< اول تواریخ 8 >

و بنيامين نخست زاده خود بالَع را آورد و دومين اَشبيل و سومش اَخرَخ، ۱ 1
و چهارم نُوحَه و پنجم را فارا. ۲ 2
و پسران بالَع: اَدّار و جِيرا و اَبِيهُود. ۳ 3
و اَبيشُوع و نُعمان و اَخُوخ. ۴ 4
و جيرا و شَفُوفان و حُورام بودند. ۵ 5
و اينانند پسران اَحُود که رؤساي خاندان آباي ساکنان جَبَع بودند و ايشان را به مناحت کوچانيدند. ۶ 6
و او نُعمان و اَخِيا و جيرا را کوچانيد و او عُزّا و اَخِيحُود را توليد نمود. ۷ 7
و شَحرايم در بلاد موآب بعد از طلاق دادن زنان خود حُوشيم و بَعَرا فرزندان توليد نمود. ۸ 8
پس از زن خويش که خُوداش نام داشت يوباب و ظبيا و ميشا و مَلکام را آورد. ۹ 9
و يعُوض و شَکِيا و مِرمَه را که اينها پسران او و رؤساي خاندانهاي آبا بودند. ۱۰ 10
و از حوشيم ابيطوب و اَلفَعل را آورد. ۱۱ 11
و پسران اَلفَعل عابَر و مِشعام و شامَر که اُونُو و لُود و دهاتش را بنا نهاد بودند. ۱۲ 12
و بَرِيعه و شامع که ايشان رؤساي خاندان آباي ساکنان اَيلُون بودند و ايشان ساکنان جَّت را اخراج نمودند. ۱۳ 13
و اَخِيو و شاشَق و يرِيمُوت. ۱۴ 14
و زَبَديا و عارَد و عادَر. ۱۵ 15
و ميکائيل و يشفَه و يوخا پسران بَريعه بودند. ۱۶ 16
و زَبَديا و مَشُلاّم و جِزقِي و حابَر، ۱۷ 17
و يشمَراي و يزلِيآه و يوباب پسران اَلفَعل بودند. ۱۸ 18
و يعقيم و زِکرِي و زَبدِي، ۱۹ 19
و اَلِيعيناي و صِلَّتاي و ايليئيل، ۲۰ 20
و اَدايا و بريا و شِمرَت پسران شِمعي، ۲۱ 21
و يشفان و عابَر و ايليئيل. ۲۲ 22
و عَبدون و زِکرِي و حانان، ۲۳ 23
و حَنَنيا و عيلام و عَنتُوتِيا، ۲۴ 24
و يفَديا و فَنُوئيل پسران شاشَق بودند. ۲۵ 25
و شِمشَراي و شَحَريا و عَتَليا. ۲۶ 26
و يعرَشيا و ايليا و زِکرِي پسران يرُحام بودند. ۲۷ 27
اينان رؤساي خاندان آبا بر حسب انساب خود و سرداران بودند و ايشان در اورشليم سکونت داشتند. ۲۸ 28
و در جِبعُون پدر جِبعُون سکونت داشت و اسم زنش مَعکَه بود. ۲۹ 29
و نخست زاده اش عَبدُون بود، پس صور و قَيس و بَعل و ناداب، ۳۰ 30
و جَدُور و اَخِيو و زاکَر؛ ۳۱ 31
و مِقلُوت شِمآه را آورد و ايشان نيز با برادران خود در اورشليم در مقابل برادران ايشان ساکن بودند. ۳۲ 32
و نير قَيس را آورد و قَيس شاؤل را آورد و شاؤل يهُوناتان و مَلکيشوع و ابيناداب و اَشبَعل را آورد. ۳۳ 33
و پسر يهُوناتان مَرِيب بَعل بود و مَرِيبِ بَعل ميکا را آورد. ۳۴ 34
و پسران ميکا، فيتون و مالَک و تاريع و آحاز بودند. ۳۵ 35
و آحاز يهُوعَدَه را آورد، يهُوعَدَه عَلمَت و عَزمُوت و زِمري را آورد و زِمري موصا را آورد. ۳۶ 36
و موصا بِنعا را آورد و پسرش رافَه بود و پسرش اَلعاسَه و پسرش آصيل بود. ۳۷ 37
و آصيل را شش پسر بود و نامهاي ايشان اينها است: عَزرِيقام و بُکرُو و اِسمَعِيل و شَعريا و عُوبَديا و حانان. و جميع اينها پسران آصيل اند. ۳۸ 38
و پسران عِيشَق برادر او نخست زاده اش اُولام و دومين يعُوش و سومين اَلِيفَلَط. ۳۹ 39
و پسران اُولام، مردان زورآورِ شجاع و تيرانداز بودند؛ و پسران و پسرانِ پسران ايشان بسيار يعني صد و پنجاه نفر بودند. جميع اينها از بني بنيامين ميباشند. ۴۰ 40

< اول تواریخ 8 >