Lukas 19

1 Basa ma Yesus se maso' tungga kota Yeriko, fo rae lao rakandoo. 2 Sia naa hambu malangga mana ed'a bea esa fee mana parenda Roma, naran Sakeos. Sakeos ia, atahori mamasu'i'. 3 Lele' ana rena Yesus se rae tungga naa, ma ana nae nita Yesus, te ana nda nita no malole' sa, huu Sakeos boboku' ma atahori hetar heo rala Yesus. 4 Naa de ana nela-nela' na'ahulu', de hene nisi' hau huu' sa sia dala' suun, fo Yesus nae tungga' naa. 5 Losa hau huu' a rae', ma Yesus mete ata'. Ma Ana no'e Sakeos nae, “Sakeos! Uma, onda leo! Lai-lai, te fai' ia au ae numban sia ume ma.” 6 Sakeos heran bali-bali'. Boe ma ana onda lai-lai, de no Yesus nisi' ume na. Ralan namaho'o nae mate. 7 Te atahori hetar ramue rae, “Cih! Sakeos ia, atahori nda malole' sa! Basa atahori rahine, naa boe! Ta'o bee de Yesus neu numban sia umen?!” 8 Losa umen ma, Sakeos nambarii' sia Yesus matan de, ola nae, “Ama Meser! Eni' a mia fai' ia au b'anggi basa hata-heto ngga neu rua, fo fee bab'anggi' sa neu atahori mana to'a-taa' ra. Mete ma au parna ed'a bea ulena', au bae bali' neu se ded'esin lao haa.” 9 Yesus nataa nae, “Malole. Fai' ia Lamatualain fee masoi-masod'a' neu nggo mo basa bob'onggi mara, huu mumuhere neu Lamatua' ona' ba'i Abraham. 10 Te Lamatualain denu Au dad'i Atahori Matetu' a sia raefafo'. Au uma fo sangga atahori mana dinggo' mia Lamatua' d'alan ena, fo fee se masoi-masod'a'.” 11 Lele' naa, hambu atahori hetar reu rena Yesus. Ara rae d'eka-d'eka kota Yerusalem ena. Ara rae ne'o Ana nae nalalao Lamatualain parendan sia naa, ona' mane' sa. Boe ma Yesus dui se nekendandaa' esa fai, 12 nae, “Hambu atahori moko-monaen esa. Ana nae lao nusa d'ea' neu, fo ara so'u e dad'i mane'. Basa fo ana fe'e bali' fo dad'i mane' sia nusan. 13 Lele' ana nahehere nae lao, ana no'e nala atahori mana tao ues nara atahori sanahulu, de fee se esa na doi lilo' esa. Ana parenda nae, ‘Hei pake d'oi' ia dad'i neu poko'. Te dei fo au bali', na ama mifad'e au hahambu mara ba'u saa.’ Basa ma ana lao boe. 14 Te rauinggu nara mburu-oe' ro e. De ara haitua ded'enu' ra naa reu fo rafad'e rae, ‘Hai nda nau atahori ia to'u parenda' neu hai sa.’ 15 Mae ona' naa o, ara so'u e sia naa. Basa de ana bali'. Losa umen boe, ana no'e nala mana tao ues nara atahori sanahulu' ra, de natane se nae, ‘Hei hambu b'una' ba'u saa mia doi lilo' fo au fee neu nggi' a? 16 Atahori mana tao-ues kaesan nafad'e nae, ‘Ama mane'! Au hambu b'una' lao sanahulu mia doi poko' fo au simbo' a!’ 17 Boe ma mane' a nafad'e e nae, ‘Malole! Ho ia, atahori mana tao ues malole'. Huu au bisa umuhere nggo sia d'ala anadiki' ra, de ia naa au so'u nggo fo parenda kota sanahulu.’ 18 Boe ma, atahori mana tao ues karuan, nafad'e nae, ‘Ama mane'! Au hambu b'una' doi lilo' lima mia doi poko' fo au simbo' a.’ 19 Boe ma, mane' a koa e nae, ‘Malole'! Mete ma ta'o naa, au so'u nggo fo parenda kota lima. 20 Te atahori mana tao ues katelun nendi bali' doi lilo' a. Ma nafad'e nae, ‘Ia malangga d'oin! Au mboti e, de funi e malolole fo afi' mopo e. 21 Au tao ta'o naa, huu au umutau. Au bub'ulu' ama' ia atahori mana laka-ese'. Huu ama' hii ha'i saa fo ama' nda enan sa, ma etu mala saa fo ama' nda sela sa.’ 22 Mane' a rena nala ma, ana bua e nae, ‘Ho ia, nda mana nenori' sa! O'olam huku-doki bali' ao ma. Ho mae au ia atahori mana laka-ese', fo ha'i saa fo nda au ena ngga sa, ma ha'i saa fo au nda sela sa. 23 Mete ma ta'o naa, na, ta'o bee de ho nda muu mbed'a' d'oi' ia sia bank sa? Naa fo lele' au bali', au hambu b'unan. Ita' mbei' a o malole.’ 24 Boe ma, mane' a denu atahori laen sia naa ra, nae ‘Ha'i mala d'oin, fo fee neu atahori mana tao ues mana hambu b'una' lao sanahulu faa' ra.’ 25 Te ara nda nau sa rae, ‘Ama'! Atahori naa hambu dai ena. Ta'o bee de mae ha'i mia atahori mana hambu mbei' a, fo fee selu' neu e fai?’ 26 Te mane' a nataa nae, ‘D'u'a malolole! Huu atahori mana nahine tao mata' neu saa fo atahori ramahere neu e, dei fo ana hambu selu'. Te atahori mana mbera tao mata', dei fo ara ha'i rala basa enan. 27 Naa! Ia naa. Mii humu mala musu nggara mana nda hii au dad'i mane' sia ia sa. Mendi se ia rema. Basa fo tao misa basa se sia au mata ngga. Mii leo!’” 28 Yesus dui basa ma, ara lao rakandoo risi' Yerusalem. Yesus lao' mia mata'. 29 Lele' rae deka-deka ro kambo' rua, naeni Betfage no Betania, mana deka no lete Saitun suun, ma Ana denu ana ded'enun rua lao' ra'ahulu'. 30 Ana denu se nae, “Ru'a nggi mii sia kambo' mana sia mata' naa. Dei fo ama mita b'anda keledei ana' sa nenepa'a' sia naa. Atahori nda fe'e sae rita e sa. Ama sefi papa'an fo lea mendi e ia nema. 31 Te mete ma hambu ruma ratane, rae ‘Saa de hei sefi keledei a talin?’ na, mifad'e se mae, ‘Hai Lamatuam nae pake.” 32 Basa de, ru'a se reu, ma rita keledei ana', ona' Yesus o'olan. 33 Lele' ara sefi keledei ana' a talin, ma tenu'ena' a natane se nae, “Saa de hei sefi b'anda ia?” 34 Boe ma rataa rae, “Hai Lamatuam nae pake.” 35 Tenu'ena' a na'ahei', de ru'a se lea rendi keledei ana' a nisi' Yesus. Ara ndae lafe nara nae' neu keledei a nggarasan, de ara o'o Yesus ata neu. 36 Atahori hetar o ha'i lafe no salendang nara, de bela neu dala', fo soru Yesus ona' simbo atahori moko-monaen ra. 37 Lele' Ana nae onda mia lete Saitun, ma atahori hetar ro Ana d'ede'nun nara, eki-randu koa-kio Lamatualain, huu basa koasa manadad'i' fo sira rita' ra. 38 Ara eki-randu rae, “Ia Eni, Mane' fo Lamatualain denu nema' a! Lamatualain fee papala-bab'anggi' neu E! Ia naa, atahori bisa d'ame ro Lamatua' sia sorga ena. Koa-kio Lamatua' mana endo' parenda sia lalai nanarun seli.” 39 Te hambu atahori Farisi hira sia atahori naa ra talad'an nara. Ara rafad'e Yesus rae, “Ama Meser! Ai se fo ara afi' randu ta'o naa, huu ia seli teb'e ena ma!” 40 Te Yesus nataa nae, “Hee! Au ufad'e mema'! Mete ma atahori ia ra ra'ateme bafa nara, dei fo fatu ra koa-kio Lamatua'!” 41 Lele' ara d'eka-d'eka rae Yerusalem rala reu, Yesus nita kota naa, ma Ana nggae, 42 nae, “Aduu, Atahori Yerusalem, e! Au nau fo fai' ia hei simbo mole-d'ame' fo Au endi' ia. Te huu hei nda tao-afi' neu Lamatua' sa, de ia naa bab'anggo ena. Mole-d'ame' naa na'ad'od'oo' mia nggi ena. 43 Dei fo musu mara mbori rae ndule kota a tembok na, basa ma ara rala reti ratati ro nggi. 44 Ara ndefa' hendi hei kota ma na'abebela' neu rae a, ma reti tao risa nggi mo basa ana mara. Ara nda hela fatu esa nambarii' sa boe, huu Lamatua' nema ena fo nae fee masoi-masod'a' neu nggi, te hei nda mihine E sa!” 45 Basa ma Yesus maso' nisi' Ume Hule-o'e Huu' a rala. Sia ume sod'an, atahori tao dad'i pasar fo seo b'anda tutunu-hohotu'. Yesus nita ma Ana oi hendi se mia naa. 46 Ana b'ua se nae, “Lamatualain mana ola-ola nara sura' mema' rae, ‘Au ufefela Ume ia, fo basa atahori rema hule-o'e sia ia.’ Te hei tao e dad'i rambok ra mamana ne'eb'uen.” 47 Basa ma, tungga' fai Yesus nisi' Ume Hule-o'e Huu' a fo nanori sia naa. Te malangga agama Yahudi ra malangga nara, ma meser agama ro lasi-lasi adat Yahudi ra sangga dala' rae tao risa E 48 Te ara nda hambu dala' sa, huu atahori hetar ramaho'o rena Yesus o'olan.