< Nehemiasza 10 >

1 A oto [ci], którzy pieczętowali: Nehemiasz, Tirszata, syn Chakaliasza, następnie Sedekiasz; 2 Serajasz, Azariasz, Jeremiasz; 3 Paszchur, Amariasz, Malkiasz; 4 Chattusz, Szebaniasz, Malluk; 5 Charim, Meremot, Obadiasz; 6 Daniel, Ginneton, Baruch; 7 Meszullam, Abiasz, Mijamin; 8 Maazjasz, Bilgaj i Szemajasz. To [byli] kapłani. 9 A Lewici: Jeszua, syn Azaniasza, Binnuj, [jeden] z synów Chenadada, Kadmiel; 10 I bracia ich: Szebaniasz, Hodiasz, Kelita, Pelajasz, Chanan; 11 Mika, Rechob, Chaszabiasz; 12 Zakkur, Szerebiasz, Szebaniasz; 13 Hodiasz, Bani i Beninu. 14 Naczelnicy ludu: Parosz, Pachat-Moab, Elam, Zattu, Bani; 15 Bunni, Azgad, Bebaj; 16 Adoniasz, Bigwaj, Adin; 17 Ater, Ezechiasz, Azzur; 18 Hodiasz, Chaszum, Besaj; 19 Charif, Anatot, Nebaj; 20 Magpiasz, Meszullam, Chezir; 21 Meszezabeel, Sadok, Jaddua; 22 Pelatiasz, Chanan, Anajasz; 23 Ozeasz, Chananiasz, Chaszub; 24 Hallochesz, Pilcha, Szobek; 25 Rechum, Chaszabna, Maasejasz; 26 I Achiasz, Chanan, Anan; 27 Malluk, Charim i Baana. 28 A pozostali z ludu, kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, Netinici i wszyscy, którzy odłączyli się od narodów tych ziem do prawa Bożego: ich żony, synowie i córki, każdy zdolny i rozumny; 29 Przyłączyli się do swoich braci i do swoich dostojników, [zobowiązując] się pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według prawa Bożego, które zostało nadane przez Mojżesza, sługę Boga, że będą zachowywać i wypełniać wszystkie przykazania PANA, naszego Pana, oraz jego sądy i ustawy; 30 I że nie damy naszych córek narodom tej ziemi ani ich córek nie weźmiemy dla naszych synów. 31 A jeśli ludy tej ziemi będą przynosiły na sprzedaż w dzień szabatu [jakikolwiek] towar albo zboże, nie będziemy brać od nich w szabat ani w święto. Siódmego roku zaniechamy [uprawy ziemi] oraz żądania wszelkiego długu. 32 Ustanowiliśmy sobie też zobowiązanie, że [każdego] roku będziemy dawać jedną trzecią sykla na służbę w domu naszego Boga; 33 Na chleb pokładny, na nieustanną ofiarę z pokarmów, na nieustanne całopalenia, w szabaty, w dni nowiu, w święta uroczyste, na rzeczy święte, na przebłagalne ofiary za grzech dla Izraela i na wszelkie prace w domu naszego Boga. 34 Rzuciliśmy też losy w sprawie ofiary drewna: kapłani, Lewici i lud, aby przynoszono je do domu naszego Boga według rodów, rokrocznie w oznaczonym czasie, aby było spalane na ołtarzu PANA, naszego Boga, jak jest napisane w Prawie. 35 [Będziemy] też rokrocznie przynosić do domu PANA pierwociny naszej ziemi i pierwociny wszelkiego owocu każdego drzewa; 36 I pierworodnych naszych synów, pierworodne naszego bydła, jak jest napisane w Prawie, i pierworodne naszych wołów i owiec – będziemy przynosić do domu naszego Boga, do kapłanów służących w domu naszego Boga. 37 Również pierwociny naszych ciast i ofiar podniesionych, owoc wszelkiego drzewa, moszczu i oliwy – przyniesiemy [to] do kapłanów, do komnat domu naszego Boga, a dziesięcinę naszej ziemi do Lewitów, aby ci Lewici otrzymali dziesięcinę z naszej pracy we wszystkich miastach. 38 Kapłan, syn Aarona, będzie z Lewitami, gdy będą oni pobierać dziesięcinę. A Lewici wniosą dziesięcinę z dziesięciny do domu naszego Boga, do komnat skarbca. 39 [Do tych] bowiem komnat synowie Izraela i Lewiego mają przynosić ofiarę zboża, moszczu i oliwy, [tam] gdzie są naczynia świątyni, kapłani pełniący służbę, odźwierni i śpiewacy. Tak oto nie zaniedbamy domu naszego Boga.

< Nehemiasza 10 >