Luka 22

1 Bhapamila shikulukulu eye makati yeseponyezewe echachu yehwetwa shukulukulu eye pasaka. 2 Na gosi abhemakohani na simbi bhali bhahwanza idara elya hugoje, afwanaje bhali bhabhogopa abhantu. 3 Oshetani wamwinjila o Yuda yakwiziwa Iskariote, wape wamwo na bhala ethenashala. 4 Wasogola wabhata wayanga na gosi abha makuhani na jemedari ejinsi sha bhawezye hubheshe mmakhono gabho. 5 Bhasongwa, bhetehana nawo hupele ehela. 6 Weteha wanza enafasi eya husaliti hwabhahale pasepali obongono. 7 Yafishili isiku lye makati gasegaponyezeyea we echachu, ambayo yahanziwaga asinze epasaka. 8 Wabhasontezya o Petro no Yohana, wayanga bhalaji mtilenganyizye epasaka tipata alye.” 9 Bhabhola, “Uhwanza tibhale hwi?” 10 Wabhabhola, “Enya, nambhahwinjile mwibomba mbhatangane ulume akhete esonta owe menze. Mrundozyaje mbhahwinjile enyumba yabhahwinji omwahale. 11 Na mbhahubhula omwanesho nyumba, “Osambelezi ahubhola, ili hwii empanda eyajenyi, empate alye Epasaka omwo pandwemo na manyiziwa bhane?” 12 Wape abhabhalanje empanda engosi orufani, shimalishe asimbwe, lenganyi omwo.” 13 Wabhala, bhalola neshe shabhabholele bhayilenganya Epasaka. 14 Hata sala nayafiha akheye pashalye omwahale na bhala mitume pandwemo nawo. 15 Wabhabhola, “Entanianile tee ayilye epasaka ene pandwemo namwe sesele alabha hwane. 16 Afwanaje embabhola eyaje sendya nantele hata nehaitimizya oumwene owa Ngolobhe.” 17 Yabha o Yesu wega shikombe, nawamala asaligwe wayanga, eji eshi na mgabhane, je mwemwe hwamwe. 18 Afwanaje embabhola, sembamwele nantele papo eye mzabibu, mpaka umwene owa Ngolobhe nawayenza.” 19 Esho wega ibumunda nali amalile asalifye waumesula, nabhele, wayanga, ogu ni bele gwane ambao ufumiziwe kwajili eyahuumwe. Bhombaji eshi anizushe ane.” 20 Wega eshikombe shesho shesho nabhalya eshaye esha nosiku wayanga, eshikombe ndagano epya ezya danda lyane ambalyo litishe kwa ajili yahulimwe. 21 Lelo enyaji ola yansaliti alipandwemo, nane pameza. 22 Afwanaje mwana owa Adamu lyoli abhabhale neshe shekusudiwe lelo, Ole wakwe omntu ya husaliti!” 23 Bhandile abhozye bhebho hwa bhebho wenu miongoni mwabho ambaye agabhomba ijambo eli. 24 Esho wafumila adalihane bhebho bhene aje wenu wase bhelelwe abhe gosi ashile bhonti. 25 Wabhabhola, “Amwene abhabhantu abhemataifa bhana ugosi juu yabho na bhala bhabhali namamlaka juu yabho bhakwiziwa bhaheshimiwa bhalongozi. 26 Lelo sewanziwa abhesho hwilimwee amwe, ebadala yakwe leha ola ambaye gosi kati yahwilimwe abhe neshe ododu. Na ola yali wa mbimu tee abhe nenshe otumwa. 27 Afwanaje yayolihu ogosi ola yakhala pameza nola yabhomba embombo? Eshi seyayola yakheye pameza? Na ane esele kati yenyu ane netumiaha. 28 Lelo amwe mwemwe mwendeleye abhanane kati amalabha gane au (alengwe). 29 Embapela amwe umwene neshe shla Ubaba shampiye ane umwene, 30 je mpate alye na mwele pameza yane huumwene wane. Na mwikhala mmatengo age enzi mwaizilonga evikholo kumi na zibhele ezya Israeli. 31 Simoni, Simoni, manya aje, Shetani alabhile abhaje ili abhapete nenshe engano. 32 Lelo embalabhiye, yaje olyeteho lyaho lugaje munwe, nawe nohaya ulya obhazenje oholo bhaho.” 33 Wabhola, “Gosi, nendi pandwemo nawe, ana endi tayali abhale mwijela au hata hufwe.” 34 Wayanga, “Ehubhola Petro, ehanda sebhakuje sanyono, sosele awe ahane mala hatatu eyaje somenye.” 35 Wabhabhozya eshi epo, nehabhasontezyezye semwali nifuko walu omkoba wala evilato, mwapongoshewe na hantu?” Bhayanga “Haa.” 36 Wabhabhola, lelo eshi yali nifuko ayeje wape yali nomkoba ayeje, wape yasagali ni panga, na akazye ijoo lyakwe akale. 37 Afwanaje embabhola, ega gagasimbiwiwe segali ne budi atimiziwe hwiline, eyaje abhaziwe pandwemo nebho bhanankanya, afwanaje ewasiwa gali nomalishilo wakwe.” 38 Bhayanga, “Gosi, enya! Epa gahwili amapanga gabhele.” Wene. 39 Wafuma wabhala mpaka mwigamba elya Mzietuni enshe ekawaida yakwe, asambeleziwa bhakwe bhape bhalongozanya nawo. 40 Nawafiha pala abhabholele, labhaji aje mganji ahwinji mndengo. 41 Omwahale wahwibagula nabho nenshe kias esha ponye iwe, wafugamila amafugamo watabha, 42 ayanga, “Ee Baba, nkashele mapenzi gaho, onefwezye eshikombe eshi lelo senapenzi gane, eshi gahuliwe gabhombeshe.” 43 Omalaika afume amwanya wafumila wapela amaha. 44 Wape shila shali mmalabha, wonjezya alabhe tee, ehali yakwe yabha nenshe amalavula age danda galagala pansi. 45 Nawasogola hula alabhe hwakwe wabhalila asambelezewa bhakwe, wabhaga bhagonile otulo ogwa kogobhale, 46 wabhabhora, yenu mgonile otulo? Ogoli, mlabhe msahabha ahwinjile mndengo.' 47 Basi nahali katika ayanje, enya obongano wa bhantu, nola yakwiziwa Yuda, ambaye ni moja yabhala mitume abhatagali hwitagalila wapalamila hwa Yesu ili ayayile. 48 o Yesu wabhola, “Yuda, wamsaliti omwana owa Adamu esha huyayile?” 49 Na bhala bhabhali papepe nawo nbhalola gagafumila, bhayanga, “Gosi, tibhakhoma na mapanga”? 50 Omo wabho wakhoma obhomba mbombo wa kuhani gosi, wadumla ikutu elya hulero. 51 U Yesu wagalula woyanga, “Bhanji hulu hweli. Wapalamasya ikutu waponia. 52 U Yesu wabhabhola agosi bhemakuhani, na maakida abhibhanza, nazee bhebhenzele juu yakwe, “Eshi mwenzele mweli na mapanga nu ndugu nensheje mkhata ya fyola? 53 Shila lisiku nali pandwomo namwe mwibhanza semwasontezyezye amakhono lelo ene ndiyo sala yenyu. Lakini hii ni saa yako, na mamlaka age nkisi. 54 Bhakhata, bhamwega, bhabhala nawo munyumba eya kuhani ogosi. Nu Petro alondolelaga sahutali. 55 Nabhamalile ahwasya omwoto pahati eye shibhanja bhakheye pandwemo, wape u Petro akheye nabho. 56 Ndipo obhomba mbombo omo walola akheye papalabha, walangulila amaso wayanga nono ali pandwemo nawo. 57 Wakhana, wayanga, ee, she, semenye. 58 Pamanda hashe, omuntu owamwabho alolile wayanga, Petro wanyanga, “Ee mntu, se nene.” 59 Antele lyashita isala limo, omntu owamwabho wakasa ayanje, “Lyoli ono ali pandwemo nawo afwanaje omwahale nantele Mgalilaya.” 60 Petro wayanga, “Ee mntu, sendimenye lyo yanga.” Na pepo, pepo nali katika ayanje, ehanda ahakujile. 61 Gosi wagaluha wamwenya u Petro. U Petro walizuha lila izu elya Gosi, ejinsi shabholele, “Sanyono sesele akuje ehanda obhahane mala hatatu.” 62 Wafuma hwonze waula humansai. 63 Na bhala bhantu bhali bhahukhata u Yesu, bhabhombile edhihaka bhakhoma. 64 Bhavwenesya amaso, bhanda hubhozye, bhozye bhayanga, kuwa wenu yakhonule?” 65 Bhafumizya nengwa mwabho nyinji gahuliji. 66 Hata nahwashiye, bhatangene amwabho abheshi gosi, na gosi abhe makuhani nusimbi bhateta mwikoloti lyabho bhayanga, 67 nkashile, “Awe wa Klisiti, tibhole.” Wabhabhola ewapo embabhola, semuwezizya ahweteshele tee, 68 na nkashele mbabhozye sembhagalule.” 69 Lelo ahwanda eshi na hwendele, Omwana owa Adamu abhabhe akheye okhono ondelo ogwe maha aga Ngolobhe.” 70 Bhonti bhayanga, “Eshi awe oli Mwana wa Ngolobhe?” Na Yesu wabhabhola, “Amwe myanjile ane nene.” 71 Bhayanga, “Yesnu tihwanza nantele oushahidi afwanaje ate tete tovwezya afume mwilomu lyakwe yoyo.”