< Lukas 4 >

1 Lele' Yohanis sarani basa Yesus, boe ma Yesus lao hela loe Yarden. Lamatua' Dula-dale Meumaren na'ab'ue no E. Basa ma Dula-dale' no E nisi' mamana rou' sa. 2 Yesus leo mia naa losa fai haa nulu. Lele' naa, Ana o nda naa saa-saa sa boe, losa ana ndoe nala seli'. Boe ma, nitu ra malanggan nema sob'a-dou E. 3 Ana ola' neu Yesus nae, “Mete ma mema' Ho Lamatualain Anan, na mu'ena koasa. De denu fatu ia ra dad'i roti, fo mua se.” 4 Te Yesus nataa nae, “Hoko'! Nda bub'ulu' sa, do? Nenesura' sia Lamatualain Susura Meumaren oi, ‘Atahori nda rasod'a mia' a nanaat sa!’” 5 Basa ma, nitu ra malanggan no E nisi' mamana naru' sa, ma natud'u neu E basa mana parenda sia raefafo' no manaseli nara. Boe ma ana kokoe Yesus nae, “Basa manaparenda ra ro koasa nara, ma manaseli nara, au ena ngga ra. De au u'ena hak ae fee neu sud'i' a se fo au hii. 6 7 Au ae fee basa se neu Nggo. Aka' musi tao dala' sa dei, dei fo au fee Nggo. Mud'a hie' a! Ho be'utee neu au. Aka' naa ena!” 8 Te Yesus nataa nasafali nae, “Hambu sia bee ta'o naa? Te sia Lamatualain Susura Meumaren nenesura' oi, ‘Ho musi be'utee neu' a Lamatualain. Ma musi tao-ues fee neu E.” 9 Basa ma, nitu ra malanggan no Yesus nisi' kota Yerusalem. Losa naa, ana nendi Yesus nisi' Ume Hule-o'e Huu' a ata-ata'. Ma ana nae, “Mete ma mema' Ho Lamatualain Anan, na, boke rae Muu leo! 10 Te nenesura' sia Lamatualain susura Meumaren oi, ‘Dei fo Lamatualain denu ate nara mia sorga, ranea nggo. 11 Dei fo ara rema nggaso Nggo, fo Ei mara nda dai rae sa.’” 12 Te Yesus nataa nae, “Afi' sob'a-dou Au. Te nenesura' sia Lamatualain susura Meumaren oi, Afi' sob'a-d'ou Lamatualain!’” 13 Nitu ra malanggan sob'a Yesus no dala' mata'-mata', te nda nala E sa. De ana lao hela Yesus, fo nahani kaka'e malole'. 14 Basa ma, Yesus bali' fai nisi' propensi Galilea, huu Lamatua' Dula-dalen fee koasa neu E. Nda doo' sa ma, atahori sia mamana' naa ra, mulai rahine Naran boe. 15 Ana nanori sia atahori Yahudi ra ume hule-o'en sia bee-b'ee. Boe ma atahori ra koa E rae, “Yesus naa, Atahori manaseli', o.” 16 Lao esa, Yesus nema nisi' kambon Nasaret. Nandaa no atahori Yahudi ra fai hule-o'en, naeni ‘fai nggarei’, Ana nisi' ume hule-o'e' rala neu, ona biasa na. Basa ma Ana nambarii' fo nae baca mia Lamatualain Susura Meumaren. 17 Boe ma ara loo fee ne ba'i Yesaya susuran. Ana nakambembela e, ma sangga tatad'a', de baca nae, 18 “Lamatualain Dula-dalen koasan sia Au. Naa de Ana dud'u Au, fo ufad'e Lamatua' Hara-lii Malolen neu atahori mana tud'a-loloe' ra. Ana denu Au ena, fo ufad'e ae, dei fo mana sia b'ui ra, nenembo'it; dei fo poke' ra, rita bali'; dei fo nenetuni-ndeni' ra, rasod'a no nenembo'it 19 Te ia na, Lamatua' fain losa ena, fo fee masod'a' neu Atahori nara.” 20 Yesus baca basa susura naa, ma Ana lulu bali' de loo neu mana to'u nggarei' a, ma Ana endo'. Basa atahori mana sia ume hule-o'e' rala ra mete rahere' E. 21 Basa de Ana nafad'e se nae, “Saa fo hei rena mia Lamatualain Susura Meumaren fa' ra, ia na dad'i ena!” 22 Boe ma atahori mana sia naa ra ola' so'u-so'u' Yesus rae, “Awii! Saa fo Ana ola' fa' ra naa, malolen seli! Te Eni ia, Usu Anan, to! Ta'o bee de ta'o ia?” 23 Boe ma Yesus nafad'e se nae, “Tantu basa nggi mihine ded'eat mana oi, “We, doter! Tao muhai' aom dei!” Hei mae mi'itutud'a Au mendi' ded'eat naa. Hei mae, ‘Ta'o bee de nda tao manad'ad'i manaseli' esa fee hai sia ia sa, ona' Ho tao mia kota Kapernaum naa?’ 24 Matetun ta'o ia: Atahori nda nau simbo Lamatua' mana ola-ola nara sia kambo nara sa. 25 Ha'i conto mia Lamatua' mana ola-olan, ba'i Elia. Lao esa, ud'an nda nema sa too telu fula nee ena. Lele' naa, hambu ina falu hetar sia Isra'el. Te Lamatua' nda denu Elia fo tulu-fali se sia Isra'el sa. Lamatua' denu e nisi' aka' ina falu sa sia kambo Sarfat deka no kota Sid'on. Tao-tao te ina lasi' a nda atahori Yahudi sa. Te namahere neu Lamatualain koasan. 26 27 Ha'i conto laen fai mia Lamatua' mana ola-olan Elisa. Lele' naa, hambu atahori Yahudi hetar ramahed'i kusta sia Isra'el. Te Lamatua' nda na'ahahai' se sa. Lamatua' denu Elisa na'ahahai' aka' atahori kusta esa, naran Na'aman. Tao-tao te, eni, atahori Siria, nda atahori Yahudi sa. Te namahere Lamatualain koasan.” 28 Lele' ara rena Yesus ola' ta'o naa, ma basa se ramanasa E seli. 29 Boe ma basa se fela randaa, ma mbuu hendi E mia ume hule-o'e' naa. Boe ma ara lea rendi E nisi' mbia tonggon sia kambo' a suun, fo rae timba hendi E nisi' ndola' rala neu. 30 Te Ana sususi tungga atahori hetar talad'an, de lao hela se. 31 Basa naa ma, Yesus onda nisi' kota Kapernaum sia dano Galilea suun. Tungga-tungga fai hule-o'e', Ana nanori atahori sia ume hule-o'e' rala. 32 Atahori ra titindindi rena o'olan, huu Ana nahine teb'e nenori' naa isin. 33 Lao esa, Lele' Yesus nanori sia ume hule-o'e' rala, hambu atahori nitu dai' sa nameli nahere' nae, 34 “Woi! Yesus, atahori Nasaret! Ho mae tao saa neu hai! Uma mae tao mulutu hai, do? Hai mihine Nggo. Ho ia, Atahori Meumare' fo fe'esa'an Lamatualain helu nae haitua nema' a.” 35 Te Yesus bua e nae, “Nee-nee! Kalua mia atahori naa!” Aiboi' ma, nitu naa mbesi' atahori naa neu rae a sia atahori ra talad'an nara. Mbesi' basa, ma nitu a lao hela atahori naa, ma nda tao nambeta aon sa. 36 Atahori ra mbombo' a rae, “Seli, e! Atahori ia o'olan, na'ena koasa manaseli'! Losa nitu ra o tungga parendan de lao hela atahori ra!” 37 Basa de, dud'uit so'al Yesus mulai nened'ui-b'engga' sia basa nusa' naa. 38 Lele' ara kalua mia ume hule-o'e' naa ma Yesus lao nisi' Simon umen. Simon ina arin namahed'i mafeo-matob'i', de aon natob'i roroo'. Boe ma ara ro'e Yesus rae, “Ama'! Tulun mu'uhahai' ina lasi' a dei!” 39 Yesus neu ririi neu koi a suu na, de oi mafeo-matob'i' a dea neu mia ina lasi' a. Hatemata' naa boe ma, mafeo-matob'i' a mopo neu' ena. Boe ma ana fela neu' ena de neu lole-lau nanaat fee se. 40 B'ob'o' naa, relo a nae mopo ma, atahori ra rendi basa atahori mamahed'i' ra risi' Yesus. Hed'i nara mata'-mata'. Boe ma Ana ndae liman neu atahori mamahed'i' ra, de tao nahai' basa se. 41 Mia atahori mamahed'i' naa ra, hambu nitu tao' hira boe. De Yesus parenda nitu ra dea reu mia atahori naa ra. Ara dea reu ma rameli rae, “Ho ia, Lamatualain Anan!” Te huu nitu naa ra rahine rae, Eni, Kristus, fo Lamatualain helu basa mia dalahulun nae haitua nema' a. Naa de, Yesus ai se fo afi' ola' saa boe so'al Eni. 42 Mbila deka manggarelo ma Yesus fela de nisi' mamana rou' sa sia kota dea'. Atahori ra sangga E sia bee-b'ee. Lele' rita E, ma ara aka' kokoe E rae, “Ama' leo mo hai! Afi' misi' mamana' laen!” 43 Te Ana nataa nae, “Au o musi uu sia kambo' laen ra, fo uu dui-b'engga Hara-lii Malole' so'al Lamatualain parendan. Huu Lamatua' denu Au ulalao ue-taos naa.” 44 Boe ma Ana lao' mia kambo' esa nisi' kambo' laen fo nanori sia ume-ume hule-o'e' sia propensi Yudea.

< Lukas 4 >