< Lukas 8 >

1 Nda doo' sa ma, Yesus no ana ded'enun kasanahulu rua nara, reu lao' ndule kota-kota ma kambo-kambo' sia naa. Ana lao' nafad'e atahori so'al Lamatualain parendan. Naa dad'i hara-lii malole' neu se. 2 Sia nononggo' naa, hambu ina' ruma tungga boe. Ina' ia ra, ruma parna ramahed'i mata'-mata', ma ruma nitu tao' boe. Te Yesus tao nahai' basa se ena. Ona' Maria mia kambo Magdala. Fe'esa'an Yesus oi hendi nitu hitu mia e. 3 Susana no mama Yohana o tungga boe. Mama Yohana ia, ama Kusa saon. Kusa ia, malangga mana nanalalau sia mane Herodes ume panggat na. Fe'e hambu ina' hetar mana lao' roo Yesus se. Ina' ia ra tanggon Yesus se do'i d'ala nara. 4 Lao esa, atahori rema mia kambo' hetar fo sangga Yesus. Lele' atahori ra ra'ab'ue ena, ma Ana dui se nekendandaa' sa nae, 5 “Hambu atahori mana ue rae sa neu nggari fini sia osin. Fini ruma tud'a sia dala'. Lele' atahori lao' sia naa, ara tatab'u fini ra. Basa ma mbui' ra rema de b'id'o-raa hendi basa se. 6 Fini ruma tud'a sia rae fatu'. Fini ra ranumbu boe, te male hendi se, huu oe mbei' a. 7 Fini ruma tud'a sia mamana d'uri nggaut. De lele' fini ra ranumbu boe, d'uri nggaut hapi nisa se. 8 Te fini ruma fai, tud'a sia rae isi malole'. Ara ranumbu, ma ra'amoko losa rab'oa. Fini naa ra fee bali' buna-b'oa' lao natun sa.” D'ui basa ta'o naa, ma Yesus nate'e nekendandaa' naa, ma nafad'e nae, “Hei mana pasa ndiki mara, ama du'a malolole!” 9 Basa ma, Yesus ana ded'enu nara ratane nekekendandaa' a sosoan. 10 Ana nataa nae, “Ta'o ia! Huu hei tungga teb'e-teb'e' Lamatualain hihii-nanaun ena, naa de Au ufad'e relo-relo fo ama bub'ulu', Lamatua' nae parenda atahori nara ta'o bee. Te atahori fea' ra nda nau tao-afi' neu Lamatua' hihii-nanaun sa. Naeni de Au unori se endi' nekendandaa'. Huu Lamatua' mana ola-ola nara sura' mema' so'al atahori ia ra nae, “Ara rita ena, te nda nau rahine sa. Ara rena ena, te nda nau bub'ulu' sa.” 11 Boe ma Yesus nafad'e nekendandaa' naa sosoan, nae “Fini naa, naeni Lamatualain Ded'ea-o'olan. 12 Fini mana tud'a sia dala' a, naeni atahori mana rena Lamatua' Ded'ea o'olan, te basa ma nitur malanggan nema rambas nendi Ded'ea O'ola' ra mia rala nara. No ta'o naa, ara nda ramahere Lamatua', ma nda hambu masod'a' sa. 13 Fini mana tud'a sia rae fatu' a, naeni atahori mana rena Lamatua' Ded'ea-o'olan no nemeho'ot. Te oka nara nda roma' rala reu sa. Ara mulai ramahere, te mete ma hambu sususa', ara tud'a neu' ena. 14 Fini mana tud'a sia mamana d'uri-nggaut naa, naeni atahori mana rena ma simbo Lamatua' Ded'ea-o'olan. Te nda doo' sa ma, ara lilii' hendi Ded'ea-o'ola' naa ra, huu ara hii' a seb'o-mue ro ue-tatao nara, hata-heto' mata'-mata', ma hii' a rasod'a no nemeho'ot' a. Naa de, nemehere nara, nda na'ena buna-b'oa' saa-saa sa boe. 15 Te fini mana tud'a sia rae isi malole' naa, naeni atahori rala ndoos no malole'. Lele' ara rena Lamatualain Ded'ea-o'olan, ara mbed'a' malolole sia rala nara. No ta'o naa, ramahere rakandoo, ma tao d'ala malole' nae'.” 16 Basa ma Yesus ola' selu' nae, “Nda hambu atahori rambila' lambu tii'oek, basa na tatana hura rae neu e sa. Boe ma nda hambu atahori mbed'a' lambu nisi' koi a rae' sa. Mete ma tao ta'o naa, na, atahori nda rita rondan sa ena. Lambu mana na'ena ngguna', naeni mana mbed'a' sia mamana naru' ata, naa fo rondan fee manggarelo' neu atahori mana rala rema. 17 Ia naa basa mana ma'afuni' ra, dei fo nenenita'. Boe ma basa saa fo atahori nda rahine lele' ia sa, dei fo ara hambu rahine boe. 18 Dad'i hei musi du'a malolole dala' ia ra. Atahori mana nau sangga nahine teb'e-teb'e' Lamatua' hihii-nanaun, ana boe nahine. Te atahori fo nda mana taoafi' neu Lamatua' hihii-nanaun sa ana boe namanggoa. 19 Lao esa, Yesus seb'o-mue no atahori hetar. Boe ma maman no od'i nara rema rae randaa ro E. Te ara nda bisa deka-deka ro E sa, huu atahori naen seli. 20 Boe ma hambu atahori sa neu nafad'e Yesus nae, “Ama'! Mamam no od'i mara sia d'ean. Ara rae randaa ro Ama'.” 21 Boe ma Ana nataa nae, “Ia! Te ta'o ia. Mama ngga ma toronoo matetu nggara, naeni atahori mana rena ma tao tungga Lamatualain Ded'ea-o'olan.” 22 Lao esa, Yesus no'e ana mana tungga nara nae, “Lao teu sae ofa', fo tisi' d'ano seri',” Boe ma ara sae ofa' sa, de ara lao. 23 Lele' ara lao, ma Yesus sunggu'. Nda doo' sa ma, sanggu anin losa. Ma ree po'a ofa' rala neu, de rae' a molo. 24 Ana mana tungga nara rita ta'o naa ma, ara fafae Yesus rae, “Papa! Papa, e! Fela fo tulun dei! Hita tae' a molo mate ia ena!” Boe ma Yesus o fela boe. De Ana ai anin no ree a nae, “Muloe' leo!” Boe ma ree no anin o namalino neu' ena. 25 Basa ma Ana b'ua ana mana tungga nara nae, “Ta'o bee de hei nda fe'e mimihere Au sa?” Ara ramatau ma heran. Boe ma esa natane esa nae, “Awii! Yesus ia, seka? Ta'o bee de Ana bisa parenda ree-anin, fo tungga hihii-nanaun e?” 26 Nda doo' sa ma, Yesus se losa nusa Gerasa, sia dano Galilea seri'. 27 Sia naa, hambu atahori sa nitu ra tao e doo' ena. Ana nda ma ume' sa, de ana leo sia' a rates. Fais-fais na ana lao' neu-nema no ma'aholan. Huu nitu ra parenda e rakandondoo' a. Atahori pa'a e rasafafali rendi' rante ma kale besi' ena, te ana na'etu' hendi se. Boe ma nitu ra aka' ra'asusuu' e fo nela nisi' mamana rou'. Lele' Yesus se onda mia ofa' ma, atahori mulu' naa neu nisi' Yesus. Atahori naa nggasi, ma natud'a aon sia Yesus ein. Boe ma Yesus parenda nae, “Woi, nitu! Kalua mia atahori ia!” Boe ma atahori mulu' naa nggasi nae, “Woi afi' ngganggu au! Huu au uhine nggo, Yesus, Lamatualain manaseli' a Anan! Afi' tao doid'oso au!” 28 29 30 Yesus natane e nae, “Naram seka?” Boe ma nitu naa nataa nae, “Legion, huu hai hetar, ona sold'ad'u rifon-rifon.” Ana na'o naa, huu nitu hetar leo sia aon rala. 31 Nitu ra ro'e rakandoo' a mbali Yesus fo afi' fee sira risi' Ndola Doid'oso' a, naeni koasa de'ulaka' ra mamanan. (Abyssos g12) 32 Te deka-deka sia naa, hambu fafi nononggo monae' esa soso'a rae fo sangga nanaat sia lete' a suun. De nitu ra ro'e Yesus rae, “Denu hai misi' fafi naa ra rala!” Boe ma Yesus na'ahei'. 33 Basa ma, nitu ra lao hela tou' naa, de risi' fafi naa ra rala. Basa fafi ra ramulu, de rela' mia lete' naa, ma boke risi' dano rala reu. De basa se mate rasamele. 34 Mana manea fafi ra rita ta'o naa ma rela reu dui basa' e ndule kambo-kambo' mana sia naa ra. 35 Rena rala dud'uit naa, ma atahori hetar reu risi' mamana' naa. Ara rae rita mata' saa mana dad'i' ena. Losa naa, ma rita atahori nitu d'ai' a endo' sub'a-sub'a deka Yesus ein. Ana pake bua-ba'us ena, ma mulun mopo ena. Rita ta'o naa, ma basa se ramatau 36 Basa ma atahori mana rita mana dad'i' naa ra, dui atahori mana rema feu' ra so'al ta'o bee de atahori mulu' naa hai. 37 Boe ma basa atahori Gerasa mana leo sia mamana' naa, ro'e mbali Yesus fo Ana lao hela se, huu basa se ramatau rae mate. Boe ma Yesus se hene ofa' neu, de bali' risi' dano Galilea seri' reu. 38 Te atahori faa' ra mana nenembo'i' mia nitu ra, aka' no'e mbali Yesus nae, “Ama'! Au tungga 'o nggo boe!” Te Yesus nataa nae, 39 “Ta'o ia! Malole lena' bali' misi' bob'onggi mara, fo dui se Lamatualain malolen, fo Ana tao fee nggo' a.” Basa ma, atahori naa lao' rereo' kota naa, ma dui neu basa atahori so'al Yesus tao nahai' eni. 40 Basa ma Yesus se lao risi d'ano Galilea seri'. Lele' ara onda mia ofa', atahori hetar nea-nea' E ena. Ara reu rakarumbu rae soru E. 41 Sia naa o, hambu atahori esa, naran Yairus. Eni, malangga ume hule-o'e sia kota naa. Anan, aka' esa' a; ana feto', too sanahulu rua ena. Ana feto' naa namahed'i nae', de nae' a mate. Lele' Yairus nita Lamatua' Yesus nema, ana neu sende' lululanggan sia Yesus matan. Ana no'e Yesus neu sia umen, fo tulu-fali ana feton. Lele' Yesus na'ahei' boe, ma ara lao risi' Yairus umen. Atahori hetar o rae tungga boe de raote de reu. Naa de ara lao' rakaseseti. 42 43 Hambu ina' sa o tungga no se boe. Ana namahed'i mbo'a raa' nda naloe' b'atuu sa, doo na too sanahulu rua ena. Ana nab'asa' d'oin no hata-heton ena, huu b'ae neu d'oter ra. Te nda hambu esa bisa tao nahai' e sa boe. Hed'i na naa, aka' mesu-fela nakandoo' a. 44 De ana neu deka-deka neu Yesus dean. Boe ma ana kois Yesus bad'un suun. Lele' ana kois basa boe ma, hed'i mbo'a-mbo'a raa na naloe' neu' ena boe. 45 Aboi' ma Yesus nambarii', de natane nae, “Seka mana kois Au?” Te atahori esa o nda nataa sa boe. De Petrus nae, “Malangga, dei! Te atahori hetar rakaseseti ona' ia! Ne'o mana ratimba mia d'ea' rema.” 46 Te Yesus ola' no e nae, “Hoko'! Au med'a koasa kalua mia Au e. Dad'i Au uhine atahori esa sangaja kois Au.” 47 Lele' naa ina' a nahine nae eni nda na'afuni' nala sa, boe ma namatau seli. Ana ngge'e-ngge'e, de sende' lululanggan neu Yesus matan. De ana dui saa manadad'i neu e sia basa atahori hetar matan. Boe ma nafad'e nae, eni kois Yesus boe ma, eni hai neu' ena. 48 Boe ma Yesus ola' no e nae, “Feto ngge! Ho hai, huu mumuhere Au. Bali' mo sod'a-mole' ena!” 49 Lele' Yesus fe'e ola' no ina' naa, ma Yairus atahorin esa nema nafad'e nae, “Aduu, Ama', e! Ama' anan nese ena! Ana mate ena, dad'i sud'i boe ne'eb'eb'engge' Ama Meser fai.” 50 Te lele' Yesus rena atahori naa dud'uin, boe ma Ana ola' no Yairus nae, “A'a! Sub'a-sub'a' a! Afi' d'u'a-d'u'a! Mumuhere neu' a Lamatualain. Mana fee masod'a' neu a'a anan.” 51 Lele' ara losa Yairus umen, atahori sofe ume ena. Ara nggae ei-ei. Boe ma Yesus ai se nae, “Ama sud'i boe nggae fai! Ana' ia nda mate sa. Ana sunggu' a!” Te atahori ra mali rapepenggo bafa nara neu E, huu sira rita no mata nara ana' a etu hahaen. Basa ma Yesus no'e ana' a ama-ina nara, Petrus, Yohanis, no Yakobis, rala reu ro E. Laen ra Ana denu rahani sia' a d'ea'. 52 53 54 Ara rala reu, boe ma Yesus to'u ana' a liman, de no'e nae, “Nona, e! Fela leo!” 55 Aib'oi' ma, ana' naa nasod'a bali', de fela neu' ena. De Yesus denu ana feto' naa maman nae, “‘Fee ana' ia naa leo!” 56 Ana' a ina-ama nara heran rala seli. Te Yesus fee nesened'a' neu se, fo afi' dui-b'engga dala' ia neu atahori ra.

< Lukas 8 >