1. Dnevnika 8

1 A Venijamin rodi Velu prvenca svojega, Asvila drugoga, i Aru treæega, 2 Noja èetvrtoga, i Rafu petoga. 3 A sinovi Velini bijahu: Adar i Gira i Avijud, 4 I Avisuja i Naman i Ahoja, 5 I Gira i Sefuvan i Uram. 6 A ovi bijahu sinovi Ehudovi, bijahu poglavari domova otaèkih onima koji življahu u Gavaji, te ih preseliše u Manahat: 7 Naman i Ahija i Gira, on ih preseli; i rodi Uzu i Ahijuda. 8 A Sarajim, pošto ih posla, rodi sinove u zemlji Moavskoj s Usimom i Varom ženama svojim. 9 Rodi s Odesom ženom svojom Jovava i Siviju i Misu i Malhama, 10 I Jeusa i Sahiju i Mirmu; ti bijahu sinovi njegovi, poglavari domova otaèkih. 11 A s Usimom rodi Avitova i Elfala. 12 I sinovi Elfalovi bjehu: Ever i Misam i Samed; on sazida Onon i Lod i sela njegova; 13 I Verija i Sema, koji bijahu poglavari domova otaèkih onima koji življahu u Ejalonu; oni istjeraše stanovnike Gatske; 14 A Ahijo, Sasak i Jeremot, 15 I Zevadija i Arad i Ader, 16 I Mihailo i Jespa i Joha bjehu sinovi Verijini; 17 A Zavadija i Mesulam i Ezekije i Ever, 18 I Ismeraj i Jezlija i Jovav bjehu sinovi Elfalovi; 19 A Jakim i Zihrije i Zavdije, 20 I Elinaj i Ziltaj i Elilo, 21 I Adaja i Veraja i Simrat bjehu sinovi Semini; 22 A Jesvan i Ever i Elilo, 23 I Avdon i Zihrije i Anan, 24 I Ananija i Elam i Antonija, 25 I Jefedija i Fanuilo bjehu sinovi Sasakovi; 26 A Samseraj i Searija i Gotolija, 27 I Jaresija i Ilija i Zihrije bjehu sinovi Jeroamovi. 28 To bjehu poglavari domova otaèkih po porodicama svojim, i nastavahu u Jerusalimu. 29 A u Gavaonu nastavaše otac Gavaonu; a ženi mu bješe ime Maha. 30 A sin prvenac njegov bješe Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nadav, 31 I Gedor i Ahijo i Zaher, 32 I Miklot, koji rodi Simeju. I oni življahu prema braæi svojoj u Jerusalimu s braæom svojom. 33 A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala. 34 A sin Jonatanov bješe Merival; a Merival rodi Mihu; 35 A Mišini sinovi bjehu: Fiton i Meleh i Tareja i Ahaz. 36 A Ahaz rodi Joadu; a Joada rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija. A Zimrije rodi Mosu; 37 A Mosa rodi Vineju; a njegov sin bješe Rafa, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo. 38 A Asilo imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija, i Ovadija i Anan. Ti svi bjehu sinovi Asilovi. 39 A sinovi Iseka brata njegova: Ulam prvenac mu, Jeus drugi, i Elifelet treæi. 40 I bijahu sinovi Ulamovi junaci, koji natezahu luk, i imahu mnogo sinova i unuka, sto i pedeset. Svi ti bjehu od sinova Venijaminovijeh.