija sluge Božijega, i da držimo i izvršujemo sve zapovijesti Gospoda Boga svojega i zakone njegove i uredbe njegove. 30 I da ne dajemo kæeri svojih narodima zemaljskim, niti kæeri njihovijeh da uzimamo za sinove svoje. 31 I od naroda zemaljskih koji donesu trg ili kaku god hranu u subotu na prodaju, da ne uzimamo u subotu ni u drugi sveti dan, i da ostavljamo sedme godine da poèiva zemlja i opraštamo svaki dug. 32 I postavismo sebi uredbu da dajemo svake godine treæinu sikla na službu u domu Boga svojega: 33 Na hljebove postavljene, na dar svagdašnji i žrtvu paljenicu svagdašnju za subote, za mladine i za praznike, i na svetinju i na žrtve za grijeh da se oèišæa Izrailj, i na svako djelo u domu Boga našega. 34 I bacasmo ždrijeb za sveštenike i Levite i narod radi nošenja drva da se donosi u dom Boga našega po domovima otaca naših na vrijeme od godine do godine, da gori na oltaru Gospoda Boga našega, kako piše u zakonu; 35 I da donosimo prvine od zemlje svoje i prvine od svakoga roda od svakoga drveta od godine do godine u dom Gospodnji; 36 I prvence od sinova svojih i stoke svoje, kako piše u zakonu, i prvence od goveda svojih i od ovaca svojih da donosimo u dom Boga svojega sveštenicima koji služe u domu Boga našega; 37 I prvine tijesta svojega i prinose svoje i rod od svijeh drveta, vino i ulje da donosimo sveštenicima u klijeti doma Boga svojega, i Levitima desetak od zemlje svoje, i Leviti da uzimaju desetak po svijem mjestima gdje uzradimo; 38 I da bude sveštenik sin Aronov s Levitima kad Leviti uzimaju desetak, i da Leviti donose desetak od desetka u dom Boga našega, u klijeti, u spreme njegove. 39 Jer u te klijeti dužni su sinovi Izrailjevi i Leviti donositi prinos od žita, od vina i ulja, gdje su sveti sudovi, i sveštenici koji služe, i vratari i pjevaèi, da ne ostavljamo doma Boga svojega.

< Nehemija 10 >