I Kronik 7

1 A synowie Isascharowi: Tola i Fua, Jasub, i Semram, czterej. 2 A synowie Tolego: Uzy, i Rafajasz, i Jeryjel, i Jachamaj, i Jebsam, i Samuel; a cić byli książętami według domów ojców swych, którzy poszli z Tole, mężowie bardzo duży według narodów swych; poczet ich był za dni Dawodowych dwadzieścia i dwa tysiące i sześć set. 3 A synowie Uzego: Izrahyjasz; a synowie Izrahyjaszowi: Michael i Obadyjasz, i Joel, Jesyjasz; pięć książąt wszystkich. 4 A z nimi w narodach ich, według domów ojców ich, poczet mężów walecznych trzydzieści i sześć tysięcy; bo mieli wiele żon i synów. 5 A braci ich według wszystkich rodzajów Isascharowych, mężów dużych było ośmdziesiąt i siedm tysięcy, wszystkich policzonych. 6 Synowie Benjaminowi: Bela i Bechor, i Jedyjael, trzej. 7 Synowie zaś Belego: Esbon i Uzy, i Uzyjel, i Jerymot, i Iry; pięć książąt domów ojcowskich, mężów dużych; naliczono dwadzieścia i dwa tysiące, i trzydzieści i cztery. 8 A synowie Bechorowi; Zamirai i Joaz, i Eliezer, i Elienaj, i Amry, i Jerymot, i Abijasz, i Anatot, i Alamat; wszyscy ci synowie Bechorowi. 9 A naliczono ich według rodzajów ich, książąt domów ojców ich, mężów udatnych dwadzieścia tysięcy i dwieście. 10 A synowie Jedyjaelowi: Bilan; a synowie Bilanowi: Jehus, i Banjamin, i Ehod, i Chanaan, i Zetan, i Tarsys, i Achysachar. 11 Tych wszystkich synów Jadyjaelowych według książąt domów ojcowskich, mężów bardzo dużych siedmnaście tysięcy i dwieście, wychodzących na wojnę do bitwy; 12 Oprócz Suppim i Ofim, synów w domu zrodzonych, i Husym, i synów w obcym kraju zrodzonych. 13 A synowie Neftalimowi: Jachsel, i Guni, i Jesser, i Selem, synowie Bali. 14 A synowie Manasesowi: Asryjel, którego mu urodziła Zona, (a założnica jego Syryjanka urodziła Machyra, ojca Galaadowego. 15 A Machyr wziął sobie za żonę siostrę Ofimową i Suppimową, której imię było Maacha; ) a imię drugiego Salfaad, i miał Salfaad córki. 16 A urodziła Maacha, żona Machyrowa, syna, i nazwała imię jego Fares; a imię brata jego Sares, a synowie jego Ulam i Rekiem. 17 A synowie Ulamowi Bedon. Cić są synowie Galaada, syna Machyrowego, syna Manasesowego. 18 A siostra jego Molechet urodzi×a Isoda, i Abiezera, i Machala. 19 A synowie Semidowi byli Ahyjan, i Sechem, i Likchy, i Anijam. 20 A synowie Efraimowi: Sutala, i Bered syn jego, i Tachat syn jego, i Elada syn jego, i Tachat syn jego; 21 I Zabad syn jego, i Sutala syn jego, i Eser, i Elad. A pobili ich mężowie z Get, co się byli zrodzili w onej ziemi; albowiem byli wtargnęli, aby pobrali dobytki ich. 22 Przetoż płakał Efraim, ojciec ich, przez wiele dni; i przyszli bracia jego, aby go cieszyli. 23 24 Córkę też jego Seerę, która pobudowała Betoron niższe i wyższe, i Uzenzeera; 25 I Refacha syna jego, i Resefa, i Telacha syna jego, i Techena syna jego; 26 I Laadana syna jego, Ammiuda syna jego, Elisama syna jego; 27 Nuna syna jego, Jozuego syna jego. 28 A osiadłość ich i mieszkania ich, Betel i wsi jego; a na wschód słońca Naaran; a na zachód słońca Gazer i wsi jego, i Sychem i wsi jego, aż do Aza i wsi jego. 29 A podle miejsc synów Manasesowych: Betsan, i wsi jego, Tanach i wsi jego, Magieddon i wsi jego, Dor i wsi jego. W tych mieszkali synowie Józefowi, syna Izraelowego. 30 Synowie Aserowi: Jemna i Jesua, Iswy i Beryja, i Sera, siostra ich. 31 A synowie Beryjaszowi: Heber i Melchyjel; ten jest ojciec Birsawitów, 32 A Heber spłodził Jafleta, i Somera, i Hotama, i Suę, siostrę ich. 33 A synowie Jafletowi: Pasach i Bimhal i Aswat. Cić są synowie Jafletowi. 34 A synowie Somerowi: Ahy i Rohaga, Jechuba i Aram. 35 A synowie Helema, brata jego: Sofach, Jemna, i Seles, i Amal. 36 Synowie Sofachowi: Suach, Harnefer, i Sual, i Bery, i Imra. 37 Beser, i Hod, i Sema, i Silsa, i Jetram, i Bera. 38 A synowie Jeterowi: Jefone, i Fispa, i Ara, i Ulla. 39 A synowie Ullowi: Arach, i Haniel, i Rysyjasz. 40 Ci wszyscy są synowie Aserowi, książęta domów rodzajów swych, wybrani i duży mężowie, przedniejsi z książąt, którzy policzeni są na wojnę do bitwy; poczet tych mężów dwadzieścia i sześć tysięcy.