< Lukaj 16 >

1 A PIL kotin majani on tounpadak kan: Ol kapwapwa men mia, me a jaunkoa men indandeki, a peitlakit a koa kapwa kan. 2 I ari eker don i indan i: Iaduen ai ronadar duen koe? Kaineneta noum kijin likau duen om dodok! Pwe koe jolar kak jaunkoa. 3 Jaunkoa ap madamadaua indada: Da me i en wia, pwe ai monjap pan ki jan ia ai koa, nan i jota kak weweir, a poekipoeki me i namenokki. 4 I ap ajada, me i pan wia, i lao japwilidi jan ai koa, pwe irail en kajamo ia lon on nan im ar akan. 5 I ari ekeredo me pwaipwand on a monjap, ap idok ren men maj: Da me om pwaipwand on ai monjap? 6 A inda: Potel en le epuki. A indai on i: Ale noum puk mondi pitipit intiniedi me limeijok! 7 Ap pil indai on amen: A koe, da me om pwaipwand? A inda: Kopa en wan korn epuki. A indan i: Ale noum puk intiniedi me waleijok! 8 Monjap ap kapina jaunkoa japun, pweki a dodok lolekon. Pwe jeri en jappa kan me lolekon ni jon ar jan jeri en marain akan. (aiōn g165) 9 I ap indai on komail, komail wia kompoke pamail ki mamon japun pwe komail lao jamamalar, ren kajamolon on nan deu potopot. (aiōnios g166) 10 Meamen apwali mau me tikitik o, nan i me pil kin apwali mau me lapalap. A me kin japun ni me tikitik o, nan i me pil japun ni me toto. 11 Ma komail jota apwali mau pai pali pa, ij me pan liki on komail pai pali poa? 12 O ma komail jota apwali mau en amen a kapwa, ij me pan liki on komail me udan omail? 13 Jota ladu men me pan kak papa jaumaj riamen; pwe a pan kailonki amen o pok on me teio. De kajampwaleki amen o mamaleki me teio. Komail jota pan kak pariai pena Kot o mamon. 14 Parijär akan, me kin pok on moni, pil ronadar mepukat, ap kaurureki i. 15 A kotin majani on irail: Nan komail me kin akapunki pein komail ren aramaj, a Kot kin mani nan monion omail. Pwe me kajampwal ren aramaj, kin me mal ren Kot. 16 Kapun o jaukop akan kokoper lel ni muein Ioanej. A jan ni anjau o ronamau en wein Kot kin lolok jili, a karoj kin pedelonki manaman. 17 Nan me monai, lan o jappa pan jorela, jan ekij kijan kapun en lokidokila. 18 Meamen kajela a paud, ap paudeki amen li, nan i me kamal, o meamen me paudekida me lokidokila jan ren ol amen, nan i me kamal. 19 Ol kapwapwa men mia, me a likau waitata o materok o a kin kamadip o peren ni ran karoj. 20 O pil amen ol me jamama, ad a Lajaruj, me kin wonon pan wanim en ol kapwapwa o; a kenjela kili karoj. 21 Ap men tunole maremor akan, me kin pupedi ni tepel en me kapwapwa; a kidi kan kin tamotamo a kenj akan. 22 A kadekadeo me jamama o mela o tounlan kai ap wadala pon kapa en Apraam. A me kapwapwa o pil mela o jaredier. 23 Ni a mi nan pweleko, wajan waiwairok, ap jarada, udial Apraam ni waja doo o Lajaruj mondi pon kapa, (Hadēs g86) 24 Ap likwirda indada: Jam (ai) Apraam, kom kotin kupura ia, poronedo Lajaruj en kaduedi jondin pa a nan pil, ki on pon lo i, pwe i kin waiwairok nani iai wet. 25 A Apraam kotin majani: Nai, tamanda, me koe tunoler om mau kan karoj ni maur om, a Lajaruj a me jued akan; ari a pan pereperenta, a koe pan kalokolok. 26 A pil eu me kawela, wau kalaimun eu mi nan pun atail, pwe ma amen kit men japale won re omail, a jota pan kak, pil jota amen komail pan kakedo. 27 A ap inda: I ap men poeki, jam ai, komui en kotin poronelan Lajaruj nan im en jam ai. 28 Pwe ri ai ol me limen, me a pan kaajaki irail; pwe ren de lel on waja apwal wet! 29 A Apraam majani on i: Mojej o jaukop akan mi re’rail, ren nok ron irail. 30 A ol o potoan on: Kaidin jam (ai) Apraam, a ma amen jan ren me melar akan pan pwara don irail, rap pan kalula. 31 A ap majani on i: Ma re jota pan ron Mojej o jaukop akan, re pil jota pan pojon la, ma amen pan maureda jan ren me melar akan.

< Lukaj 16 >