< I Kronik 8 >

1 A Benjamin spłodził Belę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, i Abracha trzeciego. 2 Nocha czwartego, a Rafajasza piątego. 3 A synowie Beli byli Addar i Giera i Abihud. 4 I Abisua i Noaman i Achoach. 5 I Giera i Sufam i Churam. 6 A cić są synowie Echudowi: ci są książętami narodów mieszkających w Gabaa, którzy je przenieśli do Manakat; 7 To jest Noaman, i Achija, i Giera; on je przeniósł, a spłodził Uzę, i Ahyhuda, i Sacharaima. 8 A Sacharaim spłodził dzieci w krainie Moabskiej, gdy one był odprawił, z Chusymą, i Barą, żonami swemi. 9 Spłodził tedy z Hodes, żoną swą, Jobaba, i Sebijasza, i Mezę, i Malchama. 10 I Jehusa, i Sachyjasza, i Mirmę. Cić są synowiejego, książęta domów ojcowskich. 11 A z Chysymą spłodził Abituba i Elfaala. 12 A synowie Elfaalowi: Eber, i Misaam, i Samed, który zbudował Ono, i Lod i wsi jego. 13 A Beryja i Sama byli książętami narodíw mieszkających w Ajalon; ci wygnali obywateli z Get. 14 A Achyjo, Sesak i Jerymot, 15 I Zabadyjasz, i Arad, i Hader, 16 I MIchael, i Isfa, i Jocha, synowie Berajaszowi. 17 A Zabadyjasz, i Mesullam, i Hyszki, i Heber, 18 I Ismaraj, i Islijasz, i Jobab, synowie Elfaalowi. 19 A Jakim, i Zychry, i Zabdy, 20 I Elienaj, i Selataj, i Eliel, 21 I Adajasz, i Berajasz, i Symrat, synowie Synchy. 22 A Isfan, i Eber, i Eliel, 23 I Abdon, i Zychry, i Chanan, 24 I Hananijasz, i Eleam, i Anatotyjasz, 25 I Ifdajasz, i Fanuel, synowie Sesakowi. 26 I Samseraj, i Zecharyjasz, i Atalijasz, 27 I Jaresyjasz, i Elijasz, i Zychry, synowie Jerochamowi. 28 Ci są książęta domów ojcowskich według rodzajów swych, a ci książęta mieszkali w Jeruzalemie. 29 A w Gabaonie mieszkał ojciec Gabaończyków, a imię żony jego było Maacha. 30 A syn jego pierworodny Abdon; po nim Sur, i Cys, i Baal, i Nadab. 31 I Giedor, i Achyjo, i Zechar. 32 Ale Michlot spłodził Symejasza; a ci także naprzeciwko braci swych mieszkali w Jeruzalemie z braćmi swymi. 33 A Ner spłodził Cysa, a Cys spłodził Saula; Saul zaś spłodził Jonatana i Melchisuego, i Abinadaba i Esbaala. 34 A syn Jonatanowy był Merybbaal, a Merybbaal spłodził Michasa. 35 A synowie Michasowi: Fiton i Melech i Tarea i Achaz. 36 A Achaz spłodził Joada, a Joada spłodził Alemeta i Asmaweta i Zymrego, a Zymry spłodził Mose; 37 A Mosa spłodził Binę; Refajasz syn jego, Elasa syn jego, Asel syn jego. 38 Ten Asel miał sześć synów, a teć imiona ich: Asrykam, Bochru, i Ismael, i Searyjasz, i Obadyjasz, i Hanan; ci wszyscy synowie Aselowi. 39 A syowie Eseka, brata jego: Ulam pierworodny jego. Jehus wtóry, i Elifelet trzeci. 40 A synowie Ulamowi byli mężowie duży, i mocno łuk ciągnący, którzy mieli wiele synów i wnuków, aż do stu i pięćdziesiąt. Ci wszyscy poszli z synów Benjaminowych.

< I Kronik 8 >